Veszprémi Független Hirlap, 1882 (2. évfolyam, 1-52. szám)

1882-11-04 / 44. szám

Halottak napja estéjén városunk polgársága kegyelettel kereste föl elhunyt szerettei sírjait, melyeket a nap folyamán, díszes koszo­rúkkal, lampionokkal földiszitettek. Számos igen szépen díszített sirt láttunk. A legszebben diszit- tettek kozziil kiemelhető az elhunyt püspök Ranolder sir ja, a Kenessey sírbolt stb. Ezúttal a polgár­ság a kegyelet adóját halottak estéjén, először rótta le az elhunyt zeneköltö C ser mák Antal sírjánál, ki immár 60 éve nyugossza itt örökös álmát temetőnkben. A sírkő körül 160. színes lampionnal diszitett obelisek állt, tetején gyönyörű vasloborral, melyben lábnyi átmérőjű nagy láng égett. A síron magán s a rácsozaton körül 500 fehér s színes lampion égett, a sirközepén egy magas siri lámpa, a rácsozat két végén egy-egy fáklya lobogott. A sirkövön egy 5 méternyi virág- koszorú folyt körül, elején Brenner LŐrincz ur szép ajándok koszorújával, a rácsozatot 15 méter hosszú czypruslombból készült gyönyörű guirland- koszoru körűé. A díszítés körül egy ifjú derék polgártársunk, — Urbán Endre — üve­ges szerzett magának dicsérendő érdemet. — Napokon, éjjeken át fáradott, hogy e gyönyörű díszítést, mely valóban az egész vá­ros polgárságát csodálatra bírta, létre hoz­hatta. — Fogadja a polgárság nevében leg- Őszintébb hálás köszonetünket s Önzetlen fárado­zását jutalmazza meg a kegyelet Istene. A ma­radandóankészült díszítések a polgárság szives adományaival fedeztetnek s a kegyeletei pol­gárságunk névsorát jövő számunkban koz- lendjük. — Esti fél hét órakor, — mikor a ragyogó fényben égő emléket ezer meg ezer ember állta körül, megjelent az emléknél a helyi dalárda Langer karnagy vezetése alatt s két „Gyász-dalt“ s végül Kölcsey „Hymnus“-át énekelte. A meghatottság kifejezése tüh'özŐdött minden arczon. A dalárdát e sikeres előadásáért s, kegyeletes megemlékezéseét't mindnyájunk elisme­rése illeti meg s az ünnepély végén. Balogh Károly egyleti elnök megvendégelte a derék tagokat. — Városunk polgármestere Burnt Ferencz ur felől sajnálattal értesülünk, hogy be­tegsége aggályos fordulatot vett. — Antisemitaságok és semitáskodá­SOk. Nyilas mosonymegyei községben tegnap­előtt éjjel, valamennyi zsidó boltost kiraboltak; Steiner Móniét agyonlőtték s egy zsidót súlyosan megsebesítettek. A segéd-szolgabiró megszaladt, Most egy század katonaság van ott. — Eötvös Károly képviselőnknél a napokban egy körösi deputátió járt panaszkodni, hogy mért vállalta el az eszlári sakterek védelmét. Eötvös azt mondta nekik, hogy rósz helyen járnak, mert Ő ugyan képviselőjük nekik, de nem ügyvédjük; Eötvös ügyvédhez pedig semmi közük. Egyébként udva­riasan megvigasztalta őket. — Verhovay Gyula szerkesztői múlt szerdán d. u. egy budapesti kávé­házban egy Nagy (Grosz) nevű zsidó fiatal ember megakarta támadni a „Függetlenségbe“ irt anti- semita czikkeiért, de Verhovay ki mindig re­volvert hord magánál, elővonta forgó pisztolyát s ettől Nagy meghátrálva, eltávozott. — Vár­palotán múlt vasárnap reggel a zsidók házain zsidó ellenes. plakátok voltak kiragasztva s most keresik a plakátok fölragasztóit. — így folynak ezek a gyönyörűséges állapotok országszerte s a kormány még sem végez azzal az eszlári bün- ügugyel. Az „Éljen Istóczy!