Szatmármegyei Közlöny, 1913 (39. évfolyam, 1-52. szám)

1913-05-04 / 18. szám

S Z A T M A \< M E G VEI K Ö Z ! Ö ' V a Nagydobos—szamosszegi ut kiépítése túrgyá- ban kelt határozata. Belügyminiszter leirata az 1 százalékos tisztviselői nyugdíj és ! százalékos közműve­lődési pótadó kivetése tárgyában. Felsőbánya város 100,000 Ív törlesztés kölesfinügye Felsőbánya város képviselőtestületi tag­választásra elnök és az igazoló választmányba h. elnök kiküldése. Széchenyi Lajos ielebbezése Nagykároly városban kikövezendő ulczák sorrendjének meg: llapitása tárgyában Glaseitzky Karoly feiebbezése Nagybánya városnak a szikviz, — mesterségesen szénsav val telített vizek stb. fogyasztási illetéke tár­gyában. Felsőbánya r. t. város kérelme hetivásár­jainak áthelyezése tárgyában. Nagybánya r. t. városnak a városi bor- , dójelző hivatal tárgyában alkotott szabály- j rendelete. Erdőd! — szatmári — .tárások községei- j nek szabályrendelete A lóavató bizottságok meg választása. Mandics Béla gyógyszerész oklevelének kihirdetése. Szamosdob és Csegöid községek határo­zat gazdasági munkásházak lótesitése tár­gyában. Marostordavármegye törvényhatósági bi- | zottságának országos közgazdasági alap léte­sítése tárgyában kelt átirata. Sopronvármegye tb. bizottságának átirata a tűz- és jégkár kötelező biztosítása tár­gyában. Domahida község határozata önálló fais­kola tartása tárgvában. Belvárosi takarékpénztár r. t. ajánlata j a gyámpóuztári tőkének 4 é~ Ví%-os zálog- | levelekben való elhelyezése tárgyában. irodalom, művészet. Ä nagybányaiak Nagykárolyban. Egy kép­kereskedő járt itt a műit héten,Nagykárolyban. ! Nagyobbrészt ismeretlen; kezdő festőktől szár- j mázó, kezdetleges képeket árult és e primitiv j képkiállitást mégis sokan látogatták, sőt több I kép el is kelt. A nagykárolyi közönségnek a képek t iránt tanúsított ez a meleg érdeklődése adta j meg az impulzust néhány lelkes raiibarátnak : arra, hogy a nagybányai festőiskola művé- ; szeit egy, az ősszeFNagykárolyban rendezendő j képkiállitás rendezésére megnyerjék. Értesd- i lésünk Szerint, az erre vonatkozó tárgyalások j a legközelebb megkezdődnek. J|r ^ ^ ^ v- ^ — Szalmarmeyye áprilisban. A vármegyei közigazgatási bizottság május hó 9-én Nagy­károlyban ülést tart. — Tiszivtselök a közigazgatäs aliamositasa eíien. Dr. Horváth József, a \rármegyei Tiszt­viselők Országos Egyesülete igazgatója emlék- j iratot szerkesztett a-, egyesület megbízásából a ! községi és körjegyzői kar tervbevett államosi- j tása ellen. A nagyérdekü előterjesztést a mult j héten terjesztették föl a belügyminiszterhez. A j tiltakozás annak megállapításával végződik, | hogy az államosítás terve szembehelyezkedik j a ma már csaknem az egész világosan elfoga- j dott modern közigazgatási irányzattal és Euró- j pának még a balkáni félszigetet is beleértve, Szatmármeg^eí Közlöny (19. hét.) 1913. május 31 nap. 4 Vasárnap Exaudi 5 Héttő V. Pius 6 Kedd Ol. János 7 Szerda Szaniszló 8 Csütörtök Mihály 9 Péntek M. Gergely IO SzomPat őntonin \?onaíok érkezése Nagykárolyba: Debreczen felöld, e. 4-42,7-13, 12-J8.