Zemplén, 1910. január-június (40. évfolyam, 2-52. szám)

1910-05-11 / 38. szám

Május 11. ZEMPLÉN. 5. olda'j loda előtt gróf Andrássy Sándort érte. Kulics János Kossuth utcai házának ablakából tojással és kővel dobálták meg a menetet. Polgári és csendőr tanuk vannak arra, hogy a Búza Barna ablakából tégla, cserép és üvegdarabok repültek a menet felé. Holló Sándor csendőrőrmester fe­jéhez a függetlenségi kör ablakából egy borral telt palackot vágtak, a homlokát véresre sebezte, úgy, hogy azonnal be kellett szállítani az Er­zsébet közkórházba. Mikor Tisza Ist­ván és kísérete a pályaudvarra vo­nult, a tömeg kövekkel támadt a Wekerle-téren a csendőrökre és Vin- cze és Halmi csendőrök könnyebben meg is sérültek. Vasárnap este Oza- biner István házának ablakait bever­ték és egy kődarab Ozabinernét a homlokán sebezte meg. A Kazy párt mikóházai, bányácskai, gercselyi és Magyarsasra való híveit, mikor az ünnepségről haza vonultak, véresre verték a túlsó oldal emberei. Több helyen letépték eddig még ismeretlen tettesek a munkapárt zászlóit. Á rendőrség a tüntetések folyamán 9 egyént állított elő. A nyomozási el­járás folyamatban van. Este mikor Tisza és kísérete el­indult a vasúti állomás felé, a szen­vedélyek izzása más olyan fokra hágott, hogy joggal tarthattak a ha­tóságok súlyosabb inzultusoktól. A tömeg tényleg kövekkel kezdte meg­dobálni a csendőröket, mire a csend­őrök megtisztítva az utcát, a Wekerle- térre szorították a publikumot. Ekkor ugrott ki a Molnár István-utca és a Wekerle-tér sarkára szögellő erkélyre Búza Barna és Kincsessy Péter és torkuk szakadtából kezdtek kiáltozni: — Bitangok, gazemberek. A menet ép akkor haladt el az erkély alatt és a vaskos inzultus nem is maradt eredmény nélkül. Közvet­lenül a vasúti állomás előtt, az est sötétjében kőzápor zudult a menetre s egy kődarab Kazy József államtitkárt sebezte meg könnyebben a fején s ugyancsak súlyosan megsérült ez al­kalommal a menetben haladó Bunszl József. Tiszát azonban nem érte sem tojás, sem kő. A fölháboritó s ocsmány inzultusra herceg Windischgrätz Lajos a tömeg közé rohant és bottal zavarta szét a csőcseléket. Ez a vasárnapi nap rendőri kró­nikája. Es megadta az ellenzéki ter­ror minden értékét Tisza István egy megjegyzése. Mikor — a bevonulás során — az egyik ablakból fekete kendőt lobogtattak feléje, majd ugyan­csak onnan kővel dobálták meg a menetet, Tisza István csöndes mali- ciával fordult a körülötte állókhoz: — Látják uraim, ez a Justh-féle politika: elől ártatlan szüzek lobog­tatnak kendőt, hátuk mögött pedig a hősök tojásokat és köveket dobálnak. Es ehhez a mondathoz egyetlen szót sem kell hozzá tennünk. Hasábnyi írásoknál is jellemzőbben beszél. HÍREK. — Bűnbánati hót. A protestáns egyházakban pünkösd ünnnepe alkal­mából úrvacsora osztás lesz. Ezt meg­előzőleg e héten az áldozáshoz ké­szülő hívek u. n. bűnbánati hetet tartanak. — Gr. Széchónyiék itthon. Gróf Széchényi László és neje, Vanderbilt Gladis jelenleg Őrmezőn tartózkodnak, honnan automobilon szoktak kirán­dulni az Ung vármegyebeli Felsőre­metén épülő fejedelmi kastélyuk meg­tekintésére. Az uj kastély teljesen kész, most a vízvezeték berendezését eszközük. A legtisztább hegyi forrás vize szolgáltatja hozzá az anyagot. )( A választások tárgyában. A vármegye törvényhatósági bizottságá­nak tagjait f. évi május hó 18-án d. e. 10 órakor megtartandó rendkívüli közgyűlésre hívta össze MecznerlGyula főispán. A rendkívüli közgyűlés tár­gyai : 1. Az uralkodónak az 1910—1915. évi országgyűlést összehívó királyi levele. 