Veszprémi Független Hirlap, 1897 (17. évfolyam, 1-51. szám)

1897-01-09 / 2. szám

Veszprém, 1897. .. ■ ___ és pá rtatlan jelentést tenni a ko­ronának, — Pápay szava és sze­rényen nyilvánított nézte minde­nütt mértékadó, de mindig döntő befolyása volt. A ,Pester Correspondent* igen gyakran volt abban a helyzetben, I j^ygitajefünk airá irányul, hogy I szépet hogy oly értesítések és direktívák j még szebbé és kevés'bbé szépet széppé alapján, melyeket a megboldogult j tegyük. Mórt ugy-e, minden asszony Veszprémi Független Hírlap. Szombat, jan. 9. ismerésükkel megörvendeztettek és meg­jutalmazták érettük fáradd testünket és lelkünket. — Mert hijcfyj:ék el, kedves előfizetőink, kedves szép asszonyaink és lányaink, hogy egész lelkünk és szivünk melegével szenteljük minden tehetségűn- ket szépségük szolgálatára. El bennünk g szépnek eleven szeretető és minden adott, a legmagasabb körök mérv­adó nézeteit közölhette és f állít­hatta, bogy Pápay mindig mind a körül fáradozott s minden iránt érdeklődött, ami Magyarországot és a magyar viszonyokat csak legtá­volabbról is érintette. Különösen a parlamentben és a kormányban előfordult válságos tünetek alkal­mával igen keresett forrás volt a ,Pester Czorrespondenz*, melyből a király imént elköltözött tanácsosa merített és annak szerkesztője igen gyakran fel lett szólítva személyes tudósításra. És épen e körülményre támaszkodva s épen a nevezett forrás alapján biztosíthatjuk az ol­vasót arról, hogy az elbunytnas működésében oly sokszor magasz­talt s oly gyakran ismételt szerény­ség csak a formára vonatkozik, amelyben tanácsait adta; de a dolog lényegében Pápay felfogása, nézetei és tanácsa a legmagasabb és leg­fontosabb ügyekben végleg döntő be­folyással voltak. Hogy Pápay István ezt a nagy befolyást királyfiak és nemzetnek ezt a határtalan bizalmát soha sem terelte egy alkata irányba, és min­den tanácsadásakor azt a magas érdeket követte, hogy ezeket a leg­első és legfontosabb állami ténye­zőket zavartalan szereteden. hű­ségben és tiszteletben elválasztha­tatlanul közel hozza egymáshoz, ez épen az érdeme a megboldogulnak és ezért egyesül koporsójánál Ir- I rály és nemzet mélyen érzett fáj- J dalomban j?s mély gyászban és 1 w és j minden virág szép — azt napjaink egy szellemes emberétől és írójától hallottam — de valamint a jó liftén emberi ke zekre, a kertészekére bízta, hogy az egyszerű mezei virágból pompás virágo­kat fejleszszenek, úgy szintén emberi ke­zekre — a mieinkre bízta, hogy legszebb alkotásét, az asszonyt felruházzuk és istenadta szépségét — ba lehet — még fokozzuk. íme, ez a mi feladatunk. Az idei farsang uralkodó színe, inint már előzőleg levelünkben megírtuk, csak­ugyan a fehér. Fehér selyem, fehér krepp fehér füll, fehér noll, fehér batiszt. A disz csipke. Csipke a flegfioomabb lehe­letszerű igazi csipkétől kezdve a fran- czia, spanyol, angol és ir csipkéken végig, az eddig feltalált és ismert csipke minden fajtája. A csipkét libegő-lobogó szalagcsokrok és sallangok egészítik ki. Virág kevés, az is, ba csak lehetséges, hát friss virág. A csinált virág oly töké­letes Jegyen, hogy pusztán szemmel, érin­tés nélkül ne lehessen a frisstől megkü- lömbőzteini. Fején a leányok nem viselnek . az idén semmit