Felvidéki Magyar Hirlap, 1939. június (2. évfolyam, 123-146. szám)

1939-06-02 / 124. szám

I 1939 június 2, péntek mvn>fla --Mac^RHIRLAE Hírek Milyen itíő várható ? A Meteorológiai Intézet jelenti június 1-én délben: Várható időjárás a kővetkező 24 órára: Mérsékelt keleti szél. Változó felhő­iét. Több helyen eső és zivatar. A hőmér­séklet alig változik. — A Főméltóságú tlr és a Főméltósigú Asszony Batthyány-arcképe csakis üzletek­ben árusítható. Illetékes helyről közük, hogy a kormánysó úr Öf Öméltóságának és á Fömél- tós&gú Asszonynak Batthyány Gyula gróf festőművész által készített, saját kiadásában terjesztett arcképei, amelyek árából befolyó tjséta jövedelmet a Föméltóságú Asszony se­gélyakciójára ajánlotta fel a festőművész, a kiadott engedély értelmében kifejezetten csakis üzletekben, készpénzért árusíthatók, azonban házalás vagy megrendelésgyüjtés útján' nem terjeszthetők. Amennyiben tehát az arcképe­ket ügynökök házalva kínálgatnák, vagy meg­bízottak azokra megrendeléseket gyüjtenének, sőt ilyen megrendelések kieszközlése érdeké­ben a kabinetiroda vagy bármely más ható­ság nevével, azokra történő hivatkozással visz- szaélnének, az ilyen egyének azonnal rendőri közegeknek adandók át. — Tlsztujítások az Egyesült Magyar Párt kassal kerületében. Kassáról jelentik: Az Egyesült Magyar Párt kassai kerületi főtit­kársága az elmúlt napokban a szepsi járás­hoz tartozó Komarócon, Szesz tán és Csécsen igen nagy érdeklődés mellett tisztújító érte­kezletét tartott. A tisztújitás alapján Kotna- róc pártszervezeti elnökévé Abossy Pált, ügy­vezető elnökévé Tóth Istvánt, alelnökké Varga Jánost és Janő Istvánt, titkárrá ifj. Zsiga Mihályt választották meg. Szeszta község új pártvezetőségében az elnöki tisztet Ternei Andrással töltötték be, ügyvezető elnök Uj- házy Szaniszló Béla, alelnök ifj. Juszkó Ist- vám és Tóth András, titkár Tanács István lett. Csecs községben szervezeti elnökké Szabó Bartkó Jánost, ügyvezető elnökké Radályi Istvánt, alelnökké Vranay Imrét és Orosz Já­nost, titkárrá Kovács Ferencet választották meg. — BOLHA ÉS TISZABOGDAN — PÉCS TESTVÉRKÖZSÉGE. Pécsről jelentik: Pécs városa testvéri gondoskodásába fogadta a visszatért Kárpátalja két községét: Bolhát és Tiszabogdánt. Pécs város polgármestere már érintkezésbe lépett a két testvérközség veze­tőségével és jelezte, hogy a városnak több tagból álló küldöttsége látogatja meg a köz­ségeket. — Papén Berlinbe utazott. Belgrádból je­lentik: Papén ankarai német kövét az Isz- tánbul—berlini közvetlen légiforgalom első menetrendszerű repülőgépével ma Berlin felé átutazott Belgrádon. — A Budapesti Német Nyelviskola és Ke­reskedelmi Tanfolyam szünidei tanfolyama. A német követség védnöksége alatt álló Bu­dapesti Német Nyelviskola és Kereskedelmi Tanfolyam július 2—29-ig olcsó szünidei tan- folyamot rendez a türingiai Rudolfatadtban. A résztvevőket lehetőség szerint jó polgári családoknál helyezik el. Előadásokat tarta­nak a német művelődés és gazdaság külön­böző ágairól, azonkívül bemutatják a kultu­rális, gazdasági és neveléspolitikai intézmé­nyeket, többék között a híres jénai Zeiss- műveket, Schwarzában a műgyapjúgyárat és különféle munkatáborokat. A heti többórás nyelvtanítás ingyenes. Rudolfstadt a ttirin- giai erdőbén, Németország parkjában fekszik és a. legjobb lehetőségeket nyújtja üdülésre. Kirándulásokat rendeznek Schwarzburg-Ru- dolfsiadt erdőségébe, Jénába, Weimarba, Ei- senachba és Berlinbe. Az odautazásnál Mün­chent, a visszautazásnál NürnbérgCt