Veszprémi Független Hirlap, 1893 (12. évfolyam, 1-54. szám)

1893-07-15 / 30. szám

értéssel egymást Hezitálják túl Eöt­vös ócsárlásábau, pedig, hát a „P. Niipló* s a „Magyar Hírlap“ bátran bálaéneket zenghetnének Eötvösnek, mert az ö legújabb steckenpferd- jökért, az egyházpolitikai reformok­ért csakugyan nem tett ebben az országban senki többet Eötvösnél. Többet, tett egymagán, mint az egész saj'ó s többet mint a kor­mány s annak elnöke. A leggyalázatosabb jelenség azon­ban az, hogy egy függetlenségi uj ság is, a Bavtók-féle „Bolond Is­tók“ is, a legraffináltabbul összeha- zudozott gyalázatosságokat szórja hétröl-hétre Eötvös ellen úgy, hogy kávéházak s ka.-zinókban párt kölömbség undorodva beszélnek er­ről a piszkos dologról s megvetés­sel dobják félre e személyeskedő új­ságot. E vármegyébe az a lap a jövő negyedben alig fog egy pél­dányban is járatni. És erősítést kaptak Eötvös e nyilt és alattomos aláaknázói, a klérusban is, kiket mélyen meg­sértett nagykőrösi beszédébtn és részt vesznek e harezban Eötvös ellen mindazok, kik az ő egyház- politikája ellen vannak. Készünkről, kik testestül-lelkestttl orthodox katholikusok 1 igy a ter­vezet eg' házpolitikai reforma szé­delgés ellen vagyunk : mindamel­lett Eötvösnek e kérdésben elfog­lalt állását i nézetét tiszteljük s a bajszát, melyet Polonyi, Kaas, Rá- kossy, Bartók, Horváth s ezek sat- ellesei vívnak Eötvös ellen, teljesen méltatlan, csúnya s oly botrányos scanda'umnak tartjuk, melyet bíz­vást nemcsak az összes Balaton és Bakony vidékünk, de valószínűleg az egész ország elitélóleg lát le­folyni. Egyáltalán pedig eszünk ásában sincs, e sorokkal Eötvös védésére kellni. Arra nincs szüksége e vas­fejű politikai torreronak. Végig mosolygott ó már nagyobb Eötvös-ellenes harezot is — az esz- lári pör után. A mo^anitól se fog megbetegedni. Hanem perhorreseáljuk ezt a lelketlen harezmodort — csupán azért, mert ezzel csak szítják a nemzetölő válságot a függetlenségi párt keblében s hosszú időre lehe­tetlenné teszik, I három részre sza­kadt ellenzékünk fúzióját. S ez valóban nemzeti szerencsét­lenség. mint Kossuth mondta ! Mi már látjuk s érezzük e szeren­csétlenséget, mert bizonyos, hogyha most feloszlatnák (mitől pedig tar tani lehet) az országgy ü'ést, az uj választásoknál e megyéből, hol most 3 ellenzéki képviselőnk van: egyetlen egyet sem tudnánk újra megválasztani. Az ellenzéki elem elvesztette ön­bizalmát, életkedvét-— mert a par­lamenti függetlenségi párt, melyért 1 válastők milliói anyit áldoztak, annyit szenvedtek s szenvednek most is — meghasonlott. Ez a legnagyobb szerencsétlenség, mely ebből a személyeskedő hábo­rúból számazik. Veszprém, 1893. Veszprémi Független Hírlap. Szombat, jal. 15, Eötvöst mindenáron s megakarják ölni: Aztán megölték ezzel az ország függetlenségi elemét, mely a nem' zet zömét képezi. Kossuth, fájdalom, előre látta ( veszedelmet. Jóslata szörnyű módon teljesült. Fürdőélet a Balatonon. Balaíon-Füred, jól. 15. Holnap kezdődnek a yachtverse- nyek s aztán a galamblövészet. A lawn tennis pályát ezidén A d á m viczekomodore, ki egyáltalán so­kat tett már félévi kommodorsága alatt is a Stefániaegyletért. Fájdalo n, hogy a tagok az idén oly keveset fog­lalkoznak a vizi sporttal. Bár Füred zsúfolva van vendégekkel, a clubb- ház csak úgy kong az ürességtől. Az évad mindegyre