sem. De azért, akinek 1 jól áll, vagy nagyon szereti, csak tűzzön bátran egy kis virágot vagy csokrot a bajába, soha sem keli az emberuek egyéni ízlését vagy tetszését rabszolga- engedelmességgel a divat uralkodó sze­szélyének feláldozni. A legyező legin-l kább festett virágminta. A czipő nagy bálokra selyem. Piknik és házimulafcsá- gokra párisi vagy lakkbőr. Az alsószok-l nya fehér batiszt vagy selyem és nagyon csipkés. A harisnya fehér vagy haló vány rózsaszín selyem vagy félsolyem. A ruha mindig könnyű és tág legyen a tánezra. Semmi sem rútabb, mint mikor egy fia­tal Üde leánykának minden mozdulatán Játszik, hogy a ruhája szűk és teljesen^ alkalmatlan arra, hogy megfelejtkezve róla, szívvel*lélekkel átengedhetné magát a tánc/, édes élvezetének. hálóingekre. Melegebb és elegánsabb az ind selyemből készült, persze drágább is — de igen tartós és szép, no meg na­gyon kellemes viselet is. Az elegáns ágynemű elkészítésénél ma _oár a hálóruha berendezésének a szín éjre is figyelemmel vannak. A csipke, vagy hímzett betéttel ékített fehérnemű alá a berendezés színéhez illő selymet alkal­maznak. Ugyanolyan aztán a paplan és pelyhes lábtukaró is, a melyet bimzet.t vagy csipketakaró fed. A legújabb dí­va tu parádés ágynemű azonban, képzel­jek csak, színtartó, mosó selyemmel hím­zett, tarka virágokkal ékített fehér batiszt; körönkor ül a virág színéhez illő. színes selyemfodorral ékítve. É Ida. FSZPRÉMIPOLG.^ ANYA KÖNYV Házasságot kötöttek: Jan. 6. Stumpfhauser Ferencz,' róm. kath., szabó segéd rézia, róm. kath. és Takács Te­Születtek: Jan. 2. Robina Teréz fia Gyula, róin., kath., Jan, 3, Léber Konrád és neje Serer Anna leánya Mária, róm. kath., Jan. 6. Róland Fencz és neje Gnett Anna fia Vilmos, róm. kath., í Jan. 7. Csomay Jánns és neje .Kiss Mária fia Béla, róm. kath., Jan. 8. Veisz Manó, neje Kle in Nelli leánya Aranka, izr. — Farkas Já­nos és neje Hajek Anna fia Ferencz, róm. kath., — Szemenyey Gásyár és neje Rada Katalin fia Gáspár, róm. kath.. Fehérnemű-divat. hallják keserű bánattal | feltétlen elismerést és a büszke dicséretet, mely a nemzeti Genius harsonájá­ból a mai gyásznapon áthat az egész világon, hangosan hirdetvén nemzeti gyászunkat. Nemzetének és királyának leg­hűbb szolgája, Pápay István örökre lezárta jóságos és barátságos sze­meit. Béke hamvainak. De ami lelkét teljesen és egészen eltöltötte, a tökéletes összhang Magyarország királya és a magyar nemzet közt, tartson örökké! Az egész fővárosi sajtó a gyász- hir mély benyomása alatt áll és 1 nemsokára az egész ország visz- hangzani fog a panasztól egy em- 1 bér elhunyta felett, akit a nemzet , a maga igazi jelentőségében csak » akkor ismert meg, midőn örökre lehunyta szemeit. Fővárosi divaflevél. — A Divat Újságából. — Boldog újévet! Koccintsunk ás igyunk! Mindazok fris egészségére, a kik szépsé­gük érdekében teljesített fáradhatatlan hűséges szolgálatainkat méltányolni tud­ták és gyakorta nyilvánitott szives el­| Csipkeverőink és a csipke gyártásával I foglalkozók ugyancsak hálásak lehetnek I a divat mostan uralkodó szeszélye iránt, i a mely úgyszólván cűpkehu'lámokba temet mindent, csipkés most 1 nemcsak a fehér­nemű ágy és asztalnemű, de csipkével árasztjuk el felső ruháinkat, pongyoláin­kat, f