tekintik meg. Részvételi díj München és Nürnberg megtekintésével együtt az iskola hallgatói ré­szére 240 pengő, vendégéknek 260 pengő. Bő­vebb felvilágosítás és jelentkezés az iskola könyvtárában (Budapest, Vili., Gyulai Pál-u. 1. I. 6.) szombat kivételével napónta 12—13 és 19—20 óráig. — AZ EUCHARISZTIKUS KÖNGRESZ- SZUS MEGNYITÁSA. Beirutból jelentik: Tisserand bíboros pénteken nyitja meg az eucharisztikus kongresszust. A kongresszusón Uőzel 150.000 ember vesz részt. —; A középiskolások tanulmányi verse­nyének újabb eredménye. A Pintér Jenő fő­igazgató elnöklésével működő bíráló bizott­ság a középiskolások tanulmányi versenyé­ben újabb döntéseket hozott. Latinból a versényzö 27 tanuló közül első lett Simon Sándor debreceni református gimnázium ta­nulója. A matematikai versenyben 39 tanuló vétt részt. Az első lett: Halász Iván, a bu­dapesti V. kér. állami Berzsényi Dániel- gimnázium tanulója. A fizika versenyben in­dult 36 tanuló közül győztes lett Doünszky Tamás, a budapesti érseki katolikus gimná­zium tanulója. — Húsz zsidó ügyvédnőt töröltek a buka­resti kamarából. Bukarestből jelentik: A bukaresti ügyvédi kamara egy zsidó ügyvéd­től, mert román állampolgárságát nem tudta bizonyítani, az ügyvédi gyakorlat folytatásá­nak a jogát megvonta. Húsz zsidó ügyvéd­nőt, aki az új alkotmányra az esküt még­tagadta, törölték az ügyvédek névsorából. — Házasság. Ferencz Ilka és Sinkó Fe­renc május 27-én házasságot kötöttek a Kassai Dómban. Az esketést Pfeiffer Miklós <tr, kanonok végezte. Vakmerő rabló- támadás egy kassai festékkereskedő üzletében Elfogták a támadót, aki husánggal leütötte a kereskedőt Kassa, június 1. Vakmerő rablótámadást követett «1 esiütörtőkön reggel Kassán egy fiatalember. Gréss László 19 éves ung­vári születésű mázolósegéd reggel hét óra tájban belépett Ornstein Ignácnak, a Fő-utca 122. számú házban levő „KÓMÓ” festéküzletébe. Ornstein ismerte Gress Lászlót, tudta róla, hogy alkalmi munkákat vállal és jelenleg, mint Kubin festőmester alkalmazottja, Milzner aletv redes lakását festi. Gress azzal az Urügy- gyel állított be Ornstein üzletébe, hogy ott meg akarja várni főnökét, Kubin festőmestert, aki nemsokára bemegy Ornsteínhez. A ,,KÓMÓ”-f&stéküzlet tulajdonosa nem látott okot semmi gyanúra és hagyta, hogy GreSs László az üzletben várjon. Amikor Ornstein Ignác, miközben mun­káját végezte, hátatfordított Gress László­nak, a fiatalember a kezében levő husáng­gal hatalmas ütést mért a kereskedő fejére. Ornstein összerogyott, de a következő pillanatban fel tudott már állni. Kisza­ladt az üzletből és segítségért kiáltozott. A támadó ekkor már látta, hogy merény­lete nem sikerült, tehát ugyancsak sza­ladni kezdett és a Gj'ár-uíca és a Klobu- sitzky-<utca irányában & Városliget félé futott. A járókelők meghallották Ornstein kiál­tozásait, Gress Lászlót elfogták és rendőrnek, adták át. Ornsteint a közel­ben lakó orvos első segélyben részesí­tette. Gress László a rendőrségen beismerő vallomást teát. Elmondotta, hogy két hét­tel ezelőtt jött Edelényből Kassára, a vá­rosban csak alkalmi munkát tudott sze­rezni, nagyon kevés volt a pénze, ezért elhatározta, hogy rablótámadást kísérel meg Ornstein üzletében. Hangoztatta, hogy » nem akarta megölni a kereskedőt. A rablótámadót.letartóztatták és átkísér­ték a kassai ügyészség fogházába. Orn­stein Ignác, az orvosok megállapítása szerint, nyolc napon túl gyógyuló súlyos sérülést szenvedett. — Pogány Béla a Pester Lloyd helyet­tes főszerkesztője. A Pester