élé nkebb lesz, mindennap uj fürdő vendégeket hoz és a régebben itt tartózkodók ma­radnak. Újabban ide érkezett a beszterczebányai püspök, a tudós R i m e 1 y és ma jön meg C | e 1 k a püspök, budapesti érseki vikárius, a ki hivatalos ügyekben látogatja meg a bibornok herczegprimást, de né­hány napig mindeneset re itt marad, hogy a Balaton hullámainak újra éltető erejét használja. A vigalmi bizottság a fürdőkö­zönség élénk részvéte mellett már megalakult és Splényi Ödön bárót választotta elnökének; a legjobb vá­lasztás, melyet csak ejteni lehetett. A bizottság mindjárt gondosko dott a czélszerú munkabeosztásról is és albizottságokat küldött ki kebe­léből, az irodalmi publicisztikai, mű­vészeti teendők ellátása, tánczvigal- mak, vizi és szárazföldi kirándulások rendezése végett. Az albizottságok őrömmel és buz­gón, rögtön munkához fogtak, úgy, hogy egy he i repertoire, legalább elvben, már készen van. Minden hétfőn ülést tart a nagy bizottság, a jelentések és uj javaslatok tárgya­lása végett; minden kedden köte­les színház látogatás van, úgyszólván théátre páré, melyen a bizottsági tagoknak, ^hölgyeikkel együtt részt kell venniök, a mi azonban nem menti fel őket a kötelesség alól, hogy egyáltalán propagandát csinál­janak a színháznak. Minden csütörtökön hangverseny van kipróbált művésznők és művé­szek, valamint tehetséges műkedve­lők (uók és férfiak) közreműködése mellett, a kik az idén Füreden mennyiségileg és minőségileg ki- tüuóen vannak képviselve. A szom­bat köteles táncznak van szentelve, a közbeeső napokat a társasági ki­rándulásoknak tartj ák fenn. A fiirdőintézet igazgatója, főtiszt, t Kovács Ábel, ez a finomtapin- , tatu benezés, mindjárt a vigalmi t bizottság alakuló ülése által nyúj­tott alkalmat, fölhasználta annak :, legnyomatékosabb hangsúlyozására,- hogy az immár a bizottság védelme I alá helyezett balaton-füredi társa­Mindenki között leginkább tündöklött Sanciago marquisnő s Elvira a grófné. Fató, éles pillantást vetettek egymásra, mintha azt mondták volna: Én győzök, enyém lesz a diadal! A marqoisnő azt hitte, hogy nem zatarhatja meg semmi az általa rendezett vigalmat s holnap telve lesz az egész város az ő dicsőíté­sével s mindenki hallgat Laborzetto grófné sikereiről. Fényárban aszott az egész hajó, ki­értek már a tenger nyíltabb ölébe, az üde leget szívták tele tüdővel, a mar- qnisnő diadalmas mosolylyal járt minden­felé s nem egy a jelenlevők közül kár­örömmel nézett a bizonyára irigykedő Laborzetto grófodra, de a marquisnő fi­gyelmét most sem kerülte ki Elvira gú­nyos mosolya s félt e mosolytól. Pietto az egyik árboc/.hoz támaszkodva nézte, merően nézte. Elvirát szerelmes szemekkel és — várta a jelt. A kitűnő czigányzene rákezdte a lá­gyan olvadozó keringő dallamát, karcsú naiv szivü, nedves szemű lánykák kezdtek tánczolni frakkoB arakkal, nagy volt a vigság. Egyszerre azonban velőtrázó sikoly hallatszik s utánna vizlocscsanás. A sikoly a szép Elvira ajakéról fakadt s kissé erőltetettnek volt mondható, a vjzlocscsanást meg Pietto okozta ... de az első pillanatban senki sem tadta, ki esett a tenger mély vizébe s ez a bi­zonytalanság növelte a zavart. Anyák keresték leányaikat, leánykák anyjukat, a fiatal emberek hölgyeiket . . . csak epen Piettora nem gondolt senki. A grófné hangosan zokogott, sőt el is ájult az ijedségtől