Heti Szemle, 1900. (9. évfolyam, 1-52. szám)

1900-02-21 / 8. szám

6 „H ETI S Z E M L E“ (8 ik szám) dót megismertetni merészeltük olvasóinkkal. Szerettük volna, ha megdefiniálja, mit ért ez alatt a kifejezés alatt, mert az tulajdon- képen semmitmondó frázis. Aztán szemel vényeket közöl a „Sárospataki Lapokéból dr. Tüdős István tudós tollából. Nuhát ezt a kmcsbányát jobb lett volna ott felejteni Sárospatakon, hogy ne kompromitálja a pro­testánsok tudását és műveltségét. Első gon­dolatunk az volt, hogy czáfolatba fogunk bocsátkozni, de mennél tovább huladtunk olvasásában, annál jobban be kellet látni, hogy ez a fáradság teljesen felesleges. Az élet czáfolata minden szavának. Gorombasá­gai sújtó Ítélet úgy a czikkezőre, mint a Szamosra, melyben megjelent. Pedig pár év óta tisztek laptársunk ezt a sárospataki han­got nem kultiváha. Bizony nem is tanácsos. Arra nézve, amit az egyházi vagj’onról és a tanulmányi alapokról mond, ajánljuk nem Tüdős urnák, mert vele nem állunk szóba, hanem tisztelt laptársunknak figyelmébe Günther Antal fővárosi ügyvéd röpiratát : „A vallás, tanulmányi és egyetemi alapokról,“ Meg fog győződni, hogy Tüdős urnák ott sincs igaza, mert azok a javak nem államiak. Jandrisics János apátplébános siretulé­kére adakoztak (folytatás) : Horváth Beratlan, Hedvig 20 kor. Leszkay Sándor N.-Magyar, 10 11 IIk Mihály, Budapest 10 n Bőhm Miklós, Ketegyháza 10 n Evva Lajos, Budapest 10 11 Kaufmann Gyula, Rahó 10 ii Buzinkay Gyula, Szenna 6 i) Ternyey Béla, Szinfalu 6 n dr. Viunay Árpád, B.-Ujfalu 6 ii Ilosvay Dezső, M.-Sziget 4 n Blazsek Géza, Vinna 4 n Póterffy Lajos, Bpest 4 n Ardelan Coriolan, Belényes 4 n Gruber Márton, Szaniszló 4 Pecz István, Bpest 4 ii Enyedy Alajos, Técső 4 fi Remetei Ferencz, Kassa 4 Moldován Endre, Józsefháza 2 n dr. Muhy Zsigmond, Szatmár 2 n Molnár Mihály, N.-Bánya, 2 ii Rónay István, Kőrösmező 2 ii Szuhányi Sándor, N.-Dobos 2 » Osadinszky György“ Csab-Benedek, 2 n Svadlena Károly, Darah 2 ii Sirulszki Gyula, Kis-Ráth 2 ii Miller János, Márokpapi 2 11 Hukk György, Igái 3 il Havasi József, K.-Polyána 2 11 Műit héten közölt összeg 100 n összesen 242 ii azaz kettőszáznegyvenkettőkorona. (Folyt, köv.) Felhívás a vármegye néptanítóihoz A nm. földművelésügyi Ministerium „Magyar gazda kincses háza“ czim alatt olyan gaz­dasági munkát ad ki, mely az egyes mező- gazd. ágak, haszonvételi módok, a mezőgazdát érdeklő törvények, a biztosítás ügyét, a házi ipart, szövetkezést, stb., illetőleg a kis gaz­dákat érdeklő a gyakorlat és tapasztalat által (bebizonyított igazságok felől tájékoz­tassa. Hogy ennek a népies gazd. munkának a tanai minden kis gazdához eljussanak, utat találjanak s az életbe menjenek át, felette kívánatosnak látszik, hogy a munka ne csak olvasás utján terjedjen el minél szélesebb rétegben, hanem hogy annak tanai lehetőleg élő szóval is megmagyaráztassanak és kife­jeztessenek. Senki sem tehet ezen a téren hasznosabb szolgálatot népünknek, mint az érdemes néptanitói kar, miért is a nm. föld­művelésügyi miniszter intézkedett, hogy a fent jelzett nagybecsű munka mindazon nép tanítóknak, kik ez iránt levelező lapon a földmivelésügyi ministeriumhoz illetve ennek ,.gazdasági szakoktatási osztályához“ fordulnak, azonnal díjmentesen küldessék meg. Erről a vármegyei néptanító urakat értesítem s meg­felelő eljárásra felkérem. Szatmár, 