38 találat

Találatok

1. 1875-02-27
[...] József 78 sz pénztárnokká Szentmihályi Sándor 82 sz választmányi tagokká Karvasy [...] Ferencz 70 sz győri Kőrösy Sándor 105 sz és Zárka Dénes [...] 23 likán 1766 f Leszinszky Szaniszló lengyel király 24 én 1848 [...] adóhátralék miatt Lau­dier Antal Jezernicky Sándor Matkovics Jakab és Pollák Hermán [...]
2. 1877-01-06
[...] felv Irta Barriere ford Xikolícs Sándor Személyek Oeligny báróné M á [...] orosz császári III oszt sz Szaniszló és a perzsa V oszt [...]
3. 1878-03-17
[...] várni eltávoztak csu­pán öcseséí László Sándort találta ott Hamarjában fizettek s [...] ur 3 It tek Reile Sándor ur 3 ft tek Antal [...] lööO beu lón Lutoi irszky Szaniszló lengyelor­szági herceg által alapítva Uidvalevö [...]
4. 1878-07-21
[...] 3 Pályadíjt nyert népdal Barsi Sándortól Olvassa Kenessei Dezső 4 Három [...] cultur historicus tanulmány szerzője Villányi Sza­niszló ur szakavatott tollából eredt s [...]
5. 1881-12-04
[...] 30 kr I 2 Kisfaludy Sándor összes regei I kötet Fűzve 70 kr 130 Kisfaludy Sándor Összes re­géi II kötet FttZVe [...] koronázási kocsi indult Bécsből Lengyelhonba Szaniszló Ágost királykoronázására l oiia­towski tábornok [...] t febr hóban SS Györké Sándor épület és ater aszts los [...]
6. 1881-12-09
[...] I nov l en Borbély Sándor ág ev lelkész s egyházmegyei [...] ast 200 frt lakbérrel Turgly Sándor megyebizottsági tag a kóny­nyebb közlekedés [...] ment egy előkelő egyéniséghez ki Szaniszló Ágost udva­rával folytonos összeköttetésben állott [...] 5 f án I urgly Sándor megycbizottsagi tag A közgyűlés helyesléssel [...]
7. 1882-08-27
[...] hatóság KÖIFÉLÉK Személyi hirek Hegedűs Sándor ur orsz képviselő és kitűnő [...] fegyelmet szerető és munkás Füzy Szaniszló a pozsonyi társház per­jele és [...] Lajos Mezey Mihály tenorista Oláh Sándor sugó Parányi Antal Pokornyi Sándor Takáts József Tollagi Adolf Nők [...] István r kath cs Horváth Sándor evang tanítók ok­tatni fogják híveiket [...]
8. 1884-02-17
[...] Imre dr Hcrczegh Mihály Szarvasy Sán­dor Kállay Gyula Ádám Károly és [...] kerül Február 12 1798 II Szaniszló Ágoston utolsó len­gyel király meghal [...]
9. 1884-11-23
[...] 18 Ügyészi előterjesztés a Ferenczy Sán­dor vááli lakos ügyvéd által kért [...] Bécsben November 23 1795 Poniatowsky Szaniszló Ágoston az utolsó lengyel király [...] Váradi Antal Jakab Ödön Szabó Sándor Téglás Gábor Heltai Ferencz Hankó [...]
10. 1885-04-12
[...] 46 Fehér Ipoly 46 Villányi Sza­niszló 34 szavazatot 16 pedig egyesek [...] Fehér Ipoly 45 és Villányi Szaniszló 19 szavazatával szemben Az absolut [...] Horváth Károly Obermayer József Viszth Sándor jegyző Szokoly Ignácz pénztáros Hercz [...] Horler Ferencz Gáspár Gábor Bikki Sándor Moravek János Fleischner Vilmos Rácz [...]
11. 1885-09-13
[...] Varsóban a fö­városban 1791 ben Szaniszló Ágost király alatt még egyszer [...] akart a konczon nem segítette Szaniszló Ágost királyt a betolakodott orosz csapatok ellen Ekkor Szaniszló népfölkelést hir­detett Koszcziuszko volt a [...] seregeit Varsó alól Ekkor Szuvarov Sándor gróf vette át az orosz [...]
