Zemplén, 1897. július-december (28. évfolyam, 27-52. szám)

1897-12-25 / 52. szám

— Kedvezmény lapunk t. előfizető­inek. A mai viszonyok között, midőn a hölgyek és gyermekek öltözékeinek házilag való elké­szítése a háztartás pénzügyi viszonyainak egyen­súlyozásához lényegesen hozzájárul, csaknem nélkülözhetetlen a családban egy erre vonatkozó okszerű útmutató és tanácsadó. És mi lehetne ez más, mint egy szakszerűen szerkesztett, jó divatlap. Azt hisszük, kellemes szolgálatot te­szünk lapunk t. előfizetőinek, mindőn sikerült Király Jánossal, a legrégibb magyar divatlap szerkesztő-kiadóhivatalával oly egyezségre lép­nünk, hogy lapját a „Budapesti Bazárt,“ mely 1898. január hó 1-én harminckilencedik évfo­lyamába lép, lapunk t. előfizetőinek kedvezmé­nyes áron megszereztük. A „Budapesti Bazár“ havonta kétszer megjelenő szépirodalmi divatlap; minden számában számos ábrán mutatja be a legújabb hölgy- és gyermekdivatot, a legújabb kézimunkákat, mindenkor szem előtt tartva a célszerűséget, az elegáns egyszerűséget, gondo­san kerülve az oktalan cicomát és a céltalan cifrálkodást. Az öltözékek kiszabásához termé­szetes nagyságban rajzolt szabás-minta-iveket nyújt s negyedévenként egy-egy gyönyörűen színezett aquarel divatképet is ad. A „Buda­pesti Bazárhoz“ mellékelt szépirodalmi részen regényeket, tárcákat és költeményeket közöl, megemlékezvén a fővárosi élet mozzanatairól is. Lapunk t. előfizetői, ha a „Budapesti Bazárt“ is megrendelik, egy divatlap birtoklása mellett minden más szépirodalmi folyóirat járatását mellőzhetik. A „Budapesti Bazár“ negyedévi előfizetési ára 1 forint 50 kr. Lapunk t. előfi­zetői a „Budapesti Bazárt“ negyedévenként 1 ft előfizetési árért rendelhetik meg. Midőn a most kezdődő január-márciusi negyedre az előfizetést megynyitjuk, tisztelettel kérjük lapunk t. előfi­zetőit, hogy az előfizetési pénzeket hozzánk be­küldeni szíveskedjenek, hogy kellő időben intéz­kedhetvén, a „Budapesti Bazárt“ b. címükre azonnal megindíthassuk. Hazafias tisztelettel a „Zemplén“ szerkesztősége és kiadóhivatala. — Kisdedóvó karácsonyfája. A varan- nai kisdedóvó karácsonyfa-ünnepét f. hó 21-én tartották meg, melyen nagy számú érdeklődő közönség volt jelen. Az apróságok játékai és munkái kellemes látványul szolgáltak. rl. — Halálozás. Teljes részvéttel tudatjuk, hogy özv. Tichy Ferencné, szül. Kossuth Kle- mentin úrnő Varannón f. hó 21-én este 6 óra­kor hosszas szenvedés után elhunytál A boldo- gúlt tetemeit f. hó 23-án a r. kát. vallás szer­tartásai szerint helyezték örök nyugalomra álta­lános részvét közt. Béke hamvaira/ — Gyanús csavargó. F. hó 23-án éjfél tájban, a Kossuth-utcai rendőrőrszem arra lett figyelmes, amint egy férfi alak a Palotás-utcán fölfelé jőve, ovatos léptekkel a Nyomárkay-ház udvarába lopódzik s ott bizonyára nem jámbor szándékkal az ajtókat nyitogatja. Ámde ekkor a 11. sz. rendőr rajta ütött s a magát semmi­képp igazolni nem tudó egyént bekísérni igye­kezett, de nem ment oly könnyen, mert a gya­nús alak ellenkezett s futásnak eredt