Heti Szemle, 1906. (15. évfolyam, 1-52. szám)

1906-05-09 / 19. szám

,H E TI S Z E M L Eu (19. szám.) Ungmegye. érettséggel leven felruházva, képe­sek helyes ítéletet alkotni, s így mint nélkülözhetetlen szervei az állam nagy gépezetének, jótékony befolyást gyakorolnak annak mű­ködésére, Mindenkinek közös óhaja, hogy az isteni Gondviselés vezérelje a parlamentet ezen a sikamlós utón és sikerüljön úgy megalkotni a kilátásba helyezett törvényt, hogy az az ország lakosságának hasznára legyen. Megválasztott képviselők. Egyházmegyénk területén a képviselő­választások a következő eredménynyel vég­ződtek : Szatm ármegye. Földes Béla dr., fp. (Nagybánya) Károlyi István, gróf fp. (Nagykároly) Kelemen': Samu dr. fp. (Szatmári Luby. Béla .fp. (Csenger) 5. Luby Géza fp. (Fehérgyarmat) Pilissy István dr. fp. (Krassó) uj. Szúnyog Mihály dr. fp. (Mátészalka) Teleky Pál gróf ap. (Nagysomkut) Véesey László báró ap. (Ar.-Megyes) uj. Beregmegye. 10. Barta Ödön fp. (Felvidék) Fried Lajos fp. (Munkács) uj. Hirtenstein Lajos fp. (Mezőkaszony) uj. Fray Imre fp. (Tiszahát). Máramarosmegye. Dudics Endre fp. (Huszt) uj. 15. Kökénvesdy Mihály fp. (M.-Sziget) uj. Mihályi Péter pk. (Sugatag) Nagy Ferencz ap. (Felsővissó.) Novák Dániel fp. (Tecső) uj. Nyegre László pk. (Ökörmező) ' T ■ 4 \: • Ugocsamegye. 20. Bródi Ernő dr. demokr. (N.-Szőllős) uj. Fogarassy Zsigmond fp. (Halmi). Erre visszaérkezett a Tirasz is, az ég felé repülő pacsirta felé futkosott és mintha megérezte volna mi történt, vidáman ugrán­dozott körültük ............Eddig volt. A leirt jelenet után már jól eljárt az idő. Ötször hullatták el a fák leveleiket, öt­ször öltözött uj díszbe a természet, öt év telt el az Ila boldogsága óta, a mint előre gyanította, szenvedés, boldogtalanság lett osztályrésze. Az apa, mikor értesült leánya szerel­méről, Halász Olivért elbocsátotta, Hát pedig rákényszeritette, hogy a szomszéd földbirto­kosnak, Vári Lajosnak legyen a felesége. Meg is történt a lakodalom, már egy gyer­mekük is született és mégse volt boldog, neki csak egy délután jutott ki a boldogság­ból, azóta hányszor siratta meg azt az édes nyári mesét, mely olyannak tűnt fel, mint egy tündéri mese és valahányszor ezen napra gondolt, panasz fakadt kicsi szivéből. Az évforduló napján rendesen elzarándokolt a helyre, mely boldog délutánjának tanúja volt, virágot vitt magával, aztán rátette arra ’ a sírra, mely ott domborodott, a sírkeresztre az volt felirva .,Olivér“. Férje nem gátolta meg ebben soha, mert szerette nagyon és gondolta, hogy az idő beheggeszti majd azt a fájó sebet ott a szív mélyén és akkor felderül az ő boldog­ságának ragyogó napja is ... . íls úgy lett .... Sz. A. Bernáth Zoltán fp. (Nagykapós) uj. Nechrebeezky György ap. (Nagyberezna (uj. Polónyi Géza fp. (Ungvár) 25. Sztáray Sándor gróf ap. (Szobráncz). Tehát a megválasztott 25 képviselő közül 17 függetlenségi, 5 alkotmánypárti, 2 pártonki- •< vüli, 1 demokrata. Lóverseny. A szatmári lóverseny feltételei. 