“ mellé most máraz „Éljen Tisza Kálmán!“ is illik! — Egy eredeti öngyilkos végrende­leti levele akadt a kezünkbe a napokban hi­vatalos másolatban. Rendkívüli érdekességé­nél fogva közöljük szószerint, a nevek elhall­gatásával, a család iránti telüntettből. lm a levél: Kérem a tisztelt egyház és község elöljáróit! Miután én alólirott elhatároztam magamba, hogy e czudar világtól megválók, és miért ? felelek reá, azért mert elsőben ily komisz, czudar kormány alatt élni valóságos büntetés. 2-or. Pap! legyen az bármily fel­világosult vallásu, és tartozzék bármely fe- lekezethez, azért csak heréje a nemzetnek; mert nagy szamár, ki hiszi azon dogmákat, melyeket én is, meggyőződésem ellenére sok buta népnek hirdettem. Legyen iskola és le­gyen a nép fejébe tudomány (és legyenek érdemes vezérei jól dotálva) akkor e haza népe, kivált protestáns nem fog elveszni. — 3-or. Kérem a bíróságot, hogy érczkoporsót, mintegy 65 írt hozzanak, Yanicseknek (czi- pészem) 16 frt jár, továbbá a bíróság felelős az elveszendő holmiért: ha hivatalon kívüli embert e házba bebocsájt, mert van itt egy asztal, melyen Írásom találják, belső szobába egy ágy, a bejárati ajtó mellett egy szekré­nyen kívül minden sajátom, s igy a jövede­lem, mely nálam levő birtokomból bejő tiszta, és az érczkoporsót Szalay József ur tartozik megvenni, mert nála is van pénzem mintegy 150 frt, a többi pedig legyen azoké, kiknél van. Isten legyen irgalmas az e czudar és komisz kormány intézkedésének. — Sz. Ign. m. k. tihanyi pap. N. 13. Nálam pénz jelen­ben nem lesz, mert arról eleve gondoskodtam, hogy ne legyen, mint irám is, Szalay József a költségeket ki fogja fizetni, szobámon kívül van egy malacz véndel darával, szűrő kanál és csipővas; óra, gyűrűk és ruháim ide benn vannak. November 22-én 1882. Náczi. — Az egyház kvitt velem, mert fél öl fa az istál­lóba (SÍ drb) sértetlen, másik fél öllel meg a gondnok tartozik 6 frt. — 24 frt. M. Tinit üdvözölve, kívánok neki jobb jövőt, mint én adni akartam. Isten veled imádott földi an­gyalom. Náczi. — Másolat hiteléül stb. — A martonvásári uradalomban lóvonatu vasutat készítenek egyelőre a szeszgyártól Gábor- majorig. Az egész terv és kivitele a derék Kovács kasznár ur müve. — Hoszter Fülöp várpalotai gyilkos ellen a tárgyalás alkalmával a többek közt azt a vádat is emelték, hogy Kajáron, Bocsor Ist­ván községi pénztárnoknál betört és mintegy 600 frtnyi összeget rabolt el. Erre a vádra az állítólag Hoszter tulajdonát képező és Bo­csor lakásán hátrahagyott gyufatartó, vala­mint két asszony kijelentése szolgált alapul, kik a Bocsorral átellenben lakó Dobosi Jó­zsef háza előtt láttak a tett elkövetése al­kalmával két férfit. Dobosi József fiát Alajost vélték felismerni, s ezek miatt utóbbit Bo­csor bünrészességgel vádolta. A bíróság tud­valevőleg úgy Kosztért, mint Bocsor Alajost e vád alól fölmentette, s most