Szatmármegyei Közlöny, 1913 (39. évfolyam, 1-52. szám)

1913-11-09 / 45. szám

SZATMÁRMEGYKI KÖZLÖNY SiMtiMÉ&iDCaBBfcaánCJgtf^&Mjfc Bikszádi vízzel B ___________ . TJtt :!«: TSZ&tt&Hm1 BSI J»!C jm vegyítve az idei termésű savanyu bOF kitűnő italt szolgáltat. A „Bikszádi“ természetes gyógyásványviz hurutus bántalmak ellen páratlan. Kapható mindenhol. Árjegyzéket kívánatra küld a „Bikszádi“ fürdő igazgatósága. 1 HfcjtoagsgEifefcí&gtagl asgssíigBnB^sniMp aMcagaa^aH; 3« sebeBE A teherfuvarosok részére várakozóhely kijelölése tárgyában intézkedés. Szabó Ferencznó szül. Szilágyi Máriával s Lukács Lajossal a Kenderes-utczai vizleve- zetés érdekében megkötött kisajátítási szerző­dés és vázrajz jóváhagyása. Az 1913. évi október 27-én tartott pónz- tárvizsgálat alkalmával felvett jegyzőkönyv bemutatása. Hírek. A prímás kesergője.) Nagy gyász van a prímás lakban, Tegnap óta. Halva fekszik koporsóban, A szép Panna. Szegény prímás árván maradt Sajgó szive. Itten hagyta az aki őt Ölelgette. * * * Ezüsttükrös kávéházban, Mikor játszik Zokogása a nótából. Kihallatszik. Vele érez a bandának Minden tagja Szivettépő bus nótákkal, Siratgatja. Szatmármegyei Közlöny (46. hét.) 1915. november 30 nap. 9 Vasárnap B. Asszony o. 10 Hétfő A. András Kedd Márton 12 Szerda Márton 13 Csütörtök K. Szaniszló 14 Féntek Jozafát 15 Szombat Lipót November „ „ „ _ VWWVVWWWWWN Vonatok érkezése Nagv^ärotyba: Debreczen felől d. e. 4'42, 7' 15, 12* 1S d. u. 1 *11, 5*58, 8*51, 1*07 Szatmár „ d. e. 4*28, 7*10, 9*37. d.u. 2*50, 4*02, 8*08, 11*16 Mátészalka „ d. e. 6*58, d. u. 1*07, 7*59. Zilah „ d. e. 7*05, 12*21. d. u. 7’08. Vonatok indulása Nagykárolyból: Debreczen felé d. e. 4’43, 7‘14, 9'49. d. u. 3-02, 4'14, 8'20, 11-22 Szatmár , d. e. 4'58, 7'29, 12-30. d. u 1 23, 6-10, 8-52, l'lfl Mátészalka , d. e. 540, 11*12. d. u. 3'13. Zilah , d. e. 5'30. d. u. 3'10, 645. Szentgyörgyi Hromkovits V. Győző. (Budapest). *) Ének és zongorára irt dal szövege. Megjelenik e hó végén. Megrendelhető a szerzőnél Budapest, IV. kerület. l\ecskeméti-utcza 13. Ára 1.20 f, a szerkesztőségben. — Személyi hir. Vármegyénk főispánja í. hó 4-én titkárja kíséretében Szatmárra uta­zott, hol a járási főszolgabirák bevonásával értekezletet tartott a válságba jutott közép- birtokosok és kisgazdák helyzetének mikénti javítása czóljából. A főispán tegnap a máté­szalkai főszolgabírói hivatal ügyvitelét vizs gálta meg. — Gróf Tisza Istvánnak, Magyarország miniszterelnökének a Szatmár városi diszpol- gárságról szóló oklevelet a küldöttség novem­ber 14-én fogja átnyújtani. — Nagybánya varos kölcsöne. A m kii*. belügyminiszter Nagybánya város képviselő- testületének 150 ezer koroa kölcsön felvételét kimondó határozatát jóváhagyta. — Pályázat. Vármegyénk főispánja az avasujvárosi üresedésben levő járásorvosi ál­lásra 15 nap alatt lejáró pályázatot hirdet. — Kinevezés. Vármegyénk főispánja Dr. Kápolnay Kálmán csengeri járás-orvost tisz­teletbeli vm. tiszti főorvossá kinevezte. — Uj