1906. szeptember 23.-án vasárnap’. 1. Mezei gazdák versenye. I )ij 200 korona. Ebből 1 (X) K az első ; 60 K a második ; 25 K a harmadik ; 15 K a negyedik beérkező lónak. Táv.-kb. 1600 m., fut hat minden Szat­márnémeti szab. kir városi és szatmármegyei, földmivelő kisgazdának tulajdonát képező 3 éves és idősebb lova nyereg nélkül. Legalább 5 lónak kell indulni, hogy a dijak kiadas­sanak. 2. Sikverseny. 1150 korona'; ebből 800 K. Szalmái- szab. kir. város által adva, 350 K áz Urlovasok szövetkezete által.' 800 kor. az első; 200 K a második; 100 K. a harma­dik ; 50 K a negyedik beérkező lónak-3 éves és idősebb lovak részére, melyek az 1905. és 1906. években 760 K. értékű versenyt;nem nyertek. Táv. kb. 1600 m. Teher 3 é. 66. 4 é. 60. 5. é. és id 73 kg. Kanca ós heréitekre 1 és fél kgr. kevesebb. Minden 400 kor. ösz- nyeremény után 1 kgr. több halmozva 3 évnél 7 kg-ig, 4 é. és id-nél 5 kg.-ig. Félvéreknél 3 kgr. engedmény. Lovasok, kik még versenyt nem nyertek, 5 kgr. súly engedménynyel lovagolhatnak. Beiratás 10, K, további 10 K az idoloktól. 3. Hölgyek dija. Vadász-verseny. 200 K értékű tiszteletdij az elsőnek, 100K értékű tiszteletdij a harmadik beérkező lónak, 4.-ik •behatási-diját menti. Táv. kb. 400 m. Szat- mármegyében vagy Szatmár-Néméti szab. kir. Város garnizonjának tágjai bona fide tu­lajdonában levő 4 é- 'és idősebb félvér lovak számára. Teher kiegyenlítés nélkül Lovagolva. 50 m-el a master után. Dress nem kötelező. Behatási díj 10 K. 4. Akadályverseny. 1150 K adva az Urlovasok Szövetkezete által. Ebből 800 K a győztesnek. 200 K a másodiknak, 100 K a har­madik, 50 K a negyedik beérkező lónak. 4 é. és id. lovak számára, melyek 1905—4906. években 760 K értékű akadály versenyt nem nyertek. TáV. kb. 4000 m. Teher 4 é. 67 kg. 5 é. 73 kg. id-re 75 kg. Lovasok, ‘ kik ver­senyt még nem nyertek, 5 kg. sulyenged- ménynyel lovagolnak. Beiratás 10 K, további 20 K az indulóktól. 5. Tenyészverseny. Sikverseny 1(XX) K adja a földmivelésügyi m. kir. Miniszter ur (a dij megadásától feltételezve.) Ebből 700 K az elsőnek, 200 K a második, 100 K a harmadik beérkező lónak. 4-ik ló beiratási diját menti. Szatmármegyei Gazdasági Egye­sületi tagok tulajdonában levő, Szatmár, Bi­har, Szabolcs, Bereg, llgocsa és Szilágy­vármegyékben ’’ellett és nevelt 3 é. és id. 'félvér mének és kancák számára. Táv. kb 20(X) m. Teher 3 é. 66 kgr. 4 é. 70 kgr. id.-re 73 kgr. kancákra 1 és fél kgr. kevesebb. Lovaknak, melyek legalább 500 koronás ver­senyt nyertek, 5 kgr. több. Beiratási dij 15 K. Legalább 4 különböző tulajdonos lovának kell indulni, hogy a dij kiadassék. 6. Gátverseny. 750 K, ebből 600 K adva a Magyar Lovar-egylet által a földmi­velésügyi m. kir. minisztérium támogatásából. 