Felsőmagyarországi Hirlap, 1903. július-december (6. évfolyam, 52-100. szám)

1903-07-08 / 54. szám

54. szám (2) FELSÖMAGYARORSZAGI HÍRLAP Szerda, julius 8. Hegedűs László idején, kit valóban az elvtársak osztatlan szeretete és bizalma emelt e szép állásra s aján­dékozott meg a mandátummal. A MEGYE ÉS A V ÁRO S x Renkivüli közgyűlés lesz a város­házán csütörtökön, julius hó 9-én délután 8 órakor a következő tárgy- sorozattal : 1. Pénzügyi bizottság je­lentése az 1902. évi gyámpénztár záró számadására vonatkozólag. 2. Vallásügyi miniszter leirata az állami elemi iskola rendbe hozatala tárgyá­ban. 3. Bizottsági jelentés a vízveze­ték létesítése tárgyában. 4. Hlavathy Elek közigazgatási jegyző kérvénye szabadság engedélyezése iránt. X Levél a Szerkesztőhöz. A követ­kező levelet vettük: Tisztelt Szerkesztő Ur! Ha én olyan szerencsés volnék, mint Önök, hogy városatya lehetnék, kö­vetkező "sürgős interpellatiókat in­tézném a város polgármesteréhez: Van-e tudomása arról, hogy Ma­gyarországon 1902. esztendőben 80 ezer ember halt meg tüdővészben ? Ha igen, miért seperteti Ujhely fő- utczáit fényes nappal, hogy a millió és millió bacillus behatoljon az em­ber tüdejébe ? Miért nem sepertet hajnali 4 órától ? P. hó 3-án délután Zemplénvárraegye alispánját láttam a főutczán — egy ilyen porfelhőbe burkolva — keresztülhatolni, mialatt kezével befödte száját, mert képte­len volt az istentelen port lenyelni. Hát a lakosság egészségével már mitsem törődnek Ujhelyben ? Van-e tudomása arról, hogy f. hó 4-én este 9 óra körül, midőn a Ka- zinczy-utczán szerte menő sétáló kö­zönség tolongott, hogy egy kis friss levegőt szijjon, a pöczegödörtisztitó telt hordójával vonult végig a Ka- zinczy-utczán s oly dögleletes bűzt terjesztett, hogy a nagy adófizető közönség,melynek nincs egy nyilvános sétatere ahová elmehessen, lóhalálba menekült az egyetlen sétahelyéről a a Kazinczy utzáról? Szándékozik-e ezt a közönséget semmibe sem vevő szemérmetlensé­get megakadályozni s a jövőre néz­ve orvosolni? Van-e tudomása, hogy most gyü­mölcsérés idején a város területén s főleg a Kazinczy utczán lévő ker­tekbe szemtelen tolvajok hatolnak be este s a hajnali órában és meg­lopják a kerttulajdonosokat, megdézs­málván a gyümölcsfákat. Ha igen, hajlandó-e a város rendőrsége által felügyelteim, különösen a kórház­nál építkező cigányokra és gyere­kekre, kik állítólag volnának gyü­mölcsfosztogatók? .. w Városatyák,“ gondoljatok néha a a közönség érdekeire ! Egy közönséges polgár. X Városunk vízvezetéke ügyében — mint már jeleztük — a földműve­lésügyi miniszter által leküldött viz- épitészeti szakértő, Hoffmann mér­nök a hegyi forrásokat megvizsgál­ván, ennek eredményéről jelentést tett és ez alapon a minisztérium viz- épitészeti Osztálya a várost követke­zőkről értesítette. A hegyi vizforrások elégtelenek, s igy a vízvezeték — amint azt már 1893-ban Bárcza Károly miniszteri kiküldött megállapította — csakis a Ronyva meder felhasználásával lé­tesíthető. E végből próbafúrások szükségesek,'melyeket legczélszerübb a minisztérium közegeivel és eszkö­zeivel foganatosíttatni. A minisztéri­um hajlandó" ezeket még ez évben a város költségén elvégeztetni. A csatornázási előmunkálatokhoz pedig 'szükséges az utczák lejtmóreteinek /ki-égfészitése, mely czélra a kultur- '“'rhérnökségtől egy vízmestert ajánl kél ni és ha itt a kérelem eredmény­telen maradna, szakértő mérnököt