s a rendőr úgy tudta lefülelni, hogy kardjával fejére olyan ütést mért, hogy az ipsze elszédült, igy aztán bekí­sérte. A gyanús firmának semmi igazolványa nincs, csak németül beszél s Goldman Ábrahám, boroszlói származású napszámosnak vallja mag it. A 26—28 év körüli közép termetű, vörös em­bernél nehány forint pénzen kívül egyebet nem találtak. A rendőrségnek az elfogott személyét illetőleg kétségei vannak, s azért személyazonos­ságának megállapításáig fogva tartják. — [Jótékonycélú műkedvelő-előadás. Varannóról jelentik lapunknak: F. hó 19-én műkedvelőink ismét a színpadra léptek, hogy a jótékonyság oltárán áldozzanak a humanizmus magasztos eszméjének. Színre hozták „Liliomfi“-t melynek előadását nagy intelligens közönség nézte végig. Szereplői voltak : Füzesséry Pál, a Szilvay profeszor szerepében, egyszersmind rendező, ki bokros elfoglaltsága dacára is a próbákon lankadatlan szorgalommal buzgólko- dott a darab sikerülte érdekében. Kamilla sze­repét Hajdú Ferike alakította, s kifogástalan játékával az általános tetszés részese vala. Erzsi szerepét Pikna Vilma játszta, s a fogadós leánya alakítása szépen kivált játékából Mariska Sztan- kó Margit volt s mint a zsémbes nagybácsi védence ügyesen forgott a deszkákon. Ä férfi szereplő Jenkovszky János a címszerepben, Zsigmond Sándor a Szellemű, Spák János a Kányay. — Zákány József a Sehwarcz — és Füzesséry György ifj. a pincés Gyurka szere­pében működtek közre kiváló sikerrel s ügyes alakítással. A szépszámú közönség minden fel­vonás után kihívta a szereplőket s lelkes tap­sokkal jutalmazta játékukat. — Különösen ki­vált Zsigmond Sándor komikus játékával, s a közönséget állandó derültségben tartá mind­végig. Az előadást tánc követte, mely eltar­* Vonatkozó számadás jelen számunkból kiszorult. Szerk. tott a hajnali órákig. A sikerült est jöve­delme a jótékony célra is szép összeget hozott, a mennyiben az összes bevétel 119 ftot tesz ki.*) A táncoló hölgyközönség soraiban ott voltak: Bodor Gáborné, Diószeghy Jánosné, Gaal Mar­git, Guzeo Henriette, Hajdú Ferike, Fülöp Erne, Mauks Juliska, Sztankó-nővérek, Füzesséry Berta, Vokáry Ilona, és Zseltvay Ida. — Jogászbál. A kassai kir. jogakadémia ifjúsága, 1898. év január hó 12. napján, a Schalkház-szálló dísztermében Bernáth Elemérné, Forgách Lászlóné grófné, Péchy Zsigmondné, Schell Gusztávné báróné, Sennyey Miklósné báróné és Vay Tiborné grófné úrnők pártfogása mellett jótékonycélu jogász-bált rendez. -— Személyjegy 6 korona. — Családjegy 3 sze­mélyre 12 korona. —■ Karzat 5. korona. — A fenmaradó tiszta jövedelem a segitőegyesiilet javára fordittatik. — Kezdete 9 órakor. — Fe- liilfizetések köszönettel fogadtatnak és a „Zem­plénében nyugtattatnak. — Anyja helyett anyja lett. A tarczali m. kir. áll. kőbánya- és kőzuzótelepen egy kóborló asszony rongyosan, éhesen jelentkezett és betért egy jószivü bányamunkásnő hajlékába, ölében 10 hónapos forma fiúgyermekével. A munkás- nőnél megmelegedett, eledelt is kapott. Mig azonban a háziasszony künn munkája után