Veszprémi Független Hirlap, 1891 (11. évfolyam, 1-55. szám)

1891-05-09 / 22. szám

Veszprém, 1891. Veszprémi Független Hirlap. Szombat, május 9. __ vizsgálatok. A helybeli róm. <ath. főgymnasinm Vili. osztályú ta­nulói tegnap kezdették meg osztály­vizsgálataikat s azokat f. hó 15-én fe­jezik be. __ Az érettségi vizsgálatok írás­]j része f. hó 20-tól 24-ig tartanak, j szóbeli pedig a jövő hó 24., 25. és 26. napjain fog Spitkó Lajos tankerü- eti főigazgató úr ő nagysága elnök­eié alatt megtartatni. __ Főgymnaziumunk a torna-verse­íy en. A Pünkösd napján, Budapesten ártandó országos torna-versenyben a íelybeli fngymnázium 12 itja is részt rész, S^eiberling Mátyás tornatanár ár vezetése alatt, ltjaink a IV. kerületi >r. Károlyi útczai reáliskoia épületében esznek elszállásolva. A torna-verseny- •öl szólva dicsérettel emlékezünk meg i magas kormány azon rendeletéről, logy a torna-versenyen résztvevő katk. vallásit növendékek pünkösd vasárnap­ján vallási kötelmeiknek eleget teendők, a. e. 10 és v, órakor a városligeti Her- nina-kápoluában, a versenypróba be­végez tével a szent misén jelen legyenek. — A balatoni gözhajózás megnyitása május 15-én lesz Siófok es Balaton- Füred közt. Jun. 1-től Balatonfüred, Almádi és Kenese közt is megnyílik i forgalom ; úgyszintén Boglár-Révfü- löp és Badacsony között. Boglárról Révfülöpre és Badacsonyba júniusban naponkint töbször közlekedik a gőz­hajó oda és vissza, úgy, hogy a Bu­dapestről jövő és odainduló személy­vonatokhoz rendesen csatlakozhatik. Julius 1-től fogva Boglárról négyszer indul a hajó Révfülöpre, illetőleg Bada­csonyba. Julius 1-én a balatonfüred- kesztbelyi vonalat is átadják a forga­lomnak, Révfülöp és Badacsony köz­beeső állomásokkal. így ez idén az egész Balaton összes kikötőit érintik a gőzhajók. — A balaton-csopaki „Hableány“- forrás vize már kapható a főraktár­ban, Kiss István vt szprémi piacztéii üzletében. A megnyitás ünnepségét azonban a tulajdonosok elha'asztották, mert a kút körüli barakkok s állandó építkezés nem volt befejezhető. A kút tisztítása befpjeztetett s a kristálytiszta savanyuvizet gépekkel töltik az üve­gekbe a ugyancsak gépekkel dugaszol- ják s ónozzák be — a mohai kutkeze- lés mintájára. Üzembetétele az illeté­kes fórumoknál bejelentetett. — Keserüforrás Balaton-Almádiban. A balaton-csopaki „Hableány “-forrás megnyitása óta egyre-másra fedeződnek fel a különféle források, a vidéken. A múlt héten Műn ich b. almádi bir­tokos talált egy keserüforrást s vizét elküldte Bpestre vegyelemezni. Szívből kívánjuk, hogy beváljon. A sok almádi keserűségre bizony elkelne ott — egy igazi keserű forrás! — Ürge Ignáczról, a 2 év előtt váro­sunkban is járt magyar-khinai hittérí­tőről, kinek felolvasó estélyét hírlap- irodánk rendezte, azt halljuk, hogy levelet irt Khinából veszprémi isme­rőinek. melyben jelzi, hogy szex-encsésen visszaérkezett Khinába, hogy Magyar- országon közel 100.000 frankot gyűj­tött; de ez még nem elég a tervezett templomra s kórházra. — Keneseiek öröme. A lefolyt megyegyülésen jelezte az alispán, hogy a kenesei kikötő ez idén még felépül, sőt a rendes gözösjáratok is megkez­dődnek. Nem lesz hát több panasz az iránt Kenéséről, megyénk e kedves ba­latoni fürdőjéről. — Tengerész kapitány a Balatonon. Fiumei tudósítónk jelenti nekünk, hogy P e t e r d y kapitány, ki elsőben ka­pott meghívást a Balatonra, nem találta elfogadhatóknak a feltéteket; a fen gei-en maradt s e héten szerdán már útra is kelt gőzösével Glascov-be. — Most