2. A m. kir. belügyminiszternek az 1910—1915-iki országgyűlésre kül­dendő képviselők választása tárgyában 63684. szám alatt hozott körrendeleté. — Eljegyzések. Danek Leo hon­védalezredes, iglói zászlóaljparancs- nok az újhelyi társadalomnak kedves jóismerőse, eljegyezte özv. Lechner Gusztávné leányát.— Kőrössy György makkoshottykai ref. lelkész jegyet váltott Fürjész Tamás tiszakarádi lelkész és birtokos leányával, Ilon­kával. — Tíz éves találkozó. A kassai premontrei főgimnáziumban 1900-ban érettségit tett ifjak f. hó 7-ón tiz éves találkozóra gyűltek össze az ősi épü­letben. Á volt osztálytársak nagy számban jöttek el a találkozásra, me­lyen Horváth Boldizsár jelenlegi főgimn. igazgató üdvözölte őket. A jubiláló fiatalemberek közzé tartozik hg. Windischgrätz Lajos sárospataki nagybirtokos is, aki azonban nem vehetett részt a találkozón, de az egybehívó dr. Holló Zoltán ügyvédhez a következő sürgönyt intézte: „Tel­jes szívvel veszek részt a szép em­lékünnepen s szívélyesen üdvözlöm kedves, egybegyült barátaimat, feled- hetlen társaimat. Legnagyobb sajná­latomra elmulaszthatlau teendő távol­tart s csak ez utón kívánhatom mind­nyájatoknak, hogy a jövő tiz évben is, mind eddig, Isten áldásával, saját javunkra, szeretett hazánk érdekében és az ősi elvek szemelőtt tartásával előre haladhassunk. Legyen jelsza­vunk : Mindig és mindenben előre 1 Windischgrätz Lajos.“ — A nagy ha­tást és igaz örömet keltett táviratra a volt osztálytársak a következő tá­virattal feleltek: „Hg. Windiscbgrä'z Lajos Sárospatak. Indokolt elmara­dásodat őszintén sajnálva, a küldött jókívánságokat hálás köszönettel vi­szonozzuk. Jól eső büszkeséggel lát­juk, hogy a kassai főgimnáziumban nyert kitűnő oktatás sziveinkbe közös eszményeket ültetett. A magyarok Istene segítsen törekvéseinkben előre, a szabad, boldog magyar nemzeti ál­lam szent ideáljának szolgálatában.“ A találkozó örömére nagy bankett volt a befejezés. )( A közigazgatási bizottság ülése. Zemplónvármegye törvényhatóságá­nak közigazgatási bizottság, Meczner Gyula főispán elnöklete alatt hétfőn ülést tartott. Tudósításunkat legkö­zelebbi számunkban hozzuk. — Esküvő. Eisner Oszkár keres­kedő folyó hó 10-én lépett házasságra Windt Dávid helybeli polgártársunk leányával, Irénnel. — A zemplénvármegyei orvos­gyógyszerész egyesület folyó hó 9-én tartotta évi rendes közgyűlését, mely alkalommal a folyó ügyek letárgya- lásán kívül elhatározták, hogy folyó évi junius hó végén a máramaros- megyei sóbányákba tanulmányi kirán­dulást tesznek. — Udvari szállító. Tima Tibor sárospataki szőlőbirtokos bortermelőt József főherceg udvari szállítóvá ne­vezte ki. — Hurokra került csibész. Egy jóhirü s már nagy gyakorlattal biró homonnai csibész a múlt héten a környékbeli vasúti őrök tyúkketreceit dézmálta meg s már 5 drb. orping- ton várt megkoppasztva a fazékba való