s már három ba- tiszt zsebkendőt árasztott el könnyeivel mentő csónakokra szálltak a hajósok, keresték a beleesett szerencsétlent min­den irányban, de nem volt található sehol. A hajó kapitánya fedezte végre fel, hogy Pietto admiral nincs jelen, tehát ő esett volna bele, vagy tán szándéko­san akart véget vetni életének ? S ezzel a találgatás vette kezdetét. Miért lett volna Pietto öngyilko-sá? s mindenki a zokogó grófnéra nézett részt­vevő fájdalommal. Általános volt a meg­hatottság, nem volt senkinek e gyász után tánezhoz kedve, a czigány elhallga­tott, a lobogókat bevonták s nagy szo­morúan vissza indult a karc u hajó. természetesen sokan látták Piettot élve a tengerparton sétálni, s mivel ’ tegnapi tettét megokolni nem tudta a szép Alice udvailőja, egy kitü­nően vívó hajóskapitány elégtételt is vett tőle. A botránynak nagy hire támadt, az egész város tele volt vele, sokan mulat­tak Elvira cselén, de legjobban ő maga. Alig várta, hogy újból megjutalmazhassa a szép Piettot kegyeivel a tegnapi sike­réért. Pietto névjegye helyett azonban két levélkét nyújtott át komornája. Az egyik Sancitgo marquisnőtől eredt; tudatta elköltözését s azzal fejezte be sorait, hogy a küzdelemben, beismeri, le- gyözetett, de csak a bálok terén, mert Pietto admiral most már az övé, könnyű volt meghódítania, mert el volt- kese­redve Elvira kegyetlen szeszélye miatt. A másik rövid, néhány sor volt csak: „Eszköze nem akarok senki szeszélyé­nek lenni, csak moBt tudtam meg, hogy botrány okozója lettem ! Most távozom öntől örökre, de egyúttal tudatom, hogy Sanciago marquisnő felajánlta kezét s én elfogadva azt, most fatyolt boritva a múltra, boldog vőlegény vagyok. Pietto.* A szép Laborzetto grófné szemei könnyéi teltek, gyászruhát öltre busul kegyencze elvesztésén s midőn a levél­két elolvasta kiejté remegő kezeiből és önkénytelenül igy kiáltott fel: „Én va­gyok a vesztes, hisz elvesztettem jobb kezem, Piettot ! Galamb Géza. dalmi életben a kasztszellemnek nem szabad, hogy helye legyen s minden mulatság és élvezet az összes fürdő­vendégeket-, rang-, nemzetiség és valláskülönbség nélkül kell, hogy illesse. Rendkívül szép sikerű hangverseny volt csütörtökön a gyógyteremben Révész Irén k. a. csodaszépen zongo- iázott s Keczery Irén pompásan sza­valt. Az elite-estély fénypontja azon­ban a bájos, kedves kis Lichtenstein Dóra biivösszép éneke volt, ki szó a szoros élteimében elragadta a kö­zönséget. Két pompás számot énekelt s midőn a mézédes dal utolsó ac- cordja elhangzott, perczekig tartó taps és éljenzésben tört ki a kö­zönség. A hangversenyt a szépséges-jó­ságos kedves Blaha Lujza is végig hallgatta s ennek végeztével fölke­reste a kis Lichtenstein ,póri kát s szép énekéért megö'elte s megcsó­kolta a kis művésznőt. A színházban e/u'án nemcsak délutáni de esti előadások is lesz­nek. Így szombaton és vasárnapon mindig esti 7 órakor fog kezdődni az előadás. Igen czélszerű intézke­dés ; igy legalább a Kenéséről, Al­mádiból átránduló közönség egy- egy jó színházi estét is tö thet itt. — r. 1. Balaton-Almádi jalias 15. A vigalmi bizottság kedden ki­rándulást rendezett a Reraete-'Algy be. A holnapi búcsúra s illetve bálra készülődik itt mindenki. A szép számmal itt levő- közönség bizo­nyára teljes számmal fog azon észt venni s Veszprém sziue-java is megjön e pompás vigalomra. A