LlopI helyet­tes főszerkesztője a mai naptól kezdve Pogány Béla. A felvidéki olvasóközönség a Felvidéki Magyar Hírlap hasábjairól is­meri a névét. A novemberi visszacsatolás után, amikor a P. M. H. munkatársai Budapestre érkeztek és megindult a Fel­vidéki Magyar Hírlap, Pogány Béla ma­gyaros, úri, baráti szeretettel állt mellé­jük és vállalta a lap félelőg szerkesztésit. Félesztendőn át töltötte be ezt a tisztsé­get. Ebben a minőségében a félésztendő alatt kizáróan a munka jutott osztályré­széül, munkájáért soha semmiféle ellen­szolgáltatást nem fogadott el, teljesen ön­zetlenül dolgozott hazatért magyar ujság- írótársai érdekében1. Személyében a pro­minens magyar ujságírógárda egyik leg­kiválóbb ja került most a nagymultú né­metnyelvű magyár napilapnál vezető pozí­cióba. — GAZBOBBAN A S EGY PÁRIZSI BA- NANNAGYKERESKEDéSBEN. Párizsból jelentik: A párizsi központi vásárcsarnok kötélében csütörtökön gázrobbanás történt egy banánnagykereskedésben. A robbanás­nak két halottja és hét súlyos sebesültje van. Több tűzoltó is megsebesült, mert ft mentési munkálatok közben beomlott az épület. — A Hangya kulturfilmjének nagy síkére Ungvárott. Ungvárról jelentik: A Hangya Szövetkezet gazdasági kulturfilmjét három előadás keretében rendkívül nagy érdeklődés mellett mutatták be Ungvárott. A filmet számos polgári és katonai vezető személyi­ség tekintette meg és a látottak alapján elismeréssel szóltak a Hangya nemzetgazda­ságilag hasznos működéséről. — Felszentelték a tornai katolikus tem­plom ősrégi harangját. Pünkösd második napján szentelte fel ünnepélyes kéretek kö­zött Bubnics Mihály rózsnyői püspök a tor­nai katolikus templőm Ősrégi harangját, amelyet a világháború alatt a hadvezető­ség elrekvirált, de nem öntette be, hanem azt, mint történelmi emlékét a Nemzeti Múzeumban helyezték el. A harang annak­idején a levétel alkalmával megsérült, ezért most, hogy sikerült Torna község számára azt visszaszerezni, újból kellett önteni. A harang, amely 556 éve van a tornai katoli­kus egyházközség birtokában, az újjáöntés alkalmával a következő feliratot kapta: ",,A Felvidék felszabadulásának emlékére a világháborúba elvitt ősi harangból öntették Torna rém. kát. egyházközségének hívei. Hirdesse Isten dicsőségét és a dicső ma­gyar feltámadást. 1383—1938. Legyen di­csőségteljes második ezredévünk. Szent Ist­ván király könyörögj árva nemzetedért.” — Titulescu Londonban. Londonból jelen­tik: Tituléscu volt román külügyminiszter Londonba: érkezett, ahol a Star értesülése szerint a színfalak mögött azon fáradozik, hogy helyreállítsa Anglia és Franciaország bizalmát Jugoszlávia iránt. — A budapesti villamosmflvek kirándulói Kassán. Kassáról, jelentik: A BSzKRT köz­művelődési egyesületének 800 főnyi kirán­duló csoportja látogatott el ma Kassára, hogy megtekintse, a város nevezetessé­geit. A budapesti vendégeket a városi ide­genforgalmi iroda vezetője fogadta, majd pedig Vass József, a kassai villamosmüvek igazgatója üdvözölte őket. A fővárosi kirán- düIőK mégkoszöruzták Rákóczi Férehc feje­delem 1 sírérniékét, majd megtekintették a város nevezetességeit. — Megszűnt a vftdásztllalom Kárpátal­ján. Ungvárról jelentik: Kárpátalja katonai parancsnoka néhány nappal ezelőtt egész Kárpátalja területére vadásztilalmat rendelt él. A katonai parancsnokság prést ezt a ti­lalmat visszavonta, úgy hogy Kárpátalján ismét megindulhat a vadászat, természete­sen csak a magyar törvényes keretek kö­zött. — Svéd és angol koszorú II. Rákóczi Fe­renc