Népújság, 1954. december (95-100. szám)

1954-12-02 / 95. szám

November 28 után Négy nappal ezelőtt majd 170 ezer ember állt az urnák előtt. Egy egész hadsereg: a béke, az alkotás hadserege. S ebben a hadseregben ott voltak a nyolc­vanévesek mellett a tizennyolcéves fiatalok, az asz- szonyok és lányok, az apák és fiúk: Heves megye. Bármerre jártunk a megyében, a lelkesedés, az őszinte bizalom, a felszabadult vidámság volt jellemzője a tanácsok megválasztásának. Felemelő és nagyszerű érzés volt látni, mint hullanak az urnába a szavaza­tok, mint dönt népünk saját sorsa, jövője felett. S délutánra a 3438 tanácstagjelöltből 3423 — ta­nácstag lett. Tanácstag lett Bolla Ferenc ecsédi egyénileg dolgozó paraszt, Biró Béla, a hevesi gépállomás igazgatója, Szitás Elek, a megyei ta­nács mezőgazdasági igazgatóságának vezetője, K 1 u- csik László, fiatal petőfibányai vájár, tanácstag lett Prokai Antal, az egri Cipész KTSZ dolgozó­ja, dr. G a 11 ó Ferenc állatorvos és a többiek. T a- nácstagok lettek, mert így döntött a nép a jelölőgyűléseken s az elmúlt ünnepi vasárnap az urnák előtt. A választás győzelméért tisztelet és megbecsülés jár a nagy munka névtelen hőseinek, a népnevelők­nek is. Napról napra, hétről hétre, mint felhő a ter­mékenyítő esőt, úgy hordták-vitték az okos, meggyőző szót házról házra, családtól családig. Esti beszélgeté­seken, jelölőgyűléseken, választói nagygyűléseken, munkaközben magyarázták dolgozótársaiknak, a vá­lasztóknak a tanácstörvényt, a mostani tanácsválasztás jelentőségét, nagy feladatok megoldására lelkesítették a városok és a falvak népét. Nagy erőpróba volt a mostani választás népneve­lőink számára, de becsületesen, s győztesen állták meg helyüket a harcban: minden tiszteletet és megbecsü­lést megérdemelnek ezért. De beszélnünk kell másokról is, azokról a százak­ról és ezrekről is, akik a munka eredményei­vel készültek népünk nagy ünnepére, munkáskezük alkotásaival segítik megvalósítani a kormányprogramot, a népfront-bizottságok akció- programját. A Mátravidéki Erőmű, az exportra is ter­melő Selypi Cukorgyár, a Mátravidéki Szénbányászati Tröszt és számtalan más kisebb és nagyobb üzemünk munkásai, műszaki vezetői; az egri állami gazdaság, Mikófalva, Mónosbél, a hevesvezekényi Béke tsz — s a többi község, állami gazdaság, termelőszövetkezet dolgozói is önfeláldozó, odaadó munkával köszöntötték november 28-át. Megyénk népe nemcsak az urnák előtt, hanem a választásokat megelőzően s azután is bebizonyította egységét, s erejét a munkapadok mel­lett, a bányában, vagy éppen kint a földeken. Elmúlt az ünnep, a választás napja: a tanácstag­jelöltek ma már tanácstagok, néhány nap, s hivatalo­san is megalakulnak az új tanácsok. A munka java azonban még csak most kezdődik. Az újjáválasztott községi és járási tanácsoknak, a megyei tanácsnak azon kell majd munkálkodnia, amivel megbízta népünk, amiért rászavazott: a népjólét emelésén, a mezőgazda­ság felvirágoztatásán. S ez megtisztelő, de hatalmas munka. Egyedül nem is lesznek képesek megoldani tanácsa­ink az ezzel kapcsolatos feladatokat. Arra van szükség, hogy a szavazás után is segítse, támogassa népünk az államhatalom helyi szerveit. Támogassa olyan egysé­gesen, olyan lelkesedéssel, mint vasárnap a választás napján, támogassa népfront-bizottságokon, a