sülködőinket. Csipkével vagy a csipkével hasonlatos finom hímzéssel — a mely a milyen nemes és szép, oly drága is, a mennyiben roppant pusztu- lékony. Az egyszerű nappali ingeket a dísze­sebbektől csak apróbb eltérések külön­böztetik meg, a melyeket jóformán csak a szakértő vesz észre. A kivágásuk nem változik, az lehet kerek, négyszög, vagy szivalokban. A díszítés is nappali ingen kevés — mert hisz kellemetlen egy fod­ros, csipkés, ujjas inget a felsőruha alá gyűrni. Ujja ritkán van, vagy egyáltalán nincsen, egy kis vállpánt helyettesíti. A mell alatt bevarr.»tt hajtások és ezenkí­vül az oldal varrások majdnem testhez állóvá szűkítik a divatos nappali inget. A mi díszt azután n nappali ingekről lespórolnak, azt duplán, triplán rápaza­rolják o hat óingekre, fodor, bodor és gal­lér alakjában. Az ingujj még mindig na­gyon bo. A di*z csipke, csipke és hím­zés, de olyan finom, hogy szintén inkább csipke benyomását kelti. A nadrágok már-wár túlságos mi bővek — az ember majdnvm azt mondaná, hogy mindegyik lábán vgy-egy alsó szoknyát visel. A kék, j rózsaszín vagy világosan mintázott szi- ( nes batiszt vagy kralon nagyon kedvelt Meghaltak: Jan. 2. Schon Jakab, 78 éves, izr. tüdőhüdés. — Ujváry Mihály, 56 éves, róm. kath., szivhüdés. — Pe­nész Józset, 60 éves, róm. kath.. szivhüdés. Jan. 4. Sterener Vendel, 14 hónapos, róm. kath., fogzás. — Klein János, 63 éves, róm. kath., tüdőhüdés. Jan. 5. Horváth István, 6 éves, róm. kath., tüdőlob. Jan. 6. Vargah Imre, 22 ^éves, ev. ref. szivhüdés. Jan. 8. Cseh Gábor, 5 hónapos, róm* kath., fogzás. ÚJDONSÁGOK. — Hírlapunkra előfizetéseket, hir­detéseket, úgy a „Balaton* könyv­nyomdái s hírlapkiadó vállalat ré­szére nyomdai megrendeléseket elfő- gad Schwartz Antal, szabadságtéri díszműáru üzlete, melyet az ideig­enes pénztáros Bokrossy V, útin, a > Balaton «-nyomdavállalat vég­legesen megbizott a vállalatok administratiójával. Ugyanott kaphatók a ,V. F. Hírlap« egyes lappéldá­nyai is. — A „Veszprémi Hírlap* folyó évi első számában a „Balaton*- könyvnyomda és hírlapkiadó vállalat tulajdonosai és a „Veszprémi Füg- _ pétién HirlaD* felelős szerkesztőié •' beteersépében ellen intézett támadásokból kifolyó­lag, a lap felelős szerkesztője a sajtó- biróságnál keresett elégtételt. A vál­lalat és lap tulajdonosai a jövő számban fognak az ügy elintézetlen részével foglalkozni. — Stefánia özv. trónörökdsnö 6 fenségéről az ősz folyamán jeleztük, hogy a téli ivadban is lejön egyszer a Balatonra, az amerikai rendszerű vitorlás-szán sportban résztveendő. Eddig a kedvezőtlen jégviszonyok akadályozták a kedves fenséges asz- szonyt, ígérete beváltásában. Most azonban, hogy tegnapelőtt széltében- hosszában tükörsimára fagyott a magyar tenger, a szán versenyt ren­dező Stefánia-club megtette az intéz­kedéseket a sport run megtartására. A Commodore értesítette ó fenségét, hogy a jég jó s a szánok felszere- ése complett. Most várják a főher- czegnő elhatározását. Mihelyt ez meg­érkezik — Füredre rándul az ország egész arisztokratiája 1 olyan pompás jégünnepélyek lesznek ott, minőket az öreg Balaton még nem látott. A jég alatti halászatra is nagyon kiváncsi a fenséges asszony s több­szörösen meséltetett már magának erről. Most ez érdekes