Kardos tengerészkapitánynyal folynak az alkudozások s ezek bizvást. sikerre is fognak vezetni. Kardos derék kipróbált, igen sokat 1 ajózott tengerész, emellett szerény modorú, csendes, higgadt embei\ Vele sokat nyerne balatoni flottánk. — Muzsikus Világ. Kiss Jancsiék, akiknek nem igen vágott be a kultur- bál, a nemzeti kávéházban muzsikál­nak Budapesten s a nyarat hir sze­rint a Margit-szigeten töltik. Kura- czék itthon uralják a helyzetet és a Penitsek-féle kávéliázban hetenkint há­romszor tartanak zeneestélyt. — Jákón ismét tűzvész pusztított e héten. Leégett 6 ház. Biztosítva voltak. A csatári búcsúban összesen 800 ucsus jelent meg. Ezidén e búcsú üíigyon néptelen volt. — Magyar-német énekestársulat volt e héten városunkban, a Végh-kávé- házban. Blumau rendkívül ügyes előadásával kedvenczévé lett hallgató­ságának. A tái-sulat tegnap utazott el. — Antik kereskedő. Akinek régi több száz éves bútorok vannak birto­kában azokon habár rozzantak is.jó áron túladhat. Tegnap dobszé utján hirdet- fék, bog}' a régi bútorok vásárlója itt van. Az eladni szándékozók fordulja­nak hozzá a „Korona“ vendéglőbe. — A dunántúli közművelődési egye­sület nagy választmánya tegnapelőtt d. e. 11 órakor tartotta Budapesten az uj városház tanácskozó termében első ülését Széli Kálmán elnöklete alatt. Elnök jelentést tett az elnök­ség eddigi működéséről. Bejelentette, hogy az alapszabályok csak a napok­ban hagyattak jóvá, de ennek daczára szükebb körben megindította a tagok gyűjtését. Az egyesület 33,000 forint­tal rendelkezik, a melyből 13 ezer forint befizettetett és a magyar leszá­mítoló és pénzváltó bankban van elhelyezve. Az ülés Baross Gábor ke­reskedelmi miniszternek köszönetét sza­vazott, meit az egyesületneK ugyanazt a portómentességet engedélyezte, a melyet más kulturegyesttletek is bír­nak. Ezután az igazgató választmányt, a mely az egyesületet közvetlenül vezeti, ötven tagban állapították meg és a választást nyomban meg is ejtet­ték. Majd az egyesület tiszteletbeli tagjaiul megválasztották Dulánszky Nándor pécsi püspököt, Eszterházy Móricz grófot, és Kuncz Adolf csornai prépostot, Széchenyi Béla gi-óíot és Fesztetich Taeziló grófot. Ellenőrnek Hieronymy Károlyt, titkárnak Porzsolt Kálmánt választották meg. Az egye­sület pénztárát továbbra is a magyar leszámítoló és pénzváltó bank fogja kezelni. Végül az ülés több egy­leti tagnak az egyesület éi*de- kében kifejtett működéséért jegy­zőkönyvileg elismerést és köszönetét mondott. Jegyzőkönyvi köszönetét sza­vaztak még a vasmegyei tisztikarnak, a mely egy báljával 1660 forintot juttatott az egyesülethez. A nagyvá­lasztmányi ülés után az igazgató vá­lasztmány azonnal összeült és az alap­szabályok értelmében választás alá eső egy alelnöki állást Fenyvessy Ferencz- czel töltötték be. Az egyesület többi alelnökei a vidéki egyesületek elnökei lesznek. Végül a további teendők iránt állapodtak meg. — Királyi bútorok a dobon. A váson- lteöy Zichy grófok várpalotai Mátyás király idejéből eredő Palotának uj bir­tokosai közzé tették, hogy 52 szoba bútor, köztük remek antik darabok szabad kézből eladatnak. 