Szatmármegyei Közlöny, 1916 (42. évfolyam, 1-53. szám)

1916-08-06 / 32. szám

SZAT MARMEGYEI KÖZLÖNY. lyek ma keresettek, és amelyek ma rend­szerint sokkal drágábbak, mint voltak bár­mikor. Bizonyos, hogy a vállalatoknak való­sággal erkölcsi kötelességük volna ma, hogy tisztviselőiket segélyezzék, hiszen óri­ási háborús nyereségüket semmiesetre sem érnék vagy érték volna akkor, ha nem volnának odaadó, munkás és szor­galmas tisztviselőik. A béke idején a vállalatok azzal in­dokolták a kisfizetéseket, hogy nekik nagy kockázatuk van, hiszen anyagot kell vásárolniok, amelyet nem biztos, hogy teldolgozhatnak, vagy nyereséggel elad­hatnak. Ez az agály ma nem állja meg a helyét, mert ma minden anyag kell. A vál­lalatok üzletmenete tehát teljesen bizto­sítva van akármivel dolgoznak. Annál kevésbbé van azonban bizto­sítva az alkalmazottak megélhetése, mert hiszen a spekulánsok ma teljesen lehe­tetlenné teszik a szolid megélhetést. A vállalatoknak utánozniok kellene az állam példáját. Az államon sokkal na­gyobb terhek lekszenek ma, mint egy nyereséges üzlettel foglalkozó magánvál­lalaton és ha az állam ennek dacára tud segíteni az alkalkalmazottakon, köteles­sége volna ugyanez a magán vállat ok­nak is. Ha ezeknek a magánvállalatoknak a maguk eszéből nem jut egy percük és egy fillérjük sem arra, hogy alkalmazottaikat segítség, akkor az államnak kell gondos­kodnia arról, hogy a vállalatok hadinye ségükből, amelynek adója úgyis nagyon kis százalékos, juttassanak alkalmazotta­iknak is annyit, amennyiből legalább ideig óráig,segíthetnek magukon. És ha adják, akkor adják ezt minél előbb, mert ma minden perc késedelem­mel többet kell adni segélyül, hogy a se­gély valóban segély legyen. By ' ugy szerűen ImtAH a harctéren küzdőknél és általában mindenkinél mint legjobk fájdalomcsillapító bedörzsöld i ünghklée, r he urna, kösz vény, Influenza, térok-, ■all- és kitfkiés sä. eseteibea Sr. Rlchter-ftle I Horgony-Líiimeot. z: 1 Horgony-Pain-Expeller pmki». Övafje K -■*, 1*0, m Kaphaté gyógyszertárakban vagy kUzvet­fa lr;ntiJ me „Arany oroczl&nhos" olmMtt m Dr. Rich tor-fél© gyógyszertárban, Mg Prága I, Eliaabethfltr. 5. naponkénti szétküldés. liomot és vadborsó kékjét. Legtöbbet búza­virágot. — Nézd már nézd, — mondja lefelé egy katona — nézd te Anezi, ez a virág olyan kék, mint a szemed. A szemed is ilyen kék. Elgyönnék érte. — Miért, a virágért? — Nem a szemedért. Teérted a háború után. A menyecskék nevetnek és szintén hord­ják a virágot, a két orosz néha fölveti a fejét, mint ismeretlen tájékra szökött szilaj paiipák szokták. — Az oroszoknak adtatok-e már virágot? — Jaj, azok szednek maguk is. Egyik a feleségének, másik a menyasszonyának pré­seli. Mikor lepréselte, levélre ragasztja, úgy küldi messzi hazájába. A vonat pöfög s mintha uj erőre kapott volna, gyorsabban gördül, nem volt az egész talán csak egy perc, az asszonyok és lányok még dobálják a búzavirágot, a katonák nótába fognak a hátsó kocsikban és csöndesen elma­rad a füzfás kaszáló, a két orosz már oly pi­ciny, mint két cserebogár, a piroskendős asz- szonyfejek még látszanak, megy a vonat, megy s végig a horizontig a buzatenger aranyba- meriilt s a barázdaszéleken kék búzavirágok mosolyognak, a fürjek szorgalmasan verik nó­tájukat s fent a rózsabokrok fölött vadgalam­bok keringenek, mint egykor, midőn Jézus a búzában Péterrel beszélgetett. Hírek. — Személyi hir. Csaba Adorján főispán a mai napon hivatalos ügyek elintézése céljából Budepestre utazott. —- Közigazgatási bizottsági ülés. Szatmár vármegye közig, bizottsága f. hó 11 én, pénteken d. e. 10 órakor tartja rendes