7. oldal, 244 találat (0,161 másodperc)

Találatok

121. 1901-01-06 / 1. szám
[...] leendő megtérítése iránt V Ugyanaz Szaniszló község gyámpénztári tartalék alapjából az [...] igennnel szavaztak Nagy László Domahidy Sándor Böszörményi Zsigmond Falussy Árpád Br [...] ris Kelemen Tordai Imre Jékey Sándor Reök Gyula Spitz Antal Roóz [...] Kálmán Ba lázsy József Böszörményi Sándor Zoltán László dr
122. 1916-08-06 / 32. szám
[...] működése alatt is rendkívül megszeretett Szaniszló községben megüresedett aljegyzői állásra Gruber [...] bármikor megkaphatják Orosz fogságban Bornemissza Sán­dor honvédhuszár főhadnagy Bottka Imre a [...] főnökét és Csen gery Mayer Sándort a Szatmárvármegyei Takarékpénztár vezérigazgatóját válasz­totta [...] Hitel­bank debreceni főnökhelyettese és Hirsch Sándor a Szatmárvármegyei Takarékpénz­tár igazgató helyettese [...]
123. 1903-03-29 / 13. szám
[...] 5 Vármegyei alispán előterjesztése Derzsi Sándor utkaparó vegkielégitése ügyében Fj 6 Ugyanaz Kovács Sándor járási írnok terhére előirt vizsgálati [...] évi számadása II 71 72 Szaniszló és Kapnikbánya 1903 évi pótköltségelőirányzata [...]
124. 1902-04-13 / 15. szám
[...] kan Kováts Imre 1 1 Szaniszló Szatmármegye Hirdetmény A nagykárolyi mesterrész [...] évi április hó 5 Kereskényi Sándor körjegyző 1 3 145 902 [...]
125. 1900-11-11 / 46. szám
[...] 17 Szatmáron Bossin József Rajzinger Sándor Nagy Károlyban Hahn János Fitos Ferencz Gyurovits Gyula Szaniszlón Kovács Nándor és F Gyarmaton [...]
126. 1904-09-04 / 36. szám
[...] véres verekedés támadt s Szabó Sándor úgy megkéselte Benke Sándort és Pál Györgyöt hogy ezek [...] alatt s tekintetbe véve Szabó Sándor félreértését s túláradó jókedvét kegyelmesen [...] hogy Bob urfi és Szabó Sándor két külömböző alak Jövő heti [...] 3928 1904 tkvi sz Hirdetmény Szaniszló községnek telekkönyvi betétei az 1886 [...]
127. 1907-03-03 / 9. szám
[...] tagjai közül törölje Ifj Sternberg Sándor tüzes beszédben vázolta Cseh Lajos [...] János Tivadar József és Toóth Sándor ura­dalmi intéző A választás megejtése [...] mellette pedig Kacsó Károlj Márton Sándor és Nagy Tamás szólalt fel [...] megbeszéléséből kifolyólag merültek fel A szaniszlói Arina A közel múltban hirt [...]
128. 1913-11-09 / 45. szám
[...] Szerda Márton 13 Csütörtök K Szaniszló 14 Féntek Jozafát 15 Szombat [...] Bella Ke­rekes Zsigmondné unokahuga Makoldy Sán­dor dr Letlinger Jenő Róth Károly [...] kir 12 honvéd gyalogezrednél Schön Sándor alezredest ezredessé Berényi István főhadnagyot [...]
129. 1903-06-28 / 26. szám
[...] Pap József Galgóczy Árpád Nagy Sándor rendező bizottsági tagok és Dr [...] a jegyzői teendők ellá­tására Nagy Sándort kéri fel 1 Nagy László [...] jelentést tenni szí­veskedjenek V Kepes Sándor szinérváraljai andesit kőgyáros az alispán [...] legjobb mulatsága Gyógyszertár vétel A szaniszlói gyógyszertár Kovács Nándorról vétel utján [...]
130. 1900-02-18 / 7. szám
[...] Samu A belváros jelöltjei Tóth Sán­dor urad intéző csak 156 Csipkés [...] fő­jegyző Kubinyi Bertalan jegyzők Nagy Sándor Balázs Márton könyvtárnok Lenkey Lajos [...] Tmre Csőkör Lajos ifj Csőkör Sándor Csőkör István Debreczeni István Dienes [...] a főispán felterjesztésére Apa Dengeleg Szaniszló Avas Újváros Géres K Jánosi [...]