vándorlásra, midőn a csendőrség betoppant s az Ínyenc tótot olyan helyre kisérte, ahol tyuklevest nem szoktak adni ebédre. Árulója a pipája volt, melyet az egyik vasúti őr tyúk­ketrece mellett feledett. — Szőlészeti szakosztályi ülés. A Zemplénvármegyei Gazdasági Egye­sület szőlészeti és borászati szakosz­tálya legközelebbi ülését tekintettel a pünkösdi ünnepekre nem f. hó 15-én, hanem 14-én, szombaton dél­után 2 órakor tartja meg. — Táncvizsga. Révész Imre kas­sai tánctanitó több család felkérése folytán Sátoraljaújhelyben tánctan­folyamot (ártott, melyet most befe­jezvén, tanítványaival táncvizsgát fog tartani. Az érdekes vizsga, melyen az apróságok fogják ügyességüket be­mutatni, a Magyar Király udvari tánchelyiségóben lesz megtartva folyó hó 14-én, hol vendégek is szívesen láttatnak. Kezdete este 7 órakor. Be­lépő díj személyenkint 1 korona. — Zongoratulajűonosoknak szives tudomására hozzuk, hogy Fink Leó, a hires Keresztély-féle fővárosi zon­goragyár hangverseny hangolója, ki már 12 év óta ellátogat hozzánk és közmegelégedésre hangol zongorákat, városunkba érkezett és úgy itt, vala­mint a vidéken is hangolásokat 6 ko­ronáért eszközöl. Javításokat külön alku szerint. Előjegyzéseket szíves­ségből Udvardy Szaniszló (Kossuth-u.) fogad el. — Tolvaj világ Szinnán. A szin- nai kereskedők egész rémülten pa­naszolják, hogy az ottani nép közt sok olyan veszedelmes tolvaj van, a kik valóságos rémei és foszto­gatói már a kereskedőknek. Különö­sen vásáros napokon rengeteg káro­kat okoznak s a csendőrség is tehe­tetlen a nagy számú és rendkívül ügyes gazemberekkel szemben. — Tanulónak felvétetik egy jó házból való fiú Dunky Fivérek cs. és kir. udvari fényképészek műtermébe Sátoraljaújhely Széchényi-tér 9. Felelős szerkesztő - Dr. Adriányi Béla. Főmunkatárs: M&jtényl Géza. Helyettes szerkesztő: Koboz Hugó. Laptulajdonos: Éhlert Gyula. HIRDETÉSEK. Dr. HADÁSZ miskolczi szakorvos .SillllTOL“ száj- és fogápoló szerei. Minden eddig létezőnél tökéle­tesebb és megbízhatóbb szerek, melyek a legújabban megállapított tudomá­nyos és klinikai vizsgálatok alapjáu egye­dül sikeres és helyesnek talált alapelvek szerint készülnek. Használati utasitás sze­rint eljárva, a fogakat megvédik a romlás­tól. Végtelen kellemes szájíz. Ideálisan tiszta száj és fogak. Megfizethetetlen előnyük, hogy rendszeres használat mellett megvéd a heveny fertőző betegségektől (vörhony, kanyaró, torokgyík stb.) és azért gyerme­kek részére már ez okból is különösen ál­dásos a használatok. Ideális szép és jó fog­kefék. — Kaphatók használati itasitással : jírabéczy Kálmán üzletében Saujhely. Nagy üveg szájvíz 2 kor., kis üveg I kor. 20 fillér. Fogpor 1 korona. Fogkefe 1 korona 40 fillér. 1251|1910. Tk. szám. Árverési hirdetményi kivonat. A nagymihályi kir, járásbíróság, mint telek­könyvi hatóság közhírré teszi, hogy Roth Mar- kusz végrehajtatónak, Szabó Andrásné szül. Király Erzsébet végrehajtást szenvedő elleni 870 korona tőkekövetelés és jár. iránti végrehajtási ügyében a sátoraljaújhelyi kir törvényszék (a nagy­mihályi kir. járásbíróság) területén lévő, az abarai 203. sz. tjkvben A. -J- 91. hr. szám alatt felvett belsőségből B. II. 1. szám a. Szabó Andrásné szül. Király Erzsébet végrehajtást szmvedő ne­vén álló illetőség 820 korona, továbbá abar.i 103. sz. tjkvben A. I. 311. 