Pápai Lapok. 9. évfolyam, 1882

1882-08-27

Tanügy. A pápai államilag »egelyezett községi négy osztályú polgári leányiskolánál a növendékek sza­bályszerű beírása ax 1882- 83. tanévre f. é. szep­tember 4-én, 5-én és 6-án történik d. e. 9—12 óráig és d. u. 3—6 óráig az igazgatói irodában. fjSzent­ilonai épület emeletében.) A polgári iskola í. osztályába csak oly kilencz éves vagy idó'«b növendékek vétetnek fel, kik vala­mely elemi népiskola négy osztályát legalább elég­séges eredménynyel végezték; — a II. III. és IV. osztályba oly növendékek vétetnek fel, kik valamely polgári iskola megfelelő osztályát legalább elégséges eredménynyel végezték. — Mindazok, kik a megkí­vántató bizonyitványnyal ellátva nincsenek, fölvételi vizsgát tartoznak kiállani. — A felvételi vizsgálat díjmentes. Beiratáskor tartozik minden ujon belépő növen­dék 2 forint beiratási díjat, — minden növendék 1 frtot téntapénz és könyvtár czim alatt — és 3 forint első félévi tandíjat befizetni; a második félévi tandíj feb­ruár hó lolytán fizetendő be. Szegénységöket kellőkép igazolni tudó növen­dékek tandíjmentességért folyamodhatnák a magas kormányhoz, mely esetben kérvényeiket szeptember végéig az igazgatósághoz benyújtani kötelesek. Kelt Pápán, 1882. évi augustus 24-én. Az igazgatóság. Felső nó'növelő-intézet Győrött. Özvegy Czi­kánn Konrádné úrhölgy — mint értesülünk - f. évi szeptember hótól kezdve Győrött felső leánynevelő­intézetet nyit. 10—14 éves leánynövendékek számára, akik a háznál benlakást, teijes ellátást, gondos ne­velést és magánoktatást nyerhetnek a német, fran­czia és angol nyelvekben, zongorában s énekben, rendes tanulmányaikat pedig a helybeli állami polgári leányiskolában nyilvánosan végzik, illetó'le«r oda be­járnak. Az intézeti helyiség Győrött, Deák-utcza 8. szám alatt, egészséges helyen, cvcélszerü, táaras helyi­ségekkel bir s ezen czélra van (elbérelve. Személyes megkeresésre vagy írásbeli tudakozódásokra készség­gel ad bővebb felvilágosítást az intézetlulajdouosnő. Az intézetet ajáljuk az érdeklődő szülők és gyámok figyelmébe. Hivatalos rovat. ~ HIRDETMÉNY. Az 1882. évi XXIII. t. cz. által a kolozsmo­nostori conventi és gyula-fehérvári káptalani, erdélyi országos levéltáraknak a magyar kir. országos le­véltárral egyesítése és Budapestre szállítása elren­deltetvén, a m. kir. belügymiuister ur ő nagyméltga. folyó évi július 1-től számítandó három havi határ­időt tűzött ki, oly czélból. hogy a) ugy az erdélyi rom. kath. status és egyházmegyei és más hitfeleke­zetek alapítványi és más magán okirataik kiválasz­tása és rendelkezésükre hagyása iránt intézkedhesse­nek: valamint b) a városok, községek, egyesek, tes­testületek és családok is letétben levő okmányaik visszavétele, vagy továbbra is a káptalannak gondvi­selése alatt Gyula-Fcbérvárott, i.letőleg Kolozsvárt hagyása iránt ezen határidő lejárta előtt határozhas­sanak, esetleg e czélból a kellő lépéseket megtehessék. Ez érdemben bővebb utasítás nyerhető * pol­gármesteri hivatalnál. — Pápán, 1882. aug. 22. A városi hatóság. KÖIFÉLÉK, — Személyi hirek. Hegedűs Sándor ur, orsz. képviselő és kitűnő publicistánk, a napokban csa­ládjával városunkban volt rokonaik látogatására. Horváth János ur, a helybeli kir. járásbíróság e gy'k joggyakornoka, aljegyzővé neveztetett ki a kisczelli kir. járásbírósághoz. — Babics István, Eger város volt orsz. kép­viselője, az egri ügyvédi kamara elnöke, s Heves megyének egyik kitűnősége, e napokban váro­sunkban időzött, hogy állandó