Népújság, 1954. szeptember (69-77. szám)

1954-09-02 / 69. szám

X. ÉVFOLYAM. 69. SZÁM. £ra 50 fillér 1954 SZEPTEMBER 2. CSÜTÖRTÖK. Sok-sok év alatt sokszor engedte át a kompot a túlsó partra Nagy János, a diny- nyésháti komp kezelője, munkájával segítve a dol- ozó parasztokat. ■maiinmnmiHiMiMHiiii|*ui***|lia*IIIIIIIIIIIIIIIIIBaiaa"l‘V|*tl>iaiaaai,llliaimiBailllliaanai>iai111 Város a faluért — falu a városért Muas proletárjai egyesüljetek! NÉPÚJSÁG MDP HEVESMEGYEI PARTBIZOTTSAGANAK LAPJA Ű J TANÉV KÜSZÖBÉN Irta: HaJassy László ált. iskolai tanár J^z 1954—1955. tanév megnyílt. Iskoláink — az általános iskoláktól a felsőfokú intézményekig — tegnap ünne­pélyes keretek között nyitották meg kapuikat, hogy szabad hazánkban immár a tizedik tanévben új ismeretekkel gyara­pítsák szabad ifjúságunkat. Hogy honnan indultunk el, arra élményszerűen ma már csak az idősebb korosztály diákjai emlékeznek. Az első év fütetlen, ablaknélküli tantermekben, a háborúokozta sebek­kel éktelenkedő iskolákban, tankönyvhiánnyal és a sötétben, bizonytalanságban tapogatózó pedagógusokkal — mindez ma már a keserves múlté. Sok helyen meg sem lehetett kezdeni a tanévet pedagógushiány, vagy a rombadőlt iskola miatt. Mint életünk minden területén, így a kultúráért vívott harcban is a párt hallatta először szavát, lépésről-lépésre vilá­gította meg az utat, amelyen haladnunk kell. Az iskolák rend- behozatalára mozgósított. Élenjárt abban a harcban, amelyet a pedagógusok legjobbjai már évtizedeken át követeltek: á 1­lamosítani az iskolákat. A párt szavára, a párt harcának eredményeként indult meg a kultúrforradalom, a dolgozó nép gyermekeinek honfoglalása az iskola padjai közt. S a dolgozó nép megértette, támogatta a párt szavát. Téglát, maltert hordott, hogy gyermekei új iskolákban tanulhassanak. Elküldte fiait, lányait a tudomány meghódítására és új iskola­típusokat hozott létre, hogy a gyakorlati élet növekvő szakem­berszükségletét elláthassuk. Az üzemekből a patronálóbrigádok százai, ezrei mentek vasárnaponként a legeldugottabb faluba is, hogy széppé, otthonosabbá tegyék legdrágább kincsünk második otthonát. Ebből az összeforrottságból nyert erőt pártunk a további harcainak megvívásához, hogy lelep­lezze és megsemmisítse az ellenséget, amely nem egyszer még a legmagasabb állami szervekbe is befurakodott. Az első pillanattól állandóan ott látjuk segítő kezét, érez­zük támogatását, amely nagyjelentőségű határozatokban nyil­vánul meg. Ezek mutatják meg mindig a közelebbi jövő el­érendő céljait, hogy így lépésről lépésre az iskola is hozzájá­rulhasson mindannyiunk közös célja: a szocializmus eléréséhez. Az új tanév legfontosabb feladatait a KV határozata alapján pedagógusaink megtárgyalták. Az igazgatói és az alakuló tantestületi értekezletek, valamint a szakmai tanácsko­zások iskolákra és tantárgyakra konkretizálták az országos jelentőségű feladatokat. Ezek közül igen fontosak az oktatásra vonatkozóak. Az új tanévben bizonyos tananyagcsökkentés útján alaposabb, e 1- mélyültebb ismeretekkel kell felruházni a tanuló­kat. Ennek érdekében — mivel több idő is áll rendelkezésre éppen az anyagcsökkentés révén — nagyobb gondot kell fordí­tani a begyakorlásokra, az ismeretek rendszerezésére és a gya­korlati életben való alkalmazására. Nevelési vonalon a szocialista hazafiság ki­alakítása, elmélyítése egyike a legfontosabb feladatoknak. Természetesen nem az oktatástól független, szólamokban meg­nyilvánuló nevelésről van szó, hanem a tantárgyak sajátossá­gaiból közvetlenül eredő, mély tartalmú, tudatos hazafiságról. Mivel igazi hazafiságra, patriotizmusra nevelünk, ez magával hozza a proletárinternacionalizmust és kizárja a sovinizmust. Különös gondot kell fordítani a politechnikai képzés alap­jainak lerakására. Nagyobb teret engedünk a tanulók öntevékenységének, egyes gyártási eljárások