5. oldal, 100 találat (0,246 másodperc)

Találatok

81. 1903-07-08 / 54. szám
[...] a nagykemenczei anya­könyvi kerületben Szombathy Sándor segédjegyzőt anyakönyvvezető he­lyettessé kinevezte és [...] er Márkusz Blum Márk Gaál Sándor 2 2 K Ragyák János [...] Vilmos At szülök figyelmébe Udvardi Szaniszló zongora tanár ez utón hozza [...] Ferenczy Elek 2 K Schön Sándor és társa cég az általa [...]
82. 1910-05-11 / 38. szám
[...] j loda előtt gróf Andrássy Sándort érte Kulics János Kossuth utcai [...] repültek a menet felé Holló Sándor csendőrőrmester fe­jéhez a függetlenségi kör [...] alku szerint Előjegyzéseket szíves­ségből Udvardy Szaniszló Kossuth u fogad el Tolvaj [...]
83. 1907-07-20 / 58. szám
[...] ajánljuk a Budapesten VIII Főherceg Sándor utca 30 sz alatt levő [...] esetleg részlet fizetésre is Udvardi Szaniszlónál Sátoraljaújhelyben Pármai Ibolya szappan E [...] korona államsegélyt utalványozott Jutalmazás Szabó Sándor ta­nítójelöltet a sárospataki állami ta­nítóképző [...]
84. 1903-07-18 / 57. szám
[...] lakója At szülök figyelmébe Udvardi Szaniszló zongoratanár ez utón hozza a [...] hitoktatás és egyebek Válaszul Knopíier Sándor urnák E lap 54 iki [...] hitokta­tásról ejtek nehány szót Knopfler Sándor úr választ irt az 55 [...] tá j átadásnak sem Knopfler Sándor ur ellen kit felette tisztelek [...]
85. 1901-04-28 / 17. szám
[...] j főszolgabirájától Hivatalos nyugtató Andrássy Sándor gróf országgyűlési kép­viselő ur őnagyméltósága [...] számú végzése következtében Dr Tüchler Sándor ügyvéd által képviselt Vágner Emánuel [...] uj és elját­szott zongorák Udvardi Szaniszlónál Kossuth u dr Szepessy ház [...]
86. 1898-05-01 / 18. szám
[...] kirendelt szolga biró urak Nemes Sándor Meczner Gyula al­jegyző Fischer Lajos [...] Olajb János f május 7 Szaniszló pk A szerkesztő pÓ 3 [...]
87. 1904-02-20 / 20. szám
[...] Zongorák kikölcsönzésre is kaphatók Udvardi Szaniszló S A Ujhely Dr Szepesi [...] Károly ügyvéd által képviselt Kalmár Sándor javára Éwa Lajos ellen 163 [...]
88. 1898-07-31 / 31. szám
[...] Veszprémbe Lob Antalt Lévára Szax Sándor és Dvorak Emil helyettes világi [...] Kecskemétről Hadadi Géza Léváról Balogh Sándor M Szigetről Eber hardt Béla [...] a szolgálatból elbocsájtották Lopás Gornyák Szaniszló és Szohaczky Valentin galicziai napszámosok [...] ketté vágni nem szabad Wasserthal Sándor kapitány Szebenben ezt igy vágta [...]
89. 1901-07-28 / 30. szám
[...] kaphatók Sátoralja Ujhelyben Udvar dl Szaniszlónál dr Szepesy házban Gimnáziumi tanulok [...] köz­hírré teszi hogy Dr Járossy Sándor végrehajtatónak Ujfalusy Mihály és társai [...]
90. 1897-12-25 / 52. szám
[...] Jenkovszky János a címszerepben Zsigmond Sándor a Szellemű Spák János a [...] jutalmazta játékukat Különösen ki­vált Zsigmond Sándor komikus játékával s a közönséget [...] Szomaháíy István Sas Ede Tímár Szaniszló Váradi Antal Abonyi Árpád Makai [...] Zsigmond dr Buday László Feleki Sándor Szilágyi Géza Krúdy Gyula stb [...]
91. 1892-10-02 / 40. szám
[...] szegény hitelező Elbeszélés Irta Tímár Szaniszló Bűvészek és szemfény­vesztők Történeti epithetonok A yiz Rácz Sán­dortól A kölni dóm legendája Képekkel [...] Tarpai László Kormos Armin Elek Sándor Fleiszner Frigyes és Klein Jakab [...]
92. 1895-07-28 / 30. szám
[...] böl melynek magyar kiadását Tímár Szaniszló ismert rárcairó rendezte sajtó alá [...] hóban kiváló tisztelettel Gróf Andrássy Sándor s k f zemplénvármegyei gazdasági [...]
93. 1901-03-31 / 13. szám
fia József reáliskolai tanárnál ahol Sándor fia néhai szerencsi plébános halála [...] tevékenységéről Szinnán született hol atyja Szaniszló Roly uradalomban volt tiszttartó Szüleit [...] korona pénzbün­tetésre ítélte Eljegyzés Garbinszky Sándor kir al járásbiéó murcius hó [...]
94. 1897-11-07 / 45. szám
[...] helyezése emlékére vert érem boniatovszky Szaniszló Lengyelország utólsó királya Lengyeyelország felosztása [...] volt választmányi tagok helyett Vécsey Sándor br és Szmrecsányi János birtokos [...] pedig Mitrovich Endre és Klimó Sán­dor számtiszteknek ellenőrré illetve nyilvántar­tóvá lett [...]
95. 1892-10-02 / 40. szám
[...] fő és székváros rendőrfőkapitá­nyává Séllyey Sándor dr rendőrtanácsos nevez­tetett ki Wekerle Sándor dr kir pénzügy minister az [...] Pistát Ádám és Rdez Gyulát Szaniszló kik mindannyian a mai szerepükben [...]
96. 1895-06-16 / 24. szám
[...] A magyar kiadás szövegét Tímár Szaniszló ismert tárczairó és esz­tétikus szerkeszti [...] Glattstein Mór 30 kr Schön Sándor 3 ft Weisz Zsigmond 50 [...] Cséri Herman Preszlényi István Rosenblüth Sándor Udvardi Viktor 2 2 ft [...]
97. 1910-09-21 / 75. szám
[...] éves korában elhunyt Ud vardy Szaniszló halálával A kiváló zenei műveltségű [...] ruhák és leány ruhák Szegő Sándor sátoraljaújhelyi divat­áruházába megérkeztek Női és [...]
98. 1903-05-13 / 38. szám
[...] Dániel Andrássy János Andrássy Dávid Szaniszló István Gálszécs ifj Koch Gábor [...] Szentes Dombay Arthur Czéke Várlaky Sándor s még na­gyon sokan A [...]
99. 1939-06-02 / 124. szám
[...] be ügyvezető elnök Uj házy Szaniszló Béla alelnök ifj Juszkó Ist [...] tanuló közül első lett Simon Sándor debreceni református gimnázium ta­nulója A [...] vm főjegyző helyettes elnöke Kristóff Sándor pártigazgató tagjai Kollányí Miklós ny [...]
100. 1901-08-25 / 34. szám
[...] K t Philipp Károly Kiss Sándor dr Meczner András Moskovits Ignác [...] környéket rl Szülők figyelmébe Udvardi Szaniszló helybeli zongoratanár ez év szeptember [...]