Veszprémi Független Hirlap, 1888 (8. évfolyam, 1-54. szám)

1888-02-18 / 7. szám

Veszprém, 1888. Nyolczadik évfolyam, 7. sz. Szombat, február 18. MEGYEI- S HELYI ÉRDEKŰ, VEGYES TARTALMÚ HETILAP Előfizetési árak: Egész évre Félévre Negyedévre 6 frt — kr. 3 frt — kr. 1 frt 50 kr. Egyes példányok ára 15 kr., s kaphatók Herczeg Lajos üzletében s a kiadóhivatalban, IL/Ceg:jelen, minden szombaton. — Előfizetési pénzek a kiadóhivatalba, VESZPRÉM, Horgos-utcza, 105. szám a. küldendők, —— hirdetések: és iT-sriXjTi’iEEeEiTc: a kiadóhivatalban fogadtatnak el. — Egyhasábos petitsor (tere) 6 kr; nyilttér petitsora 20 kr s a bélyeg. A szerkesztővel értekezhetni, vasárnap kivételével, naponta d. e. 8—12, d. u. 2—7 óra között. Szerkesztőség: Veszprém, Babóchay-tér, Kovács-ház, a »Petőfi“-könyvnyomdában; hová a lap szellemi részét illető közlemények küldendők. Kéziratok vissza nem adatnak. A magyar király itthon. Budapest, február 17. Fényben és pompában emelkedik a ki­rályi vár a budai hegj^ormon: a király és királyné itthon vannak magyar hazájukban és ismét huzamosb ideig maradnak magyar népük körében, melylyel szivtől szivhez húzódó ezerszeres szálak által vannak örökre szorosan összekötve. Ismét a király ő felsége honol a királyi lak, királya fénynek, de szorgos uralkodói mnnkának is szentelt helyiségeiben. Jönnek és mennek az ország nagyjai, a kiken fényes sugarakban árad szét az uralkodó kegye, fel­emelvén őket méltóságban és tiszteletben a Írón zsámolyához. — Jönnek és mennek a kormányhatalom felelős végrehajtói és mind­azok, a kik hivatva vannak közvetlen a király személyéhez hozni jelentést, hirt, beszámolót. De jönnek és mennek mindazok is, kiket a sors vagy az emberek igazságtalansága nyo­morba és ínségbe sodort, s akik a király nagy szivétől, áldást osztó kezétől könyörög­nek és remélnek orvoslást és megszabadítást, fájó sebeikre balzsamot, meg nem érdemelt szenvedéseik enyhítését. Fájdalommal nélkü­lözi jelenleg a király kitűnő tanácsosát és referensét és Bécsből napról-napra távirati jelentést kell adni a királynak a legmagas- sabb kabinetiroda magyar vezetőjének Pápay Istvánnak hogy létéről, ki különben soha sem hiányzik a király oldalától, ha Magyarorszá­gon időzik, kit azonban most ágyhoz szege­zett és Bécsben visszatartott betegsége. Csak nehezen nélkülözheti a király ezen kipróbált jeles munkatársát, a ki a felségfolyamodvá­nyok elintézését olyan finom érzékű lelkiis­meretességgel, oly rendkívüli tapintattal készítette elő ; de azért Pápay szelleme mű­ködik, a király kabinetirodája telve van főnö­kének igazi magyar lényével, ha annak időn­ként távol is kell maradnia. Sem a nagyoknak, sem a kicsinyeknek, sem az előkelőknek, sem a szükséget szenve­dőknek nem lesz panaszra okuk. A királyi palota kapui tárva vannak, mindenki bebo- csáttatást nyer, a ki a királyhoz jutni akar. | A nagy márványteremben fogadta vasárnap Magyarország királya felséges nejével és gyermekeivel oldalán, a magyar társadalom elitjét. Akkor volt a bál a magyar udvar­nál. A mi születésnél, állásnál és szellem­nél fogva előkelő, az ^vendége volt a király­nak és házáuak. És ma nyilvános kihallga­tások