2. oldal, 144 találat (0,147 másodperc)

Találatok

21. 1883 / 51. szám
[...] látogatása Maga az igaz­gató Villányi Szaniszló ur is soká el­gyönyörködött tanítványai [...] érdeklődéséről A levelet Dr Feichlinger Sándor kir tan Dr Helcz Antal [...] Pál ur 3 Főt Villányi Szaniszló igazgató ur 5 Főt Mann [...]
22. 1885 / 77. szám
[...] további becses szeretőtökbe Dr Feíebting Sándor kir tan szónoklata a nagy [...] ezek Horváth István Fehér György Szaniszló Ferencz Halineczy Mihály Guz mics [...] Gábor Gegő Elek Al bach Szaniszló Szil assy Jáuos Reseta Já­nos [...]
23. 1998-01-08 / 1. szám
[...] 17 Gertrúd Patrik íze 18 Sándor Ede is 19 József Bánk [...] 10 Zsolt Sz 11 Leó Szaniszló V 12 Húsvét Gyula H [...]
24. 1993-07-08 / 26-27. szám
[...] tanárokat Obermüllet Ferenc igazgató Krom­paszky Sándor igazgatóhelyettes Marcel Árpád Asbót Károly [...] Zsolt Nándor Klinda Károly Nagy Sándor Szemes Ferenc Varga Ferenc Mihályfi [...] eszter­gomi helytörténetírás legnagyobb alakjai Villányi Szaniszló és Lepold Antal mellé Halála [...]
25. 1936-03-01 / 18.szám
[...] adakozók közül tévedésből kimaradt Schwach Sándor ajándéka 68 pár harisnya Az [...] derék kereskedőnk két­szeres jubileuma Iharosi Sándor helybeli fűszerkereskedő kettős jubi leumáról [...] dr Závody Albin von Kleczkowski Sza­niszló Brutsy Jenő 6 6 Jáky [...] földek öregkuriai szántó 150 Matus Sándortól Ma­radi András és neje Majtényi [...]
26. 1933-11-19 / 91.szám
[...] ennek élére került most Plywaczyk Sza­niszló aki a minap érkezett meg [...] az Emericana protektori jelvényeit Schmidt Sándor dr nak Ma va­sárnap f [...] diszgyűlés ke­retében adják át Schmidt Sándor dr bányaügyi főtanácsosnak az Emerikana [...] át­adja a protektori jelvényeket Schmidt Sándor dr Protektornak 6 Az Emericánás [...]
27. 1917 / 16. szám
[...] Endre dr Dorn Benő Erdős Sándor Ecsy József Gál János Huszár [...] A Szent István Akadémiát Giesswein Sándor prelátus képvi­selte míg az Orsz [...] veszí­tették az elhunytban Dr Plywaczyk Szaniszló házfőnök és Zafféry Károly az [...] az új egyesület részére Bárdos Sándor mint a város közélelmezési ügyeinek [...]
28. 1906-04-15 / 30.szám
[...] IV o t Székelyre Fischer Sándor VI o t Halászra Gáspárecz [...] III o t Munkácsira Pet­ras Sándor VI o t Barkóczira Po­rubszky [...] VIII o t Radványira Sin­delár Sándor VIII o t Szendére Singer Sándor III o t Salgóra Trexler [...] lelkész a Tanügyi Tanács elnöke Szaniszló 25 Drechsler Antal h kormányzó [...]
29. 1892-12-29 / 105.szám
[...] Frey Ferenc Büttuer Róbert Magos Sándor Moszéua Kii mán Ekensz József [...] kerületben Palkovies Ká­roly ós Magos Sándor a Ií ban dr Föld­váry István és Vij lányi Szaniszló a III ban Niedermann József [...] Gyula dr Bolgár Kál­mán BergI Sándor Bodnár István Cséri János dr [...]
30. 1897-01-01 / 1.szám
[...] Sa­lamon Ödön Őszi Kornél Timár Sza­niszló Komor Gyula Lázár Béla Már [...] Virágh Géza Vértessy Gyula Endrődy Sándor Havas István E Ko­vács Gyula [...] József Buday László és Adorján Sándor írták meg az Ország Világ [...]
31. 1898-12-24 / 102.szám
[...] elő Walther Károly pósta­felügyelő Lendvai Sándor kir adó­tárnok és Bánfi Károly [...] az áthelyezett Bernhard Rezsőtől Hegedűs Sándor vette át Az év folyamán [...] Endre Írnokká neveztetett ki Kruplanicz Sándor kéméndi intéző nyugalomba vonult Peyer [...] második Karnold századosnak a Szent Szaniszló rend második Payr fő­hadnagynak a [...]