terme­lési bizottságokon keresztül. A támogatás egyet jelent: a jobb, szebb, gazdagabb életet. S ha így lesz, az új tanácstagok, az újjáválasztott taná­csok munkája maradéktalanul kielégíti majd a hozzá fűzött reményeket. Versenyre hívják megyénk gépállomásait a sarudi traktoristák A sarudi gépállomás dolgozói versenyre hívják a megye gép­állomásait a gépjavítások idő­tartamára. Vállalják, hogy a kultivátorok, vetőgépek szelek­torok, cséplőgépek, aratógépek, kombájnok és a többi munka­gép javítását a 243.000 forintos költségvetési előirányzatot fi- gyelembevéve, 24.490 forint megtakarítással végzik el. E feladat végrehajtásához ren­delkezésükre áll két erőgép­javító komplexbrigád, két mun­kagépjavító brigád, s két cséplőgépjavító brigád. A versenypontok között sze­repel, hogy a gépek beérkezése­kor azonnal felveszik a hibafel­vételi jegyzőkönyvet. A gépek és felszerelési tárgyak javításá­nak befejezése után azonnal a minőségi ellenőr jelenlétében a felszerelést annak a dolgozónak adják át, aki majd azzal dol­gozik. A vállalt határidőt pon­tosan betartják. A gépállomás Vezetősége e versenyben köte­A felszabadulás szülöttei, a 10 éves úttörők üdvözlik a díszelnökség tagjait az egri emlékünnepségen. lességének tartja, hogy a mű- heyekben a jó munkavégzés feltételeit biztosítsa. így a vé­dőételeket mindenkor az elő­írás szerint készítik el. Az üzemi konyhán a mennyiségi és minőségi ellátást ellenőrzik. Kényelmes, tiszta szállást biz­tosítanak a dolgozóknak és gondoskodnak a szórakozási le­hetőségekről is. A gépállomás pártszervezete vállalja, hogy a brigádokon belül dolgozó párt­tagokkal együtt olyan nevelő munkát végez a munkafegye­lem megszilárdításáért, mely nem kényszeren, hanem az ön­kéntesen vállalt fegyelmen ala­pul. A versenykihívásban a gép­állomás vezető mechanikusa és a főagronómus is több felaján­lást tett. így a többi között biztosítják, hogy a legjobb dol­gozók munkamódszerét minden dolgozó előtt ismertetik a gép­állomás faliújságján, a gépállo­más igazgatóságán keresztül. Kös&önetet mondnnh a s&orjet test véreknek a nyomasztó* kellemetlen tegnap el sízéséért* is napfényes9 mind boldogabbá váló t íséres máért- mondotta Komócsin Mi+iály elvtárs, a megyei pártbizottság első titkára, Eger város felszabadulásának tizedik évfordulóján tartott ünnepségen Nemzetiszín és vörös zászló­kat lenget az őszi szél. Eger város dolgozói most ünnepük felszabadulásuk 10. évforduló­ját. Tíz évvel ezelőtt német SS-ek garázdálkodtak váro­sunkban. Negyvenhét teljesen elpusztult és 3700 megrongált ház és hídjaink szétrombolása jelezte útjukat. A város alatt azonban már új élet indult. Fiatal szovjet harcosok indul­tak rohamra, hogy a sok, ad­dig felszabadított város, köz­ség után Egernek is meghoz­zák az új életet. A városban ágyú, géppuska és géppisztolyok jelezték a pincékben élő egri dolgozók­nak: nemsokáig ke'l várni, nincs messze a szabadság. 