16 találat (0,215 másodperc)

Találatok

1. 1881-01-02 / 1. szám
[...] Maecenasunk nagys és főtiszt Forintos István apát kanonok úr ke­gyes jótevőnk [...] foglalkozásán ez külön mint mellék kerese azlető sorban bevezt például tisztvis [...]
2. 1882-11-04 / 44. szám
[...] is emelték hogy Kajáron Bocsor Ist­ván községi pénztárnoknál betört és mintegy [...] alap­talan vádaskodás miatt Bocsor ellen kerese teteinditott a veszprémi kir törvényszéknél [...]
3. 1908-06-13 / 24. szám
[...] Bélák Endre és dr Bottka István Névszerinti szavazás volt s Bélák Endre 114 dr Bottka István 65 szava­zatot kapott Bélák tehát [...] grófot tiszteletbeli szolgabiróvá dr Bottka Istvánt pedig tiszteletbeli aljegyzővé mire az [...] nyerték a szövetségesek de ennek kérése sem indította meg a király [...]
4. 1879-12-28 / 52. szám
[...] jegyzői nyug­díjalapra ügyelő választmányba Sigray István siófoki és André János zirczi [...] enge­dély megadandónak véleményeztetik Özv Kozma Istvánná ősi i lakosnak tény­leges szolgálatában levő István fia mint egyet­len keresetképes fiú [...] megyebizottsági tag rögtön itélő biróság kérése iránt tett indítványt mely azonban [...]
5. 1882-07-09 / 29. szám
[...] hiteles torrásból érte­sülünk az almádiak kérése teljesül amennyiben Vörösberény Almádi Szent [...] Nyíri Jánosné 56 éves gyomorrák István Anna 13 hónapos hökhu rut [...] Jenő 3 éves hökhurut Szabó Istvánná 65 éves végelgyen­gülés Weisz Szerina [...] 3 4 éves nya­valyatörés Baranyai István 7 hónapos hörghurut Dr Fischer [...]
6. 1877-07-01 / 26. szám
[...] Cseh Ferencz Erlicz János Vizugyel István Gerstner Lajos Fekete István Fülöp Ferencz Erdó dy István Keezey Mihály Arvay Gyula A [...] egy bikát Cz K Siófok Kérése zavarba hoz Sz A Veszprém [...]
7. 1883-12-23 / 51. szám
[...] az atya kisza­badult börtönéből keresve kérésé családját de ezekről egyebet nem [...] László tisztiügyészül pedig Plosz szer István urakat nevezi meg Erre következik [...] járás Szőnyeghy Alajos Szolgabirósegéd Végh István Járás orvos Baumann József Enyingi [...] Hankóczy Sándorné Harabasevszky Henrikné Her­telendy Istvánná Iliász Lajosné özv Imrék Béláné [...]
8. 1891-05-09 / 22. szám
[...] már kapható a főraktár­ban Kiss István vt szprémi piacztéii üzletében A [...] és ennek kapcsán oly kormányrendeletek kérése a hogy az összes állami [...] a év ref görcsök Rozs István csapó leánya Erzse 77 év [...] ezelőtt Isten­ben boldogult sógorom Musselli István t kanonok ur tulajdonát képezte [...]
9. 1897-01-09 / 2. szám
[...] döntő be­folyással voltak Hogy Pápay István ezt a nagy befolyást királyfiak [...] és királyának leg­hűbb szolgája Pápay István örökre lezárta jóságos és barátságos [...] kath tüdőhüdés Jan 5 Horváth István 6 éves róm kath tüdőlob [...] pótoltatta s a vasúti bizottság kérése értelmé­ben megfeleló intézkedéseket tett Mint [...]
10. 1877-03-18 / 11. szám
[...] piaczunkat a termelő közönség számosabban kérésé fel az útak is jobb [...] vízkórban mácz 12 én Frange István 41 éves szívbajban márcz 12 [...]
11. 1893-07-15 / 30. szám
[...] Naup Mihály 2 írt Franko István 50 kr Tóth Károly 50 [...] szerkesztő ür stb stb Vida István ÚJDONSÁGOK Hírlapunk szerkesztője csa­ládjával együtt [...] midőn a mos­tani elég bő kérésé források elapad­ván a szegények leginkább [...]
12. 1886-09-04 / 37. szám
[...] franczia regény melyet dr Rada István szentszéki jegyző fordított át magyarra [...] az ölő ólom­mérget megérdemli hogy kérése méltány­lásra találjon Különben e rendes [...] Glatz Ignáczné és özv Boda Istvánná ő nsgaik kik a nyarat [...]
13. 1881-11-20 / 48. szám
[...] titkár­nak Ernst Ödön jégmesternek Varga István ügyvéduek Szenté Pongrácz A választmányba [...] igy történt keljen föl leányom kérése teljesítve lesz A körül álló [...]
14. 1882-05-07 / 20. szám
[...] ur végezte tanuk voltak Kosos István és Peczek Gyula urak nyoszolyó [...] Chewra Kadischa izr temetkező egylet kérése az építéshez szükséget kőmennyiséget illető­leg [...]
15. 1883-06-17 / 24. szám
[...] Veszprém városi tűzoltó őrvezető saját kérése folytán az Önk tűzoltó egyletből [...] E lelkész s véle Szász István helvét Balog Imre ágost nagy [...]
16. 1888-02-18 / 7. szám
[...] sabb kabinetiroda magyar vezetőjének Pápay Istvánnak hogy létéről ki különben soha [...] védelme alatt a setétnek Fel kérésé Ninus hamvedrét s a fa [...]