színházunkat meg­tekinthesse. Tudvalevőleg az egriek színházunkat választották mintául az Egerben építendő szín­házhoz. — A Bocsor jubilcieum rendezőinek mult számunkban közlött névsorából Barthalos István ügyvéd ur neve tévedésből kimaradt, mit ezen­nel helyre igazítunk. Egyúttal felemiitjük, hogy a rendező bizottság legutóbbi ülésén, magát ek­ként egészité ki, hogy a vele együttműködésre felkérte a főiskolai, képezdei és fögymnásiumi igazgató urakat is. — Megyénk Hl-ík évnegyedé rendes köz­gyűlése szeptember hó 4-én és a következő na­pokon, — ezt megelőzőleg az áll. választmányi ülés augusztus hó 28-án és a következő napokon a számonkérő széki ülés pedig szeptember hó 2-án tartatik meg. — A magyarországi irgalmasrend e hó 20-án nagy horderejű átalakulásnak volt alávetve. Az elaggott és gyengélkedő tartományi főnök Ferenczfi Imre leköszönvén, helyette a uagykép­zettségü, mély belátásu, fegyelmet szerető és munkás Füzy Szaniszló, a pozsonyi társház per­jele és tartományi tanácsos ur választatott meg egyhangúlag tartományi főnökké. Mireánk vesz­prémmegyeiekre annál örvendetesebb e hír, mivel az újonnan megválasztott rendfőnök veszprémi születésű és így megyénk szülöttje. Adja az Ég, hogy ezen tisztségben a szegény népre oly áldásdús rendet fölvirágoztassa és boldogítsa. Ezen kitün­tetéssel kapcsolatban a helybeli irgalmasok per­jele fi. Balogh Alfred ur is fáradhatlan buzgalma, társai iránti előzékenysége és szeretetreméltósá­gáért oly megtiszteltetésben részesült, mely meg­tiszteltetés keveseknek jut osztályrészül. Ugyanis a rendtartományi főnök mellé egyhangúlag tar­tományi tanácsosnak neveztetett ki. Üdvözöljük! — A budapesti sz. István napi lóversenyen a handicap győztese Esterházy Móricz gróf IIo­race Venu'/-je lett. — Meghívás. A pápai lövészegylet szept. hó 3-dik napján délután 2 órától 7 óráig, saját helyiségében lövészetet s tekeversenyt tart, — melyre a tagok s vendégeik meghivatnak. A ver­senydíjak az egylet helyiségében megtudhatók. Kelt Pápán, 1882. év aug. hó 26-dik napján. A fölö vészmester. — A Mándoky Béla igazgatása alatti győri színtársulat szerdán, folyó hó 30-án, nyitja meg városunkban a csak egy hónapra terjedő színi évadot. A társulat tagjai már a télről 'ked­ves ismerősei közönségünknek, az újon szerző­dött tagok pedig csak előnyére válnak a társu­lat hírnevének. — Az igazgató által kibocsátott előleges jelentésből adjuk a társulat tagjainak névsorát, mely a vidéki magyar színészet kivá­lóbb egyéneit foglalja magában u. m. Férfiak: Beödy Gábor, Dezséry Gyula, Deréki Antal, Follinus Aurél, Fenyéri Mór, Hevessy Gábor, Horváth Arnold tenorista, Hunyadi József, Hajdú Manó, Kiss Ferkó, Kiss János, népszin. énekes, Konti /József, karnagy, Kovács Béla, Mándoky Béla, Mikey Lajos, Mezey Mihály, tenorista, Oláh Sándor, sugó Parányi Antal , Pokornyi Sándor, Takáts József, Tollagi Adolf. Nők: Abonyiné Ella, első operetté- és népszinmü­énekesnö, Beödyné Amália, Dezséry Gyuláné, Ellinger Ilona, Follinusné Etelka, Kovács Ilka, Laczkó Aranka, szende és társalgási színésznő, Hevessyné, Mándokyné Emma, Mikey Lajosné, Munkácsy Teréz, Oláliné Henriette, Szapáry Janka, Szöllösy Hcrmin, Tatay Eugénia, Ta­kácsné, Takács Lina, Völgyi Katicza. Ezenkívül a társulat saját zenekarral bir. — Az előadandó új darabok a nemzeti szinház és népszínház re­pertoirjából választva a legérdekesebb csoporto­zatot képezik, minővel valaha igazgató közönsé- | gét meglephette. — Elöadatik a népszínműből: Szép asszony