utóbbi alap­talan vádaskodás miatt Bocsor ellen kerese- teteinditott a veszprémi kir. törvényszéknél. A törvényszék azonban az ügyet a járásbíró­sághoz tette át, mely legközelebb fog ha­tározni. — Szülök figyelmébe! Egy jó maga- viseletü s nyolez osztályt jó eredménynyel végzett fiatal ember, ki a magyar s német nyelven kívül még a franczia nyelvben is némi jártassággal bir, óhajtana egy, esetleg két normális vagy gymnasiális tanulót ok­tatni. Bővebb tudósítást a szerkesztőség ad. — A veszprém-szabaüi-i útra vonat­kozólag vettük a következő sikerült nyilat­kozatot, melynek szomorú közállapotainkat illustráló igazságaihoz szükségtelen kommen­tárt fűznünk. lm a nyilatkozat: „Tekintetes Szerkesztő ur! Becses lapjának múlt heti számában „Egy szabadi“ aláírással az a pa­nasz emeltetik, hogy a Szabadira vezető országút rósz. — Tudtommal az nem orszá­gos, hanem csak községi ut, és ez az én kúrám alá csak akkor került, mikor már járhatatlan volt. — Elég sajnos, hogy a vá­ros, melynek egyéb községi útja nincs, és mégis azt az egyet is éveken át úgy elha­nyagolja, hogy azon a kocsizás majdnem le­hetetlen. — No de ez igy van nálunk, de Szabadin is. Azt, azt, czikkiró legjobban fogja tudni, hogy mig nem kényszerittetik az utcsinálásra, addig ő sem tesz semmit. Czikkiró téved, ha azt hiszi, hogjr én az út­ból tavat akarok csinálni, és ha azt hiszi, biztosítom, hogy nem békáknak, hanem oly közmunka köteles polgárokat hordatnék bele, kik utcsinálási kötelezettségeiknek se­hogy sem, vagy csak kényszerítve tesznek eleget. — Akkor pedig nem egy, hanem több szabadi kerülne bele. Czikkiró tehát legyen türelmes, ha a kérdéses ut rám biza- tik és az idő engedi, meg fogom azt is csi­náltatni. Ha pedig én arra képes nem le­szek, majd megcsinálja az isten. Tisztelettel kérem a tekintetes Szerkesztő urat, hogy ezen soraimat válaszul becses lapjába föl­venni szíveskedjék. Ezután maradtam t. szer­kesztő urnák stb. stb. Androvits Imre. — Uj ügyvédi iroda Veszprémben. Fényes Ignácz ügyvéd ur városunkban (árva- utcza 265. sz. a.) ügyvédi irodát nyitott. Ajánljuk a t. közönség pártfogásába s figyel­mébe ! — Apró tolvajok. Csóthról Írja leve­lezőnk, hogy három 12—13 éves földműves fiú octóber 28-án este 9—10 óra tájban fellopóztak egyik helybeli gazda padlására, s onnét 3—4 koszorú kukoriczát lehoztak s eladták. Majd kimentek a földekre, hogy onnét is lopjanak, de itt fajt vesztettek, mert a csősz megcsípte őket. — TŰZ. Högyószből írják lapunknak: községünkben octóber 28-án déltájban egy ház kigyulladt. A lakosok jobbára kint vol­tak a mezőn, s mire a tüzet észrevették, s onnét bejöttek, már 13 ház állt lángok­ban. Az volt a szerencse, hogy a nt. magasi tűzoltók megérkeztek, ezeknek sikerült csak a tüzet eloltani. — A kár — minthogy a házak közül kevés volt biztosítva — te­temes. — Újabban felfedezett tolvajbanda. Szőllősi Stefi, olaszfalusi, Székeli Ferkó, haj­máskéri, Schneller Dezső, lángi születésű faczér suhanezok garázdálkodtak egy idő óta a városban, s leginkább az esti órákban a korcsmák előtt időző kocsikról lánczokat, pokróczot, szűrt