39 találat (0,302 másodperc)

Találatok

1. 1923-07-01 / 26. szám
[...] T 500 500 K Szabó István II Vágó Dezső Grábics Vendel [...] Ferenc Popovics J ínos Polgár István Czifra Józsefné Kocsis Pál Szabó István I 100 100 K Krausz [...] Cecília fia Ferenc rk Her­mann István csizmadia és neje Horváth Rozália [...] levők is bejelentendők ha napi kerese tük 4000 korona illetőleg évi [...]
2. 1942-03-08 / 10. szám
[...] éjjeli ügyeletes szolgálatot i Antal István államtitkár városunk országgyűlési képviselője f [...] a régi idők­ből ismert Horváth István és Briglevich Gyula szereplőket akik [...] Kalmár József ügyész Dr Maurer Ist­ván pénztáros Jáhny József háznagy Kapa [...] PIROSKA magyar vígjáték sikere Férjet kerese k Március 13 14 péntek [...]
3. 1932-06-26 / 26. szám
[...] elmüket 15 napon beiül Csermely István író Kaposvár Kul­tura könyvnyomda címre [...] megen­gedi a munkaidő csökkentendő a kerese épségben tartása mellett 3 Kollektiv [...]
4. 1927-01-30 / 5. szám
[...] atása tárgyában 8 A Szövétnek kérése 9 Jelentés az országos gyűjtések [...] aa KER SZOC HÍREK Szeift István arcképének le leplezése a Ker [...] óhajják leróni a halott Szeift István iránt ki 25 év előtt [...] és önzetlen vezére volt Szeift István neve nemcsak Pápán és Budapesten [...]
5. 1931-11-22 / 48. szám
[...] a nőnevelő intézet díszter­mében Szaíhmáry István a Petőfi társEság tagjának közreműködésével [...] Rómában Irta és felolvassa Rab István 2 Liszt XIV rapszódia Zongorán [...] Markó Ilus Maróihi Ferenc Menyhárth Ist­ván Bálint Géza Willmann József Pillér [...] fűszer­üzletekben kapható Az Országgyűlési Muzeum kérése a közönségtől Az utóbbi években [...]
6. 1907-02-03 / 5. szám
[...] igazgató lett megbízva f Edvy István Ismét kevesebb a küz­dője a [...] nagyapa testvér és após Edvy István nyugal­mazott m kir honvéd százados [...] Beksits Alexandria Unokái Edvy Gyula István Edvy Tibor Edvy István Dely Irénke Győrött Széchenyi M [...] községi tanárok és tanítók ezen kérése meg­oldható De mikor oldják meg [...]
7. 1935-12-15 / 51. szám
[...] Miksa id Kumrner János Zakoís István Jelentősebb szavazatot kap­tak még mint [...] 31 póttagra történt Megválasztottak Szalay István 319 Ruip Jenő 281 Böröczky [...] póttagra történt Megválasztottak vitéz Draskóczy István 169 Szalay Lalos 168 szavazattal [...] zajában is Nem olyan a kérése hogy azt visz­sza lehetne utasítanunk [...]
8. 1926-05-23 / 21. szám
[...] má­sodik Binder Ottó harmadik Szabad­hegyi István negyedik Haidekker László s ötödik [...] és Hatvany Endre bárókat Békeffy István Szabadhegyi Elemér Weszely Tibor Vécsey [...] Ákos vitéz Udvar­noky Tihamér Szabadhegyi István Haidekker László Grafi Frigyes Kintzig [...] nem fog elzárkózni a Faluszövetség kérése elöl megvál­toztatja a gyakorlati életnek [...]
9. 1943-11-28 / 48. szám
[...] Visi Józsefet Benkeő Jánosi Tóth Istvánt Szabó Mártont Németli Jánost Csurgai [...] 45 kr t fizetnek Csehi István Kovácsiból jön Pápára és az [...] súlyosan megbün­tettük özvegy Nemzet Mártonné kérése Az Alsóvárosi tanács előtt Nemzet [...] Antal szövőgyár tiílajdonosnak és Tóth Istvánnak akik a színpadi vászon és [...]
10. 1939-09-10 / 38. szám
[...] gyermekek számára 9 Légoltalmi Liga kérése A Légoltalmi Liga helyi csoportja [...] P Bérczy László vitéz Draskóczy István Fischer E le­mér Dr Frimml [...] Miklós 3 3 P Dragovits Ist­ván 2 50 P Czuppon Károly Erdős István Karlovitz Adolf Mohapel Béla Dr [...]