-d. u. 1’53, 558,8-51, 107 I Szatmár „ d. e. 4'28, 7'10, 0-37. d.u. 3’00, 4'02, 8'08, 1112 i Mátészalka d. e. 6'58> d. u. 1*49, 7*46. Zilált „ d. e. 7-05, 12*111. d. u. 7*08. Vonatok indulása Nagykárolyból: Dchrcczcn felé d. e. 4-4:1, 7'14, ü'49. d. u. 3<H, 4'14, 8’20, ll’Z i | Szatmar , d. e. 4'50, 7'29, 12'30. d. u 1’57, 6'10, 8'o2, i'l< | Mátészalka , d. e. 5U0, 10‘4(). d. u. 3'15. Zilali „ d. e. 5-31. d. u. 3U0, 6'15. úgyszólván egyedüli allama Magyarország lesz, amely fokozatosan kiszorítja az állam polgá- j rait a végrehajtó hatalomban való részese­désből. — Juniális. A nagykárolyi Önkéntes Tűz­oltó-egyesület junius 1 én a Polgári Olvasó­kör kerthelyiségében juniálist tart. A dalárda is közreműködik a mulatságon, melynek tiszta . jövedelme a tűzoltói felszerelések gyarapiiá- | sara lesz fordítva. — Kémnek nézték Mauchs Sándor nagy­károlyi uradalmi segédtisztet, akit tegnap Gara Lajos rendőr egy vármegyei főtisztviselő uta­sítására, igazolásra szólított fel. A gyanúsí­tásra az adott okol, hogy Mauchs az utczáu megállott és noteszébe valamit bejegyezett. A rendőr felhívására Mauchs megmondta a névét, de a rendőr ennek daczára felhívta, hogy vele a rendőrségre menjen, ahol Mauchs igazolta magát — Szatmarmegyei polgárbirák. A szat­mári törvényszéken most sorsolták ki a május 19-én kezdődő esküdszéki cziklus esküdtbiráit. Az ülésszakra esküdibirákul kisorsoltattak: Riskó György iparos Nagykároly, WeLz Ben­jamin kereskedő Szamosdob, Len József bir­tokos Nagykároly, Petrucsek László földbir­tok os Kányaháza, dr. Székely Mór ügyvéd ' Hál mi. Stram-l Imre gazd. intéző Csegöid, Petz j János kereskedő Nagykároly, Perecz Lajos j birtokos Avasujváros, Weinberger Fereucz ke- í reskedő Nagykároly, Péterlfi István föidbirto- ; kos Szatmárököritó, Oláh András kereskedő \ Szatmár, Szűcs Zsigmönd földbériő Gaesály, ! Tarday János földbirtokos Szatmárököritó, Varga Pál gazdálkodó Nábrád, Drumár János ügyvéd Nagybánya, Mester József iparos Szatmár, Orosz István asztalos Szatmár, Stern­berg Dénes birtokos Nagykároly, Márkus Sán­dor vendéglős Fehérgyarmat, Németh József földbirtokos- Csenger, Sipos Gyula gazdálkodó j Nagyszekeres, Kosa Ferenez malomtulajdonos i Szatmárököritó, Biró Lajos üzletvezető Szat- I már. Márián Kmencz iparos Nagykároly. Thorma • János festőművész Nagybánya, Kun István gazdálkodó Csenger, Kovács Gyula asztalos Szatmár, Keller Ferenez furdőigazgató Terep fürdő, Kaufmann Izidor gőzmalomtulajdonos Nagykároly. Hymen. Grosz Jakab e hó 6-án köt házasságot Gorzó Erzsikével, Gorzó Bertalan vármegyei főlevéitámok leányával. — Királydaróczon olcsó az emberélet. írják nekünk: A Idrálydaróczi korcsmában össze­szólalkozott két jóbarát: Geng János és Göcsy Mihály módos gazdaemberek. Pár indulatos szót váltottak és aztán Geng egy botpuskával belelőtt a Göcsy baloldalába. Göcsy sebe élet- veszélyes. Kirabolt kereskedő. Misztótfaluból je­lentik: Guttman Herman kereskedő lakásába az éjjel három álarezos férfi hatolt be. Gutt- mant és egész háznépét a furcsa