alapisme­reteit már az iskolában megtanulják a tanulók. A tananyag- csökkentés révén felszabadult órák egy részét éppen erre for­dítjuk: gyakorlati foglalkozást vezetünk, üzemeket, gépállomá­sokat, termelőcsoportokat látogatunk, kirándulunk. E feladatok megoldásának személyi és tárgyi feltételei ma már iskoláink nagy részénél biztosítva vannak. Elvétve akad ugyan iskola, ahol pedagógushiány van, de*nem egy kis falu akad, ahol a múltban két tanító volt, ma pedig 4—5 pedagógus, köztük 1—2 tanár is. A tárgyi feltételeket is igyekszik biztosítani államunk. A múlt tanévben — különösen az általános iskolák számára — megyénkben is többmillió forint értékű szertári anyag érke­zett. Egyre szélesedik az iskolák és üzemek közt a patronló mozgalom. Ennek helyes felhasználásával szintén előre moz­díthatjuk feladataink megoldását, hiszen nincs az as üzem, ahonnan valami segítséget ne lehetne kapni, vagy amely visszautasítaná az ilyen természetű kérést, különösen, ha ott az iskola növendékeinek szülei is dolgoznak. A szülői munkaközösségek is nagy segítséget nyújthatnak iskoláinknak, ha jó a kapcsolat iskola és szülői ház között. Az első tanítási nap megkezdődött. Gyermekek, szülők és pedagógusok közös erőfeszítésén múlik, hogy milyen mérték­ben sikerül a tizedik szabad tanév feladatait megoldani. Gyer­mekeink a nyár egészséges, kellemes és hasznos eltöltése után megújult erővel ülnek a padok közt, hogy jó munkájukkal há­lálják meg azt a sok-sok örömet, amelyben részesültek. A szü­lők csillogó szemmel, aggódó szeretettel, büszke örömmel ér­deklődnek gyermekeik tanulmányi eredménye, iskolai maga­tartása iránt. Pedagógusaink, akik a nyár egy részét is az új tanévre való felkészüléssel, tervezéssel töltötték, friss munka­kedvvel. hatalmas alkotókészséggel kezdenek munkához. Ezek a zálogai feladataink teljesítésének, annak, hogy a tanév vé­gén pártunk határozata büszkén említhesse meg elért ered­ményeinket. E feladatok elvégzésével egy lépéssel mi is köze­lebb visszük hazánkat a szocialista jövő felé, a felé a cél felé. amelyet éppen tíz évvel ezelőtt a dicsőséges Vörös Hadsereg tett elérhetővé számunkra is, áldozatos harca révén. Érdemes továbbra is versenyezni A Mátravidéki Erőmű befejezte augusztusi tervét A Megyei Tanács Mezőgaz­dasági Osztálya a soronlévő mezőgazdasági munkák és az őszi betakarítások során to­vábbra is értékeli termelőszö­vetkezeteink munkaversenyét. Az értékelés végső eredményét november 10-én hozzák nyil­vánosságra. A verseny legjobb­jait vándorzászlókkal és okle­velekkel tüntetik ki, emellett a három legjobb szövetkezet 1000-től 3000 forintig terjedő pénzjutalomban részesül. Java­soljuk szövetkezeteinknek, Közeleg a gazdasági év vége. A felnémeti Petőfi tsz tagjai is számvetést csinálnak. A tsz irodájában elhelyezett munka­egységkimutatás a tagok szor­galmas munkájáról tanúsko­dik. Átlag 250 munkaegységet teljesítettek ebben az eszten­dőben. Ahogy számítják, év végéig meglesz a 300 munka­egység is, hiszen az őszi mun­ka java még hátra van. Jól dolgoztak valamennyien, ezt bizonyítja a 13 mázsás búza­termés, a 11 mázsás árpater­més is. A 20 holdas gyümöl­csösük több, mint 100 mázsás termést igér holdanként. Előlegként közel egy vagon gabonát, több mint 10 ezer fo­rintot osztottak ki a tagok kö­zött. Szabó Lajos állattenyész­tő egy szekérre való gabonát vitt haza. Szecskó Lajos hat mázsát kapott. Ez azonban még csak kis része az évi jö­vedelemnek. Az évvégi zár­számadáskor ennél sokkal töb­bet kapnak. Pénzbe átszámít­va, a tavalyi 50 forinttal szem­hogy egymással párosver­senyre lépve a növénytermesz­tés és az állattenyésztés terén egyaránt szabják meg a fela­datokat és azok határidejét. A versenyszakasz végén 40 ter­melőszövetkezetet részesítünk jutalomban és ezennel felhív­juk legjobb termelőszövetkeze­teinket, hogy személyes példa- mutatásukkal, jó