74 találat (0,148 másodperc)

Találatok

1. 1888-08-05 / 32. szám (1013. oldal)
[...] az első nyilatkozat mely a családkönyvek ellen foglal állást s melyet [...] változásai melyek anyag­ját képezik a családkönyvnek úgy is mind ott fordul­nak [...] alapot működésének tagadom hogy akármilyen családkönyv is adni képes legyen Micsoda [...] tehet bölcsebbé És ha akármilyen családkönyvet készí­tek de az életben nem [...]
2. 1884-04-06 / 14. szám (435. oldal)
[...] kis szóváltás féle a berzétei családkönyv ügyében Szőllősi Antal makói tiszttársam [...] berzétei lelkész készítette ki a Családkönyvekről a Prot Egyházi és Islc [...] mint az ujabb időben készült családkönyveknek hanem rovatok nélkül egészen egyszerűen [...] készíttetett Gondoljuk el a makói családkönyvből a rovatokat előttünk áll a [...]
3. 1888-08-05 / 32. szám (1015. oldal)
családkönyvre mivel a születési anyakönyvekben a [...] veszi a bizottság is a családkönyvekhez szerintem akkor legjobb ezt egyenesen [...] ember mint a míg a családkönyvek ívei között a vonatkozási számok [...] Nem tagadom van haszna a családkönyvnek hogy is lehetne ennek ellenkezőjét [...] szerény nézetemnek ez 1 a családkönyv előnye épen nem áll arányban [...]
4. 1888-10-07 / 41. szám (1295. oldal)
[...] fogom ismertetni ezúttal csakis a családkönyvek kérdésével kívánok foglalkozni annyival is [...] Isme­retes az egyházkerület álláspontja a családkönyvek kér­désében Elrendelendőnek véleményezi a családköny­vek vezetését a Egyházmegyénk szótöbbséggel nem [...] van Tehát odajutunk hogy vezetünk családkönyvet sok bajjal fáradtsággal a tennivágyás [...] jól el van készítve a családkönyv nagy előny hogy gyors áttekintést [...]
5. 1884-02-17 / 7. szám (211. oldal)
[...] évvel előbb tett eme megjegy­zése Családkönyveddel ma már rem állasz egyedül Én a csaladkönyv adatainak beszerzésében a kö­vetkező egyszerű [...] helyeken hol a lelkészek ily családkönyv készítésére elég idővel alig rendelkezhetnek [...] becses lapok egyik számának Á családkönyvekről cimü vezércikkében hathatós ér­vekkel ajánlja lelkésztársainak a családkönyv megké­szitését s annak az anyakönyvekkel [...]
6. 1884-02-03 / 5. szám (131. oldal)
[...] értéke felől meggyőződést szerezni óhajtanak családkönyvem megtekintésére tiszteletteljes bizo­dalommal meghívjak s [...] teszem különösebben azért hogy ha családkönyvemről talán más és széles körben [...] hivatal előtt oly nagy fontosságú családkönyv megalko­tására A viszonyok mint mondám [...] megkészíthető Csak a kezdet nehéz Családkönyvek szükségességét már is érezni látszik [...]
7. 1884-02-17 / 7. szám (209. oldal)
[...] belső örömmel kiált fel a Családkönyv általa lett bevégzése után Való­ban [...] le érdeméből ha kijelentem hogy család­könyve nem az első országunkban 4 [...] köttettem be s hogy a családkönyv készítésének módjával alsóborsodi lelkésztársaimat is [...] sokszor napokat vett igénybe a család­könyv mellett 5 perc alatt elkészíthető [...]
8. 1888-10-07 / 41. szám (1297. oldal)
[...] saját egyéni felfogásomnak megfelel Legyen családkönyv minden egyházban kötelezőleg mint az [...] esetben szükséges jó és biztos családkönyvet a ránk bizott gyülekezet családjairól [...] meg a szükséges lépéseket a családkönyvek köz­okirati jelleggel való felruházására mert [...] szerint állítsa össze egyháza család­jainak családkönyvét Ez a tervem új életet [...]
9. 1884-03-23 / 12. szám (379. oldal)
[...] adja ajkaimra hogy or­szágunkban legelső családkönyvet elkészítettem Ezt mondani nem merészeltem [...] hanvai lelkész atyámfia a legelső családkönyv 4 című cikkére csak azt [...] bekövetkezett haláláig Magára a ber­zétei családkönyvre vonatkozólag pedig egészen illetékes és [...] ik évben készíteni kezdett berzétei csaladkönyv oly mű mely még kezdetleges [...]
10. 1896-02-02 / 5. szám (73. oldal)
[...] nvilvánílni a mostanában bennünket kisértgető családkönyv vezetése kérdésében is Előre bocsátom hogy a családkönyv egyáltalában nem terra incognita eiőttem [...] óhajt akar folytonosan pon­tosan vezetett családkönyvről még csak álmodni is merész [...] kétségtelen mi értelme lenne ezután családkönyveket szerkeszteni vezetni melyek már születésök [...]