600 K a győztesnek, 100 K a második, 50 K a harmadik beérkező lónak. 5 é. és id. lovaknak, melyek 1905—4906. években 760 K értékű akadály vagy gátversenyt nem nyel­tek. Táv. kb. 2400 m. Teher 4 é. 65 kgr. 5 é. 69 és fél kgr. fid. 71 kgr. Minden 400 K össznyeréh*ény ütá-n 1 kgr., több 5 kgr.-ig 5 é. és id. nyeretlen lovakra 3 kgr. engedmény. Beirajns ?10 K, további 10 K az indulóktól. % ' , ;>;..*■/ r­ÁltmnoY miározcitoJc. ,1. Az I. sz. verseny kivételével az összes fi 4 i ve* *­Versenyekben a Magyar Lovar Egylet szabá­lyai mérvadók. 2. A II—A4, számú versenyekben csak a Szatmármegyei Lóverseny .Egyleti tagok lovai indulhatnak. 3. Az 1. sz. verseny kivételével az összes versenyekben csak urlovasok és Szat­mármegyei Lóverseny-egylet tagjai lovagol­hatnak: 4. Minden készpénz nyereményből 5 százalék vonatik le a verseny pénztár javára. 5. Nevezési zárnap szept. 15 ésti S óra. Nevezések Poszvék Nándor Egyleti titkárhoz intézendők (Szatmár, Yérbőey-utca 5. sz.) 6. Sürgönyi nevezések 24 óra alatt irásban megerősítendők. 7. Beiratási pénzek a nevezési záridőn belül beküldendők. 8. A nevezési záridőn belül közlendők a programúiban szükséges összes adatok. 9. Kiegyezés egy futamnál sincs meg­engedve. 10. Mázsálás előtt s beiratási illetve indulási dijakról a nyugta felmutatandó. A versenynél a tiszteletbeli állásokat a következő urak voltak szívesek elvállalni: Versenytárgyalás. Igazgatóság 4 her. Kovács Jenő elnök, Cholnoky Imre, Domahidy Sándor, Domahidy Elemér, Liptay Béla mintjaz Urlovasok Szö- vetkezetéifdkK kihülí^ottjé, Pap Géza polgár- mester. - ; ■ Biró : bér. Kovács" Jenő és Szerdahelyi Ágoston.­Inditl) : bér, Kovács Miklós. Mázsáíó ; Spjtjesz.^lik-lVis. Titkár; Poszvék Nándor. nTJiÜv ........-g ------— HÍ REK. V ' . ( ­Föispáni beiktatás. Falussy Árpád dr., újonnan kinevezett főispán ünnepélyes beiktatása holnap délután 4 órakor fog meg­történni városunkban. A főispán a délutáni gyorsvonattal érkezik meg Nagykárolyból, s *az állomásnál ünnepélyesen fogadják. Négy órakor lesz a dískköZgyiilés, melyen leteszi a hivatalos esküt. 'Azután a küldöttségeket fo­gadja. Este á Pannóniában bankett lesz, hol a vidéki vendégeket a város látja el, a pezs­gőt az egész közönségnek szintén a város szolgáltatja. Helybeli résztvevők számára a vacsorajegy 6 koronában állapíttatott meg. A jegyek legkésőbb a vacsora idejéig Ferenci Ágoston tanácsjegyzőnél válthatók ki. Föispáni beiktatás a megyénél. Falussy Árpád drt., vármegyénk és városunk főispánját tegnap iktatták be Nagykárolyban a vármegyeházán föispáni méltóságába. Városunkban a beiktatás holnap lesz. A fő­ispán hétfőn a 6 órás vonattal érkezett meg Debreczen felől Nagykárolyba. Érkörtvélyesre a vármegye határára küldöttség ment elé, itt volt az első ünnepélyes fogadtatás, a szaniszlói

Next

/
Oldalképek
Tartalom