havi ülését. — Szabadságon. Kálnay Gyula töispáni titkár 8 napra terjedő szabadságát ma kezdte meg. Szabadságát Udvariban tölti. — Jegyzőválasztások. A csanálosi kör­ben a jegyzőválasztás jul. hó 23-án Mada- rassy István íöszolgabiró elnöklete alatt tartatott meg. A községek bizalma Brand Dezső eddigi b. jegyző felé fordult, aki egy­hangúlag választatott meg Csanálos és Mezőfény község körjegyzőjévé. A közsé­geknek a szerencsés választáshoz csak gratulálni tudunk, Mert Brandt Dező sze­mélyében egy kiválóan képzett, szimpati­kus modorú s nagy szorgalmú jegyzőt nyert Csanálos és Mezőfény község, akit a falu népe eddigi helyettes működése alatt is rendkívül megszeretett. — Szaniszló községben megüresedett aljegyzői állásra Gruber Béla választatott meg.“ — Kórházlátogatás. Lovag KisslingOttó vezérőrnagy egy löorvos és titkára kísé­retében városunkba érkezett a Vöröske­reszt-Egyesület helybeli fiókja által veze­tett kisegítő kórházak megvizsgálása cél­jából. A 320 beteg megvizsgálása és az eredmény megállapitása után a tábornok a legnagyobb elismerésének adott kifeje­zést a vezetőség egyik tagja előtt a ta­pasztalt példás rend, pontosság és a sebe­sültek ellátása mellett. A tábornok szom­bat délután visszautazott Szatmárra, ahon­nan folytatja útját kerületében. — Kitüntetés. Nonn János, helybeli gyógyszerész, városunk fia, ki mint gyógy­szerészügyi segédtiszt jelenleg Pétervára- don teljesit szolgálatot s a mozgósítás óta szabadságra sem jött haza, az arany ér­demkeresztet a citézségi érem szalagján nyerte kitüntetésül. — Az állami óvodák megnyittatván, az óvodák üdvös működésűket elsején már meg is kezdték. Az érdekelt szülök ez utón is értesittetnek, hogy óvóköteles gyermekeiket küldjék óvodába. — Pro patria. Szőke Géza margittai aljegyző a 101-ik gye. tart. kadettja, a nagy ezüst vitézségi érem tulajdonosa í. évi junius hő 16-án életének 26-ik évében ellenséges golyótól találva, az olasz harc­téren hősi halált halt. — Értesítés. Akik a létesítendő »Fo­gyasztási Szövetkezet*-be tagnak belépni óhajtanak, illetőleg részvényt jegyezni szándékoznak, a jegyzési ivet dr. Falussy Alajos rendőralkapitány, Lukovits Endre áll. el. iskolai igazgató és Oláh József kir. adófőtiszt uraknál bármikor megkaphatják. — Orosz fogságban. Bornemissza Sán­dor honvédhuszár főhadnagy, Bottka Imre a 2-ik honvédhuszár ezred kadettőrmes- tere és Luby László a 9-ik huszárezred önkéntese a júliusi offenzivában orosz fog­ságba estek. — Pénzintézeti közgyűlés. Lapunk egyik múlt számában már megemlékeztünk ar­ról, hogy a Nagykároíyi Közgazdasági Bank rt. a Magyar Általános Hitelbank­kal ennek debreceni fiókja és a Szatmár­vármegyei Takarékpénztár utján szoro­sabb üzleti viszonyba lépett. Az igazgató­ság által megkötött affiliási szerződést a julius bó 31 napjára összehívott rendkí­vüli közgyűlés elé terjesztették elfogadás és az ezzel kapcsolatos, a közgyűlés ha­táskörébe tartozó intézkedések megtétele végett. A Róth Károly elnöklete alatt megtartott közgyűlésen 1078 db. részvény képviseletében 22 részvényes jelent meg, akik egyhangúlag elfogadták az előter­jesztett szerződést és elhatároztatott a részvénytársaság alaptőkéjének 1000 drb. uj részvény kibocsájtása által 600000 koro- ronáról 800000 koronára való felemelése és ennek végrehajtásával minden további közgyűlési szükséges intézkedés nélkül az igazgatóságot bízták meg. A közgyűlés az eddigi igazgatósági tagok számát 12-re emelte Jel és uj igazgatósági tagokká dr. Keller Józsefet a Magyar Általános Hitel­bank debreceni fiókjának főnökét és Csen- gery Mayer Sándort a Szatmárvármegyei