kell e czélra alkalmazni. A próbafú­rások és lejtméretek költségeit 1600 koronára jelzi a leirat^ melyet a vá­ros vizvezetékügyi szakbizottsága mai ülésében tárgyalt és a képvise­lőtestületnek elfogadásra ajánlott. A közgyűlés értesülésünk szerint már holnap fog vele foglalkozni. Tisztelettel felkérjük azokat a t előfizetőinket, a kik még hát- rálékban vannak és a kiknek előfizetése lejár, hogy azokat mielőbb megujitani, illetve a hátrálékokat kiegyenlíteni szí­veskedjenek, nehogy a lap szét- küldésében fennakadás álljon be A kiadóhivatal. HÍREK. — Anyakönyvi kinevezés. A belügy­miniszter a nagykemenczei anya­könyvi kerületben Szombathy Sándor segédjegyzőt anyakönyvvezető he­lyettessé kinevezte és őt egyúttal a házasságkötésnél való közreműkö­désre is felhatalmazta. — Körjegyzőválasztás. A legényéi körjegyzői állásra f. hó 6-án Tóth Miklós trauczonfalvi körjegyzőt egy­hangúlag megválasztották. — Gyógyszertár vétel. Polányi De­zső homonnai gyógyszertárát Fábián Arnold oki. gyógyszerész vette tu­lajdonába. — A varannói iparos egylet által junius 28-án rendezett jótékonyczélu nyári tánczmulatság alkalmával fe­lülfizettek : Pallos Ignácz Bpest 20 K. Strasser Antal 5 K. Lehoczky Miklós 4 K. Lampel Nándor, Gutt- mann Ignácz, N. N. idegen biciklis ur 3—3 K. Máj er Márkusz, Blum Márk, Gaál Sándor 2—2 K. Ragyák János Szacsur, Rókus Mihály T.-Te- rebes, Kalyuha Mihály. Jakobicska Mária 1—1 K., kiknek az egylet ne­vében hálás köszönetét mondok, — Klauser Emil egyl. pénztárnok. — Bercsényi-szobor. Az Ungvárott megjelenő Gör. Kath. Szemle szer­kesztősége mozgalmat indított egy az ungvári várkertben felállítandó Bercsényi-szobor ügyében. E czélra az adományozást a papnevelőház elöljárósága 20 K-val kezdette meg. — Csendélet Tállyán. A tállyaiak mindenha híresek voltak tengely- akasztási hajlamaikról s aki csak kissé is ismeri e népet, tudhatja mily könnyen kaphatóak holmi parázs ve­rekedésre. A jun. hó 25-én megtar­tott vásár óta azonban a megszokott­nál is puskaporosabb a levegő, Elekor esett meg, hogy Gribóvszky Ferencz szőlőmunkást Hudák Béla czipész- segéd többedmagával alaposan hely­benhagyta, 9 súlyos természetű se­bet ejtvén rajta. Elannyira, hogyha Fiedler Lajosné szülésznő hamarosan el nem állítja a sürü vérzést, a Szán­tóról 2 óra múlva megjött orvosi se­gély későn érkezik- E naptól kezd­ve a fiatal szőlőmunnkások és ipa­ros segédek állandó harezban álla­nak, s alig múlik el egy este is anél­kül, hogy hol az egyik, hol a másik részről egy-két harcosnak fejét jó mélyen meg nem lékelnék. Valósá­gos kis Belgrádban élünk. A harco­lókon kívül alig mer valaki szürkü­letkor, főként vasárnap este megje­lenni, sohasem lóvén biztonságban nem nézik e ellenfélnek s nem raü velnek-e rajta egy kis bonctani stú­diumot ? ! — Rabbiválasztás Sárospatakon. A sárospataki izr. hitközség kebelében évek óta üresedésben levő főrabbi állást betölteni akarván, már meg­indult ebben az irányban a küzde­lem. A hitközség hazafias gondolko- zásu része, értelmisége programm- jául tűzte ki, hogy a megválasztandó rabbi olyan legyen, aki Sárospatak­hoz. e lelkes magyar városhoz méltó módon édes magyar nyelvünkön hir­desse Isten igéit. Szomorú dolog volna, hogy akadnának olyanok is, akik a nemes törekvéssel szemben állást foglalnának, akik nem tarta­nák természetellenesnek, hogy még itt-ott a szónoklat nyelve német, vagy akármi más, de nem magyar. Holotl