1900. febr. 17. Kováts Béla kir. tanfelügyelő. ÄZ Iparos Ifjak-köre vasárnap délután a városháza nagytermében tisztújító közgyűlést tartott. Elnök lett: Tankóczi Cyula, alelnöki Kerekes Dániel, titkár: Thurner Albert, ügyész: dr. Fejes István, gazda: Mónus La­jos, jegyző: Márton László, aljegyző: Kálik Lajos, pénztárnok: Csapó Lajos; számvizs­gálók: Bölönyi László, Szimonisz Albert és Nagy József. A választmányba 26 tagot vá­lasztottak be. Nagy tetszéssel fogadtatott Rózsa Károly választmányi tagnak 100 ko­ronás pályadija, melyet egy, a kör tagjainak nemesítésére szolgáló felolvasásra tűzött ki, úgy, hogy a pályamunka még ez év folyamán valamelyik felolvasó-estélyen bemutatható legyen. A Katholikus Kaszinó vasárnap este tar­tott felolvasó estélyén felülfizettük : Szabó Norbert kationok 10 koronát, dr. Steinberger Ferencz n.-váradi kanonok 3 kor. 60 fillért., Mtklusovszky Antal 2 koronát, Páskuj Gerő 1 korona 60 fillért, Galgóczi I. 1 korona 60 fillért, Melles Emil, dr. Irinyi Tamás 1—1 koronát, ; Záhonyi Zsigmond, Zuhoránszky István, Lengyel Endre, Anderkó Bertalan, Kölcseyné, Pataki Lajos, Galba Lajos, Bö­lönyi László és Unger Lajos 60—60 fillért; Wallon Lajos és Jankovics János 20—20 fillért. Összesen: 26 korona és 60 fillér. A felülfizetésekért ez utón mond köszönetét a kaszinó elöljárósága. Pártalakulás. A Munkács laptársunkat valaki azon hír közlésére kérte fel, hogy Munkácson Egán Ede miniszteri biztos be­szédének hatása alatt a független érzelmű polgárok 48-as függetlenségi pártot szándé­koznak alapítani, mely alakuló gyűlésre a fővárosból egy függetlenségi képviselő is le fog utazni. Vájjon nem tendentia ez? .... Arra szánva, hogy Egánt a kormány előtt még jobban nópszerűtlenitvén, annál köny- nyebben eltélethessék láb alól — a ruthén vidékekről. Színházi műsor. Ma, szerdán : A Trón­kereső. Csütörtökön : A koldus diák (Nagy Gyula jutalomjátéka.) Pénteken : A görög rabszolga. Szombaton : Színházi képtelenség. Vasárnap : A falu rossza. Hétfőn : Lurnpá- czius Vagabundus. Kedden, először: Napo­leon öcsém. Kleghivó. A „Nagykárolyi Régi Casino- Egyesület“ 1900. évi február hó 24-én, szom­baton saját helyiségeiben és saját pénztára javára társasvacsorával egybekötött táncz-est- tólyt rendez. Gróf Hugonnai Béla, Papp Béla, egyesületi igazgató. Belépti-dij személyenként 2 korona, család-jegy ára 5 korona. Kezdete este fél 9 órakor. A táncz rendezésére az egye­sület nőtlen tagjai kérettek fel. A munkácsi kath. kör és legényegylet febr. ll-én tartott tánczmulatsága alkalmával: bevétel 529 kor. 78 fill., kiadás 254 kor. 78 áll., tiszta jövedelem 274 kor. Kitűnő pilseni sört lehet kapni naponta Márkus Márton jó hírnévnek örvendő vendég­lőjében, a „Koronádban. Mindennap friss csapolás van. Mai számunkban közölt hirde­tésére felhívjuk a közönség figyelmét. A hol a vevők jubilálnak. Múlt évben ünnepelte meg Mauther Ödön csász. és kir. udvari szállító magkereskedése Budapesten fennállásának 25-ik évfordulóját. Az idén megjelent magárjegyzékében, mely a gazda­közönségnek egyszersmint szakavatott Út­mutatóul is szolgál, — látható, hogy vevői­nek nagy része mint a naponta százanként heérkező elismerő és dicsérő levelek igazol­ják, jubilálnak. Nagy dolog ez most, mikor amerikai here és más alárendelt minőségű magokkal árasztják el a magyar gazdákat. Különben is általánosan ismert, hogy Ma- uthner Ödön az egyedüli czég, melyhez föltótien bizalommal fordulhat minden gazda és minden kertészkedő. Évtizedek óta majd­nem az összes osztrák és magyar uradalmak, élen a népszerű József fóherezeg Ö fenségé­vel, 20—25 év óta állandóan Mau hernél fede­zik minta gazdaságok, hanem hazank nagy és kis gazdáinak, kertészkedőinek zöme is Mauthner világhírű üzletének állaudó vevője. 