Takarékpénztár vezérigazgatóját válasz­totta meg. Kimondotta továbbá a közgyű­lés, hogy a felügyelő bizottsági tagok szá­mát az alapszabályban meghatározott 5 tagra egészíti ki és ennek folytán 2 uj felügyelő-bizottsági tagot, választott meg Scheer István a Magyar Általános Hitel­bank debreceni főnökhelyettese és Hirsch Sándor a Szatmárvármegyei Takarékpénz­tár igazgató helyettese személyében. A közgyűlésről az affiliálási szerződés elfogadása alkalmából táviratilag üdvö­zölték a Magyar Általános Hitelban­kot, annak a vidéki fiókok és aífíliált in­intézetek élén álló igazgatóját Ervin Kál­mánt, a Szatmármegyei Takarékpénztárt és az újonnan megválasztott igazgatósági tagokat. Az intézet a közgyűlésen történ­tekről üzletfeleit körlevélben értesíti, mely­ben közli, hogy az intézet a banküzlet kö­rébe eső üzletágak intenzív működésén kivül áruüzletét fokozottabb mértékben fogja folytatni és eddigi üzletágain kivül uj üzletágakat is fog bevezetni. — Erdő eladás. Szatmárvármegyében az erdődi járás Nagyszokond és Kisszo- kond községeinek határában elterülő nagy- erdőségeket értesülésünk szerint több szakmabeli vállalkozóból alakult konsor- cium négy millió koronáért megvásárolta és azok kihasználására megfelelő tőkével részvénytársaságot fog alakítani. — Mert nem kapta meg a hadisegélyt. Ba­dar László domahidai napszámos Doma- hidán a községházán 1916. jul. 18-án se­gélyosztás alkalmával azt állította Halász János domahidai községi bíróról, hogyha neki 3—4 K-át adott volna, úgy az ö csa­ládja is kapott volna hadisegélyt A nagy­károlyi kir. járásbíróság jul. 28 án az alap­talanul rágalmazó Badar Lászlót 50 kor. pénzbüntetésre, nem fizetés esetén pedig 5 napi elzárásra Ítélte. — Kélezerötszázadik vendég a Püspök- fürdöben. A világfürdő sorába emelkedő Püspök fürdőn az alig nyolc hetes nyári szezon rövid tartama alatt immár a két- ezerötszázadik beteg érkezett meg, hogy az Istenáldotta csodás hatású vizekben keressen és találjon gyógyulást. A vendé­geknek azaz impozáns nagy tömege bá­mulattal és elismeréssel eltelve látja azt a hatalmas fejlődést, melyet ez a felülmúl­hatatlan erejű gyógyfürdő Komzsik Alajos a fürdő uj bérlője széles látóköre, modern felfogása és szakavatott vezetése mellett elért. Itt van a kétezerötszázadik vendég, akit Komzsik Alajos saját úri házánál ven­dégül fogadott. Egy csuzban szenvedő be­teget ért ez a nagy megtiszteltetés, aki a következő levelet irta hozzánk: Igen tisztelt Szerkesztő Ur! Amit egy hévviz-fürdő, sem más ha­sonló fürdő sem produkált, azt a Szent László Püspök-fürdőben találtam meg, nehány napi fürdöbasználat után már sokkal jobban érzem magamat, ezenfelül pedig, mint kétezerötszázadik vendég, Komzsik Alalos ur, a fürdő bérlője meg­hatóan kedves figyelem jeleképpen 14 napon át teljes dijtalan fürdőhasználatban és ellátásban részesit. Kérem Szerkesztő Urat, hogy nagyrabecsült lapja hasáb­jain fejezze ki Komzsik Alajos úrral szemben köszönetemet. A magyar fürdő- ügynek azt az áldozatkész fejlesztőjét. Kiváló tisztelettel Püspök-fürdő, 1916. aug. 4. Aovák Bogdánd, Bihar vm. tisztviselője. — A rokkant katonák munkaközvetítése. A rokkant katonák részére a m. kir. Rok­kantügyi Hivatal intézeteiben, Budapesten, Pozsonyban, Kassán, Besztercebányán, Sá­toraljaújhelyen, Debrecenben, Kolozsváron, Kalocsán, Rózsahegyen munkaközvetítők állíttattak fel. Mindazok, kik a rokkant ka­tonáknak munkát akarnak adni, szóban vagy írásban a Rokkantügyi Hivatalhoz forduljanak. Azon munkaadók, kik alkal­mazás céljából rokkant katonákkal a sze­mélyes érintkezést keresik, a lakóhelyük-

Next

/
Oldalképek
Tartalom