kocsisa. (Csepregi utolsó müve.) Árva Zsuzska. Mílimári. Ördög bibliája. Judith asszony. Színmű és vígjátékból: Kaviár. Ellen­állhatatlan. (400 aranynyal jutalmazott vígjáték) Csiky Gergelytől. Pálinka. (Zola Emiltől.) Bag­dadi herczegnö. Odette. Nők orvosa. Harcz a bé­kében. A hol mulatnak. Sergius Pánin. Operett és operából: Nap és hold. Dragonyosok (vagy a remete csengetyüje.) Furcsa háború. Bőregér. Hunyady László. La Traviata. (A tévedt nő.) Két nejű gróf. A gascognei. Tündér regéből: A hó­fehér ke. Életképből: A könnyelmű leány. Tizen­hat előadásra bérlet is nyittatik a következő árak­kal: Nagy páholy 52 frt. Páholy 44 frt. Erkély­szék 12 frt 80 kr. Támlásszék 9 frt 60 kr. Zárt­szék 7 frt 20 kr. — Bérelni a társulat ide érkeztéig lapunk szerkesztőségében lehet. — Tekintettel azon körülményre, hogy a legjobb társulat, a leg­választékosabb műsorral és ez évben utoljára működik városunkban, bitton reméljük, hogy e rövid egy hó alatt közönségünk telhető pártfo­gással karolja fel a bérletet, mely igen előnyös árban és választékos műsorral van megállapítva. Hogy pedig a bérletben az előre jelzetteken ki­vül más darabok előadatni nem fognak, arról Mándoky ur szava kezeskedik. — Az első darab Csepreghyuek jeles népszínműve: »A szép asz­szony koesisa« lesz, — a bérlet pedig szomba­ton, sept. 2-án a »Nap és hold« czimü gyönyörű uj operettel kezdetik meg. — Az Intay ünnepély programmja: Aug. 27. Indulás Pápáról Kis-Cellbe az estj vonattal, este ismerkedés a Korona kávéházban. — Aug. 28. Reggel 9 órakor arany mise, melyen a tanítvá­nyok is résztvesznek. — 11 órakor a diszalbum átadása, mely alkalommal Csigi Vince plébános, volt IV. oszt. tanuló, mond alkalmi beszédet. — Délben közebéd. A tanítványok az apátur ven­dégei. Megjegyeztetik, hogy az ünnepélyen 24-én jelentkeztek részt venni, s az album számára 30-an küldöttek meg fényképeiket. — Csolnak-verseuybál B.-Füreden. A füredi versenyek legkedélyesebb részét képezte a — tánc verseny, hol jobbnál jobb táncosok versenyeztek a szebbnél szebb táncosnőkért. »No csak még egy tourt, csak még egy csárdást« — hangzott fel min­den oldalról a harmadik, negyedik tour és csárdás után. A »hogy volt«-nak nem volt se hossza se vége, a mi a bál fényes sikerére vall. E fényt pedig kölcsöuözték: Almásy Kálmán grófné, Keglevics Róza grófnő, Némethy Ernöné, Balogh Sándorné, Horánszky Emilia, Skublics Iza, Gágeru Anna bá­rónő, Szentirmay Irma, Boda Mariska, Bezerédj Ivánné, Bálint Juliska, Bükhely Eliz, Sárkány Ilona, Kovács M., Farkas Mariska, Bezerédj Ma­riska , Ádám Ilona, Gömöry Oszkárné, Ho­ráuszkyné, Laky Kristófué, Millassinné, Danielik Ilona, Bálint Ferencné stb. stb. A bál — nagyon természetesen — reggelig tartott. Sok táncosnő négyese már le van foglalva a — jövő évre. Ott leszünk! — Szíves tisztelettel fólkéretnek városunk azon polgárai, akiket a tüzoltóegylez segélytkérö küldöttei honn nem találtak és az egylet iránt jó indulattal viseltetnek: szíveskedjenek az egylet javára szánt adományokat az egylet elnökéhöz beküldeni. — A telefon haszna. A napokban kisérle­I tet tettek Pécsett egy Adler-féle telefon készü­lékkel és e célból a várost összekötötték Barcs­csal. Az innen érkezett válaszok között minden­kinek feltűnt egy szeretetre méltó hangú nőé, ki szellemes élezeket mondott a pécsieknek. — Volt is hatása a titokteljes beszédnek, mert egy ur azonnal beleszeretett az ismeretlen hölgybe s Barcsra menve, felkutatta öt. — Szerencséjére a keresettet nem csak hogy