lá­tott, a kóborló asszony eltűnt, hátrahagyván a kis gyermeket, kit a derék munkásnő — nem lévén gyermeke — nagy örömmel gondoz, rl. —- Titkos felruházás. A tolcsvai alig 3 éves „Filléregyesület,“ írja alkalmi tudósítónk, már abba a kellemes helyzetbe jutott, hogy f. tanévben 19 szegény iskolás gyermeket láthatott el tetőtől talpig jó meleg téliruhával. Nagy di­cséretére válik az egyesület választmányának azon bölcs határozota, hogy csakis titokban a szokásos ünnepiesség mellőzésével kívánja szegé­nyeit felruházni. S hogy még látszata se legyen a nyilvános ruhakiosztásnak, különböző színek­ben és szabásokban készítette el a ruhákat, a melyeket f. hó 17-én, az iskola egyik termében csakis Schönfeld Albert egyesületi elnök és- a tanítótestület jelenlétében osztottak ki. Ez alka­lommal Schönfeld Albert isksz. és egyesi, elnök felruházta az iskola legszorgalmasabb 2 szegény tanulóját a milléniom alapítványának kama­taiból. — Megsült gyermek. Mikula Pálné, ezir.- hosszumezei lakos, körülötte csúszkáló kis leány­káját, hogy foglalkozás közben neki ne lábatlan- kodjék, a búbos kemencére ültette. A magára ha­gyott lányka az ott közvetetlenközelben lévő forró takaréktüzhelyre esett, minek következtében úgy összeégette magát, hogy sebeibe rövid idő alatt belehalt. A gondatlan anya iránt megindították a hatósági vizsgálatot. — Diadalát üli a párisi Dr. Baiton In- jectió Oriental készítője, mert orvosi körökből a leghizelgőbb elismerések érkeznek a szer pótol­hatatlan és kitűnő hatásáról, — Megvételre kerestetnek az „ Adalékok Zempl. vm. történetéhez“ c. havi folyóiratnak 1895 okt. 1-töl — 1896 ápril. 1-ig megjelent fü­zetei. Cim a kiadóhivatalban. Időjóslat december 25-ére. Fagy, jelen­tékeny csapadék nélkül, ködös. Pmilárd-Cplvp T1PÍ liftül 3 forint 35 Uraj­1 UUiíllU öGijO UOl cíárig méterenként — japáni, chinia , s. a t. a legújabb mintázattal és zinekben, u. m. fekete, fehér és színes Henneberg selye net 45 krtól 14 írt 65 kr. méteren ént sírni, csikó-, koczkázott, mintázott damaszolt s. a. t. (mintegy 240 különböző minőségben, 2000 szin és mintázattal s. a. t.) a megrendelt árukat, pnstabér és vámmentesen, házhoz szállítva, valamint min­tákat postafordultával küldenek IlcilllCÜCrg G. (.cs. és k. udvari szálúié) n«1)eaisfyiirai Zürichben. Svájczba czimzett levelekre 10 kros és levelező lapokra 5 kros bélyeg ragasztandó. Magyar nyelven irt megren­delések pontosan elintéztetnek. 2. Irodalom. „Magyar Jogász“ c. alatt hetenkint meg­jelenő szaklapra kaptunk felhívást. Előfizetése: egész évre 6 ft. A „Magyar Jogász“ főszerkesz­tője : Horváth Gyula dr., felelős szerkesztője: Ödönfi Miksa dr., főmunkatása: Vig Viktor dr. — A „Magyar Jogász“ kiadóhivatala, hová az előfizetés küldendő, Budapest, VII. Erzsébet- körut 27. sz. Irodalmi Almanach. A karácsonyi könyv- piacon bizonyára nagy feltűnést fog kelteni az a vaskos könyv, amely e napokban jelent meg. A cime Irodalmi Almanach, tartalma pedig ékesszólóbban beszél minden reklámnál, mert tele van Magyaroszág ismert és