biztosítási szövetkezet. Tichy Gyula gazdasági felügyelő hathatós közreműködésére Koltó községben f. ho 18-án 28 taggal állat­biztosító szövetkezet alakult. Elnökké egy­hangúlag gróf Teleki Jánost, a község földes­urát választották meg. — Felolvasás. Cziily György törvényha­tósági in. kir. főállatorvos ma délután 3 óm­kor a városháza tanácstermében érdekes és közhasznú felolvasást tart a sertésvósz elfoj­tásáról. A gazdaközönségre igen fontos és tanulságos felolvasásra felhívjuk a gazdakö­zönség figyelmét. A felolvasás tárgyát jövő heti számunkban hozzuk. — Halálozás. Róth László püspökhatvani postamester, f. hó 2-án életének 53-ik évében elhunyt. Halálával gyászba borította a hely­beli Róth és Schiffbeck-családokat. Róth Ká­roly, a „Nagykárolyi Közgazdasági Bank“ el­nöke az elhunytban testveröcsesét gyászolja. A család az alábbi gyászjelentést adta ki: Aluliróttak fájdalomtol megtört szívvel jelentik, hogy a felejthetetlen jo férj, testvér, sógor és nevelőapa Róth László életének 53-ik, boldog házasságának lö-ik évében e hó 2-án délután 1 órakor rövid szenvedés után hirte­len elhunyt. A felejthetetlen halott földi ma­radványai f. hó 4 én d. u. 3 órakor fognak a gyászházban a rórn. kath. egyház szertartása szerint beszenteltetni és a püspökhatvani rom. kath. temetőben örök nyugalomra tétetni. Az engesztelő szentmiseáldozat az elhunyt lelki - üdvéért f. hó 5-én reggel 8 órakor fog a Min­denhatónak be mulattatni. Püspökhatvan, 1913. november 2-án. Áldás és béke lengjen drága porai felett! Róth Mária özv. Makoldy Gyulánó, Róth Ilona Letlinger Béláné, Róth Károly, Róth Gyula testvérei. Letlinger Béla sógora. Róth Károlyné Sehiffbeck Katalin, Róth Gyu­lámé Serly Ilona sógornői. Özv. Róth Lászlónó Biró Klára felesége. Orbán Gyula nevelt fia. Róth Alajos nagybátyja. Letlinger Bella Ke­rekes Zsigmondné unokahuga. Makoldy Sán­dor dr., Letlinger Jenő, Róth Károly, Róth Jenő, Róth Béla unokaöcscsei.-— Katonai előléptetések és áthelyezések. Őfelsége a novemberi előléptetések során a szatmári m. kir. 12. honvéd gyalogezrednél Schön Sándor alezredest ezredessé, Berényi István főhadnagyot századossá, Budaházy Miklós, Valnicsek Ernő, Áugusztin Andor hadnagyokat főhadnagyokká, Domokos Zoltán, Szomolka Hugó, Tarján Lajos, D’Albini Vil­mos zászlósokat hadnagyokká léptette elő. A szatmári 12. honvéd gyalogezredhez át­helyezte Nagy Kornél századost Sopronból, Dapsy Gyula főhadnagyot Beszterczebányáróí és Horváth István főhadnagyot Debreczenből. — Vedres László főhadnagyot Szattnárról Szegedre helyezte át. — A nagykárolyiak a gör. kath. magyar püspöknél. Nagykároly város közönségének küldöttsége — mint már annak idején jelez­tük is — múlt hó 31-én, pénteken tisztelgett Miklóssy István hajdudorogi görög katholikus magyar püspöknél. A küldöttség hatvankét tagot számlált, melyet Debreczeni István kir. tanácsos, polgármester vezetett a püspök elé. Délelőtt tizenegy órakor fogadta a küldöttsé­get lakásának nagy termében. A polgármes­ter