meglelte, — hanem igen szépnek is találta. — A hölgy neve Stölzer Amália s egy budai birtokos leánya, a férfi pe­dig Vécsey István pécsi távíró főnök, e lapok egykori szerkesztője, ki első volt ki a telefon bámulásra méltóságát városunk közönsége elölt bemutatta, most pedig áldást hozó voltát az egész világ előtt be is bizonyította; mert a tele­fon utján kötött ismeretség legközelebb házas­sággal lesz megpecsételve. — Vcrseny-banquette Balaton-Füreden. A szép, s érdekes versenyek után banquettere gyűl­tek egybe B. Füred vendégei. — Közel százan vet­tek benne részt köztük Esterházy László, Mihály, Béla grófok, Nádasdy F. és Keglevics Gy. gró­fok, Odescalchy Arthur és Livius hercegek, Vé­csey József báró, több orsz. képviselő. — Poha­rakat emeltek: Némothy Ernő győri kir. ügyész, a győri csolnak egylet derék elnöke Nádasdy F. és Eztcrházy László grófokért; br. Vécscy József a versenyben részt vett bécsiekért, Fenyvessy Ferenc a versenynél s a banquetten megjelent nőkért. — A magyar nyugati vasút vezérigazgatósága értesíti lapunkat, miszerint f. é. szeptember i-töl fogva a m. nyugoti vasútnak Veszprém, Deve­cser, Kis-Czell, 'Pápa, Sárvár, Szombathely és Körmend állomásairól Budapestre (déli vasú'.), va­lamint Budapestről (déli vasút) fenn megnevezett ! állomásokra jelentékenyen mérsékelt árú s 3 napi érvényű menet-térti jegyek fognak kiadatni. — I Ezen menettérti jegyek valamennyi menetrend­j szerű személy- és vegyes vonatnál (Székesfehér­j vár-Budapest közt és viszont közlekedő gyor:;­1 vonatokat is beleértve) használhatók; podgyász­I szabadsulyra azonban igényt nem adnak. Egyes ; gyermekek részére mérséklés nem nyujtátik. Két 2—10 év közti gyermek, az illető kocsiosztály » egy menetjegyével utazhat. j — A szeptemberi uugyei közgyűlésen fog j tárgyaltatni a jövő évi költségvetési előirányzat, ! mely szerint a megye 1883. évi szükséglete I 78,431 frt 47 kr, a megyének saját jövedelme j 635 frt 42 kr, az államkormány tol kívántai ik tc­j hát fedezetül 77,796 frt 5 kr. — Szanyból írják lapunknak, hogy ott nagy : örömet keltett azon méltó kitüntetés, mely Tcr­ner Péter szanyi plébános és kerületi esperest arany miséje alkalmából, czimzetes kanonokká lett kineveztetése által érte. I — Követésre méltó példa. N. Dém község • azon elismerésre méltó határozatott hozta, hogy j a vadászati bérből egy tizedes mérleget fog vá­sárolni, és az azzal való mérésben Lakos István r. kath. cs Horváth Sándor evang. tanítók ok­tatni fogják híveiket, ez által akarják elejét venni azon visszaélésnek, mely által sok avatatlan fa­lusi ember megrövidíttetik — gabonájának eladása alkalmával. — A cséplőgépek csaknem naponkint meg­követelik áldozataikat a vigyázatlan munkások közül, — ugy hogy az irgalmasok kórházában elhelyezett ápolás alatti egyének legnagyobb ré­szét az igy szerencsétlenül jártak képezik. — Ajánljuk tehát a gépek körüli óvatosságot. Kii­lonöeen nem kellene bocsátani a gép közelébe a munkásokat köténynyel, vagy bölábravalókkal; mert a szerencsétlenség többnyire ezek által okoztatik. — Baleset. A lovászpatonai uradalomhoz tartozó Vicsei pusztán, az egyik gazdasági épület tetején dolgozó ács, Németh József pápai lakos, a megázott tetőn megcsúszván, oly szerencsét­lenül esett le, hogy mindkét lábszára eltörött. — A pápai önkényles tűzoltó egylet választ­mánya nevében köszönetet mond az elnökség, Csajtay Dániel úrnak, a miért ö egy mezei rendőrségi ügyben neki kártérítési díjul fizetett egy forintot a tűzoltó egylet