1944. november 30-án jött el ez a nap. Ennek a napnak 10. évfordu­lóját ünnepli Eger. Az évfor­duló előestéjén, 29-én este a városi színházban gyűltek ösz- eze Eger város dolgozói, hogy megünnepeljék ezt a napot. Hét órakor foglalták el helyü­ket az ünnepség elnökségének tagjai: Komócsin Mihály elv­társ, a megyei pártbizottság el­ső titkára, valamint a megyei pártbizottság több tagja, Hor­váth Nándor elvtárs, a városi pártbizottság első titkára, Koc&már János, a városi ta­nács elnöke és az üzemek, dolgozó parasztok és hivatalok küldöttei. Az ünnepi ülés a magyar és szovjet himnusszal kezdődött, majd Kocsmár János elvtárs megnyitó szavai után Komó­csin Mihály elvtárs, a megyei pártbizottság első titkára mon­dott ünnepi beszédet. • Tisztelt ünneplő közönség! Kedves elvtársak! A mai napon Eger város fel- szabadulása 10 éves évforduló­jának megünneplésére gyűl tünk össze. A felszabadulás előtt — bár naptárunkban sok nap volt megjelölve piros be­tűvel — de igazi ünnep a fe­kete és pirosbetűs napok szür­ke rengetegében ritkán akadt. Ma, soles-:or a szürke hétközna­pok is igazi ünnepekké válnak. Egy-egy munkahőstett, egy-egy jelentősebb termelési ered­mény, egyéni gazdaságunk és az ország gyarapodásának egy- egy ténye, nem ritkán avatja ünnepekké napjainkat. Ezt az életet, az eseménytel­jes ünnepi napok sorozatát új életünk születésnapja, felsza­badulásunk napja nyitotta meg. Ma erre a napra emléke­zünk. Emlékezünk e nap szülőire, a hős szovjet népre, de mély gyásszal, kegyelettel emléke­zünk azokra a szovjet hősök­re, akik hazájuktól távol, a mi földünkön, a mi szabadságun­kért adták a legtöbbet, a legdrá­gábbat. amit ember adhat: éle­tüket. Nagy történelmi napok évfordulói a visszaemlékezés, s egyben a számvetés napjai. Számbavétele annak, amit szült a történelmi nap, amit al­kottunk, amire kötelez a tör­ténelmi évforduló. A mi városunk, megyénk múltja gazdag történelmi dá­tumokban. Népünk történelme bővelkedik a szabadságért és függetlenségért vívott harcok­ban. E harcoknak nem ritkán volt színtere a mi városunk, a mi megyénk. 1552-ben a ma­gyar népnek a törökök elleni szabadság és függetlenségi har­cában, a mi városunk fálai kö­zött született az elnyomók fe­lett aratott egyik legjelentő­sebb diadala. 1848-ban váro­sunk gyakran látta vendégül az osztrák császári ház ellen szabadságharcot vívó magyar nép hős fiait. Megyénk terüle­tén nem egy számottevő diadal született. 1919-ben a dicső fia­tal Magyar Tanácsköztársaság munkás- és paraszt hadseregé­nek harcosai masíroztak me­gyénk földjein is. Népünk ko­rábbi szabadságharcai mégis elbuktak. S az elbukott sza­badságharcok sorozata erősítet­te. edzette népünket. Fokozta népünk szabadságvágyát, nö­velte hazája — a nép hazája — iránti szeretetét. Népünk szabadságvágyát annyi harcok után csak a nagy szovjet testvémép segítségével elégíthette ki. Köszönet ezért a szovjet testvéreknek. A szere­tett hazát a népnek a szovjet nép felszabadító tette adta vissza. Köszönet ezért a nagy szovjet népnek. A felszabadulás volt újabb kiinduló pontja a nép-haza iránti szeretet felvi­rágzásának. Ezt a virágzást már nem verte el és nem ver­heti el soha többé pusztító, — népünk fáját sorvasztó vihar — mint szabadságharcainkban annyiszor. Hogy mit kaptunk a felsza­badulástól, igazán értékelni, igazán felbecsülni akkor tud­juk, ha összehasonlítást is te­szünk e történelmi dátum előt­ti és utáni időszakok helyzeté­vel. Nem szívesen emlékezik az ember a rosszra. Könnyen és szívesen felejti a kellemet­lent, de az öröm tartalmasabb, az örömet szülő események megbecsültebbek, ha emléke­zünk a bánatra, melyet az öröm felváltott. Nem kellemes, de emlékez­zenek a második otthonná váló üzemekben dolgozó szabad ha­zánk számos győzelmének ko­vácsai, a gyárbörtönölkre, a nyomor, az éhbér, a munkanél­küliség „szabadságára“. Nem kellemes, de emlékez­zenek a hősi elődeink vérével bőven itatott magyar földet művelő, népi államunk segít­ségével gyarapodó dolgozó parasztok a földnélküliségre, a kivándorlás, a látástól-vaku- lásiig terjedő robot „szabadsá­gára.