meleg szavakban üdvözölte Miklóssy Ist­ván püspököt és tolmácsolta a város közönsé­gének szeretetét, ragaszkodását. A püspök szi­ves hangon válaszolt az üdvözlésre. Különösen kiemelte, hogy előtte Nagykároly város min­dig szinpatikus volt és érzi, hogy hálával is kell, hogy tartozzék a város közönsége iránt, ki minden alkalommal, de különösen kineve­zése, felszentelése és bevonulása alkalmával oly figyelemmel volt iránta. Beszéde során kifejtette, hogy általában sokan félre magya­rázzák az uj püspökség czélját. Nem czólja semmiféle elnyomás, nem veszi el az oláhajku hívek nyelvét, csak módot akar nyújtani arra, hogy aki magyar akar lenni, az magyar le­hessen. A székhely kérdésre vonatkozólag tu­domására hozza a küldöttségnek, hogy ő a népe javát tartja csak szem előtt, ezért kérte a kormánytól 3 pessibilis varos kijelölését, hogy ő azok közül híveinek, a papoknak, tani- nitóknak és egyházközségeknek általános han­gulata szerint igazodjék. A püspök válasza után még jó ideig társalgóit a küldöttséggel. A küldöttség eltávozása után — mint értesü­lünk — Marchis Romoluszt és Mitrovich Elek esperest fogadta. — A „Kölcsey-Eyyesület“ november 1 ón délután 6 órakor a vármegyeháza alispáni kistermében választmányi ülést tartott, amelyen a választmányból az ügyvezető alelnöki ál­lásra jelölt Bárczy Iván pénzügyi tanácsos, helyettes pénziigyigazgató is megjelent. A választmányi ülésen elnöklő dr. R. Nagy Jó­zsef egyesületi titkár üdvözölte a megjelent tagokat s a választmány határozatából fel­ajánlotta az ügyvezető elnökséget Bárczy Ivánnak, aki a jelölést elfogadta és hálás sza­vakkal köszönte meg a bizalmat. Majd a vá­lasztmányi ülés elhatározta, hogy az alapsza­bályok értelmében rendkívüli közgyűlést hiv ös.szj és ezzel egybekötve estélyt rendez 1913. november 16-án, délután 6 órakor a várme­gyeháza nagytermében. A rendkívüli közgyű­lés tárgya az elnöki állásnak választás utján történő betöltése. A gyűlést követő estélynek a műsorát alább közöljük. Megnyitó. Tartja : az ügyvezető alelnök. Nyitány. Előadja: az egyesületi zenekar. Rajzok. Irta és felolvassa: Szentiványi Béla. Gábor Ilonka magyar nótákat játszik czimbalomkisérettel. Dr. R. Nagy Jó­zsef magánjelenetet ad elő. Az egyesületi ze­nekar Haydn atma szinfoniájából játszik. A részletes műsort és belépőjegyeket az egyesü­let holnap bocsájtja ki. Belépődíj nem tagok számára 1 K, diákjegy 40 fillér. Városunk közönségét ezúton is felkérjük, hogy egy kul- turegyesületnok nemes munkáját pártfogolják. Tüzek városunkban. Az őszi hónapokban fordult elő 6 tüzeset. Mind a hat tüzeset azt mutatta, hogy rendszeres gyújtogatással vau dolgunk. A rendőrség nyomozott ugyan, de eredmény nélkül. Legújabban újra tüzek van­Kaphatö villanyszerelési Üzletekben, vilianytelepeken és a MAGYAR SIEMENS-SCHUGKERT-MÜVEK-nél, Budapest, VI., Teréz-kerut 36.6yár-utoza 13. A legjobb és a legtartósabb drótszálas lámpa. Húzott drótszáilal 75% árammegtakaritás.

Next

/
Oldalképek
Tartalom