munkájukkal és vállalásaikkal segítsék elő a verseny sikerét. Rónaszegi János tsz. csoportvezető ben az idén 70 forint lesz az egy munkaegységre eső pénz és termény összértéke. A tsz tagjai — az egyedül dolgozó asszonyokat is beleszámítva — átlag 20 ezer forint jövedelem­re tesznek szert. A nagy jövedelem végleg meggyőzte őket a közös gazdál­kodás eredményességéről. Az idén senki sem akar kilépni a termelőszövetkezetből. Eddig heten határozták el, hogy az idei részesedésből új családi­házat építenek, vagy vesznek maguknak. Szecskó János az előlegből megvásárolta a két szoba, konyhás lakáshoz szük­séges faanyagot, s néhány hé­ten belül megkezdik a falak felhúzását is. Eged Sándornak még a tél beállta előtt fedél alá kerül tágas családi ottho­na. A szövetkezet tagjainak gyarapodását, gazdagodását fi­gyelik a községbeli egyénileg dolgozó parasztok is. Az idén már legalább harmincán ér­deklődtek, hogyan lehetnének ők is a Petőfi tsz tagjai. A Mátravidéki Erőmű dol­gozói büszkén jelentették, hogy szervezett, odaadó munkájuk eredményeképpen augusztus havi tervüket augusztus 30-án (Tudósítónktól) A füzesabonyi járásban még be sem fejeződött a cséplés, de a termelőszövetkezetek és az egyénileg dolgozó parasztok már hozzáfogtak az őszi vetések előkészítéséhez. Ebben a mun­kában is a termelőszövetkezetek járnak az élen. Az idén is bebizonyosodott, hogy a jó termés alapja a korai vetés, a jó talajelőkészítés. A mezőtárkányi Győzelem tsz őszibúza vetését a múlt évben jó előkészítette, míítrágiyázta, s az idén két mázsával többet ta­karítottak be holdankiqt, mint a falubeli egyénileg dolgozó pa­rasztok. Az idén is igyekeznek, hogy idejében elvégezzék ta­lajelőkészítést, s már ezidáig 150 hold területen végezték el a vetőszántást. A kompolti Uj Ba­rázda tsz-ben is elkészítették már a vetéstervet. Kilenc hold bükköny alá a szántást is el­végezték. Az összes őszi kalá­szosokat műtrágyával vetik el, holdankint 150 kiló szuper­foszfátot, 40 kiló pétisót adnak a kalászosok alá. Példájukat a falubeli dolgozó parasztok is követik, ezidáig 150 mázsa szu­perfoszfátot és pétisót rendeltek az őszi kalászosoknak. A köz­ségben nem tétlenkedik a ter­melési bizottság sem. Sorra jár­ják azokat a gazdákat, akiknek vetőgépe van, megvizsgálják, délután 5 órakor befejezték. A Mátravidéki Erőmű dolgozói ezzel jelentős lépést tettek elő­re a télre való felkészülés­ben. nincs-e valami hiba, s ha al­katrész hiányzik, a földműves­szövetkezeten keresztül gondos­kodnak pótlásáról. A dolgozó parasztok megígérték, kölcsö­nösen segítik egymást a vető­gépekkel, fogatokkal, hogy mi­nél előbb befejezhessék a ve­tést. A mezőszemerei Uj Világ tsz- ben is a korai vetéssel akarják biztosítani a jövőévi bő ter­mést. Ezért végezték el 30 hol­don a vetőszántást. A füzesabo­nyi Petőfi tsz tagjai úgy hatá­roztak, hogy először a lapályo- sabb területen szántanak, hogy az esetleges őszi esős időjárás ne akadályozza őket a mély­szántás elvégzésében. Ezidáig 20 hold tarlón végezték el a mélyszántást. A mezőszemerei „Nincs akadály” tsz is ugyan­ilyen területen végzett a mély­szántással. Az egerfarmosi Uj Barázda tsz két hold őszi káposzta rep­cét vetett el, a mezőtárkányi Győzelem tsz megkezdte 20 hol­das tábláján, az őszi káposzta- repce vetését. Ebből kettős ha­szon származik a szövetkezet­nek, mert míg a hó le nem esik, a juhoknak kifogástalan legelőt biztosít, a jövő évben pedig a magjáért kapnak szép pénzt a szövetkezet tagjai. Kovács Ferenc Az ezévi jövedelemből hét családiházat építenek a felnémeti Petőfi tsz tagjai Szántanak, vetnek a füzesabonyi járás termelőszövetkezetei KAMPÁNY ELŐTT A SÍATVANI CUKORGYÁRBAN (Tudósítónktól.) Pirosló paradicsomok min­denütt, magosán felrakott lá­dákban, vagonokban, teher­autókban. Első pillantásra ezt látja az ember, ha belép a Hatvani Cukorgyár főkapuján: a