akár a német, vagy pláne — horribile dictu — a galíciai jar­gon nyelvnek a zsidó istentisztelet­ben hitszabályok szerinti jelentősége egyáltalában nincs, s az ehhez való görcsös ragaszkodást a megszokáson kívül semmivel sem igazolható és a sokkal fontosabb nemzeti szempont­ból teljesen elítélendő. — A sátoraljaújhelyi iparos ifjúság a megalakítandó önképzőkörük alapja javára 1903. évi julius hó 12-én a „Vadászkürt“ szálloda kerthelyiségé­ben felolvasással, hangversenynyel, szavalattal és szépségversenynyel egybekötött nyári tánczmulatságot rendez. Meghívók helyett a rende­zőség egy alkalmi lapot adott ki igen érdekes tartalommal. A mulat­ság sikere érdekében a rendezőség nem kiméi semmi fáradságot, mely előreláthatólag nagyszabásúnak Ígér­kezik. — Belépti dij : személyjegy 2 korona, családjegy 4 korona. A mulatság kezdete d. u. 4 órakor. — Levél a szerkesztőhöz. A tokaji izr. iskolaszék dolgaiban L—d. alá­írással múltkor megjelent és levélre kaptuk, adjuk a köv. választ: Tekintetes Szerkesztő Ur! B. lapjának 52-ik számában L—d. aláírással egy közlemény jelent meg, melyben valamiféle egyén a tokaji autonom izr. iskolaszék megalakitásá nak körülményeiről Írva, személye­met gyanúsításokkal orvul támadja meg. Bár oly egyénekkel, kik tisztes séges egyéneket gyanúsítások s rá­galmak terjesztésével rejtőzötten tá­madni elég gyávák, kik a valóság elferdítésével a közönséget félre — vezetni, — tények elősorolása he­lyett rágalmakat hintve gyanút kel­teni törekszenek, foglalkozni nem méltó, — mindazonáltal azon intéz­mény irántrtiszteletből, melynek élén mintegy 12 évig elnökként működ­tem s me'ynek elnökségével újból megtisztelve lettem, a tokaji izr. is­kolaszék iránt tartozó kötelességem­ből kifolyólag, — engedje meg tek. Szerkesztő Ur, hogy érdemleges vá­laszomat a tények egyszerű felsoro-- lásával megadhassam. A tokaji izr. hitközség iskolaszé­kének megalakítása körül bizonyos egyének s különösen a hitközségi elnök Lindenbaum Fülöp ur is ezek között, nyíltan és titkon megtettek mindent arra nézve, hogy az iskola­széki elnökség pálmáját Dr. Engl Jakab urnák megszerezzék. Ezen előzményekkel foglalkozni nem kí­vánok, hiszen tudom én azt, hogy ezen uraknál a czól nem az iskola, hanem egyrészt a kielégithetlen ara- biczió, másrészről pedig, s ezt hatá­rozottan állíthatom, a régi iskolaszék iránti bosszú voltak a mozgató erők, hiszen ennek volt szüleménye' az a bizonyos erélyes átirat is, melyet a hitközségi elnök a hitközségi kép­viselőtestület feljogosítása nélkül, — tehát önkényesen az iskolaszék pénz­tárnokához intézett, melyben betiltja, hogy a régi iskolaszék utalványára fizetést teljesítsen. Ez volt az a bi­zonyos „körömre ütés,“ mely ugyan ellenem irányoztatok, s czélja volt elkedvetlenitésem, azonban e puska is vissza felé sült el, amennyiben a hitközségi elnök ur a képviselőtes­tület által eme jogtalan és önkényes cselekményéért kérdőre vonatván, intézkedése megsemmisittetett, — s igy a cél sem éretett el; mert ismerve a jelzett cselekmény czélját, az is­kolaszékből ki nem léptem. A közlemény Írója azt állítja, hogy az elnökségem alatt levő iskolaszék ellen felmerült panaszok zöme s az én elnöki gazdálkodásom volt az alap, mely a régi iskolaszék rostá­lásának okul szolgált, de adós ma­radt azzal, hogy miben állottak ezen panaszok, mik voltak ama visszaélé­sek, a melyek a hitközség jobbjainak beavatkozását