népszerű Íróinak és zeneszerzőinek munkáival. íme a névsoruk: Jókai Mór, a ki az almanach előszavát is irta, Kossuth Ferenc, Beniczkyné-Bajza Lenke, Szomaháíy István, Sas Ede, Tímár Szaniszló, Váradi Antal, Abonyi Árpád, Makai Emil, Szto- janovics Jenő, Fáik Zsigmond dr., Buday László, Feleki Sándor, Szilágyi Géza, Krúdy Gyula stb. és az egész vidéki sajtó. Mert ez az Almanach a hírneves irók munkáin kívül bemutatja a vi­déki sajtó munkásait is írásban és képben. — A könyvnek tartalma mindenkit meg fog lepni. A költeményeken és novellákon kívül van a kötet­ben a műkedvelőknek egy pompás operet s egy kitűnő vígjáték, a zenekedvelőknek pedig huszon­egy oldal kotta áll rendelkezésükre, egy sereg pompás táncdarab, úgy hogy este, vendégség közepette, ez az Almanach egy szép társaságot tud mulattatni. Ez az Irodalmi Almanach, mely a legdíszesebb kiadásban jelent meg, legolcsóbb könyv a világon, mert ingyen kapja meg min­denki, aki legalább egy negyedévre előfizet a legszebb képes hetilapra: az Ország-Világra. Ez az Almanach ugyanis az Ország-Világ karácsonyi ajándéka. Aki két forintot az Ország-Világ ki- adóhivatalába beküld, az kapja egy negyedévig a kitűnő újságot, amelynek minden száma tele van gyönyörű illusztrációkkal s szépirodalmi munkákkal s azonnal megkapja az Irodalmi Al­manachot is. Az újság kiadóhivatala Hold-utca 7. szám alatt van. Ä kötet bolti ára 2 forint. Már most tessék választani: az Ország-Világ az Al- manachal együtt is 2 ft, maga az Almanach is 2 ft. Mi azt liiszszük, legjobb lesz mielőbb elő­fizetni. Az Almanachből mai számunk Csarnok rovata mutatványt közöl. Gíirgei tábornok és a (i-rnliárom araili vértanú. Irta Boross Vilmos érdekfeszitő regények és elbeszélések alak­jában. Célja: a népet bazflasságra buzdítani, szellemét és Ízlését fejleszteni, ismereteit gyarapítani. A munkát Székely Aladár ismert budapesti könyvkereskedő adta ki, Ízléses kiállításban és számos szép képpel. Fiizetenkiut 10 kr- az ára, a mi olyan olcsóság, bogy a legszegényebb ember is megszerezheti magának és családjának."Kapható Lővy Adolf s -a -újhelyi könyvesboltjaiban. A Párisi Divat mostjlép a negyedik számba. Az okok, melyek a lapot a hölgyközönsóg előtt egyre kedveltebbé tették, körülbelül a következőkben foglalhatók össze: Olcsó ára mellett képben és szövegben gazdag tartalmat nyújt hetenként; — a legelső párisi műtermek ruháit minden késedelem nélkül mutatja be, ngy hogy a magyar hölgyközönsóg a lap nyomán teljesen lépést tarthat a pá- risival. Hogy ezek a ruhák otthon is elkészíthetők legyenek, arra a kéthetenként mellékelt kitűnő szabásmintaivek nyújtanak segítséget; a ruhához való anyag kiválasztásá­ban, beszerzésében ped g a szerkesztőség van segítségére a hölgyeknek, kik, mint a Párisi Divat előfizetői mind az előnyös árakat, mint a különös pontossággal történt ki­szolgálást illetőleg nagy figyelemben részesülnek a cé­geknél A lap a kézimunka köréből is a legújabb mintá­kat mutatja be: cikkei a divat, háztartás, társasólet, asz­tal, szalon, kozmetika, müipari