dolgot is lát­hatja majd. Itt időzéséről majd érte­sítjük olvasóinkat. — A vármegyei közigazgatási I bizottság hétfőn, f. hó 4-én tartotta I ülését Véghely Dezső kir. tanácsos I alispán elnöklete alatt, melyen a ! beteg főispán meg nem jelenhetett. • Gróf Esterházy Móricz főispánnak ; az évfordu’ó alkalmából, Vajda Ödön I zirczi apátnak pedig a szent István j rend kiskeresztjével történt kitünte- I téséhez üdvkivánatait táviratilap tol­■o j mácsolia a bizottság. A szakelőadók . jelentései tudomásul vétettek. Örven­detes tudomásul szolgált, hogy az 1896. évi adók sokkal jobban befoly­tak, mint az előző évben, s a hát­ralék 185,000 írtra leszállón. A köz­egészségügyi viszonyok javultak, azonban a pápai iskolák — tekin­tettel a tífusz és kanyaró járványra — megnyithatása el nem rendeltet­hetett. Pápa városának közkórház felállítása iránti óhaját örvendetes tudomásul vette a bizottság, s er­kölcsi támogatását kilátásba helyezve már ezúttal kijelentette, segélyre ki­látást nem nyújthat- Elrendelte a pápai irgalmasok kórházában a tilal­mat arra nézve, hogy járványos betegek a többi betegekkel egy teremben ne ápoltathassanak; ellen­ben megengedte, hogy a tápdijjuk felemeltethessenek. A szikvizgyárak szigorúbb ellenőrzése elrendeltetett, a kellő rend és tisztaság ellenőrzé­sére a megyei főorvos kiküldetett. — Karg Károly közbecsülésben álló derék pénzügyigazgatónkról, részvéttel értesülünk, hogy napok óta súlyos betegen fekszik. Tüdő- gyulladás fektette betegágyba a lá- radatlan tisztviselőt, kinek példaszerű munkássága s szorgalma serkentőleg hatott egész tisztikarára. Negyven- egy éves szolgálata alatt, a leger- nyedetlenebb tevékenységet fejtette ki s még most is, válságos nehéz ___/__! J nak él. Untalan jelentéseket téttet eo-yes tisztviselői által s intézkedé­seket rendel egyes fontosabb dol­gokban. Valóban konstatálható, hogy az államnak ily, a végletekig lelki- ismeretesb tisztviselője alig van, ő nála. S szerénysége, melylyel min- denha a briliáns kitünnivágyást ke- rülte, nem részesült még soha, tel- sőbb helyről, megérdemelt méltatás­ban. Illő volna pedig, ha oly hosszú s példás tevékenységet észrevenné- nek ott, ama hatalmi régiókban, ahonnan az elismerés morális ju­talom-számba megy. Méltóbb helyre alig esnék kitüntető elismerésük, mely egyúttal buzditólag, serkentő- leg hatna az állam minden lelkiis­meretes tisztviselőjére. Adja vissza a derék embernek mielébb teljes egészségét a jó Isten ! — a vasút részére kisajátított földek kártalauitása dolgában, az elszámolások kezdetüket vették s a munkálatok mielöbh be is fognak fejeztetni. Jelezhetjük, hogy az ösz- szes kifizetések még e hő folyamán, legföllebb I hét alatt folyósiUatm fognak. , i — Balaton-Almádi leírását, az e fürdő iránt érdeklődők tüzetes felvi- lápositásaul, az almádi fördőigazga- tóság felkérése folytán, e héten irta meg s illetőleg fejezte be hírlapunk szerkesztője. Sajtó alul kikerülte után ismertetni fogjuk. — Az állami szóllökölcsön felvé­teli módozatai iránt most, hogy a szőllők rekonstruktiója előmunkála­tainak legfőbb ideje elérkezett, nap­ról-napra mindtöbb kérdezősködő le­vél érkezik hirlapirodánkhoz. A köl­csönfelvételek módozatait már több- j szőrösen ismertettük s ime jelezzük, , hogy részletes felvilágosítással a | személyes megkereséseknekszi­1 vesen •■-zolgálunk szóbelileg, de kü- j lön levelek megírására nem vállal- j kozhatunk. A megyei gazdasági j egyesület, szivesen jár el minden , ilyczélu megkeresés dolgában. — Báró Fiáth Pál — főispán. 