Szatmármegyei Közlöny, 1918 (44. évfolyam, 1-52. szám)

1918-09-08 / 36. szám

SZATMÁR M EGYE! KÖZ L ő N Y. 21. Szilágyi Gábdor illetőségi ügye. 23. F. év augusztus havi pénztár vizsgálat ered­ményének bejelentése. Feiiiivas. A m. kir. földmivelésügyi miniszter ur rendelkezése alapján értesí­tem Nagykároly város közönségét, hogy a búza csávázáshoz szükséges rézgálicz mennyiséget a bevetendő terület nagy­ságát nálam f. hó 9 ig jelentse be. A réz- gáiicz árát a m. kir. földmivelésügyi mi­niszter ur kilogrammonként 6 korona 30 Fillérben állapította meg. Nagykároly, 191S. szeptember 3-án Debreceni, polgármester. — Vármegyénk közpunti választmánya 1. évi szeptember hó 13 án délelőtt fél 12 órakor ülést tart. Tárgya tíz 1918. évre érvényes országgyűlési képviselőválasztás ideiglenes névjegyzékében történt felszó­lamlások. — Koszorumegváltás jékey Sándor fő­ispán ozv. Ráez Elntnérné elhunyta alkal­mából koszorumegváltás címén 100 körö­tt <át adományozott a helybeli Vöröskereszt céljaira. A megy9i hadiárvák alapja javára, múlt hó 11-én fényesen sikerült estélyt rendezett Nagybányán, Jékey Sándor és neje védnöksége mellett, Szőke Béla ot tani plébános. A változatos és művészi műsorban ott szerepelt Jékey Istvánná is, kinek énekéről már több ízben olvastunk dicséretet. Úgy hírlik, hogy legközelebb városunk közönségének is módjában lesz e művészi műsorban gyönyörködni, mert megismétlését városunkban tervezi a lel­kes művészi gárda. Értesülésünk szerint a nagybányai estély 3030 koronával szapori tóttá ezt a 60 ezer koronás alapot, ennek megteremtését és állandó gyarapodását főispánunk kedves nejének köszönheti. — Dr. Taub Géz;*t, ki orosz fogságból tért vissza, a honvédelmi miniszter felmen­tette, hogy ügyvédi gyakorlatát tovább lolytathassa. Működését Nagykárolyban már meg is kezdette. Gratulálunk ! Iskolai értesítés. A Nagykárolyi Női Kereskedelmi szaktanfolyam 1918. évi szep­tember havában kezeli meg második esz­tendei működését. A tanfolyamra fölvehe­tek azok, akik a polgári, vágy felső leány­iskola, avagy a gymnasium negyedik osz­tályát sikeresen elvégezték. Iskolázottsá­gukat bizonyítvánnyal igazolni nem tudó, de 16-ik életévüket" betöltött nők felvételi vizsgálat alapján vehetők tel. A felvételi vizsgálat anyaga a magyar s német nyelv a számtan és földrajz alapismeretére "ter­jed ki. A felvételi vizsgálat dija 20 korona a beiratásé 20 korona, az évi tandi) 200 korona, mely utóbbi összeg f00 koronás lélesztendei^ részletekben előre fizetendő az igazgatóságnál. A beiratkozás a vasár­napot kivéve mindennap d. u 5—6 óra kö zott történik a Kereskedő Társulat Szék­házának emeleti tanári tanácskozótermé­ben folyó hó 10-éig. Bővebb tájékoztatás­sal készségesen szolgálunk az érdeklődők­nek. Nagykárolyban, 1918. szeptember 3-án. Srófí Gábor, a Női Kereskedelmi Szaktan- - folyam igazgatótanára. — Beiratások a kereskedő tanonciskolába í. hó 12-én és 13-án, vagyis csütörtökön és pénteken eszközöltetnek délután 3 órá­tól 0 óráig a kereskedő tanonciskola he­lyiségében. Ezt megelőzőleg minden tanuló Klein József h. gondnok urnái 20 korona félévi tandijat fizessen le. Felhívom a főnök urakat, tanoncaikat még azon eset ben is írassák be, ha azok netalán szegöd- tetve még nem is volnának. A kereskedő tanonciskola igazgatósága. — „Faklya-Kiinyvtár.“ A Fáklya könyv­kiadó-vállalat kiadásában „Fáklya Könyv­tár'1 cim alatt szeptember hó folyamán is­meretterjesztő könyvsorozat indul meg, mely a hasonló külföldi vállalatok mintá­jára négy-öt ivnyi terjedelmű olcsó füze­tekben a legjobb tudományos szakirók tol­lából, önálló s a tudomány minden ágát felölelő közleményeket fog" hozni s ily kép valóban hézagot "pótol. A „Fáklya-Könyv­tár szerkesztője Zoltán Vilmos, az ismert nevű író, aki a tudományos, nevezetesen természettudományi irodalomban is szá­mottevő munkáságot fejt ki. A gyűjtemény­ből havonként két-három szám fog meg­jelenni s az első sorozat már sajó alatt van. — Becsei Ede jubileuma. E hő 1 én tar­totta Nagykároly város h. plébánosa ezüst miséjét, melyet tisztelői nagy ünnepséggel öveztek. — Házasság. Dr. Nagy Vince Szatmár város orszgv. képviselője í hő 2-án dél­előtt házasságot kötött Szevera Erzsébet­tel. Tanuk voltak: gróí Károlyi Mihály és Nagy í.ajos ezredes. Az egyházi szertar- j tást a belvárosi plébánia templomban ■ Hock János képviselő tartotta. — A