131. 1913-05-04 / 18. szám
[...] Kedd Ol János 7 Szerda Szaniszló 8 Csütörtök Mihály 9 Péntek [...] lesz fordítva Kémnek nézték Mauchs Sándor nagy­károlyi uradalmi segédtisztet akit tegnap [...] Stern­berg Dénes birtokos Nagykároly Márkus Sán­dor vendéglős Fehérgyarmat Németh József földbirtokos [...]
132. 1904-12-04 / 49. szám
[...] Kis majtény Domahida Batizvasvári Batiz Szaniszló Darnó Kisar Kömörőp Nagyar Penyige [...] Nemestóthi Szabó Antal alelnök Nagy Sándor és Madarassy István jegyzők továbbá [...] Ecsedy Gedeon Szerbák János Szoboszlay Sán­dor Pongrácz Imre Dr Isaák Elemér Csighy István Kölesei Rudolf Kálmán Sándor Kováts Gyula Maróthy Sándor Nagy Bertalan Szegedy Antal Sz [...]
133. 1906-07-08 / 42. szám
[...] 1906 julius 6 Dr Aáron Sándor Bikfalvi Albert Dr Böszörményi Emil Csipkés András Domahidy Sándor Fényes Elek Luby Béla Luby [...] az 5 órás vonatnál a szaniszlói állomáson kocsik várják Lelketlen anya [...] vásárvámot árvesésen bérbe vette Dióssy Sán­dor berettyó ujfalusi lakos 1907 január [...]
134. 1905-07-30 / 31. szám
[...] gyalogjáróval látják el Érdekes Krémer Sándor szín­igazgató kérelme a melyről lapunk [...] mai közgyűlésében fogja tárgyalni Krémer Sándornak a szatmári szinikerület igazgató­jának az [...] Kondor Béla Liebauser Ferencz Matolcsy Sán­dor Morvay Pál Orosz Lajos Pénzéi [...] kérelme alapitványtétel iránt 2 o Szaniszló község kérelme vásártartás engedélyezéséhez hozzájárulás [...]
135. 1918-09-08 / 36. szám
[...] névjegyzékében történt felszó­lamlások Koszorumegváltás jékey Sándor fő­ispán ozv Ráez Elntnérné elhunyta [...] sikerült estélyt rendezett Nagybányán Jékey Sándor és neje védnöksége mellett Szőke [...] Ö 53 8 30 422 Szaniszló 6 45 4 30 Dégenfcld [...]
136. 1902-06-08 / 23. szám
[...] Vezend és Portelek 10 én Szaniszló és Genes 11 én Csanálos [...] gr Károlyi István gr Sztáray Sándor gr Dessewffy Aurél és Emil [...] Szentiványi Gyula Jékey Zsigmond Böszörményi Sándor oiszággyülési képviselők Papp Géza Szatmár [...] Szatmármegyei Gazdasági Egyesület kép­viseletében Domahidy Sándor Kováts Jenő Poszvék Nándor Szeőke [...]
137. 1911-01-23 / 4. szám
[...] Jékey Zsigmond be rencsi Kovács Sándor s báró Vécsey Miklós Február [...] ülés tárgya Döntés Dr Aáron Sándor th főorvos által szerkesztett szabályrendelettervezet [...] el nagy részvét kíséretében Gájássy Sándor uradalmi erdész folyó hó 15 [...] czél jából megengedte hogy a szaniszlói grófi urada­lomban rendkívül elszaporodott kártékony [...]
138. 1915-11-28 / 48. szám
[...] egyesület pénztá­rosa és dr Vetzák Sándor vettek részt Gyaszeset Nonn Gyulámé [...] Ferencné sz Fok Terézia Molnár Sándor József és Mi­hály ifj Nonn [...] 000 K Krasznaszentmiklós 94000 K Szaniszló 72 000 K Genes 52 [...]
139. 1900-08-12 / 33. szám
[...] N Szabó Antal és Dómahidy Sándor A szavazatszedő küldöttséget a következőleg [...] Csánk István és ifj Böszörményi Sándor A pénztárosi állásra miután Gallasz [...] eszméje idővel megvalósítható lesz Dómahidy Sándor a mellett érvelt hogy ne [...] a saját tárczája terhére A szaniszlói mezőgazdasági iskolára a községi gyámpénztári [...]
140. 1904-02-14 / 7. szám
[...] Gacsályban Maiótby Mariska kisasszonyt Maróthy Sándor gacsályi földbirtokos kedves és szeretetreméltó [...] alelnök Roth Károly jegyző Jobbágy Sándor városi aljegyző ügyész Borody György [...] Ákos ifj Becske Ber­talan Rosenberg Sándor Futó Mihály Becske Sándor Dr Szepesy Károly Elek Lajos [...] Gruber Már­ton községi jegyző sógornőjével Szaniszlón Felolvasó estélyt tart a Protestáns [...]