részére engedte át. — A nyőgéri bucsu •— mint lapunknak ír­ják szépen sikerült, nem csupán azért, hogy a falu első embere, Róka Ádám tanító ur nem ugy mint a mesebeli róka a gólyát, hanem igazi magyar vendégszeretettel fogadta látogatóit, különösen azért is, hogy a falubeli legény­ség a más falu legényeit nem csak hogy az ilyenkor szokásos verekedéssel nem fogadta, ha­nem a tánezban való elsőbbséget is nagy előzé­kenységgel engedték át máshonnan jött pajtá­saiknak. — Tüzeselek. A. Tevel községben e hóban kétszer volt tüzeset, mindkét alkalommal két­két ház égett le, és mindegyik, szándékos gyúj­tásból eredettnek constatáltatott. — A Bokor József igazgatása alatti Szom­bathelyi színtársulat Devecserben, a Koch-féle udvaron épült színkörben, tegnap kezdte meg elő­adásait. — Városunkban meghaltak fé.aug.ip—25-ig Hoffman József, 67 éves, r. k., tüdőgümőkór. Vincze Gábor, 55 éves, reform., tüdőgümőkór. Mihály Jó­zsefné, 71 éves, rom. kath., tüdőgümőkór. Kovátsils Gyula, 3 napos, evang. veleszületett gyengeség. Nagy ' Anna, 8 hónapos, reform., gj erinekaszály. Németh József, 45 éves, r. k., agylob. Ájer István figyer­meke, r. k., éretlen Horváth Etel, reform. 6 hetes, ránggörcs. Bereczky Károly éves, reform, bél­hurut. Pápán, 1882. augusztus 25. Dr. Gultmann Frigyes. Kivonat: Pápa városának gabona-árjegyzökönyvéböl 1882. augustus hó 25-én. 1 00 Icilogram: Huzauj, jó 9 fl 80 kr, közép 9 f! -U) kr r - alsó 8 ft 6U tr. I\ 0 zs uj, jó 6 fl 80 kr, — közép 6 ft 40 kr, — alsó C fl — kr. ^ r p i. uj, jó 7 ft 20 kr, — közép 6 ft 50 kr, — alsó 6 fl 20 kr. Zab . uj, jó 6 ft20 kr. — közép 6 fl — kr. — alsó 5 fl 80 kr. Kukorica jó 8 fl 80 kr, — közép 8 fl 75 kr, — alíó 8 ft 70 ' 1'. Burgonya uj, |ó — ft— kr, — közép 2 ft— kr, — alsó — fl — kr á z é 11 a . jó 5 ft — kr, — kötép 4- fl 50 kr — Z s u p p jó 3 f. - kr közép 2 fl 50 kr. WOITA JÓZSEF polgármester. Mádai kávéházában naponta fris csapolt '-féle kőbányai sör kapható. Schoszberger S. L. papirkereskedésében egy jó házból való DREHER azonnal felvétetik. Bor eladási hirdetmény. A marczaltöi urasági kastély pincéjében mihtegv hecíoliter, 1874, 1876, 1879, 1881. évi jó mi­nőségű bog (I á n y i termés "Í30»2T* van eladó, a venni kívánók jelentkez­zenek az uradalmi irodában. URADALMI TISZTSÉG. P. Szabó Karolnak téren Í24(>. sz. a. levő házá­ban egy lakás három szobá­val és mellék részeivel szent­iniiiály nantól bérbe vehető. Hivatalos hirdetés. Árverési hirdetménv. ö/.ain. 316. 1882. A pápai kir. járásbíróságnak folyó évi 37SS. számú végzése folytán közhírré (étetik, miszerint f. évi augusztus hó 30-án d. u. 2 órakor Mezőlakon, a vasúti állomás raktári helyiségében 300 méter mázsa búza és 600 ni. mázsa árpa nyil­vános árverésen el fog adatni. Pápán, 1882. aug. hó 21-éu. 31észáros Károly kir. bir. végrehajtó. K A 7i uradalmi HÍ 3 Ä r i uradalmi I volt sörházn EGY NAGY JÉGVE alga JJ Ili 11 bérbe kiadó. Pápa, 1882. augusztus 26-án Uradalmi feiügyeföseg Erdő eladás. m m A pápai uradalomhoz tartozó, és a pápai vasútállomástól egy órai távolra országút mellett fekvő „A 111 ía" » sí 8 z t a 301 hold erdő ­t ejrü.1 e té 11 e 1c tölgy, cser és gyertyánból álló összes fnlömege, 4 év alatt egyenlő részletekben leendő k i i r t á s r a eladoLik. 10% bánatpénzzel ellátott zárt aján­latok szeptember 18-ig Pápán, az ura­dalmi számvevő hivatalban adandók be, hol a részletes feltételek is megtekinthetők. Pápa, 1882. augusztus 26. Uradalmi foltfgyelőség.i

Next

/
Oldalképek
Tartalom