vannak, a király azok számára lesz otthon, a kik nem fényt és megtiszteltetést, hauem kegyelmet és igazságot keresnek. Közben Erzsébet királynénak, ezen föl­dön vándorló fényalaknak, Magyarország véd- angyalának és bálványának magasztos érzéke, nemes szive, adakozó keze működik csend­ben és fáradhatlanul. Nyájassága mindenkit elbájol, kegyessége minden szivet magá­hoz köt. De a trónörökös és neje és a „magyar herczegkisasszony“: Mária Valéria is teljes magaslatán állanak magasztos feladatuknak, melyet felséges szüleik szivéhez és trónjához legközelebb eső állásuk hárít reájuk. A tróu- örököspár alig érkezett meg a magjmr fővá­rosba, mindjárt megérkezésük napjának esté­jén elment az operába, hogy megjelenése által a kiválóan magyar nemzeti kultur-egy- let ünnepélyének megadja a legmagasabb fényt és ékességet, s tündöklő módon bebi­zonyítsa a Magyarországgal való összetaVto- zandóság érzetét. És mintán a trónörökös a következő napot az általa szerkesztett kor­szakalkotó magyar műnek szentelte, feleségé­vel és nővérével vendégül ment egy magyar házhoz, özvegy gróf Csekonics Jánosnéhoz, ahol az uralkodó családnak több számos tagját találta, és a hol a dicsőséges Habs- burg-Lotharingi ház fenséges sarjai, a magyar aristokrácia körében magukat oly jól és otthonosan érezték, hogy hajnali 4 óráig ott maradtak. Van magyar királyi udvar és mag}7ar királyi család az, mely itthon millió szivek­ből fakadt örömzajtól vétetik körül. s. A megyei vörös-kereszt-egylet közgyűlése. Meghívó. A magyar szent korona országai vörös kereszt-egyletének veszprémmegyei választ­mánya és veszprémi fiókegylete által 18S8. évi február hó 26-án d. u. 3 órakor Véghely Dezsöné urhölgy lakásán tartandó közgyűlésre A közgyűlés tárgyai: 1. Az alapszabályok 14. §-a értelmében a fiókegylet számadásainak megvizsgálása. 2. A lejárt évben történt működésre vo­natkozó jelentés előterjesztése. 3. Az 1888. évi teendőkre vonatkozó ja­vaslat tárgyalása. 4. Az egyleti tagok indítványának tár­gyalása. 5. Az alapszabályok 25. §-a értelmében a megyei választmány 1887. évi számadásai. 6. Az 1888. évi költségelőirányzat. Továbbá 7. A fiókegyletek évi jelentésének és 8. A választmány és fiókegyletek 1887. évi működésének tárgyalása. 9. Az alapszabályok 11. §-a értelmében a választmányi tagok sorshúzás utján kilé­pendő Vs'da helyett (7 nő, 3 férfi) uj választ­mányi tagok választása. Választói és szavazási joggal az alapsza­bályok 6. §-a szerint csak az alapitó és rendes tagok bírnak. A fiókegyletek a 21. §-a értelmében a közgyűlésre szavazattal biróképviselőket jogosí­tottak küldeni. Veszprém, 1888. február 12. A megyei választmány és a veszprémi fiókegylet választmányának megbízásából: KopácsiI ■‘árpád, Végliely Dezsöné, e. elnök. e. elnök. Don ff rác z Jenő, e. jegyző. Vidék. Varsány, febr. 15. (A „Veszprémi Független Hírlap“ szerkesztőjéhez.) Bál, the-estély, zene-estély! Ezek a jelszavak most minden felé, úgy a szép Balaton környékén, mint a Bakony tövében, úgy a főváros zajában, mint a provincziális helyek csendes utczáin. — De nem is hiszem, hogy volna fiatal ember, kinek ereiben most a vér valami lenke walzer helyett