2 drb szek­rény 1420-ból rézberakatokkal tizenöt­száz forintért kelt el. — Csabrendeken a templom, főkép mióta leégett, úgy nézett ki, mint az árva gyermek. Első sorban is hiány- zott egy fődolog, t. i. az orgona. Volt ugyan egy régi szerkezetű orgona, de már felmondta a szolgálatot jó ideje. Sokáig sóhajtoztak egy uj után s ime, az óhaj már megvalósult. Fent áll mái-, fel van szentelve, páratlan a vidéken, nemcsak külalakjára, hanem hangjái-a és legújabban feltalált szerkezetére nézve is. E szép mű Rieger-testvérek orgonagyárából került Jagerndorfból (Osztrák-Szilézia.) Ára ideállitva 1400 frt, ami csakugyan olcsónak mond­ható ily remek műért. Megemlékezett azután a templomról Tallián Lázár ez. püspök, aki egy szép „Missale Roma- num“-ot küldött. A liivek adományá- nyaiból megújult egyik mellék-oltár a legújabb stylben. Bogyay nővérek ké­szítettek egy művészien hímzett auti- pendiumot, két oltárvánkost, egy beteg­látogató tarsolyt. Barcza László adako­zott egy szenteltviz-hintőt, özv. Kustos Józsefné egy négyhangu oltárcsenge- tyüt, a volt jobbágyság egy fekete te­metkezési zászlót (ára 50 frt) és 4 lámpát (ára 44 forint). Végül özv. Ta- rányi Mihály né 2 miseruhát a hozzá­tartozó részekkel és egy fehér selyem aranyhímzésű eziborium - köpönyeget. Le a kalappal e nemeskeblü adakozók előtt, — A veszprém-egyházmegyei róm. katholikus tanitó- egyesület keszthelyi és sümegi egyesült köre, f. évi május hó 12-én, délelőtt 10 órakor, Sümegen az elemi iskolában tartja tavaszi ren­des közgyűlését. Tárgysorozat. 1. El­nöki megnyitó. 2. A múlt őszi köz­gyűlés jegyzőkönyvének felolvasása. 3. Elnöki jelentés. 4. Az „u* betű ismer­te tése. Gyakorlati előadás az irvaolva sásból. Előadó Füzesi János zsidi tanitó. 4. „Rovarok a természet háztartásában.* Értekezés. Előadó Konkolyi József felső-páhoki tanitó. 6. „A telién“ czimü olvasmány kezelése a Bárány-féle VI. olvasókönyvből, bemxitatja Strausz Géza zala-szent.-lászlói tanitó. 7. „A tágabb értelemben vett tanítói hangulatokról.“ Értekezés. Előadó Szabó Kálmán gyü- levészi tanitó. 8. „Tanitóválasztások.“ Felolvassa Nyers lim-e a kör jegyzője. 9. A kath, tanítók országos nagygyűlése tárgyaiul fölvett tételek ismertetése. Előterjeszti Wellner Alajos körelnök. 10. A folyó évi őszi közgyűlésen tar­tandó elméleti és gyakorlati előadásnak két-két tag által leendő biztosítása. 11. Indítványok tárgyalása. — Nyomdatulajdonosok kongresz­SZUSa. A vidéki nyomdatulajdonosok­nak Szegeden, 1891. évi május hó 17. és 18-án tartandó országos kongresz- szusának előleges prograinmja a követ­kező: 1. Emlékirat a vidéki nyomda­ipar sérelmeiről és ennek kapcsán oly kormányrendeletek kérése: a) hogy az összes állami, megyei, honvédelmi és más közigazgatási hivatalok nyomtat­ványainak a központban való készítte­tése elejtessék: b) hogy a kormány által kiadott vagy elfogadott minták szerint minden állaxni, megyei és más közigazgatási hivatal ott rendelhesse meg a nyomtatványait, ahol azokat legjobban, legkényelmesebben besze- rezheti. 2. Kérelmezendő a pénzügyi kormánynál a mai viszonyoknak meg nem felelő bélyegtörvény módositása, különös hangsúlyozásával annak, hogy az üzleti körlevelek és kiosztásra szánt hirdetések után a bélyeg eltöröltessék, mivel ez a jogosulatlan bélyeg-bilincs a vidéki nyomdákat teljesen megbénítja. 3. Egy impozáns küldöttség választása, mely az emlékiratokat a kormány tag­jainak átnyújtandó lesz. 4. A vidéki nyomdatulajdonosok országos egyleté­nek létesítése. 