szatmári 12. honvöd pótzdszlóai.nak Szatmárra leendő visszahelyezését várme­gyénk főispánja ismételt előterjesztésével a honvédelmi miniszternél megsürgette. — Fűszerkereskítlök körébál. Mint érte­sülünk, a helybeli íüszerkereskeddk vasár­nap szükebbkörti értekezletet tartottak, melyen javasolva lett, hogy októbertől kezdve — tekintettel a nagy áruhiányra — üzleteiket vasárnap nem nyitják ki, to­vábbá hétköznapokon a drága villanyvi lágitást megtakarítani óhajtván, az 5 órai zárórát hozzák be március i-ig. Nézetünk szerint még ezen módosítani lehetne és pedig akként, hogy délután 4 órakor lenne a záróra a dec, jan. és lebr. hónapokban. Minthogy különösen a füszerkereskedések azok, amelyek az utóbbi időben igen nagy áruhiányban szenvednek, semmi anyagi kár nem érné a kereskedőket, sőt a fűtés és világítás révén tetemes kiadást taka- látnának meg. — Az ellátatlan lakosság lisztje A na pókban a közélelmezési miniszter a tör­vényhatóságokhoz rendeletet bocsátott ki, amellyel beszüntette szeptember 1 töl kezdve a liszt- és kenyérjegyek kiadását. Ezzel szemben utasította az elöljáróságot, hogy az ellátatlan lakosság egész évi ga­bonaszükségletét szerezze be, raktározza el és havonta a megállapított kvóta sze­rint ebből lássa cl a lakosságot. — A városi közélelmezési raktár vezetésé­nél nem állott be változás, amennyiben nem volt tanácsos a raktár vezetését az ahhoz értő és ebben már gyakorlott hiva­talnok kezéből kivenni. Serív Gyula tehát továbbra is meg marad raktárkezelőnek. — Színészet Neményi László f. évi ok­tóber hó 1 töl 6 havi időtartamra játszim- tási engedélyt kért. Az igazgató, ki i. hó 1-én Mármarosszigeten kezdette meg egy havi saisonját, bemutatta társulata tagjai névsorát, az ügy ezetőség. 9 tagból, az elő adói személyzet nő és ugyanannyi fér- j fttagból, a műszaki személyzet 12 tagból, a j segédszemélyzet pedig 10 nő és férfitagból áll, mihez egy 10 tagból álló polgári zene­kar csatlakozik Egyúttal kéri az igazgató a háborús drágaságra hivatkozva a belépti dijakat emelni, úgy, hogy 5 személyre szá­mítva a földszinti páholy 25 K, az emeleti páholy 20 K, az elsőrendű támlásszék 5. a másodrendű 4. a harmadrendű 3, erkély i első sor 3, második sor 2, elsőrendű kar- j zati ülő 1.60, másodrendű 1.20, álló karzat 80 1 legyen a megfelelő pótdiion kívül, melynek fele az országos szinészegvesület, felerészben pedig a városi pénztár "javára fordittatik. A szinügyi-bizottság arról nyer­vén értesülést, hogy a színigazgatónak si­került egy katonai zenekart szerezni, haj­landó a 6 havi játszhatási engedélyt meg- i adni, ha az a mozibérlővel kötött szerző­dés értelmében 6 hóra megadható, miért is az ügyet jogi szempontból való véle­ményadás céljából városi főügyésznek adta ki. A dijakat az igazgatóság által kismértékben hajlandó azon 1 eltéréssel emelni, hogy az emeleti páholy csak .15 K legyen. Adakozzunk a hadiárváknak fei wiímmm lapunk nyomdája nagy raktárt tart és azt megrendelésre bármilyen meny- nyiségben a legolcsóbb árak mellett azonnai szállítja ooooo ooooo Az uj menetrend. Julius 19-től kezdve vasúti közlekedésünk jelentékenyen megjavult. Az uj menetrendet a következőkben közli a Máv. debreceni üz- letvezetősóge: Püspökladány—Királyháza. Gyors. Személy Gyv. Í704. 1706a Állomások 1703 I—II- I—III 1 , I—II. 5.50 12 42 ad. Püspökladány Éli. 9.11 tí.02 12.58 i Kaba 959 617 1.18 | H ijduszoboszló 8 46 — 1.31 Ebes — 7.03 2.26 ! Debrecen 8.22 — 2 34 Debrecen—Uj­— föld 4. sz. ö. (f. m. h.) — — 2.40 Debrecen— Kond ums 6. sz. ű. (f. m. h.) — — 2.49 Nagycsere — — 2.57 Haláp (m. h.) — 7.30 3.08 Vámospércs 7.43 — 3.16 Szentannapuszta 21. sz. 5. ff. in h ) — * 7.43 3 24 Nyirábrány 7.30 — 3.31 Baranlóhegy Am. r. h.j — 8.00 3 51 Érmihálvfalva 7.17 — 4 02 Erkörtvélyes — 8.19 4.13 Részege Ö 53 8.30 422 Szaniszló 6.45 — 4.30 Dégenfcld t. 49. sz. 6. (f. m. h.) — 8.49 4.59 Nagykároly 6.30 — 5.13 Domahida—Kis­5.21 majtény (m. rh.) — — Nagyrnajtény — 9.11 5.29 Gi Ívács 605 — 5.44 Szatmárzsadány — — 5 55 Szatmár-Némefi gőzfiirész — 9,33 7.20 Szatmár-Néin.-ü 5.39 Erk. 7 37 * Mikola _ — 752 Halmi — — 7 59 Nevetlenfalu 98. sz ő (f rn. h.) — — 812 Feketeerdő — — 823 Tekeliáza 107 sz. ő. (f. m. h.) — — 8,31 Sri. Királyháza ind. — Megjegyzés: Az éjjeli idő (este 6 órától reg­geli 5 óra 59 percig dűlt betűk­kel vau feltüntetve.

Next

/
Oldalképek
Tartalom