sírján. A Kassán tartózkodó Wester őrnagy svéd katonai attasé és Barclay alez­redes angol katonai attasé megkoszorúzta II. Rákóczi Ferenc fejedelem sírját. Az ün­nepélyes aktusnál a 8. hadtest parancsno­kát Algya-Papp vezérkari ezredes, vezérkari főnők képviselte. — Bajtársi találkozó. A volt m. klr. besz­tercebányai 16. honvéd és népfelkelő gyalog­ezred legénységi bajtársai légközelebbi össz- jövetelüket június 3-án Budapesten a Csákodi-étterem külön helyiségében (VIII., József-utca 26.) este 8 órai kezdettel tartják meg. — SÚLYOS VASÚTI KATASZTRÓFA ANGLIÁBAN. Londonból jelentik: Nor- folkban Hilgay mellett súlyos D-vonatsze- rencsétlenség történt. Az eddig jelentések szerint hat ember meghalt és 16 súlyosan megsebesült. A D-vonát egy átjárónál nekiment egy Szénával megrakott teher­kocsinak.' Az összeütközés következtében a mozdony és több kocsi kisiklott. — Használjunk debreceni kollégiumi bé­lyeget! Mint ismeretes, a magyar kir. posta bélyegsorozatot bocsátott ki a debreceni re­formátus Kollégium fennállásának négyszáza­dos fordulója -alkalmából. Miután több Oldal­ról panaszt tettek illetékes helyen, hogy nem árusítják mindenütt kellő számban a jubileumi bélyegeket, a postavezérigazgatóság vala­mennyi postahivatalt újból figyelmeztette, hogy a mutatkozó érdeklődés kielégítésére szükséges debrecenit bélyegmennyiséget hala­déktalanul rendeljék meg. Református egy­házi részről pedig felhívják a magyar közön­ség figyelmét arra, hogy e bélyegek árának bizonyos százaléka a Kollégium nemes céljait szolgálja és kérik a magyar társadalmat, hogy mentői nagyobb számban vásároljon debreceni bélyegeket. — Belügyi igazolóbizottság Komárom vármegyében. A magyar királyi belügymi­niszter Komárom vármegye területére kine­vezte a belügyi igazolóbizottságot. Elnöke Ney Géza m. kir. kórményfőtahácsos, ny. vm. főjegyző, helyettes elnöke Kristóff Sándor pártigazgató, tagjai: Kollányí Miklós ny. fő­jegyző, Nagy Nándor földbirtokos, Király József rk. esperes, póttagja: Rázgha Károly földbirtokos, Fiissy Kálmán országgyűlési képviselő, Szeiff Géza dr. ügyvéd, Uhrovcis Vendel dr. ügyvéd. A dán külügyminiszter a németekkel kötött szerződésről Kopenhága, junius 1. Munch dr. dán külügyminiszter csütörtökön délelőtt jóvá­hagyás Végett bemutatta a német-dán megnemtámadási, szerződést a Királynak, valamint az országgyűlésnek. A szerződéssel kapcsolatban Munch <jr. külügyminiszter kijelentette, hogy Dániá­nak ez a lépése arra irányul, hogy semleges maradjon Németország ás egy más hata­lom között esetleg kitörő háborúban. Dá­niának eltökélt szándéka, hogy megtartja azt a bizalomteljes viszonyt, amelyben va­lamennyi hatalmi csoporttal áll. — ORVVADASZ HALALA AZ ERDŐBEN. Nagykanizsáról Jelentik: Vallus község erde­jében Somogyi József erdőőr orv-vadászokra bukkant. Megállásra szólította őket, de az orrvadászok egyike fegyvert fogott rái szo­rongatott helyzetében fegyverét használta és lelőtte a támadót. Kázmér Imre vallusi föld­mívest. A súlyosan sérült orvvadászt kór­házba szállították. Társa megszökött. Az el­járás megindult. — 200 olasz elhagyta Algírt. Nápolyból jelentik: A Saturnia nevű személyszállító ha­jón Algírból 200 személy — mintegy 82 olasz család — érkezett Nápolyba. Az olasz vissza- vándorlók azért hagyták el Algirt, mert nem voltak hajlandók felvenni a francia állampol­gárságot. — NÉMET ORVOSÉLÖADÓK BUDA­PESTEN. Érdekes előadást tartott a Ma> gyár Orvosok Röntgen Egyesülete és az Or­vosi Továbbképzés Központi Bizottsága