32. 1893-06-08 / 46.szám
[...] a Hymnus eléneklósóvel ezután Villányi Szaniszló igazgató gyönyörű megnyitó beszédet tartott [...] o t Dicséretet kaptak Urbanek Sándor ós Márti Oszkár 7 o [...] bizonyítékot nem volt képes Fried Sán­dor ellen kideríteni ós mint hiteles [...] kénytelen lesz a le­tartóztatod Fried Sándort szabadon bo­csa j tani Országos [...]
33. 1893-12-29 / 117.szám
[...] Nelhübel Gusztáv 2 frt Tábor Sándor 1 frt Krech­nyák Ferencz 1 [...] Palkovits Jenő 1 frt Villányi Sza­niszló 1 frt Ivanovits Béláné 2 [...] Kálmán dr 1 frt Magos Sándor 2 frt Altorjay Imre 1 [...] Weisz Antal 1 frt Szántó Sándor 50 kr Draxler Alajos 1 [...]
34. 1888-07-29 / 61.szám
[...] is érte midőn őt Rudnay Sándor herczegprimás az esztergomi főegyházmegye papnövendékei [...] művei mint 1841­ ben Albach Szaniszló Heilige Aniílange jeles müvének fordítása [...] költeményei vannak a kötetet Csajághy Sándor volt csanádi püspöknek ajánlotta Nagyobb [...] fel a csillagokba Libád LÉVAI SÁNDOR FÉLREVERT HARANGOK REGÉNY Az ESZTERGOM [...]
35. 1927-12-18 / 98.szám
[...] és közkedvelt szalézi tartományfő­nök Plywaczyk Szaniszló végezte Az ünnepélyes szentmisét és [...] vásárolhat nagyon olcsón karácsonyra ILLÉS SÁNDOR divatárú üzletében Vermesnél fnagy karácsonyi [...] árak 1 Lyon Lea Bródy Sándor szín­müve Karácsonyi ünnepek alatt kerül [...] műso­rára Karácsonyi vásár megkezdődött ILLÉS SÁNDOR divatárú üzletében Széchenyi ter Legelső [...]
36. 1936-08-23 / 68.szám
[...] rengeteg emlék található 12 Villányi Szaniszló egyik mun­kájának olvasása nyomán emléke [...] fejlődést biztosító vállalkozást jelent Matus Sándor bérbevette a szent­györmezői vám előtti [...] kiszélesítését Az értekezleten felszólaltak Ma­tus Sándor Polacsek István id Gere János [...] ünnepség után a frontharcosok Magos Sándor ny őrnagy vezénylete alatt diszme­netben [...]
37. 1885 / 76. szám
[...] 85 tagú bizottság dr Feichtinger Sándor kir tan ur ve­zetése mellett [...] sogélyző egyesület küldöttsége Elnök Villányi Szaniszló igazgató 11 Városi reáltanoda kül­döttsége Ein Dr Feichtinger Sándor a tanári karral 12 Kir [...] volt elnökénél Vezető Dr Feichtinger Sándor Kaán János Vezér János 17 [...]
38. 1892-12-25 / 104.szám
[...] Szívből gratu álunk Eljegyzés Rédly Sándor király­helmeci aljárásbiró karácsouyestón tartja kózfogóját [...] közgyűléséből kelt határozata értelmében Magos Sándor Villányi Szaniszló dr Földváry István ós Niedermann [...] a másodikba reáliskola dr Feichtinger Sándor a harmadikba buda utcai elemi [...]
39. 1917 / 18. szám
[...] nedi Géza Kaufmann Géza Ná­das Sándor Neumann Sándor Szomaházy István Steiner Arnold Miklós [...] Kéri Pál Krámer Pál Tímár Szaniszló Schwarzenberg Béla Lakatos László Keliner [...]
40. 1886-08-29 / 69.szám
[...] Esztergom városa a jubilemra Villányi Szaniszló jeles történetíró in­dítványára olyan albumot [...] kétszáz esz­tendő előtt Litzen Mayer Sándor hírneves müncheni magyar képiró művész [...] után újra kathédrára lép Csomóssy Sándor az intézetnél marad s igy [...] felügyeletre és háztanitásra felvétetnek Csomóssy Sándor reáliskolai tanárnál kivel a reáliskolásban [...]

 

Találatok szűkítése Gyűjtemény
mind