5. Beérkező indítványok és panaszok tárgyalása. A programmba előzetesen fölvett tárgyakra vonatkozó észrevételek közlésére minden kartárs fölkéretik, valamint arra is, hogy leg­följebb május 10-ig közölje indítványait és panaszait. Az intéző bizottság gon­doskodni fog arról, hogy május 10-én túl a beérkező javaslatok alapján min­den tárgy kellően előkészíttessék. — Méhészkedés a szöllőkben. A íöldmivelési miniszter arról a furcsa­ságról értesült, hogy egyes hatóságok a szöllőkben való méhészkedést eltil­tották azon oknál fogva, mert szerintük a méhek a szöllőkben úgy a virágzás idején, mint a már érett szőlőszemek kikezdése által sok kárt tesznek. A miniszter most rendeletet bocsátott ki, melyben kimutatja, hogy a s>ólő virág­zása idején a hím pornak széthordása által nemhogy kárt okozna, de- tete­mes hasznot hajt, hogy továbbá az érett szemekben senx tesz kárt, raed gyenge rágószerveivel azokat kikaparni nem is tudja, hanem a már felpattant s veszendőbe menő szemek tartalmát dolgozza tel mézzé, tehát ismét hasz­nos munkát végez. Elrendeli tehát a miniszter, hogy a méhtenyésztés útjába akadályt gördíteni ezentúl nem szabad. — Öngyilkos kocsis. Egy helybeli kocsislegény, kit gazdája kint maradá­sért keményen megfenyített, felkötötte magát, de idejében levágták. — Meghaltak Veszprémben a múlt héten: Csetényi József napszámos fia Pál. 10 év, r. k., agykórlob; Manheim József napsz. fia Zsiga, 2 hó, izr., gör­csök ; Székely József napszámos fia Ferencz, 27» év, r. k., vizkór; Dóczi Lidi cseléd leánya Juli, 7 év, ref., gümökór; Eszterhay József napszámos, 76 év, r. k., agyhüdés; Benedek Imre bognár leánya 4“/a év, ref., görcsök; Rozs István csapó leánya Erzse, 77* év, r. k., görcsök. — .A. "b^a.d.a.pesti ■virá.grlKiá.litásról vettünk érteritést. E szerint a jury már kiosztotta a dijakat, különösen említendőnek találja levele­zőnk azon körülményt, hogy a magtermelésben igen nagy volt a kiálitási verseny s vételkedtek a magkereskedők, minél tökéletesebbet produkálni s igy az első dijat elnyerni. Daczára azonban ez erős versenynek ez alkalommal is mint amint már az előző évek kiálitásainál történt Mauthner Ödön a József főherczeg udvari szállítója nyerte el a leg­magasabb kitüntetést: a „védnöki érmet,“ mig a többi magkiállitók csak a harmadik díjazásra lettek méltatva. A ki ismeri e védnöki éremmel kitünte­tett eme fővárosi ezéget. s látta valaha a gödöllői királyi nyaraló pázsitait vagy megszemlélte az 1885-iki országos kiállítás területén volt pázsitot, vagy végig sétált a főváros gyöngyén, a megra­gadó Margitszigeten s látta ott azt a zöld bársony — fügyepet, — melyek mindenikének magvát a Mauthner magkereskedése szolgálta; nem csodál- kozhatik, hogy a legmagasabb kitüntetés őt érte ; mert e ezégnek magtermelése oly magasan áll, hogy hazánkban ma már az erfurti magokat teljesen kiszorította s azt főleg a magvak kitűnősége, az árak olcsósága, a pontos kiszolgálás és elegáns expeditio által érte el Mauthner. kinek jelonlegi ki­tüntetéséhez a legmelegebben kívánunk szerencsét. I 3E8 O P -A. m, o — Mikszáth Kálmán összegyűlt munkáiból Ré­vai testvérek, a füzetes vallalat kiadói (Budapesten IV. váczi-utcza 1) megküldték nekünk a 26 és 27. füzeteket. E füzetekkel egy uj kötet az „Urak és parasztok“ első iveit kaptuk és ha valaha volt al­kalmunk Mikszáthot, mint elbeszélőt kiemelnünk, ezt most kétszeres örömmel és valóságos élvezettel tesszük. — De sajátságos is az a múzsa, mely Mik­száth tolla által szól hozzánk, — sajátságos az az irmodor, mely ez apró történetek keretét teremti meg. — egy jól ismert világ, melyben mindanyian mozgunk. — megszokott alakok és emberek, kikkel uton-utfélen találkozunk és mégis, a midőn mind ezeket Mikszáth mutatja be nekünk, úgy bámulunk, mintha egy ismeretlen világrészbe jutottunk volna be. Persze, épen ez a hivatott toll, az alkotó láng­ész