12. 1886-02-21
[...] Wohlrab János Horváth Károly Fittler Sándor Rechnitz Edéné Özv Kluge Fe­ranezné [...] Klein Mór Schöpf Gyula Má­day Sándor Miszory Ferenczné Szilágyi Józsefné Ajkay [...] Mattus György Techet Adolf Bakoss Sándor Saáry Lajos Barthalos István Dr [...] a rend tartományi főnöke Fűzi Sza­niszlóé is kit a vendégek táviratban [...]
13. 1886-08-01
[...] füzet Növény betegségek Jrta dr Szaniszló Albert Harmadik kiadás Ara füzvc [...] legnevezetesebb három rovarellensége Irta dr Sza­niszló Albert Ara fűzve 50 kr [...] 30 zg Koch János gyermeke Sándor róm kath 3 hóna­pos veleszületett [...]
14. 1888-01-22
[...] Január 27 1736 Königsbergbeu Lescinsky Szaniszló lengvel királv III Ágost szász [...] összesen 15 ft Eőri Szabó Sándor Wittman Ignácz id Mar­tonfalvay Elek [...] Mórnó Stei­ner Schlesinger Jakab Mádai Sándor Hencz János Nagy István Berecz [...] Antal Pápa 2 frt Kovács Sándor 1 frt Link Hermann Pápa [...]
15. 1888-05-06
[...] között tengeti életét Színház Csóka Sándor színtársulata már csak né­hány előadást [...] Gyula Báthory Boldizsár és Balázsi Sándor fejedelem kétségtelen tanúbizonyságot szolgáltattak arról [...] és hézagtalannak mondható Hétfőn Juhász Sándor jutalomjátékául Szép Galathea és Tiz [...] 7 1079 Krakó város püspöke Sza­niszló II Boleszlav lengyel király által [...]
16. 1892-09-04
[...] és műszaki közlemények Közli Herei Sándor szabadalmi és mérnöki irodája VI [...] kutak fnrásáboz szükséges fúrókon Mátray Sándor bpesti lakos Mátrai féle cement [...] tartotta a néző közönséget Hunffy Szaniszló szép érces hanggal bir Eltekintve [...] ben pápává választott Frascátiban III Sándor pápa előtt a pá­paságról önkényt [...]
17. 1892-11-20
[...] műve November 25 1764 H Szaniszló Ágoston Poniatowszky H Katalin orosz [...] kir közjegyző Budapest gr Esterházy Sándor nagybir­tokos Vittmann Ignácz bérlő Barthalos [...] Galamb József ügy­véd Eőri Szabó Sándor földbirtokos ügy­véd Máday Izidor min [...]
18. 1893-04-16
[...] elérkezett akkor már gr Thurzó Szaniszló nádor halva volt és az [...] Be­gedy István Szabó Kálmán Körmendy Sándor Verbay István Barakonyi Kristóf Pety [...] Géza dr Da­rányi Ignácz SZÜGS Sándor Rácz Géza Ptácz Gyula Tatay [...] Pálfy Károly Bibó Dénes Pap Sándor Véghely Dezső Mórocza Kálmán Segesdy [...]
19. 1894-04-01
[...] Ágoston Steinberger Lipót és Valter Sándor városi képviselők valamint szá­mosan városunk [...] a budapesti tűzoltód egyletnek Bikky Sándor alparancsnok vezetése mellett Horváth Mihály [...] Oiprián 101 szava­zatott kapott Villányi Szaniszló 79 et Wagner Lőrinc 59 [...]
20. 1894-05-20
[...] professzorok játékukkal sok tap­sot arattak Szaniszlót Perényi dicséretesen mutatta be A [...] Fenyvessy Ferenc orsz képv Hollán Sándor Jarosch Vilmos Károlyi Endre Kiss [...] és Falk zenéje után Weisz Sándor Somlyó Arnold zongora kísérete mellett [...]

 

  • 1
  • 2