stb. loptak el s odább állva, azt elárusították. A héten Rothauser Samu korcsmája előtt megálló kocsikat kezdték fosztogatni, azonban rajtcsipettek, elfogattak s az illetékes hatóságnak átadat­tak. Érdekes, hogy midőn ezen tolvajok egy- egy korcsma előtt több kocsit pillantottak meg, ezen kifejezést használták: „Gyerekek itt lehet ám gyalulni“ (értsd: lopni). — Talált gyeriliekhulla. A temető- hegyen levő u. n. nagy tóban egy ujdonszült csecsemő hulla találtatott, f. hó 1-én; a bonczolás alkalmával kitűnt, hogy a hulla nem volt teljesen kifejlődve, s nem élt, mi­dőn a vízbe dobatott. A gonosz anyát a rendőrség nyomozza. — Ludtolvajlás. A napokban két ház­ból 7 liba lopatott el, melyek közül hármat a tettesek ott a hely színén megöltek; azon kést, melylyel a ludakat megölték, ott a fűben elejtették, s az megtaláltatott, mint bűnjel, mire a késnek gazdája is előkerült. Ezeknek jóformán a torkukra forr a libape­csenye. — Betöréses lopás. Nem nálunk, ha­nem Székesfej érváron f. hó 1-én Weisz szűcshöz ismeretlen tettesek betörtek s ösz- szes áruit boltjából elvitték; a becsületes feljelentő jutalmat kap, s fordulhat a helyi kapitánysághoz is ez ügyben. — Az uj magyar királyhymnus pá­lyadijra újabban Urbán Endre ur 1 irtot, Márton Miklós ur 25 krt, s Scharf Alajos ur 20 krt küldöttek be szerkesztőségünkhöz. Eddigi gyűjtésűnk a már kitüntetet 9 írttal együtt 10 frt 45 kr. Fogadják a hazafias adományozók szives köszonetünket. További adományokat elfogad s nyugtáz irodánk. — Halálozás. Súly Gábor sütő, váro­sunk egyik közbecsülésben állott derék agg polgára, kedden halt meg hosszas betegség után. Béke lengjen porain! — A devecser-vidéki gazda-kör f. hó 9-én, reggeli 9 órakor Devecserben (saját he­lyiségében) választmányi közgyűlést tart, melynek fontosabb tárgyai lesznek: A sza­kosztályok megalakítása; a gazda-kör téli teendőinek megbeszélése s végre netaláni in­dítványok ! — A gazda-kör úgy választmányi, mint rendes tagjainak megjelenése felette fontos, a mennyiben a szakok szerint való felosztás — a szakosztályok megalakulásával — véget ér! — A gazda-kör minden egyes tagjának egyik vagy másik szakosztály tag­jává kell lenni. — A tagok minél nagyobb számbani megjelenése kéretik. — "Városi közgyűlés tartatik folyó hó 8-án a városháza tanácstermében, melyen nagy érdekű ügyek, igy a jövő évi költségvetés s a Taliánkut tengeri kígyója is szőnyegre fognak kerülni, miért is üdvös dolog lesz ott a t. képvi­selő uraknak minél nagyobb számban megje­lenni. — A vámosi ut, különösen a község túlsó oldalán oly karban vau, hogy —- mint bennünket értesítenek, ott életveszély nélkül alig járhatni. A hosszas esőzések rongálták igy meg. Jó lesz tenni róla. — Biztos szer a phylloxera ellen. A napokban egy közeli helységben a phylloxera- vész továbbterjedése meggátlása czéljából gyűlést tartott az érdemes kupaktanács s egy érdemes elöljáró ott a következő alapos indítványt tette: „Legjobb lesz komék, ha kérnénk egy fillokszerius komiszárust, azt osztég beássuk a fillokszeriusok közzé, tegyen róluk amit tud!