meg­hívásira az Egyetemi Szemklinikán Wemer Böhme dr. rostocki és Hans v. Braun- behrens dr. freiburgi egyetemi magántanár. Böhme a kísérleti állat vivőereibe a Rönt­gen-ernyőn árnyékot cidó anyagot fecsleen- dezett be és a szív telődéséröl és kiürülésé­ről mozgó Röntgen-felvételeket készített. E vizsgálataival a szív működését egészen új megvilágításba helyezte. Braunbehrens a Stumpf-féle felületi kymographiáról mint az emberi Szív diagnosztikus eljárásáról szá­molt be, amelynek segítégével a szívizomzat általános és körülírt megbetegedései fel­ismerhetők. — A Phöbus legyőzte a Szolnoki MÁV futballcsapatát. Szolnokról jelentik: Phöbus FC—Szolnoki MÁV 5:3 (1:2). Nemzeti baj­noki labdarugó mérkőzés. 3000 néző. Biró: Juhász dr. A két csapat izgalmas küzdelmé­ből a Phöbus került ki győztesként. Szöget előtt ugyan a szolnokiak támadtak többet, de a második félidőben 2 ifjúsági játékos­sal kiállt fedezetsoruk nem birta a nagy munkát, visszaesett úgy, hogy a budapesti együttes nagy fölénybe jutott. — Magyar frontharcosok német front­harcosok táborozásán. Berlinből jelentik: Vasárnap Kasstlben nagy frontharcos­seregszemle lesz. A német frontharcosok közül mintegy 300.000 gyűl majd össze ezen a nagy táborozáson, amelynek érdekes kül­földi vendégei is lesznek. Queipo de Llano, a spanyol polgárháború ismert tábornoka szintén jelen lesz, továbbá több más magas­rangú spanyol tiszt is. A berlini japán nagykövet szintén bejelentette részvételét, továbbá az olasz, japán, spanyol, magyar és finn katonai attasé is. Magyarországból, Olaszországból és Finnországból fronthar­cos-küldöttség érkezik Kasselbe.. •— Angol birája lesz a magyar-olasz labda­rugó mérkőzésnek. Az Angol Labdarugó Szö­vetség levelében értesítette a MLSz-t, hogy Thompson bíró elvállalta a magyar-olasz válogatott mérkőzés vezetését. Érkezésének időpontját a napokban közli. Az olasz válo­gatott együttes különben csütörtökön eluta­zott PadivAból Belgrádha, ahol vasárnap a jugoszláv válogatottal mérkőzik. — ÖSSZEHÍVTAK A SZLOVÁK PAR­LAMENTET. Pozsonyból jelentik: A szlovák parlamentet június 6-árá ülésre összehívták. — Rendszeres légijárat Berlin és Isztan- bul között. Isztanbulból jelentik: Berlin és Isztanbul között rendszeres légiforgalom In­dult meg. A német Lufthansa első gépe szer­dán délután érkezett a jesilkoyi repülőtérre, — UKRAN-PER VARSÓBAN. Varsóból jelentik: Rownoban (Volhinla) 19 ukránt 3—18 évig terjedő fegyházbüntetéssel Ítéltek. Az elítéltek legnagyobbrésze a lembergl egyetem hallgatója. Valamennyi tagja az ukrán nemzeti szervezetnek. A tárgyalást zárt ajtók mögött folytatták. — A Magyar Országos Lawn Tennis S*ö- vétség bajnoki mérkőzései Komáromban. A Magyar Országos Lawn Tennis Szövetség nyugati kerületének * sportbajnokságait Ko­máromban, á KonvWomi Sport Egyesület rendezésében, június 8—11. között bonyo­lítja le. Férfi egyes, női egyes, férfi páros, vegyes páros, ifjúsági egyes és páros mér­kőzéseket írtak ki. A nevezési zárlat június 6-án, este 6 órakor van: jelentkezni lehet Kttthona Tibor dr. ügyvédnél, szakosztály- vezetőinél Komáromban. A versenybizottság elnöke Geöbel Károly dr. főszolgabíró, a KSE elnöke. Az 1. számban győztes védőj« lesz 1939. évre a Haupt-Buchenrode István dr. által alapított vándordíjnak. — GYÚJTOGATOTT A VILLÁM. Nagy­kanizsáról jelentik: Murakereszturon egy vil­lám felgyújtotta Pávllcs József szőlősgazda házát. A ház, a pince a gazdasági felsze­relés és a bor a tűz martaléka lett.

Next

/
Oldalképek
Tartalom