605*970 koronát fizetett a triesti általá­nos biztosítótársaság (Assicurazoui Generáli) a Sopron iváni kastély leégett lakberen­dezési tárgyáért. Ily órási összeget hazánk­ban egy lakásban lévő bútorokért még nem fizettek. Az a körülmény, bogy még egy vár- szerü kastélyban is lehetséges egy ilyen óri­ási tűzeset, legjobban bizonyítja azt, hogy mily fontos mindenkire, hogy lakás beren­dezését tű'.kár ellen biztosítsa, különösen ak­kor, midőn a Generálinál az ily biztosit áért fiizetendő díj oly szerfelett olcsó. Minden bő­vebb felvilagositássalszivesenszolgal a triesti általános biztosító társaság itteni főügynök- sóge: Klein Vilmosnál. Színház. E hit folyamán főleg Táborit s a Kömley-párt ünnepelte az a csekély számú közönség, mely híven kitart a jobbára zóna-estéken. Febr. 14-én az Aranykakas 8.-szor adatott telt ház előtt diadalmas tapsokat hozva a páratlan kedves Táborinak. 15- én Tábori jutalomjátékául a Gerolsteini nagy herczegnő operette szép házat gyűjtött. Amilyen nagy hévvel indult az előadás az első hosszú felvonásban, oly szánalmasan ellapult a következő kurta változáso­kon. Maguk a szereplők elunták gyarlón betanult sze­repeiket s az utoljára legördülő függöny mindkét ol­dalát egyenlő megkönnyebbülést kifejező sóhajok dagaszták. 16- án a Primadonna — Tarnay csinos dalokkal billirozott, Kömley mimikája a komikum tetőpontja. Ugyanők csillogtatták elvitázhatatlan művésze­tüket I7.-én a Szegény Jonathan-ban is alig fél ház előtt. 18-án a Tamás bátya kunyhója, Becher Stowe irányregénye után kitoldva színre alkalmazta Dnmanoir és Dennery. Gulyás jól maszkírozott Tamás bátya volt. Morvái és Ardai drámai hévvel játszottak. Rakodczay a nemes szivü államférfin, Tábori a megtért ember- kereskedő s Fényesi a Bengáli bohó szerepében sok derültséget keltettek; Simon ezúttal hidegen hagyott a szerocsennők részvétre méltóan csúnyák voltak. 20-án Seraphina másodszor, még kevesebb kö­zönség előtt. Szerkesztői üzenet. M. I. Császlócz. Szívesen veszszük, tegyen kísérletet, ha másutt sikerült, bizonyosan itt is sze­rencséje lesz. M. I. Fel8Ő-Vissó. April. 26 van beirva, Ez a felszenteltetés napja. Több adat nincs. Kelletlen. Igen jó, de nem közölhettük ez al­kalommal sem, mert nem volt terünk. M. J, Patóháza. Jönni fog, csak türelmet kérünk. Pilátus. Nekünk becses nevét ismerni kell akkor is, ha a közönség előtt titokban akarja tartani. Ellenesetben kívánságának nem tehetünk eleget. I. L. Visk. Még nem kaptuk meg, igy nem is szólhatunk róla. Termény árak. Termény métermázsánként Szál maron frt |kr | frt kr Tiszta búza — —• — 6 80 7 Kétszeres — — — 5 90 6 — Rozs — — — 5 20 5 60 Árpa — — — 4 60 5 — Zab — — — 4 20 4 80 Tengeri uj — — — 4 80 5 — Kása — — —­10 50 11 — Fehér paszuly — — 6 80 7 — Tarka „ — — 5 60 5 80 Szilva — — — 17 — 18 — „ füstölt — — — — — — — Repcze — — — — — — — Krumpli zsákja uj — 1 10 1 30 Szalonna — — — 56 | — — —

Next

/
Oldalképek
Tartalom