“ Csak nótárius józanságán múlt, hogy ezt a famózus indítványt megyénk dicsőségére határozattá nem emelték. — A liorgos-utcza rémes krónikája egy lappal gazdagabb lett. Vámosról díszes násznép több kocsin vitte a menyasszonyt Szt.--Gáli-felé, a hosszú országutakon minden jól ment, de a hor- gos-utezára nem gondoltak. Amint jönnek a vig muzsikaszavas násznép, az egyik kocsi nagyot zökken, recscs! s a bénulok gyönyörűen kipotyogá- nak, tetejükbe a tulipántos láda, meg egy pár czigány gyerek furulyástul, bőgőstül. Mondtuk nekik, csak nem kell megijjedni, föl se vegyék. Epen csak az a hiba, hogy nem hájfejü megyei vagy városi meghagyatikok legyenek, mert ha úgy volna, ezután a katastrófa után másnap már ripsz-rapsb megcsinálódnék ez a veszett utcza is. Ezt a boldog esetet be kell várni. Mi is\azt várjuk. Csak nem kell búsulni! — A Tallián-kut ügyében gyűlést tartott a napokban a városi gazdasági bi­zottmány ; de persze a hol se pénz, se posztó: ott jue keress! És oszlának széjjel eredmény­telenül a derék gazdálkodók! — Előléptetések. A helyi honvédség derék alezredese Schweitzer, ezredessé, — Halassy kapitány pedig őrnagygyá léptetetett elő. Csordányi Géza hadnagy, ki előzőleg vá­rosunkban tartózkodott s itt most is rokon­szenves emlékezetben van, főhadnagygyá lett. Fogadják őszinte üdvözlésünket! — Az almádi-i fürdöházat e héten lebontották. A szerencsétlen vállalkozók bíz­vást lebonthatták volna azt még augusztus elején, mert attól kezdve már a csigérhalak fürödtek benne entreé nélkül. Ez a zimankós nyár czudarul beütött Almádinak ez idén. ját, s hazajön a keservesebb, de tisztesség* sebb kenyérre. Ismerőseinek . általunk szivt üdvözletét küldi. — Utasok figyelmébe. (Beküldetett Figyelmeztetem mindazon t. ez. utazókat, kik Kis-Czellben kiszálnak s éjjelre ott m£ radnak, hogy ott bizonyos Singer nevű ver déglőstől őrizkedjenek, noha az említett a utazókat dij nélkül szállítja szállodájába, d csak azért, hogy azután ott túlságos zsarc lásával a szállítási dijt kétszeresen megye gye, mert ő, tekintve az italok és étele rosszaságát, oly bámulatos árt szed, hog minden becsületes ember kerülni fogja; ig p. o. egy gulyásért s fél liter .borért 5 krt kér. Tudomás és ahhoz alkalmazkodá végett közhirré teszi egy utazó. — Tolvajok Őskiin. Vanyó József ős küi lakos kárára f. hó 1-én éjjel az utcz felőli ablak betörése mellett ismeretlen tel tesek több ruha és ágynemüeket tolvajol tak el. — Szerencsétlenség Gyertyánkutoi Folyó hó 2-kán Gyertyánkut községben ké oda való ifjú legény verebekre vadászi akar tak, azonban a fegyver nem sült el, későb a szobában a mint a fegyvert igazítani akai ták, elsült és egyiket a legények közű agyon lőtt. — Második gyümölcs-termés. Múl hó 28-án a balaton-kisszöllősi szőlejében Pa Gyula segéd-szolgabiró ur hét darab teljesei megérett czitrom-almát szedett le. — Felhívás! Hazafias tisztelettel szólítom fel fiatalabb írókat, nevezetesen azokat, kik műn kásságukat a lapokban már némileg érvényesítettél vagy önálló kötetet is adtak ki müveikből, — mi szerint egy, jövő 1883. évi január hóban megjele