holnapi Margit búcsú leglénye­gesebb fejezete lesz a kereszt.szen- telési körmenet az Ováry telepre, hol a szép müvü kőkereszt áll. A be- nedikálás programját előző lapunk­ban már közöltük. A búcsú alkalmából minden vesz­prémi omnibus Almádiba fog menni s már tegnap valamennyi bérkocsi le volt foglalva Almádi részére. Hírlapunk szerkesztője a mai nap folyamán aziránt kereste meg Bfüre- den lovag Lichtenstein F. Lajos urat, a „Correspondence du Pes'h“ érdemes szerkesztőjét, hogy mikéut a füredieket, szerencséltetné Almádi fürdőközönségét is, Dóra leánykájával együtt, egy conc/.ert-estély nagy ma­tinéé randezésévei. Hírlapunk zárta­kor örömmel vettük a lovag teleg- rammját, melyben szívesen megígéri e zeneestélynek rendezését s azon nemcsak a kedves Dórika, de Angert, hírneves virtuóz s Rótb Vilma zon- goramóvészi ó is részt veendenek. Ä hangversenyt, mely természetesen dij nélkül fog reudeztetni, eleve is örömmel ajánljuk az almádiak fi­gyelmébe ! r. I. Kenese, jal. 15. Mait vasárnap volt itt az első fürdóbál s oly óriási közönség jelent meg itt, hogy a bált formaliter kettéosztani kellett. A jó sikeren lelkesülve, jövő vasárnap, jut 23-án esti 7 órakór rendezi a 2-ik fürdő­bált a vigalmi bizottság, A fővárosból s vidékről jött elő­kelő fürdőközönség névlisztája ma állíttatott össze. Van összesen 379 fürdóvendég ; köztük számos művész, és iró, igy Aggházy, Mesterházy, Schikedanz, Hatala Péter, Nádler festőművész, Babay Kálmán és Soós- Lajos költők s Planccsen helsiug- fursi egyetemi tanár Finn-országból. A zenekar az, mely eddig Almá­diban játszott, csupán a primás változott Kitünően játszanék; a közönség megvan velük elégedve. r. 1. Siófok, jól. 14. E heti referádánk mindössze annyi lehet, hogy a község egészen meg­telt vendégekkel; a telepen azonban üres szoba akármennyi van. Siófokról szóló tudósításunkat nem zárhatjuk annélkül, hogy ne repro­dukáljuk a „Budpsti Hírlap“ csütörtöki lapja alábbi közleményét mely teljesen megerösiti a siófoki telepről irt elózöheti kemény kriti­kánkat. A „B. H.“ igy ir: „ Párhete csak, hogy a Siófoki részvénytársul at furdőtele- pe megnyilt s a két nagyszerű fo­gadó, a.Sió és a Hullám tele van vendégekkel. Sok igen tekinté­lyes budapesti és környékbeli csa­lád élvezi itt a tengeri fürdő kényel­meit; szombaton este pedig megér­kezik Budapestről a férjek vonata a szalma-özvegyekkel. A fogadók előtti tér az elektromoz lámpák fényénél sétáló, csevegő, kacagó közönséggel gyönyörű látványt nyújt, A kilátás a Balatonra gyönyörű s ha mindehhez az ember jó egész­ségét jó étvágyat és egy tele erszényt hoz ide magává1, akkor jól érezheti magát, mert van rá mód és alkalom. Igen fontos tényező azonbau s a siófoki élvezetekhez okvetlenül szűk séges n tele erszény. Siófokon t. i bent a faluban, rémtörténeteket beszélnek arról, hoay a telepen mit csinálnak a vendégekkel. A leg enyhébb szó, a mit használnak ez eljárás jellemzésére, az, hogy fősz t o g a t á s. Régebben ugyanis a siófokiak, a falubeliek maguk űzték ezt a jövödelmező foglalkozást bámulatos egyértelműséggel igye­keznek elősegítem azt, hogy a ven­dég minél többet költhessen. De most, mikor látják, hogy a fürdő vállalat 5 frtot számit a napi szo­báért és 4 frtot a napi kosztért, bor nélkül, akkor a vendégekkel együtt szidják ők is a vállalatot A vállalat különben