szilaj csár­dás tempóban nem czirkálna. — Nem is lehet ae máskép. A jó vér nem tagadja meg magát... Varsány és környéke fiatalsága a közügyek és Har­sas élet előmozdítása körüli tevékenységéért meg­érdemli a méltó elismerést, mit be bizonyított', az által is, hogy a környék összes intelligentiáját — ami még ez ideig nem történt —■ a múlt szomba­ton össze hozta s a varsányi gyógyszertár helyisé­geiben egy olyan familiáris, fesztelen tánczvigálmat rendezett, mely a jelen levőknek bizonyára sókáig kedves emléke leend. — A rendezőség mindent elkövetett, hogy Varsányban, s környék centrumá­ban az első összejövetel a tánczvigalmak jő hírne­vét megalapítsa; s czélját el is érte, mert a helybeli itelligentia közül senki sem hiányzott, a környékből pedig igen sokan jelentek meg. A termek pazar díszítése mindenkit meglepett s a zirczi bálokban és majálisokon kedvelt Tori fekete gyerek 12 tagú bandája ugyancsak derekasan megállta helyét s nem igen engedett tért a »hogy volt“ kiálltásokra. — A fáradhatatlan rendezők az érkező hölgyeket igen csinos kiállítású kis köuyv- alaku tánczrenddel lepték meg, melynek külső lapja aranyos betti nyomással „Varsány-Péterd s»egye-le- gények bálja“ feliratot viselt. — Az első négyest 16 pár tánczolta. — A szün óra alatt felkérésre Sporzon Pál ur ragyogtatta kitűnő tehetségét gor­donkán. — Csermák „Csere bogár, sárga cserebogár“ nótáját oly virtuozitással adta elő, hogy szerényte­lenség lett volna megróni azt akis aranyost, a kinek ajkáról önkénytelenül lebbentek el e szék: „óh ezért Sporzón ur megérdemelne valamit! ... Az utolsó csárdás reggeli 7 óra felé volt. íme a jelen levő hölgyek névsora: Ágoston Györgyné, Csiba Károlyné, Hajnóczky Béláné (Lázi), Handler Józsefné (Péterd), Juhász Antalné (Lázi), Laubhaimer Józsefné, Matisz Jánosné (Sikátor), Sági Lajos, Szente Gyuláné^ (Sikátor), Ta- labér Ferenczné, Ágoston Gizella, Ágoston Teréz (Lázi), Kéz Lujza (Péterd), Laubhaimer Józsa, Ma­tisz Ida, Talabér Julcsa stb. Dumnorix. Színészet Pápán. (A „Veszprémi Független Hírlap“ szerkesztőjéhez.) Pápa, febr. 17. Köztudomású tény az, hogy hazánkban per pedes járnak az apostolok s a vidéken sok nyomor­nak, nélkülözésnek van kitéve egy-egy színtársulat. A közönség, ki már kiábrándult ugyan ama véle­ményből, hogy a színészeket komédiásoknak nevezze, ma már szórakozást keres a színházban, kedélyt akar ott felvillanyozni, csiklandozni az idegrend­szert. Szóval, itt is látszik az elromlott Ízlés, sőt talán itt látszik legjobban. A szó legtágabb értelmében vett közönség, amit némelyek müpártolónak szeretnek nevezni, nem kívánja már, hogy a színészek hazafias missiót tel­T Ä B C Z A. Fehér és fekete szeder regéje. — Ovid mítamorfosis IV. könyv. — Priamus a legszebb fiú, — s Thisbe akkor 'időben Legbájosb szépség kelet összes lányi sorában, Tő szomszédságban laktak Babylonban, a melyet Még Sémiramis, a hős nő volt, aki körül vett Monda szerint — égett sárból készült falazattal. A szomszédság ismertette meg őket, S ez gyulasztá fel sziveikben a szerelemnek Első szikráját, azaitóbb hő lángra növekvőt. S nem rajtok múlt már, hogy a két szív egybe | [nem olvadt] | A