11. 1919-11-01 / 37. szám
[...] gördfteni a mun­kások ezen jogos kérése elé Felkéretnek a malom és [...] iparos Mika Tivadar kereskedő Szabó István és Polgár Sándor kisgazdák és Kónya István kertész voltak A devecseri vértanuk [...] Devecser nagyközség hős fiait Baják István tart hadnagyot Bönyi Gyula földmivest [...]
12. 1939-01-08 / 1. szám
[...] helyen megállapították hogy az al­kalmazottak kérése jogosult a mun­kaadók fizetni tartoznak [...] előadása a Város­háza tanácstermében Horváth István városi tisztviselő röviden összefoglalta a [...] kell gyakorlatilag is kipróbálnunk Horváth István szakszerű élveze­tes előadása után Szűcs [...] fogadott beszéde u án Horváth István ny polgáriskolai igaz­gató egyrészt köszönetet [...]
13. 1910-04-03 / 14. szám
[...] talán a megyében is Pedig kérése oly csekély Neki azon­ban élet [...] Bor­bála fia Gyula rk Kis István molnársegéd és neje Makai Anna [...] Vilma fia József rk Harsányi István iskolaszolga és neje Biró Margit [...] Juliánná leánya Józsa izr Plorváth István mk honvédfiUszár örmester és neje [...]
14. 1920-08-19 / 68. szám
[...] román kormány elismerje Azonban Wrangel kérése eredménytelen ma­radt Ennek következtében Románia [...] a hivek figyel­mét felhívja Szent István napján a nagy célt a [...] miniszter Desics József és Wohlmut István bajai állami taní­tóképző intézeti tanárokat [...] tagokul a termelök részéről Szabó István csizmadiát Koréin Ernő rőfös kereskedőt [...]
15. 1944-03-05 / 10. szám
[...] iskola igazgatója kép­viselte Az Állomásfőnökség kérése Városunk közönsége a többszöri fi­gyelmeztetés [...] ifjúság hon­védelmi vezetője dr Antal István nemzet­védelmi propaganda miniszter és Szinyei­Merse [...] Ágnes mindenes leánya hal­vaszületett Horváth István fonógyári munkás és Böröczky Lidia fia István ref Hoffer János szabó és [...]
16. 1917-12-02 / 49. szám
[...] visszatér székvárosába Személyi hir Preiner István vér­teskozmai plébános az elmúlt hét [...] Schönfeld Piroska Sztraka János Kovács István és Klein Szidike játszottak el [...] lehet esketni s ehez dis­penzáció kérése felesleges A pápai postahivatalnál a [...]
17. 1939-06-18 / 26. szám
[...] Ferenc és Ruip Jenő felvilágosítási kérése után a közgyű­lés egyhangúan hozzájárult [...] a jogügyi bizottságba dr Tóth István a pénzügyi bizottságba vitéz Draskóczy István a színügyi bizott­ságba pedig Fischer [...]
18. 1913-10-05 / 41. szám
[...] elzárkózott tisztviselőink méltányos sőt jogos kérése elől Nem ugy a törvényhatósági [...] Prodam Guidó Tóth ózsef Dobos István és Wittmann Pál­ mai Viktor [...] Pétek Károly Kiszelák Ferenc Pörs István és Zrácsnek Ferenc répamunkások Erősen [...]
19. 1913-08-31 / 36. szám
[...] szelleme Részvételi jegyemet Isten segélyének kérése mellett az idecsatolt 300 koronával [...] és neje Horváth Etelka fia István ev Horváth István napszámos és neje Kovács Anna [...]
20. 1920-07-24 / 46. szám
[...] bérletet továbbra is A tiszt­viselők kérése méltányos ennek teljesítése főúri cselekedet [...] 11 órakor nyitotta meg Rakovszky István elnök Felolvassa Debrecen város fel­iratát [...] területi integritását és hatalmat Szent István korondja biztosítja amig nem lehet [...]

 

  • 1
  • 2