450. 556. 713. 835. 901. 1093. 1164. 1264. 1372. 1456. 1632. 1749. 1861. 1862. 1971. 2032 2188. 2330. 2430. 2573. hr. sz. alatt f-lvett s B. 4. sz. alatt fent neve­zett végrehajtást szenvedő nevén álló illetőség 540 korona, továbbá az abarai 52. 161. 241. sz. tjkvekben felvett közös illetőségekből B. 366. B. 383. B. 369. szám alatt fent neve tett végre­hajtást szenvedő nevén álló jutalékra az árverést 133 koronában ezennel megállapított kiáltás! ár­ban elrendelte és hogy a fentebb megjelölt ingat­lan az 1910. évi julius hó 11-Ik nap­ján délelőtt 9 órakor Abara körség birája házánál megtartandó nyilvános árverésin eladatni fognak. Árverezni „zánd kozók tartoznak az ngatlanok becsáránal. 10°|o-át vagyis 82 korona, 54 korona és 13 korona 30 fillért bánatpénzül készpénz­ben, vagy az 1881, évi LX. l.-c. 42. §-bí;n jelzett, árfolyammal számított és az 1881. évi oov. 1-én 3333. szám alatt kelt m. kir, igazságügyminiszteri rendelet 8, tj-ában kijelölt ovadékképes érték­* papirban a kikiild jtt kezeihez letenni, avagy a 1881. LX. t.-ci. l'iO. §-u értelmében a bánat pénznek a bíróságnál eldleges elhelyezéséről ki állított szabályszerű elismervényt átszolgáltatni Árverési vevő a V. u. 25. §. értelmében kő teles a bánatpénzt a hiv. §-ban jelzett jogkövet­kezmények terhe alatt kiegészíteni. Az ingatlan jutalékok a kikiáltási ár !/s-dá- nál alacsonyabb ár-n eladatni nem fognak. Kelt Nagymihály, a kir. járásbíróságnál mint tkvi hatóságnál 1910. évi április hó 29-én. Oarbinszky, kir. járásbiró. 5500 közjegyzőileg hitelesített bi­zonyítvány tanúsítja, hogy a KAISER-féle Mel -[aramelláli a Három fenyő véd­jegygyei Köhögés rekedtséget, elnyálká- sodást, hurutot, kösz- vényt és szamárköhö­gést a legjobban elűzik. Egy csomag ára 20 és 40 f. Egy doboz 60 fillér. Kapható: Hrabéczy Kál­mán drogériájában, Wid­der és Rreichard gyógy­szertárában Sátoraljaújhely. 265/7-1908. V. szám. árverési hirdetmény. Alulírott birói kiküldött közhírré teszi, hogy Schwarcz Ignácz varau- nói lakos végrehajtatónak, meg nem nevezett tapolymogyorósi lakos végre­hajtást szenvedett elleni 600 korona s jár. iránti végrehajtási ügyében, a végrehajtást szenvedettnél lefoglalt s 1470 koronára becsült lovak, tehe­nek, takarmány, több rendbeli szoba­bútorok satöbbiből álló ingóságok nyilvános biró árverésen eladatnak s árverési határidőül 1910. éri május hó 20. napjának d. u. 3 órája Tapoly- mogyorós községbe végrehajtást szen­vedett lakásához kitüzetik s ahhoz a venni szándékozók ezennel meghi­vatnak. Varannó, 1910. május 1-én. Sztankó László kir. jb. irodatiszt, mint kik. végrehajtó. Eladó cséplőgép. Egy Marchsal-féle jó karban lévő cséplőgép kis szíjakkal, felszerelve here dörszölővel, hó­vér és mázsasulyokkal és a hozzá tartozó kulcsokkal 800 koronáért eladó és azonnal átvehető Kuklaj Béla gépésznél Királyhelmecz, Zemplén mi Legmagasabb kitüntetés: Arany államérem „Nürnberg 1900.“ Globus Fémtíszfitókivonat jobban tisztit mint minden- I fele más. inmtísziitnszprek Legmagasabb kitüntetés: „Grand Prix“ St. Louis 1904.

Next

/
Oldalképek
Tartalom