“ Nem kellemes, de emlékez­zenek népünk megbecsült ne­velői, a népegészség védelme­zői, a népet szolgáló dolgozó kisemberek a szellemi ínség- munkára, a tömegnyomor miatt korlátolt munkalehető­ségekre, a hatalmasok előtti hajlongás, megalázkodás köte­lező „szabadságára“. Nem kellemes, de emlékez­zenek a családi és közéletben Komócsin Mihály elvtárs ünnepi beszédét mondja. egyenjogúvá vált, magyar asz- szonyok, anyák- a kettős gon­dok közti őrlődés, a drága szü­lött jövője iránti reménytelen­ség, a prostitúció „szabadságá­ra.“ Emlékezzünk a jogtalanság, a hárommillió koldus orszá­gára. Emlékezzünk és az emlékek hatása alatt is mondjunk kö­szönetét a szovjet testvérek­nek a nyomasztó, kellemetlen tegnap elűzéséért, a napfényes, mind boldogabbá váló tízéves máért. Emlékezzünk és ne felejtsük a szomorú múltat, hogy job­ban tudjuk értékelni a jelent, védeni a felszabadulás, a jelen vívmányait. Mi kis. nép vagyunk, de be­csületes alkotómunkánk az utóbbi tíz évben, ismertté vált a világ minden részén. Az is­meretlen kis Magyarország egy évtized alatt. a világ minden népe előtt ismertté vált. Az el­múlt tíz év alatt megváltozott népünk politikai arculata. A kevesek uralmát, kevesek ha­talmát, felváltotta a néptöbb­ség kormányzása, a nép érde­kében. A vasárnap megtartott nagysikerű tanácsválasztás újabb szilárd gránit alapot épí­tett a néphatalom épülete alá. Eger vár ost ma már nem a vagyon kiváltságosai, hanem a nép egyszerű, de becsületes fiai irányítják. Az elmúlt tíz év alatt meg­változott Heves megye és vá­rosunk képe, az itt élő nép ar­culata. Eltűntek a kastélyokat, uxusüdülőket lakó, ingyenélő urak. A nagybirtokosok cselé­deiből, a kubikos talicskával, hagymás kenyérrel országot járó nincstelenekből új üzemi munkások, bányászók, gazdag közös szövetkezeti vagyon egyenlő tulajdonosai, saját földjén kulturált. 1 mezőgazda- sági termelést folytató szabad parasztok lettek. Ma, az úri szeszélynek kiszolgáltatott, nyo­morában és kilátástalanságá- ban a néppel osztozó értelmisé­giek és dolgozó kisemberek he­lyett, a nép közös javán, a ha­za felvirágzásán, népünk ne­mesebbé és egészségesebbé té­telén, a tömegigények kielégí­tésén munkálkodó értelmisé­giek, dolgozó kisemberek van­nak. A ikis egri műhelyekből kor­szerű, modem üzemek lettek, a város határában,, a megye különböző pontjain, országosan is jelentős modern, korszerű üzemek, bányák épültek. Kicsi, istenhátamögötti falvakban a parasztházak szomszédsásában korszerű, nagy gyárépületek, emeletes munkásházak képe teszi szebbé tájaink szépségét. Gazdagságot hozó növény- kultúrák honosodtak meg. A Zagyva mentén zöldség, a ti- szamenti terméketlen szikeken rizs díszük. (folytatás a 2. oldalon) VILÁG PROLETÁRJA! EGYESÜLJETEK.' NÉP UJ SA G AZ MPP HEVESMEGYEI PÁRTBIZOTTSÁGÁNAK LAPJA X. ÉVFOLYAM, 95. SZÁM. £ra 50 fillér 1954 DECEMBER 2. CSÜTÖRTÖK.

Next

/
Oldalképek
Tartalom