750 találat (0,052 másodperc)

Találatok

1. 1953-02-19 / 15. szám
[...] bírósági huzavona után a nége­rek kérése eljutott az Egye­sült Államok feliebbviteü [...] végezni a mély­szántást mondotta Ivádi István az ivádi Dózsa termelő­szövetkezet elnöke [...]
2. 1953-04-19 / 32. szám
[...] és az elkövetkezendő fejadatokról Kal­már István a csoport pártszer­vezetének titkára számolt [...] Pál munkacsapatát mely 412 Kovács István munkacsapatát mely 350 százalékra teljesítette [...] 50 darabbal még megtoldom Rab Istvánná halfen közbeszól Kekem nincs egy [...] vándo­rolt Ezenlúl ha vala­kinek panasza kérése vagyon csak folyamod­jék a nagyságos [...]
3. 1953-07-02 / 53. szám
[...] a mel­léje beosztott dolgozókkal Ke­rek Istvánból aki faluról ke­rült az üzembe [...] alatt jelvénye sztahanovis­tát nevelt Borbély Istvánnak a kazán gépjavító csoport főművezetőjé­nek [...] teljesíteniA siker komoly ré­szese Lefferholcz István főmér­nök aki lendületes odaadó mun­kájával [...] lenni mondta az igazgatónak s kérése teljesült Rövid idő múlva Szécsényben [...]
4. 1953-12-03 / 97. szám
[...] 2400 fo­rint pénzjutalomban részesült Dobos István ál­lomás irányító 400 Fülöp János [...] hüvelyesekkel is szolgálnának AZ ÉDESANYÁK KÉRÉSE A vegyipari technikum fiú diákotthonában [...] tervének megvalósítására is törekszik Somogyi István Földi Mi háiy és még [...]
5. 1953-12-25 / 103-104. szám
[...] kitűnik szorgalmas jé munkájával Budai István es Bairtha János dolgozó kiknek [...] kenyeret kapja Az a dolgozók kérése hogy minden egyes sütő munkás [...]
6. 1954-01-31 / 8. szám
[...] Cseh Pál levelező Vidéki dolgozók kérése A Téglagyári Egyesülésnek több dolgozója [...] az igazolatlan mulasztásokat megszüntetjük Nagy István Az egri bádogos KTSZ közszükségleti [...]
7. 1954-04-08 / 27. szám
[...] a kiskönyvek kiosztása után Karácsond Ist­vánná 7200 forint Tomcsányi János 1000 [...] gépállomás traktorosainak egyik legjobbja Bakonyi István is kitett magáért A békeműszakon [...] József Vízi Ferenc Usz tai István Szűcs József és Szucsik István de kötelezett­ségükből eddig semmit nem [...] Építőipari Válla­lat dolgozóinak az a kérése hogy a verseny eredményeiről mindig [...]
8. 1954-07-18 / 56. szám
[...] a dolgozók sérelmeinek in­tézése Malik István és Acs József népnevelők felvilágosító [...] hogy nem tud segíteni mert ké­rése jogtalan Nagy László meg­értette ezt [...] megye szükségletét is VILLÁM Balassa István a hevesi Petőfi termelőszövetkezet tagja [...]
9. 1954-09-19 / 74. szám
[...] húsz Pedig a másodkapitány Mekchey Ist­ván nyár derekán július 21 én [...] emlékezetem Jusson eszetekbe jótétemrül nevem Kérése az utókorhoz is szól Jó [...]
10. 1954-11-14 / 90. szám
[...] nek már több hónap óta kérése volt hogy a magas nehezen [...] a további per­spektívát is TATAI ISTVÁN Megyénk földművesszövet­kezetei is egyre jobban [...]
11. 1954-11-21 / 92. szám
[...] a Tüzép hanem a dolgozók kérése kése­delem nélkül küldjék a jó [...] em­berek dolgoznak mint Országh Báder István vagy Biró Náci István meg a többiek nemcsak ennyit [...]