1 Fehérmegye főispánjává, a legújabb hir szerint Fiáth Pál bárót, a volt főispán fivérét, vármegyénk je­les szülöttét fogják kinevezni. — A vasúti iroda, mely a györ­veszprém-dorabovari vasút építésé­nek megkezdetése óla fennállt váro­sunkban, már csak e bó20-áigtar- tatik fenn. A mérnöki kar s a tisz­tek nagyrésze már elhagyták vá­rosunkat i ezidő szerint a végel­számolások rendezésével foglalkozik még az iroda. — A Balaton, egy heti vajúdás után, tegnap végre, széltéban-hosz- szában • egyetlen óriás jégmezővé fagyott. Ha nem enyhül az idő, I jövő héten megindul rajt a ha­lászat I a kocsiközlekedés is. — Balaton Földváron óriási mun­kát végeznek az ősz óta, az ottani parti birtokosok s maga a gróf Széchenyi-féle uradalmi intézöség. Nem kevesebb, mint 17 uj bérvil­lát épitenek most ott s ezek jórésze már tető alá is került deczember folyamán. Kora tavaszszal aztán be­fejezik s 1—2 hónap alatt, mire f az ivad itt lesz, tökéletesen száraz és lakható lesz mindenik uj épület, Gyönyörű fenyó-aleékat is plántál­tak a parthosszán s számos sétány- körŐDdöt létesítettek a villa-labi- rinth közölt. Szóval azt látjuk, hogy ott Amerikát-járt emberek vannak a dolog élén ; kik pereznyi időt sem vesztegetnek tétlenül, a Balatonkul- tnsz miudjobban neki fejlő verseny- futamáb.ui. KNérjs Isten áld4aa) jgte. nes munkájukat [ Gyászhir. Mély gyász, pótol- hatlan veszteség érte P e r g e r ÍV rencz dr. t, 1 Balatontavi Gőzhajó­zási Részvénytársaság közszeretett vezérigazgatóját. Szerető édes anyja, hosszas szenvedés mán Budapesten elhunyt. Illetődön szívvel osztozunk a mélyen sújtott család gyászában. Az elhunyt emlékezetén legyen Isten áldó kegyelme! — Szibériai időjárásunk van a hét közepe óta. Akkor beállt a nagy hideg s tegnap pompás vastag hó­takaró omlott le a városra s vidé­künkre. Megint előkerült minden urfibunda a Kelemen-féle titkárijhiva- talből. Az utakat csingilinges szánok lepik el — szóval gyöngyélet va­gyon itten; főként annak, akinek sok tűzelőfája, van vagy jó lábon van a fadepósokkal. — A vasúti kalamitások, melyek a győri vonal megnyitása után itt is napirenden voltak, mint minden nj vonal megnyitása után, mig a? üzem és forgalom a teljes .kerék­vágásba jut — a héten már békét hagytak a kedélyeknek. A hiányo­kat a részvénytársaság pótoltatta s a vasúti bizottság kérése értelmé­ben megfeleló intézkedéseket tett. Mint. halljuk, a vasúti réstvénytársa- ság legközelebb ankétra hívja össze a vonalmenti érdekelt városok kép­viselőit, hogy ezekkel együttesen javaslatot dolgozzon ki, a hiányos járlati tariffa helyesbítésére vonat­kozólag, lehetőleg közmegegyezésü kompromiszszum alapján. Szükséges ez azért is, mert például Győr város oly kapzsi módon viselkedik az uj vonal jövő forgalmát illetőleg, hogy a múlt héten Bnpadesten ez ügyben tartott konferenczián nem keveseb­bel állottak elő, mint azzal, hogy a járlatok úgy irányittassanak, misze­rint az egész Bakonyvidék Zirczczel