nendő kötethez, (terjedelmük szerint egy vagy töbt verses, avagy prózai müvekkel hozzájárulni szives kedjenek. Mindenesetre inkább oly müveket kérnél melyek még eddig sehol meg nem jelentek. — i könyvből befolyó összeg egész tisztajövödelm halhatatlan költőnk, Arany Jánosnak felálli tandó emlékszobor alptőkéje emelésér fordittatik. A közreműködni óhajtók leveleiké illetőleg müveiket egyszerűen alulirottho czimezve mielőbb — legkésőbb azonba; 1882. évi deczember hó 1-ig, — Szatmárra lő gyenek szívesek küldeni,megjelölvén pontosan címüket hogy szükség esetén velők értekezni lehessen. -| Szatmártt, 1882. okt. 30. Pap Zoltán. — Mire jó a szent kép. Az orosz paraszto: tudvalevőleg babonás tisztelettel viseltetnek szén képeik iránt, de hogy a rendőrök sem tekintik kő zönséges faképnek, azt a következő történetke is bi zonyitja. Egy angol kapitány hajója befagyott Kron stadt előtt, kénytelen volt ott telelni. A kikötő azon ban tele volt gyúlékony anyaggal s ezért a rendőri ség még a gyertya-gyújtást is szigorúan eltiltotté Képzelhető angolunk elkeseredése, a kinek a hossz; téli éjszakákat sötétben kellett tölteni. — Egy est világot vett észre egy közeli kunyhóban, oda né hát egy szent kép előtt ég a gyertya. Angolunkna mentő gondolatja támadt. — Másnap a legénységgé egy szent képet csináltatott, s a következő éjjel vi gan lobogott kajutjében a lámpa a szent kép előtt Az éjjeli őrség szitkolódzva nyomult be a kapitán; szobájába. De a mint meglátták a képet, kereszté hányva magukra — dicsérték az angol vallásosságál Az angol markába nevetett és egész télen át égett a lámpát minden baj nélkül. 1 — RÖVID HÍREK. Borzasztó tűzvész dü, höngött Alsó-Mislyen múlt hó 30-án, mel} alkalommal három ház kivételével az égés; falu leégett. — Merénylet bíró ellen. Konyi kovics, zágrábi járásbiró ellen ismeretlel tettes merényletet követett el. Az ablakoi,' át kétszer szobájába lőttek, mikor mé( aludt. — Moltke, a hírneves német genera lissimus tegnapelőtt ünnepelte a porosz ve: zérkari főnökségének 25 éves jubileumát. —• Nagy botrány volt Pozsonyban múlt hó 30-án Simonyi Iván országos képviselő és lapszer-, kesztő megtámadta az utczán Dr. Buprech. tét s kétszer arczul ütötte. — A hajótörései Odessában napi renden vannak. Nyolcz hajcj sülyedt el nehány nap alatt. Több embeí elveszett. — Elütötte a robogó vonat Tóti János fővárosi vasúti őr feleségét, ki i nyitva levő sorompót akarta becsukni. A szerencsétlen asszony meghalt. — Iszonyt gyilkosság. Mácsán, Pestmegyében egy bodná mester nejét, anyósát, s kis gyermekét meg gyilkolta, azután fölment a padlásra, hasábí szúrt s a ház tetejét magára gyújtotta. — TŰZ a waggonban. A london-edinburghi vas utón egy utas gondatlansága kötetkeztében i ki ágyában dohányzott, tűz ütött ki. A. ! egész vaggon leégett, s a vigyázatlan uta is halálát lelte a lángokban. — Magyar Gyula, belmunkatarsunK. már egy hava, hogy hapták szóra hallgat s kemmandőra gondolkozik Győrben. A gyöngy­életet már alaposan kitanulta; nemsokára j meg is köszöni már osztrákék potyakoszt-

Next

/
Oldalképek
Tartalom