ismertető jele. A mit mi észre sem veszünk, ott Mikszáth uj vonásokat fedez fel, akik mellett mi közönyösen haladunk el. azok az utóérhet tlen elbeszélő olla alól egy-egy dráma vagy életkép hősei gyanánt kerülnek ki és a mint a jeles festő ecsetje alól kikerülő minden vonás a mester kezé­ről tanúskodik, úgy Mikszáth legkisebb müvén is meglátszik, hogy oly valaki irta meg, a kinek munkáit megunni sohasem, de élvezettükkel még elte'ni sem lehet. Hogy a „tanács ur furfangja“ szebb-e, mint a „száldobosi Papp familiá“-nak tör­ténete, hogy „az elfelejtett rab“ több igazságot tartalmaz-e a legélesebb satyra alakjában, mint a mennyi meleg kedély és sziporkázó szellem van a „király ruhái“-ban, arról mi itt nem akarunk véleményt adni. A ki M kszáthot egyszer olvasta. rái*mer ez apróságokban is és velünk együtt élvezni fogja ezeket is. Összegyűjtött munkáinak füzetek­ben megszerzését nagyon ajánljuk mindenkinek, ki olcsó pénzért (egy füzet ára. 35 krajezár) oly kön}'- veket akar szerezni, milyenek megírására csak ritka idők szülnek hivatott embereket. Révai test­vérek kiadóhivatala több füzetre együttes előfize­tést is elfogad. H>T 3T 111 -1 é r_*) SElDENSTOFIpfe neueste Farben und ■ Deffins von pér Meter, versenden me­a> ter- und robenweise, porto- u zollfrei l Á an Jeberm%nn zu wirklischen Fabrik­" Ö3 preisen. Méster umgebend. Seidenstoff- I Fabrik-Union.-A_d.olf <3-roid.er eSc Oie in cn Zj-ü-ricli. (Rehweiz) *) E rovatban közlőitekért felelősséget nem vállal a s z e r k. Felelős szerkesztő: K0MP0LTHY TIVADAR. Ház-eladás. Veszprémben a várban a tűztorony feljárójánál, a bástyának neki épitve, a 23. és 24. népsorszámu házak között lévő két szoba falba épitett takarék- tiizhelylyel ellátott fedett konyha és padlásból álló, jókarban lévő háza­mat jutányos áron szabadkézből el­adom. Ez a kis ház, melyben néhai Chino- rányi László volt püspöki portás egy­folytában 28 évig lakott, ezelőtt, Isten­ben boldogult sógorom Musselli István t. kanonok ur tulajdonát képezte, s az általam már eladott 23. népsorszámu házhoz tartozott; a telekkönyvi teher­mentes lejegyzés most van folya­matban. / ( söndes, minden zajtól távol és egész­séges heTyeaj^fek vesénél fogva külö­nösen alkalmas magános ur-, vagy kevés ragból álló családnak ; tekintve a kir. törvényszék és gymnasium csak­nem közvetlen szomszédságát: ügyvédi irodánk; diákokat tartó özvegyasszony­nak ; bélyeg és szivarárusitó-helynek, — esetleg frissítők kiszolgáltatásával egybekötve. Bővebb fel világ- sit.ás nyerhető a szomszédos 24. népsorszámu házam­ban, vagy e lap kiadó-hivatalában. Sándorfy Ignácz, v. á. ülnök. 1986/91 tk. Árverési hirdetmény. A veszprémi kir. tszk, mint tkvi hatóság köztudomásra hozza, miszerint Mahl Erzsébeti;, előbb ifjú Sthal Jó­zsefné, most Nasz Józsefné és kiskorú Sthal Teréziának 112 frt 40 kr. költ­ségeik iránti követelésük kielégítése végett Ehard János végrehajtást szen­vedőnek és' a végrehajtásul kívül álló Zeller Magdolnának a .hagyhidegkúti 49. sz. tjkvben j 1 sor 56 hsz. alatt felvett 439 frt becsértékü 38. számú házuk, udvar és kerttel 1891. évi junius 12-én d. e. 9 órakor Nagy Hideg kúton a község házánál a körülményekhez képest a becsáron alul is el fog adatni. \ A kikiáltási ár a becsár leend. Az árvei-elni szándékozók kötelesek a becsárnak ipTo-át készpénzben vagy óvadékképüsnek nyilvánított értékpa- pii’ban bánatpénz képen a kiküldött kezéhez előre letenni. Az árverésre kitűzött egyszeri határ­időben az árverés alá bocsátott bir­toktestek becsáron alul is el fognak adatni azzal, hogy az. árverés napjától számitott 15 napig a megfelelő bánat­pénznek itt a tszknéli letétele mellett ujabbi ígéretek elfognak fogadtatni, mely esetben az 1S81. 