11. 1884-03-23 / 12. szám (377. oldal)
[...] h böszörményi és h nánási családkönyv készítési törekvé­sen hívül sem már kész sem folyamatban lévő család­könyvekről tudomásom nem volt Azóta megtudtam [...] junius hóban tartott közgyűlésében a családkönyvek kötelező behozatalát az egész egyházkerületre [...] már létező vagy munkában lévő családkönyvekről adandó tudósítást az illetőktől tiszttársi [...]
12. 1884-03-09 / 10. szám (315. oldal)
[...] Ferencz reform lelkész A legelső családkönyv Nagytiszt Szőllősi Antal úrral s [...] ide költözött lelkész 1764 ben Családkönyvé­nek rovatai a következők Házszám Atya [...] és elköltözés által Azóta ezen család­könyv némely rovat kihagyásával folyvást vezetettik [...] érdekes volna tudni a legelső családkönyv készí­tőjének nevét Thury Károly n [...]
13. 1895-10-24 / 43. szám (673. oldal)
[...] lett hozva az ú n családkönyveknek már hat év óta csendesen [...] melylyel a miskolci ja­vaslat a családkönyvek vezetésének szükséges voltát megokolja épen [...] megfelelőknek ós elégségeseknek látszottak A családkönyvi kérdésnek magyar refor­mátus egyházunkban tudtommal [...] útján jelenté hogy a makói családkönyv tizenkét évi munka után készen
14. 1895-10-24 / 43. szám (675. oldal)
[...] sem kívánnának megörö­kíteni az ily családkönyvek mint pusztán csak egy egy [...] 12 évig dolgozott a makói családkönyvön a debreceni családkönyvek el­készítésére legalább is egy emberöltő [...] jó és hiteles családi értesítő­ket családkönyv nélkül kiállítani ezentúl még inkább [...] stb Ilyszerű kérdésekre még ha családkönyveink vannak is csak bizo­nyos számítás [...]
15. 1870-01-30 / 5. szám (133. oldal)
[...] szülöttek nősül­tek és halottak anyakönyveiből családkönyvet készít magának Én amint lelkipásztori [...] levén a nép­összeirás helyén ezen családkönyvemmel midőn az illető családfő elszámlálta [...] örömmel fogadtam volna ha mielőtt családkönyvemet készítettem azon ajánlatokat és ismertetéseket [...] lepve nem akkor midőn a családkönyv ismertetését olvas tam hanem akkor [...]
16. 1884-02-03 / 5. szám (129. oldal)
[...] egyszersmind akkor kijelentettem hogy oly családkönyvet akarok ké­sziténi milyen Svájcban és [...] vett s talán országunkban legelső családkönyv e népességi lajstrom készen van [...] A családivek s igy a családkönyv készí­tését 1830 ik éven kezdettem [...]
17. 1888-11-25 / 48. szám (1523. oldal)
[...] a felszólaló világiak mind a családkönyvek beho­zatala mellett foglaltak állást Beszéltek [...] hanem egyenesen elkellene tiltani a család­könyvek készítését Mert ha a lelkész [...] tapasztalt hiányokra utalva sürgeti a családkönyvek elkészítését U az anyakönyv vezetést családkönyv alak­jában kivánná s figyelmezd a [...] ép úgy előfordulhatnak a a családkönyvekben is A nép pedig egyenesen [...]
18. 1888-07-29 / 31. szám (967. oldal)
[...] egymást Agricola Néhány szó a családkönyvek kérdéséhez A családkönyvek kérdéséhez cím alatt a Debr [...] bizto­sítva csak akkor lehet ha családkönyve van Egy bete­kintés megadhatja a [...] hogy az árny mit a családkönyv előre vet sokkal nagyobb mint [...] csak ott mutatkoz­nék hol a családkönyvet készítik vagy készítették Az ellenkező [...]
19. 1895-10-10 / 41. szám (645. oldal)
[...] megóvatnak Az anya és egyszersmind családkönyvek vezetése szerény nézetem szerint fölösleges teher Ám legyen családkönyv de akkor minek az anyakönyv [...] lélekből álló gyülekezetben is egy családkönyv összeállítása És épen most van [...]
20. 1889-09-15 / 37. szám (1183. oldal)
[...] által is hely­ben hagyattak A családkönyvek ügye e gyűlésünkön is szóba [...] meg­nevezte azon egyházakat hol vagy családkönyv vagy legalább betűsoros névmutató készült Vati ugyanis család­könyv Bicskén Tabajdon betűsoros névmutató Baracs­kán [...]

 

Találatok szűkítése Gyűjtemény
mind
Találatok szűkítése Forrás
mind