együtt, quasi rákényszeritessék a győri piaczra. Hát majd a méltány- lat más módjára fogjuk tanítani a kedves jó szomszédokat. Gut geb­rüllt der Löwe ! Hanem azért még nem esünk hányát itt a Balaton- parton. — Vadászat. A múlt kedden a veszprémi vadásztársaság több tagja jól sikerült hajtóvadászatot tartott Vörösberényben, amelyen részt vet­tek: Szabó Imre orsz. képviselő, Takács Ádám árvaszéki elnök, Kle- tzár Ferencz főszolgabíró, Balogh Károly városi tanácsos, Sághy őr­nagy, Szita Béla százados, Pfeiffer Miklós,. Horváth Kálmán stb. A vadászatot barátságos vacsora kö­vette Fikert Antal jegyző vendég- szerető házánál, mely kittnő hangu­latban éjfélutánig tartott. eléje . . . tárol a világ gyötrő hajszája- ' tói; önző, gonos emberek erkölcstelen , mételyétől... Itt és messze a tengeren egyaránt Isten szive vigyáz reájuk. Kompolthy Tivadar, i Blia-ettelc­(Irta: Eadelburg Margit.) A másodszor uj ismerősök. C- ur: Már oly régen vágytam a sze­rencsére, nagysáddal megismerkedhetni! . D. kisasszony: Igazán. C. ur: És Őrölök ennek a kedves mu­latságnak, mely egyúttal alkalmat nynjt , erre. D. kiasszony : Tehát névleg már ismert i ezelőtt is? C. ur: Hpgyn'e I Már régen kísérem i figyelemmel. Hétfőn és pénteken délután 1 mindig az én lakásom felé szokott járni. Talán varróba megy ? D. kisasszony: Igen, igen, varróba. I Milyen jól tudja 1 Miczivel együtt járok. ; Midivel, aki az ön UDokatestvére. C. p| (kellemesen meglepve): Oh, hát az én létezésemről is tudott már í D. kisasszony (egy kissé elpiru1, mo­solyogva) : Hogyne! Délntán két órakor szokott kávéházba járni. (Könnyedén tovább beszélgetnek.) A kia bakfis. E. ur: Kis nágysám, ma először van mulatságon ? F. kisasszony (halkan): Igen. E. nr: És őrölt, mikor mondták, hogy szabad eljönni ? F. kisasszony (szemleaötve): Igen. é. nr: Hát most örül, hogy itt van? F. kisasszony (egy kieait húzódozva, vontatottan): Igen. E. nr: Nem fel, hogy a bajszos bácsik megeszik ? F. kisasszony (erőltetett mosolylyal): N<.m. (E. nr kétségbeesve körül néz, de aztán a boldog mamára pillant és tovább foly­tatja faggatásait.) A még igen fiatal emberke­G. ur: Oh, nagysim, ön egy angyal 1 Én imádom önt I H. kisasszony (nevetve) : Ne mondja 1 G, ur! De igazán ! Ha tudná, szemei milyen tüzesek 1 ? Szivart lehetne rajtuk meggyujtani! H. kisasszony : No, no, no j G. nr 1 Szája olyan picziny, mint egy cseresznye és olyan piros, mint a fuj. binkő I H. kisasszony : De nagy gyerek maga, hallja! G. ur : Ha nem hiszi, nézzen a tükörbe, megláthatja maga is. (G. ur még termetét, kezeit, lábait, hangját, beszédét magasztalja és nevetős jókedvben tartja vele ideálját.) A kaczér leány. I. kisasszony: Miért nem nézett tegnap fel az ablahomra ? J. ur (meglepve): Én ? Mert . . . én nem tudtam, hogy nagysád . . . I. kisasszony : Nem tudta, hogy ott lakom! Lássa, én tudom, hogy maga hol lakik. J. ur : Igazán 1 Hogy jövök éu e ki­tüntetéshez ? I, 'kisasszony (mosolyogva féloldalt rá­tekint): Azt is tndom, hogy kinek szo­kott mindig olyan áhitatosan köszönt- getni t J. nr: Én? én? Valóban nem tudom. I. kisasszony (tettetett bosszúsággal) : Én tndom. Á kis Veronka, . Ugy-e az nagyon helyes kis leányka? J, nr (ártatlanul): Unokatestvérem a Veronka, igen. I. kieas8zony (mintegy megkönnyeb­bülve) ; Ja, vagy úgy. Pedig ha tudná, mennyi bánatot . . . (hirtelen szájára üt, aztán lesüti szemeit.) J. ur (mosolyogva szemléli). I. kisasszony (gyors pillantást vet reá és arczkifejezése megelégedettséget mutat). (Tovább beszélgetnek rejtelmesen, iz- gatóan. Mindkettő meg van róla győ­ződve, hogy a másik már régen szerelmes volt beléje.) A blazirt férfiú. T, kisasszony : Nézze, milyen jól néz ki ma H. asszony 1 V. nr (álmos tekintettel) : Talán mert azt mondta magának, hogy ma helyesen uéz ki ? T: kisasszvny : Igazán, ba maga néha volna az, akinek ismerem, megneheztel­nék ezért 1 V. ur (vállát vonva): És azt hiszi ter­mészetesen, hogy akkor térdre borulva bocsánatért könyörögnék ? I T. kisasszony: Oh mags kiállhatatlan.! V. ur: Ugy-e rég megmondtam, hogy én nem szoktam hókokat mondani, mint azt a leányok szeretik. T. kisasszony (dnrezásan): Nem is sze­retik. V. nr (unott arczkifejezéssel): Egyfor­mák magnk mind, mind. Még az asszo­nyokban is ritkán van meg valami ér- dekfeszitő különlegesség. Az is olyan lesz, mint a többi, mihelyt szerelmet val­lanak neki. (Elfojtva ásít.) A tudós leány. Z. ur: Volt néhányszor diorámában? U. kisasszony (fenhéjázón): Nem szok­tam olyan ostobaságokat megnézni. In­kább olvasok. Z. ur (mosolyogva): Bizonyára valami szép regényt, amit a mumácska megtil­tott? U. kisasszony (megvetően): Nem szok­tam „olyan* regényeket olvasni. Sokkal érdekesebbek a német vagy angol filozó­fusok. Z. nr (ijedten rátekint): Hát ön kék- harisnya? — — És a tánezot mégis szereti ? U. kisasszony (komolyan): Nem mond­hatnám. Z. ur: Úgy hát a férfiút sem ? U. kisasszony: A férfiút mint férfiút, miért ne 1 De amit a szerelemről mon­danak, az mind nem igaz. Szerelem nincs, csak érdek van. Z. ur: Óh be családik, kedves nagy- sám!------­(Z. ur boszusan félre tekint, mintegy más társaságot keresve.) A merész udvarló. K. ur : Nagysám, ön ma elragadó szép ! Ez a sütött haj kitünően áll! L. kisasszony (szemérmesen): Nem is sütött. Ilyen ez természettől. K. nr: Vagy pedig a ruha színe áll olyan jól! Nagyon jól esik nekem, hogy az én kedvencz színemet viseli. L. kisasszony (nevetve): Persze, azért választottam, mert tudtam, hogy maga szereti. K. ur: A szint ? Én csak szép hölgye­ket szoktam szeretni. És köztük magács- kát — ha megengedi. (Merész mosoly­lyal néz rá.) L. kisasszony (daczosan): Hát nem engedem. K. ur: De én nem törődöm azzal, — akarja-e vagy nem. Juj, az az aranyos durczás kis szájacska I Megpuszizni való ! Mindjárt megkérném, hogy legyen a fele­ségem, — ha csak, — ha csak nem vol­nék én olyan nagyon agglegénynek szü­letve. (K. nr még tovább folytatja önhitt diskurzusát. L. kisasszony bensőleg bo- szusan hallgatja, de vigasztalja őt ama remény, hogy ami ő reá nézve hizelgő van udvarlója beszédében, azt holnap el­fogja mondani barátnőinek.) A kis naiv. M. nr: Boldogítson csokrából egy vi- rágszállal. N. kisasszony (csodálkozva): Minek keU az magának ? M. nr: Éltenném örök emlékül. N. kisasszony (hihetetlen arczkifejezés­sel) : Igazán ! ? De anyus nem engedi. M. ur: Hát ne kérdezzük anyást 1 N. kisasszony (fontoskodva): De anyus azt mondta, hogy vigyázzak, ha fiatal emberekkel beszélek. M. ur: Mondta? N. kisasszony (mosolyogva) : Igen, azt mondta, hogy legyek igen barátságos hozzájuk, — de azért ne higyjek nekik ! Ugye-, elég barátságos vagyok magához? (Igaz-e ez a gyermekes őszinteség, — vagy nem igaz, — nem lehet azt tudni. M. ur maga sem tudhatja.) A félénk fiatal ember. O. nr (félénken): Hogy érzi magát ? P. kisasszony: Köszönöm jól. Már há­nyadszor kérdi? O. ur (zavarral mosolyog). P. kisasszony: Hát semmit sem tud mesélni ? O. ur (megijedve): Én ? Én------iga­zán nem tudok. P. kisasszony: Hát akkor meojen és hozzon nekem legalább egy kis frissítőt. 0. ur (hálásan fellélekzik és ügyetlen mozdulattal elsiet).-A. ■bii'váila.aöó. Fiume, jan. 5. Ennek az emberalkotta csodának az a hivatása, hogy hal módjára, tetszés sze­rinti mélységben, vagy viz színén huza­mosabb ideig ússzék, jobbra-balra ka­nyarodjék, tetszés szerint viz alá merül­jön vagy a víz színére emelkedjék. A utókorra fenmaradt iratokból ki tűnik hogy a 17. század elején, Angliában tet­tek kísérletet egy vízmentesen alámerül­hető evezős dereglyével; meg lehet, hogy ezen kezdetleges alkotmány szülte Verne Gyula fanatisztikus Nautilus hajóját, a mely manapság nemcsak képzelődés számba megy, hauem már mégis valósult. A buvárhajő hadászati czélokra alkal­mas ; evégből majdnem minden állam haditengerészete el van látva ki-ki a saját titkolt találmányu buvárh a jójával. Ámbár ez uj szörnyeteg eddig kezdetleges állapotánál fogva csak kis mértékben ter­jedt el mindazonáltal a jövőben megví­vandó tengeri csatákban már bizonyára nagy szerepük lesz az ily fajta hajóknak. Az eddig ismeretes és tökéletesített bu- várhajők egyike a Nordenfeld-féle. Ez a viznyomásának megfelelően ellentállő erős aczéllemezből készült, trubukó-szivar alakn hengertest. A középméretű buvárhajó hossza 39. m„ legszélesebb része (a közepén) 4‘5 m. és 200 tonna viz sutyu. Külső részen a hajótatján, vannak a menetelt közve­títő csavarszárnyak, úgyszintén fügőleges kormánylapja, mely a hajó le- vagy fel­merülését eszközli. A közepének felső ré­szén van a tüzelő kemencze kéménye s a vízmentesen elzárható, kereken kidom­borult és vastag üvveglencsékkel ellátott vezénylőhely kupolája, a melyen keresztül a személyzet ki- és beszállhat. A búvár- hajó órrának felső részén a torpedó-parit­tya van elhelyezve, a melyben két tör- pedő fér el. A hajótest külső részén még szelepekkel elzárható nyílások is vannak, a melyeken keresztül a kazánba vagy a víztartókba szükséges vizet beereztib. Belső részében van a tüzelő kemencze a kazán, az ehhez tartozó gözlehütővel és vizmedenczével; az utóbbiban egybe- gyült gőzerő hajtja az összes gépeket, melyek a vezénylőhelyről kezelhető emel­tyűk és szelepek segélyével hozatnak mű­ködésbe. A buvárhajó a viz színén 3 napi szén­készlettel haladhat, óránkénti 15 tmfd sebességgel. Ha elmerülését kívánják, ak­kor a tüzelő kemencze ajtaját midőn a szükséges gőz egybegyült, elcsukják, a vízmentesen elzárják a kéményt, valamint a vezénylőhely kupoláját is. A víztartóba beeresztett viz súlya a bnvárhajót a vezénylőhely kupolájának alsó pereméig sülyeszti; ezen állapotból a további alámerülést a vízszintes evező- luppáttal intézik, a mely a hajót haladás közben egyúttal a megkívánt egyenlő

Next

/
Oldalképek
Tartalom