szükségessé tették ? Miben gazdálkodtam ón hütlenül ? Hogy ezen állítások a valóságot tel­jesen nélkülözik, elegendőnek tar­tom megjegyezni csak azt, hogy az újonnan megválasztott iskolaszék, két szavazat kivételével ismét engem választott meg elnökének. Valótlan az, hogy én Lieberman igazgató tanítóval több jóra való tanítót elüzettem, ép úgy valótlan az is, hogy a tanítást két „cserebere“ kisasszonynyal folytattam, mert a ki az iskolai törvényeket ismeri, annak tudnia kell, hogy egy alkalmazott tanítót állásától csak fegyelmi utón lehet elmozdítani, s hogy á tanítás csak oly egyénekre bizható, kik arra képesítéssel bírnak. Hogy 'alkalma­zott tanítóink pedig kötelességeik­nek minden megfelelnek, e tekintet­ben bátran kijelenthetem, hogy fe­lekezeti iskolánk nemcsak városunk felekezeti iskoláival, hanem bármely felekezeti iskolával a versenyt kiállja, — hivatkozhatnám a megszűnt “To­kaji Újságban“ Dr. Engl. Jakab ur­nák a tokaj izr. hitközség iskolájára irt egyik czikkére, melyben a kérdé­ses iskolát, mint hivatásának meg­felelőt kidicséri, — hivatkozhatnám Dr. Engl Jakab urnák az ez évi zár­vizsgánkon elmondott szavaira, me­lyekkel a szülők nevében a tanító •karnak ügybuzgó, szakszerű és haza­fias tanításukért köszönetét mond. A mi pedig a vallás tanítását illeti, ez az iskolaszék hatáskörén kívül eső külön hitközségi bizottság ha tásköréhez tartozik. Ennyit akartam az igazság és a magam reputátiója érdekében fel­hozni. Tokaj, 1903. julius 5. A t. Szer­kesztő Urnák alázatos Szolgája Frisch Vilmos. — At. szülök figyelmébe. Udvardi Szaniszló zongora tanár ez utón hozza a n. é. közönség tudomására, hogy házánál, valamint házon kívül is kez­dőknek avagy haladóknak alapos zongoraoktatást ad a nyári szezon alatt is. — Lakása: Szepessidr. há­zában. Felkivjuk olvasóink b. figyel­mét lapunk mai számában foglalt Zongora eladási hirdetményére. — Nyilvános számadás. Az erdőbé- uyei tüzkárosultak javára Sátoral­jaújhelyben 1903. évi junius hó 27. napján rendezett műkedvelői előadás alkalmával a bevétel volt 3319 kor. 80 fii. a kiadás volt 1215 kor. 52 fii. s igy a tiszta jöve­delem 2104 kor. 28 ül mely összeg a tokaji járás főszolga­bírójának, mint a segélyező bizott­ság elnökének elküldetett. Felülfizettek: O kir. Fensége Ste- phania gf. Lónyay Elemérné 300 K. gf. Almássy Taszilló, br. Waldbott Frigyes, báró Waldbott Frigyesné, gf. Wallis Gyuláné, gf. Had:k-Bar- kóczy Endre 100—100 K. gf. Hadik Béla 40 K. br. Schell Ferencz, Am- brózy Nándor, Z. Moskovitz Géza, Stépán Aladár 20—20 K. Bprsay Mik­lós 18 K. Wiczmáudy Ödön, ifj. Péchy Andor, dr. Isépy Tihamér, Kincsessy Péter 10—10 K. Szkurkay Lénárd, Gortvay Aladár 6—6 kor. Szánky Nándor, Staut József 5—5 K. dr. Widder Márk 4 K. dr. Ferenczy Elek 2 K. Schön Sándor és társa cég az általa kölcsön adott, de meg­rongálódott posztó árából, a jóté­kony célra való tekintettel. 96 kor. 20 fillért elengedett. A jövedelemhez még valószínűleg hozzá fog járulni a Sátoraljaújhely város pénztárába befizetett 100 ko­rona dij. — A rendező-bizottság mind­azoknak, kik a műkedvelői előadá­son szerepelni és ez által az elért szép anyagi sikert előmozdítani szí­vesek voltak, nem különben azok­nak, kik f előfizetéseikkel a tiszta jövedelmet gyarapították, hálás kö­szönetét fejezi ki. — Sátoraljaújhely 1903. julius 6-án. Dókus László s. k. a rendező-bizottság pénztárnoka.

Next

/
Oldalképek
Tartalom