jól választota meg a helyet, de — S most jön a bökkenő! A fürdőrészvénytársulat, melynek székhelye Budapest, melynek igaz­gató elnöke a magyar főrendiház tagja, melynek igazgatóságában magy mágnás, országos képviselő ül az a társulat egy magyar ten­geri fürdőn, a Dunántúl kellő köze­pén, a légin karnátusabb német telepet 1 é t s i tette. A fogadóban német a hivatalos nyelv, német a kocsis, a pinezér, a szobaláuy, s egy pohár sört a magyar ember csak tol­mács segítségével ren­delhet meg. Az egész igazgatás német nyelven folyik, egv kukkot se tudnak ma­gyarul, sőt úgy viselik magukat, miutha missziót vélnének gyakorolni it és azért hi vattak volna ide, hogy minket barbárokat mpgtaDitsanak gazdálkodói. Kérdjük a budapesti vendéglősök és kávésok ipartestületétől, hát mngyar vezetés nem telt volna ki ez iutézetek számára. Sehol a világon ilyen szégyenle­tes dolgot meg nem tűrnének! Szo­morú dolog, hogy ilyesmire ügyelni eszébe se jut azoknak a raélóságos és nagyságos uraknak, kik ide lent. intézték a vál alat ügyeit. Igazán botrányos gondolkodásmódot árul el ez a dolog: hát azt hiszik, bogy erőszakkal rá tolják a Duuántul nvakára az ó német. te'epükeL Se­gítsenek rajta, a míg nem késő, a mig el nem keserítik az életre való vállalat barátait. A legfrissebb újság Siófokon a a fürdő taksa. A fürilŐszabályzat ugyanis azt határozta, hogy a falu­ban lakó fiirdővendég-k épp annyi fürdőtaksát fizetnek, mint a telepen lakók, még pedig hetekint 2 frtot (10—15 évesek 1 frt 50 krt, gyer­mekek I frtot). Vau ezért ribillió Siófokou s Kenessey főszolgabiró- lürdőbiztosuak ugyancsak meggyűlik a baja a panaszosokkal.“ Jászuagykunszolnokm. alispánjának gyűjt. 131 frt 70 kr. Vasvmegye alispánjá­nak ujabbi gyűjt. 42 frt 78 kr. A polgármesteri hivatalhoz e héten befolyt, s a veszprémi régi takarék- pénztárban kezeltetik: Nagy-Tornyai körjegy­zőség Körmöczbánya rdőr- kapitánya „Neues Pester Jour­nal szerkesztősége 5 frt— kr. 4 frt 25 kr. 2 frt 75 kr. A rendőrkapitányhoz e héten be­folyt : A bajai rendőrkapi- pitányság 68 frt 70 kr. A „Veszprémi Független Hirlap“-hoz e héten befolytak, s érkezésük sorrendje szerint a polgármesteri biva-alhoz álta­lunk beszállitattak a következő adományok: 11 frt — kr. Naup Mihály gyűjtése Miskolczon Éhez járultak : Naup Mihály 2 írt, Franko István 50 kr, Tóth Károly 50 kr, Tóth János 50 kr, V. P. 50 kr, özv. Csordás Dán.-né 30 kr, Rácz Jenő 30 kr, Mártha Géza 50 kr, Borovich N. 1 frt, Korányi Boldizsár 50 kr, egy özvegy asszony 50 kr, George vits L.-né 50 kr, F. J. 50 kr, Derecskey N. 1 frt, Kardos Arnold 30 kr, Boerkl 50 kr, S—r lg. 30 kr, Be- nyovics Károlynő 50 kr, Bódi Mihály 30 kr, Slüber Ad. 50 kr. Összesen : 11 frt. Hírlapunk 28-ik szá­mában kimutattunk 430 frt 51 kr. Eddigi gyűjtésűnk 441 frt 51 kr. További szives adományokat elfoga­dunk 8 birlapilag nyugtázunk. A győri keresk. és iparkamarától. Segélypénz! Am.alispáni hivatalhozehéten befolyt és takarékpénztárilag kezeltetik: Komárommegye alis­pánjának gyűjtése 471 frt 74 kr. Gyórmegye alispánjá­nak gyűjtése 48 frt 42 kr. Baranya vármegye alis­pánjának a pécsvá- radj járás területén eszközölt gyűjtése 33 frt — kr. Moson megye alispán­jának gyűjtése 174 frt 58 kr. A „Budapesti Hirlap“ í 2-ik küldeménye 45 frt 24 kr. Dóba község gyűjtése 7 frt 25 kr. Nagy - Szóllós község gyűjtése 