szerelem magasan lobogó fáklyája hevétől. — Nem! hanem a szülők tiltották meg szigorun ezt! Ab! de azért — mert ezt megtiltani nem lehetett [— ők] Egymásért titkon annál hőbb vágygyal epedtek. Erről senki se tud semmit. Intés s jelek által Szólnak egymáshoz, s mentői mélyebbre takarják Annál izzóbb lesz keblökben a betakart tűz. Nyilj föl s engedd, hogy egymás kebelére boruljunk. Vagy ha sok ez, legalább egymást, hogy csókkal [illessük!] Mégis el ismerjük, hogy méltó hála az ami Minket irányodban kötelez, mert a te kegyed, hogy Által juthatnak szavaink egymáshoz e résen.“ IJyen féle beszéddel teltek köztük az órák. Es mikor esteledett búcsúzának és búcsú közben Egyik a másikhoz csókot küldött búcsú jelként. S újra, hogy a hajnal ismét eloltogatá a Múló éj tüzeit, — s a nap fel szivta a harmat Gyöngyöket a gyepről, — reggel még össze jövének Ott a szokott ponton s panaszuk miután kizokogták Össze beszéltek, hogy most már használva az estét Megcsalják e ház őreit és majd kilopódznak A kapukon a jövő éjben s elhagyva a várost HogJ ne sokat keljen a mezőkön szerte bolyongni, Ninus hamvedrét keresik föl, s összejövésük Ott lesz az azt jelző nagy eperfa árnya alatt majd, — Mert itt állt egy hüs forrásnak tő közelében, A hó színű eper ezrétől görnyedezett törzs. Ebben egyeztek meg s a nap, mely ez óta előttük Oly későn tetszék közelitni az elnyugováshoz Végre le szállt, be merült a vizekbe, onnan az éj is Felbuktatta fejét. S véres szájával darabokra repíti, szakítja. Priamus a ki utóbb jött, megpillantva a porban A vadnak nyomait megrendült, s elhalaványult. És mikor a véres takarót is megleli, ekkor Föl jajdul kínosan, s ezt monda elkeseredve: ,0h! mi kik egymást oly életre halálra szerettük Együtt végezzük életet is, mire csak te Voltál a méltóbb, mint én, ki halálod okoztam. Oh! te szerencsétlen, én voltara gyilkosod, én mert Én engedtem meg, hogy e vészes helyre magad jöjj Éjszaka egy magad és én később jöttem utánnad! Oh! ti e kősziklák közt élő minden oroszlá« Jertek, az én testem szagassátok darabokra, Es vétkes szivemet tépjétek szét fogatokkal: Ejb de mit, a gyávák szokták óhajtni haláluk;“ így szólt s fölvévén Thisbé tépett takaróját. A jelzett fához kezeiben elvitte magával. Itt a jól ismert leplet könyekbe fürö.sztve S csókjai ezreivel beborító, végszava ez volt: ,Idd fel drága lepel kifolyó vérem patakát is-“ És ezután vele volt kardját mellébe döfó be, Mit haldoklás közt sem vont ki vissza szivéből. Ily helyzetbe feküdt háttal leterülve a földön. A vér messze lövelt a magasba a seb közepéből, Mint mikor egy vízzel telitett cső megreped és a Vizsugarak sebesen felszállnak a légbe nyilasán, S azt sistergésük hangjával messze betöltik. A két szomszéd ház hosszában régi időből Még mikor épültek — vékony hasadéku kerittés Nyúlt végig, — se hiány nem tűnt fel senki [szemében.] A szerelem mit nem lát meg? — legelőször [e rés is} °h • szeretők, egyedül éber szemetek veszi észre, S fel ne használja utul mindjárt, melyen az ajakaknak Eltiltott szava, s a gyengédség halk susogása Bátran szökbessék hozzátok kölcsönösen át. Amikor itt áltak túl Thisbé — Priamus innét, 8 