látogatók összekötözték és azután vidám pipaszó közben kirabolták az egész lakást és az azzal kapcso­latos füszerüzletet. Baratt tréfa. Ősz József peóri molnár- segéd, barátját Buja György 22 éves molnár­segédet csütörtökön egy sréttel töltött szoba­fegyverre! szájba lőtte. Buját életveszélyes sé­rülésével a nagykárolyi közkórházba szállítot­ták. Ősz azt állítja, hogy. tréfából lőtt a barátja szájába. — Betörés a gazdasági iskolába. A pén­tekre virradó éjjelen ismeretlen tettesek be­törtek a nagykárolyi gazdasági ismétlőiskola igazgatói irodájába. A betörők feltörték az Íróasztal fiókjait és abból pénzt és több fontos okmányt vittek el. — Letartóztatott kivándorlási ügynök. A csendőrség Vetésen letartóztatta Kirilla Mi­hályt, akiről megállapítást nyert, hogy hiva- tásszerüleg foglalkozik kivándorlásra való csá­bítással. Kirilla egy hamburgi hajóstársaság szolgálatában áll — Vérátömlesztéssel próbáltak talpra ál­lítani a newyorki Harlem H ospitalban egy nagybeteg magyar leányt, Asztalos Mariskát, akinek a rokonai a lapokban hirdették, hogy akad-e magyar ember, aki egészséges véréből 40 dollárért ad a haldokló leánynak. Kovács János megyénkbeli, sárközujlaki születésű 26 éves fiatalember ingyen vállalkozott a sze­repre. Az operácziós teremben Kovács János karját a nyílt sebbel odafektették az eszmé­letlenül fekvő leány lábára. Az orvos fölvágta Kovács János erét, azután Asztalos Mária erét és a két eret összeillesztette Kovács Já­nos friss egészséges vére buzogva csurgóit át a fiatal leány szinte élettelen testébe. Az ope- ráczió sikerült, de nem használt, a leány más­nap meghalt. Kovács József jól érzi magát és néhány nap múlva újra munkához látott. — A párbaj. A múlt év decz. 10 én dr. Boros Lajos fehérgyarmati ügyvéd és dr. Jármy Béla orsz. képviselő kardpárbajt vívtak. A párbajban mindkét fél súlyosan megsebe­sült. A kir. törvényszék bűn tető tanácsa dr. Jármy Bélát 3 napi, dr. Boros Lajost 6 napi államfogházra Ítélte. — A czigány. A csendőrség Szatmáron letartóztatta Danó György többszörösen bün­tetett czigányiegényt, Danó csak néhány hét­lel ezelőtt szabadult ki a fogházból, ahol leg­utóbb lopásért ült hat hónapot. Jóformán még le sem verte magáról a fogház porát, már újabb bűnt akart elkövetni. Egyik piaczi ko­csiról a subát akarta ellopni, a csendőrség azonban tetten érte. Danót átadták az ügyész­ségnek. — Börvelyl csendélet. Susíó András és Pap György börvelyi napszámosok összevesz­tek. A veszekedés hevében Susté kést rántott = Sirolin Roche biztos = gyógy hatást nyújt ka tarrhu soknál .=== hörghurutnál,asthmanál,influenza után. == SÍroIÍn"Roche" kezdó'dó' tüdőbetegséget = Csirájában elfojt. Kellemes ize és az étvá* = gyra való kedvező befolyása megkönnyítik = a Sirolin “Roche'-al való hosszabb kúrákat! SÍI a légzési szervek gg meghűléseit legbiztosabbana EE= Siroun "Roche"-al kezelik. Ezért EEE nélkülözhetetlen ezen elismert és FEE bevált szer minden háztartásban. Szíveskedjék a gyógytárakban határozottan Sirolin "Rodie-1 kérni. Ilire T

Next

/
Oldalképek
Tartalom