5 frt — kr. Zombor város taná­csának adománya a m. kir. belügymi­nisztérium utján 20 frt — kr. „Szegedi Napló“ gy. a m, kir. belügymi­niszter utján 47 frt 19 kr. Pest-pilis-Solt-Kisknn- meg/e alispánjának ujabbi gyűjtése 98 frt 97 kr. Bács-Bodrogmegye al­ispánénak gyűjtése 199 írt 24 kr. Sopronmegye alispán­jának gyűjtése Sop­ronmegye közönsé­gének adománya a m. kir. belügymi­niszter utján 100 frt — kr. Békésmegye alispán­jának gyűjtése 2 frt 30 kr. „Szegedi Híradó“ uj. gyűjtése 40 frt — kr. meghívó. A győri kereskedelmi és iparkamara f. évi jalius hó 18-án délután 3 órakor hivatalos helyiségének ta­nácstermében RENDES KÖZGYŰLÉST tart, melyre a mélyen tisztelt kamarai tag urakat ezennel meg­hívom. Győr, jul. 14. 1893. Jerfy Antal, s. k., elnök. Olvasóköri ünnepély Bertádén. (Saját tudósitónktól.) Berhida, jul. 13 A berhidai olvasókör tagjai folyó hó 9-én igen szép és minden tekintetben sike­rült ünnepélyt tartottak, elnökük, a minden jóért és szépért lelkesedni dudó, áldozatkész Bezerédj Iván tiszteletére. A Veszprémből meghívott, Becske fény­képész által az olvaeőköri helyiség udva­rán, a kör alapitő s illetve építtető tagjai egy csoportban leféoyképeztették magukat. Eitve 7 órakor pedig elnökük tiszteletére diszközgyülést tartottak, mely díszköz­gyűlésre a Csitári G. Zoltán és Pap K. Dezső kaszinói tagokból álló küldöttség hívta meg »Z elnököt, — kit megjelenése» kor Jófejű Siudor alelnök meleg szavakban üdvözölt. Az alelnök felszólítására ezután Csorba Barabás ref. t. lelkész tartott alkalom­szerű beszédet, melyben az olvasókörnek 10 évvel ezelőtt történt megalakulásáról s ezen idő óta történt fejlő dóséról emlé­kezett meg. Majd D mjén Márton a Kis-Kovácsiból Veszprémbe elválasztott ref. Ielbéss a tőle már megszokott ékes hangú és gyö­nyörű beszédben üdvözölte az ünnepelt elnököt, ki anyagilag oly sokat áldozott az olvasókör épületének, könyvtárának szerzése körül, kinek úgyszólván köszön­hető mind ezeknek létesülése. Az ünnep 'ly befejeztével társas vacsorá­hoz ült a szép számban együtt levő férfi s női társaság: az estély tartama alatt szebbnél szebb felköszöntők mondattak. Vacsora végeztével tánezra perdült a fiatalság ; melynek csak a reggeti órák ve­tettek véget. Fogadja tekintetes szerkesztő ür stb stb Vida István. ÚJDONSÁGOK. — Hírlapunk szerkesztője, csa­ládjával együtt e hét óta Balaton- Almádiban lakik. A nevére szóló magánlevelek B.-Almádiba czimzen- dők; utalványok, kéziratok pedig Veszprémbe. — A polgári iskola épületének helyéül tegnapelőtt egy bizottság 8 a miniszteri kiküldött a lövMd befásitott helyét jelölte k;. Ez v0p a legszerencsétlenebb idea. fjus év óta óriási küzködéssel sikerüli; ez egyetlen árnyas helyet befáaitaai s most el akarják rombolni, sincs róla, hogy a képviselőtestület ezt megengedje. Tessék — mint azt Weisz Elek helyesen proponálta Biinprecht kormányzó ur utján, ft mé'tóságát a megyés püspök u’ral megkérni, hogy e czélra engedje át a külső pű-pökkert elejét, a város pedig — épitse az e helyen lévő korcsolyapályát s házat saját költségén valamivel hátrább. pompás szabad téren, előtte park. kai, impozánsul venné ki magát ez uj épület s kifogástalan levegő-árama is lenne, mi a tervezett helyen mind nem volna meg. Ezt tessék uiev. kisérleni. Hísszük, sikerülni fo<r, — Főúri esküvő. Esterházy Ferenc gróf