arezukat érintő lélekzetük át a nyíláson; Hányszor sóhajtják: „köztünk mért állsz te irigy [fal ?] Thisbe megcsalva övéit. Á házból ki szökik, s védelme alatt a setétnek Fel kérésé Ninus hamvedrét, s a fa alá ült — Bátorságot adott.neki nő létére szerelme. — Nyomba, hogy ez történt, im jő egy szörnyű oroszlán Egy csak most végzett mészárlásból, s közelit a Forráshoz, hevülő szomját hüsitni vizéből. Tisbé észrevevén a hold bágyadt sugáráuál, ; Rémülten a közel barlang üregébe futott be, | Háta megett hagyván futtába a lehűlt takaróját. A bősz vad szomját kielégítvén a patakból Ismét visszafelé indult erdői lakához, S amint útjában meglelte a földre lehullott i Női lepelt, üresen, nő nélkül, boszura gerjed: A fa gyümölcsei a vértől mind meg feketültek, S a vér nedvvel telt gyökerek bíbor szinüekre Festék a gályákon függő szedrek miliőit. — Félelmétől nincs teljesen megszabadulva Thisbé, mégis elősiet, óvni akarva szerettet, Hogy ne csalassék meg; szeme, lelke, kémleli merre S hol lehet a várt ifjú, kinek majd óh! mi öröm lesz Elmondhatnia, mily vész torkából menekült ki ! Oh! de látva a helyt, s a szederfa átalakultát Meg döbben, — döbbenti a szedrek uj színe — s [kétli,] Itt-e a jelzett hely? s kétlő habozása között im Egy vérző bullát pillant meg előtte a földön 1 Hátrál, elsáppad, sáppadiabb lesz a halottnál. .. Majd föl rázkódik, mint a tenger színe szokta A mikor a szélvész egyszerre magasra dagasztja. És mikor a hullán szeretőjét ismeri fel, most Tördeli karjait és szaggatja haját a fejéről, A kedves testet megölelve szivére szorítja. Sebjeit és vérét köny árjával beözönli, És hidegült arczát csókkal halmozva kiáltott: „Ob! Priamus tőlem mily balsors foszta meg engem? Oh! Priamus szólj! ez szeretett Tisbéd szava hozzád, Halld meg, hunyt szemeid még egyszer nyisd fel [előtte!“] És Priamus Thisbe neve hallattára ki nyitja Már a haláltól meg (nehezült szemeit s miután még Megnézé Thisbét, ismét bé zárta örökre. Thisbé elvesztett takaróját látva a földön S észrevevén, hogy a kard hüvelyében nincsen a [kard vas,] így szólt: „ön kezed az s a szerelmed kik megölének Oh! boldogtalanom téged! Jól van nekem is van, Van kezeimben erő, mely még elbírja a gyilkot, S van még keblemben, a halált elbírni, szerelmem. Kísérőd leszek én a halálba, hisz én okozárn azt. S megmutatom, hogy kit a halál tépett le szivemről, Attól még a halál sem erős elválasztani engem. Egyet kérek csak még tőletek óh! ti szülőink, J És ez az egy ennyi, ennyit tegyetek meg: Hogy minket kiket egy szerelem egy sors köte össze, Mind kettőnk egy köz simák takarója borítsa! És te fa, melynek most árnyodban még csak az egyik Hulla pihen, s mindjárt egy másik is ott lesz az [ényim —] Tartsd fenn emlékét e kettős gyászos esetnek, Ennek után legyen gyászos szinü a te gyümölcsöd.“ És ezeket mondván, keblére illesztve a gyilkot,-7— Mely még a vértől párolgoth — azt oda döfte, t— óhajtása pedig meg lön hallgatva az égben, S itt e földön is, — ott istenek — itt a szülőktől, Mert a szeder máig is még gyász szint ölt mikor [érik,] S a szerető két szív hamvát — egy hamveder őrzi. Soos Lajos.

Next

/
Oldalképek
Tartalom