12. 1954-12-09 / 97. szám
[...] Kormos Antalt Sári Gyu­lát Hartmann Istvánt Kőmű­ves Endrét Hevesi Sándort a [...] sem Mégis a dolgozók több kérése hosszabb ideje nem talált megvalósítás­ra [...]
13. 1954-12-16 / 99. szám
[...] kereskedelmünkre Jelentőségéről egyik levelezőnk Méray István a következőket írja A jól [...] 000 9 A vámosgyörki vasutasok kérése a petőfibányai bányászokhoz Vámosgyörk állomás [...]
14. 1955-03-31 / 26. szám
[...] tovább a noszvaji úttörőcsa­pathoz Daragó István A VÁROSI MNDSZ szervezetek március [...] jogos és indokolt a bányászok kérése Javasoljuk a Hatvani Sütőipari Vállalat­nak [...] a Felsza­badulási serleg elnyeréséért Szedmák István térfelvigyázó A kereskedelmi szolgálat dol­gozói [...] Fülöp János­nak méltó segítőtársa Szedmák István sztahanovista térfelvi­gyázó aki 116 százalékra [...]
15. 1955-04-24 / 33. szám
[...] hanem valóságos mű­vészet Igen Cseh Istvánná a részleg vezetője és Abonyi [...] varrásnak bár Abonyi néni megbocsát kérése ellenére is papírra vetem a [...] így erősíti a szövetséget Magyar István a hatvani já­rási tanács vb [...]
16. 1955-04-28 / 34. szám
[...] Alt Isk 6 7 Tihanyi István Egri II sz Isk és [...] Zenekari muzsika 17 30 Bonus István versei 18 00 A Rádiózenekar [...] szerkesztőbizott­ság megállapította hogy a szur­kolók kérése jogos s ezután a vasárnapi [...]
17. 1955-05-08 / 37. szám
[...] százalékon felül teljesítette tervéi Ga­lambos István pártvezetőségi tag nevelőmunkájával felvilá­gosító szavával [...] a járási pártbizottságnál dolgozó Vona Istvánná elvtársnőhöz szövetkezetükbe kérték köny­velői munkára Vona István és Vona István né megküldte szerkesztősé­günknek a választ [...] déki Erőmű TMK művezető­jének Kozsda Istvánnak a Mátravidéki Erőmű főkazán­fűtőjének a [...]
18. 1955-05-12 / 38. szám
[...] Magyar Népköztársaság kor­mánya nevében Hidas István a Minisztertanács elnökhelyet­tese köszöntötte az [...] kanadai nyárfa su hángot Szabó István A PÉLYI Rákosi TSZ be [...] József Takács György Nagy Tóth István és Csefán Mihály dolgozók Sail [...] ismerkedik a teniszsporttal Több szülő kérésé re érdeklődésére közli a Bástya [...]
19. 1955-05-19 / 40. szám
[...] segített Varga János pártonkívüli Nagy István párttag az elmúlt hét szom­batjáig [...] épületbe költözik és a szülők kérése is teljesül az óvodásoknak nem [...] minél nagyobb jövedelemhez jusson Kabint István a hatvani járási tanács dolgozója [...] végrehajtását Zeke Sándor titkár Veres István osztályvezető A vasgyüjtő hónap eddigi [...]
20. 1955-06-12 / 47. szám
[...] Petőfibányán a vállalati igazgató Feliér Ist­ván a megyei pártbizottság osztályvezetője dr [...] Gyula ezüstkoszorús jelvényt kaptak Bolya István­ná Kristóf Lászlóné és Hal­mos Gyula [...] marad így mert a dolgozók kérése való­ban jogos szükség van arra [...] számítunk rájuk Dohai Margit SZABO ISTVÁN a kömlöi Dózsa Termelőszövetkezetből küldött [...]