főispánunk testvéröcscse, a de- vecseri uradalom birtoko a, e hó 17 én tartja esküvőjét Prágában, Lob- kovitz Anna Berta hercegnővel Lobkovitz György fötartományi mar­sall leányával. — Suttyomgyülést tartott megint tegnap» „Kártékony bizottság,“ mint a polgárság a tüzkársegély bizottsá­got elnevezte. Hogy mit határoztak a gyűlésen, erről nem referálhatunk mert a bizottsági tagok esküt tettek a titoktartásra. Csak azután a vég. számadásnál össze ne vesszünk! — Zenekedvelőink péthi hang­versenye múlt vasárnap, pompás idő mellet*, kitünően sikerült. Fő- ként Dagyszámu fejérvári intelli­gens közönség volt együtt, mely viharos tapsokkal jutalmazta az összevágóan előadott egyes számok előadóit. A sikerült rendezésért méltó dicséret illeti a tevékeny derék K r u s p é r elnököt s Mátray igaz­gatót Tiszta jövedelműi 44 írt ma­radt, melyből 22 frt a helyi sze­gényház javára adatott. — Szegényeinkért. A budapesti margitszigeti vendéglők bérlője, tüz- károsultaink s szegényeink javára nemrég tombolát rendezett, Rain- p recht Antal püspökségi jószág- k >rmányzó felkérésére. A tombola 400 ’ frtnyi jövödelmét tegnap a kormányzó ur kézhez vette s erről a polgármesteri hivatalt az alábbi nagyérdekü levéllel értesítette: Te­kintetes Polgármester Ur! Sógorom Reinprecht Alajos a margitszigeti vendéglók bérlője, nekem 400 irtot adott át, mint a veszprémi tüzká- rosultaink és szegényeink javáia általa junius hóban rendezett tom­bola jövedelmét, azon kéréssel,,hogy az Tekintetességed, nagys. dr. Ováry Ferencz orsz. gyűlési képviselő és Rédey Gyula kanonok urak hozzá­járulásával legjobb belátásuk sze-, rint osztassák el a segélyezésre utalt szegények es károsultak közt. Ezen segély adományt gyümölcsözés végett a veszprámmegyei takarékpénztárba helyeztem el, s van szerencsém ai erről szóló betéti könyvecskét, meg­őrzés végett Tekintetességedhez ezen­nel áttenni. Midőn e könyvecske átvételének szives nyug*a*ványozá-j sát tisztelettel kérem, a felosztásra uézve azon javaslatot vagyok bátor tenni, hogy ez iránt csak a begy ült, többi adományok teljes kiosztása után az ősszel, vagy talán a tél folyamán intézkedjünk, midőn a mos­tani elég bő kérésé*források elapad­ván, a szegények leginkább szorul­nak segélyezésre. Veszprém, 1893. Julius 14. Kiváló tisztelettel Rain- precht Antal s. k. — Hirlapok fúziója. A „Fejér­megyei közlöny“ beleolvadt a „Sza­badság “-ba. Kitűnő szerkesztésű kol­legánk fúziója csak értékesebbé te- endi a „Szabadság“-ot. — Székesfehérváriak nyaralása Péthen. Gróf Festetich Bennó W tanfelügyelő családjával a közel* kies péthi fürdőben nyaral. Az egészséges levegő és üdítő forrás- vizű fürdő miatt a péthi szezon igen élénknek Ígérkezik s különösen Székesfejérvárról számos család uta­zott már oda. Vasárnapoukint p®' dig ontják a vonatok az odaözönlo sokaságot. — Az uj borüzlet, melyet már jeleztünk, e héteu'megnyilt a Szilagy* Mihály féle házban, Stern Móricz vezetése alatt. Az uj ünlet csa kitűnő zamatu I pompás minőség0 tiszta bort árusit a legolcsóbb ár» kon, legkissebb quantumban ® literenkint; rendelés-vétel a leg0* gyobb mennyiségben is eszközö hető. Ajáuljuk a város s veadéglősök s magánosok figyelne®“ • — Méhészeink panaszkodnak, hogí a kedvezőtlen időjárás úgy a zást, mint a mézelést hátráltatja Az idén nem sok méz lesz,

Next

/
Oldalképek
Tartalom