foglalkozások köréből veszik tárgyukat Regény-mellékletén az uj regények leg­javát találja az olvasó; a szerkesztői üzenetekben pedig megtalálja az olvasó a választ a szerkesztőséghez intézett kérdésekre. Mutatvány-számot kívánatra küld a „Pesti Hírlap“ és „Párisi Divat“ kiadóhivatala. Hu-iz év igen szép idő egy lap életében. Húsz óv alatt egész uj nemzedék nő fel; politikai irányzatok tá­madnak és elbuknak annyi idő alatt- Annál szebb, ha egy lap támogat, diadalra segít politikai és társadalmi eszmé­ket s híven kitart mollettük. Jutalmát leli a közönség kitartó hűségében. Ily lap a Pesti Hírlap, mely újévvel immár huszadik évfolyamát kezdi Tántoríthatatlan hive volt mindig a szabadelvüsógnek, lelkes terjesztője a de­mokrata felfogásnak. Szép diadalokat ért meg, melyeknek kivívásában nem csekély részo volt s elnyerte julalmát: ma legterjodtebb legkedveltebb lapja Magyarországnak.— Persze hozzájárult ehez az is, hogy mindig hazánk legel- sőrangu publicistáit és szépirodalmi Íróit tudta megnyerni munkatársakul; és annyi kedvezményben részesítette kö­zönségét. mint egy más lap sem Most is — mint már évek óta — díszes kiállítású naptárt kap ajándékba min­den előfizető s azonkívül havonkint naplólegyzósekre al­kalmas füzetkót. A Pesti Hirlap olvasni valót is legtöbbet ad valamennyi laptarsa közt előfizetőinek; naponkint 20—24 oldalt, vasárnap és ünnepek alkalmával 32—40 oldalt. A Pesti Hirlap előfizetési ára negyedévre 3 ft 50 kr., egy hóra 1 ft 20 kr, mely összeg a kiadóhivatalba kül­dendő, ahonnan mutatványszámokat is lehet kérni. A Re- gónycsarnok most Lesucur érdekfeszitő regényét „A le­győzhetetlen varázs“ cimtnel közli, melynek újévig meg­jelenő részét minden nj előfizető külön lenyomatban kapja meg. A Pesti Hirlap előflzotői kedvezményes áron rendelhetik meg a Párisi Divat cimü, diszos kiállítású, hetenkint megjelenő divatlapot, melynek ára negyedévre 2 ft; de a Pesti Hírlappal együtt rendelve csak 1 ft; úgy hogy a Pesti Hirlap és Párisi Divat együtt negyedévre 4 ft 50 kr. (Kiadóhivatal: Budapest, V., váei-körut 78. sz.) A „Zenélő Magyarország " zenemű fo­lyóirat ép most kiadott december havi, XXIV. füzete gazdag és valóban értékes tartalommal jelent meg. Hozza e füzet I. Zsadányi Ar­mand. Most jöttem neg Parisból, II. Horváth László „Tíz krajcáros hnsz krajcáros pirosító“ 2 ritka szép magyar dalt. III. Greizinger Iván Miért? (Warum) poetikus szép szalon darabját. IV. Förster R. „Mandolin szerenád“ kedves vig dalát s végül V. Elorduy E. „Aziade“ bájos chanson oriental szalon darabját. E füzettel a „Zenélő Magyarország“ 1897. évi IV. évfolyamát zárta be. Érdekes tudni, hogy e valóban érdemes zenemű folyóirat 4 ft csekély előfizetési áráért 242 zeneoldal tartalmán mily sok és egytől- egyik értékes zenemű újdonságot produkált, amiker az 1897. évfolyamán 32 magyar nótát, 9 müdalt, 6 kupiét, 4 opera és operette részle­tet, 3 indulót, 2 keringőt, 1 nagy potpourrit, 9 polkát, 4 csárdást, 1 fráneia négyest, 6 hegedű

Next

/
Oldalképek
Tartalom