60. tcz. 187. §-a nyerend alkalmazást. A vevő a vételárt a vétel napjától járó 6% kamatával 3 egyenlő részlet­ben, és pedig az első részletet 2 hó, a második részletet 4 hó, a harmadik részletet a bánatpénznek betudásávál 6 hónap alatt a veszprémi kir, tszék- liez czimzendő szabályszerű letéti kér­vény bemutatása mellett tartozik lefi­zetni. Egyidejűleg felemlittetik, hogy az ezen hirdetménynyel kibocsátott árverési feltételek a hivatalos órák alatt a tkvi hatóságnál, úgy Nagy- Hidegkut község elöljáróságánál is megtekinthetők. Veszprémi kir. tszék. mint tkvi hatóság 1891. mártius 14. Vargha, kir. tszéki biró, 1546/1891, tkv. Árverési hirdetmény. A veszprémi kir. tszék mint tkvi hatóság köztudomásra hozza, miszerint gróf Dráskovics Iván, Pál József és György enyingi lakosoknak 96 frt tőke, ennek 1887. évi junius 30-tól járó 6% kamatai 1890. junius 30-ig 17 frt 28 kr., úgy 40 frt 05 kr. előbbi költ­ségei és 9 frt 55 kr. árv. kérelmezési költségéi kielégítése végett Bozsai Lajos­nak a vámosi 1523. számú íjkvben -f- 1-től 11. sorszámig föl'Vett birtoktestek­ből 32. folyó szám alatti 63./71085-öd rész 64 frt becsérfékü jutaléka, vala­mint ifjú Barna Sáári Mihály és neje, Saári Zsófiának a vámosi 83. számú tjkvben + 4. s/>r 448. hsz. szám alatt fölvett 26 frt/40 kr. becsértékü 142. számú házuk' közös udvarral és -j- 5. sor 466. péz. sz. alatfz fölvett 17 frt becsértéki) kertjük a /beltelekben, to­vábbá Bozsai Lajosné,/Saári Lidia vég­rehajtást szenvedőnek és a végrehajtá­son kiviil álló telekkönyvi tulajdonos társaknak, özv. Saári Józsefné, Kozma Lidia hagyatékának, Saári Zsuzsanna, Farkas Sándornénak, Saáiá Zsófia, Saári Erzsébet és Saári Juliannának a vámosi 282. sz. tjkvben -j- 2. sor 450. hsz. sz. alatt fölvett 19 frt 20 kr. becsér­tékü kertjük a, beltelekben, -f- 3. sor 463. hsz. sz. alatt fölvett 9 frt becsér­tékü a beltelekben levő kertjük, végre -|- 5. ser 1376. hsz. szám alatt fölvett 150 frt becsértékü a mizergében levő legelőjük 1891. évi junius kó 3-ik napján d. e. 9 órakor Vámoson a községházánál a körülményekhez ké­pest a becsáron alul is el fog adatni. A kikiáltási ár a becsár leend. Az árvei-elni szándékozók kötelesek a becsárnak 10%*át készpénzben, vagy óvadékképeseknek nyilvánított érték- papirban bánatpénzképen a kiküldött kezéhez előre letenni. Az árverésre kitűzött egyszeri határ­időben az árverés alá bocsátott birtok­testek becsáron alul is el fognak adatni azzal, hogy az ál-verés napjától számi­tott 15 napig a megfelelő bánatpénz­nek itt a kir. tszéknóli letétele mellett ujabbi igéi’etek elfognak fogadtatni, mely esetben az 1881. évi 60-ik t.-cz. 187. §-a nyerend alkalmazást. A vevő a vételért a vétel napjától járó 6% kamatával 3 egyenlő részlet­ben és pedig az első i-észletet 2 hó, a második részletet 4 hó, a harmadik részletet a bánatpénznek betudásával 6 hónap alatt a veszprémi kir. tszék- hez czimzendő szabályszerű letéti kér­vény bemutatása mellett tartozik lefi­zetni. Egyidejűleg felemlittetik, hogy az ezen hirdetménynyel kibocsátott árve­rési teltételek a hív. órák alatt a tkvi hatóságnál, úgy Vámos község elöljá­róságánál is megtekinthetők. Veszprémi kir. tszék mint tkvi ha­tóság 1891. évi ii árczius hó 10-én. Vargha, kir. tszéki biró.

Next

/
Oldalképek
Tartalom