Konzervgyárban már megin­dult a munka. A cukorgyár még nem tart itt, de már a karbantartási munkák nagy ré­szét elvégezte. A felületes szemlélő azt gon­dolja, hogy a cukorgyárban csak a kampány alatt van ko­moly munka, és a karbantar­tás a munka könnyebbik része. Ez nem így van. A karbantar­tás éppen olyan fontos, mint az üzemeltetés, hiszen jó kar­bantartás nélkül, nem működ­hetnek jól a gépek a kampány idején. A rosszul kijavított gé­pek lassú munkát, üzemzava­rokat. nagy cukorveszteséget és végső fokon, kevesebb cuk­rot jelentenek. Erről beszél­nek a gyárban a párt és szak- szervezet népnevelői, és bizal­miak Nemcsak beszélnek, ha­nem tettekkel, jó példával is agitálnak. Veres László elv­társ, kétszeres sztahanovista, csúcsvezetőségi tag, 100 száza­lékos, minőségi munkája mel­lett, 131 százalékra teljesíti tervét. Sebestyén István, alap- szervezeti vezetőségi tag ács- brigádja 112.6, Abelóczki Ist­ván, rakodó munkás, a szak- szervezeti bizottság tagja pe­dig 150 százalék felett teljesí­ti normáját. Nagy szükség van most a lelkiismeretes és szorgalmas munkára. A dolgozók igénye­inek növekedésével nemcsak több, hanem jobb minőségű cukrot is vár mindenki a Hat­vani Cukorgyártól. Ehhez szük­séges a karbantartás minőségi elvégzése. A kongresszusi ver­seny alatt is teljesítették vál­lalásaikat a karbantartók, és országos viszonylatban a máso­dik helyet érték el. A nyár folyamán több ne­hézséggel is küzdöttek. Har­minckét szakmunkás hagyta el a gyárat, de még így is, a megmaradt dolgozók odaadó munkája, és fokozott teljesít­ményei következtében, rend­szeresen folytatni tudták a karbantartást. Minden remény megvan arra. hogy a kitűzött határidőnél két nappal hama­rabb fejezzék be a javítási munkát. Ezt a célt szolgálta az augusztus 20 tiszteletére in dúlt ünnepi dekád is. A kampányra nemcsak a ré­gi gépek rendbehozatalával ké­szülnek. hanem azzal is, hogy új gépeket, műszereket sze­relnek be. Augusztus 1-ig, er­re a célra 984 ezer forintot ruháztak be. A balesetvéde­lem kiterjesztésére és a dolgo­zók munkavédelmének javítá­sára 710 ezer forintot fordítot­tak. A gyár dolgozói, jó gazdá­hoz méltóan, a legmesszebb­menőkig takarékoskodtak. A Gazda-mozgalom keretén be­lül, az év első felében 289.595 forintot takarítottak meg a régi és használt anya­gok újbóli felhasználásával. Ezenfelül még az elfekvő anyagok értékesítésével 774 ezer forintot takarítottak me«, A dolgozók munkaszere­tete megnyilvánul az újítások­ban is. Július hónapban 30 ér­tékes újítás született, amiből 22-őt el is fogadtak, és 18-at már meg is valósítottak. Ezek­nek értéke több mint II ezer forint. E szép számadatok mellett azonban előfordulnak olyan hi­bák is. hogy a múlt évben el­fogadott újítások közül 49-et még most sem valósítottak meg. Az is hiányosság, hogy a műszaki értelmiség nem kap­csolódik bele eléggé az újító­mozgalomba. Természetesen nem mindegyik műszaki dol­gozó gondolkozik így. Vajda József, főmérnök például több­szörös újító, Krajcsovics Lászlóval közösen, a gőz meg­takarítására vonatkozóan adott b_ újítást, melynek alkalma­zásával közel 10 ezer forintot takarít meg a gyár. Ez a pél­da is azt bizonyítja, hogy le­het, és kell is támogatniok a műszakiaknak a gyár újító­mozgalmát. Az eddigi eredmények azt igazolják, hogy a gyár kollek­tívája. és a pártszervezet segít­ségével jó munkát végzett. He­lyes módszer volt. hogy a csúcs­vezetőség. vezetőségi ülésen be­számoltatta a gyár műszaki ve­zetőit. és a kommunista bri­gádok vezetőit is. Ezek az ered-* mények elősegítik a cukor­gyár minden dolgozója vágyá­nak megvalósulását, az élüzem cím elnyerését. Remélhettük, hogy a dolgozók további aka­ratával, az üzem vezetősége és a pártszervezet továooi he­lyes irányításával, a Cukor­gyár dolgozói megérdemelten nyerik el az élüzem ötágú c. ‘Hágát. Sárközi Miklós

Next

/
Oldalképek
Tartalom