Pápai Lapok. 13. évfolyam, 1886

1886-02-21

csisának a jogosítványát a rendőrségnek 24 óra alatt visszaadni köteles. Ha a kocsis megszökött a jogo­sitványnyal, ugy azt is 24 óra alatt bejelenteni kö­teles. 12. A kocsis kocsiját felügyelet nélkül nem hag\ hatja, sem másnaK a vezetésére nem Jn/.hatja, kivéve, ha ő maga a hajtásra képtelenné válik. A ko­csis köteles a kocsit, személy válogatás nélkül a sza­bályszerű díjéit bármikor, bárkinek rendelkezésére bocsájtani. A közönséget a bérkocsi használatra fel­hívni tilos. 18. A felbérelt kocsira a vendég beleegyezése nélkül senkit sem vehet fel a kocsis. 14. A bérkocsis köteles a kocsiját mindenegyes használat után megvizsgálni, s abban talált idegen tárgyakat a tulajdonosának, vagy a rendőrségnek ki­szolgáltatni. 15. A kocsisra szólló határozatok a bérkocsi tulajdonosra is szóllnak , ha ez f-zemélyesen vezeti kocsiját. 16. A bérkocsi és a szerszám rendes csinos külalaku, jókarban tartott és tiszta legyen. Rossz lo­vakat a bérkocsi elé fogni tilos. 17. Hullát bérkocsiban szállítani tilos. 18. Ragályos vagy járványos beteg ha szállít­tatott, ugy a kocsjt rögtön fertőtleníteni kell. 19. Törött ablakú kocsin a szállítás tilos. 20. Setéiben csakis kivilágított lámpákkal sza­bad fuvarozni. 21. A kocsis köteles elővigyázattal hajtani, s a közönséget kiáltással figyelmeztetni a kitérésre. 22. A bérkocsi állomás előtti helyek minden szeméitőt, és állati hulladéktól tisztán tartandók, és ahel\ek fertőztelenitendők a bérkocsisok által, mind­azon a napokon a melyeken eső vagy hó nem esik és pedig kétszer napjában. Ebbeli mulasztásokért a kocsis a kocsi tulajdonossal együtt egyetemleg fe­lelős. 23. Tűz vagy viz veszély esetén ingyen köte­lesek a bérkocsisok a felhívásra azonnal jelentkezni, és segédkezni. 24. Az a kocsitulajdonos, vagy- kocsis a ki ezen szabályrendeletet megszegi, vagy ellene vét, a rendőr­hatóság által 20 frtig terjedhető pénzbüntetéssel súj­tandó, különösen a ki a 18. §. ellen vét, az 100 fo­rintig terjedhető pénzbüntetéssel, és tizenöt napig terjedhető elzárással büntetendő, az 1879. XIV. t. cz. alapján a rendőrhatóság által, a pénzbüntetésért lovával és kocsijával felelős az illető bérkocsi tulaj­donos. Súlyosabb esetekben az engedély mégis von­ható a rendőrhatóság által. 25. Ezen szabályrendelet [értelmében büntetett kocsis, ismétlés esetén, de akkor is ha a közönség irányában durva vagy illetlen volt, vagy ha részeg, a hajtástól a rendőrhatóság által öt évig eltiltható. A bérkocsi tartástól is eltiltható a tulajdonos az is­mételt büntetés esetén ha a büntetést saját ténye vagy mulasztása folytán szenvedte. 26. Azok, kik bérkocsikat 1884. október 1-seje előtti időben szerzett jogosítvány alapján tartanak, üzletük gyakorlásánál jelen szabály rendeletet szin­tén megtartani kötelesek. 27. A rendőrség a teljes bizonyítékhoz nincs kötve, hanem a bizonyítékot szabadon mérlegelheti, iélbizonyiték vagy r összetett, vagy közvetett bizonyí­ték alapján is büntethet. A városi képviselő testület 99/1884. jkvi. pont alatt foglalt határozatának meg­felelőleg módosított s ez által ekép elfogadott ezen szabályrendelet ellen, ennek 30 napot meghaladó időn át közbetekinthutésre volt kitétele után semmi észrevétel vagy felebbezés be nem érkezett. Pápa, 1885. január 2-án. Osváld Dániel h. pol­gármester m. k. Nagy Boldizsár főjegyző m. k. 47863. szám. Jóváhagyom azzal, hogy a 24. §. első része öt-hat pár járja, — a többi meg üli. A korcso­lya-bál rendezősége nem fogja engedni, hogy néhány kedveért unatkozzék és boszankodjék a túlnyomó rész. Egyébiránt a csárdással való szertelen visszaélés és annak határtalan elfajulása már kezdi teremni az üdvös visszahatást. Aján­lom olvassák el a > Győri Közlöny« tizenkettedik számát. Itt csak ezúttal annyit, hogy a supé csár­dás orgiáját és kinövéseit valódi botránynak ne­vezi és azt mondja, hogy »egy csárdában meg­járja, de elitbálon sehogy sem.« A mi a korcsolya-bál báli czikkeit il­leti, — egyszerűek ugyan, de divatosak mind, és elegánsak. Mint a meghívó. A női tánezrendek igen ízlésesek, finomak és alkalomszerűek. A fér­fiakéi is igen díszesek és egészen uj alakúak. Mindkettőt Károlyi előnyösen ismert fővárosi czég szállítja. A rendezői jelvények rendjelszalagon függő apró bronzkorcsolyák lesznek, Morzsinyi­tól szintén Budapestről. Ha lesz nűválasz, — mi tervben van — a füzérjelvényeket és a női csok­rokat Seefehlner udvari szállító állítja ki.— Min­denütt az Esterházy grófok családi szinei lesz­nek uralkodók. Főispánunk három évig volt az egylet diszelnöke, s azóta is mindenkor készség­gel engedte át vámház alatti rétjét jégpályául; s hisszük, hogy megfogja engedni annak lemé­lyithetését is. Végül még annyit, hogy a bál rendezősége valóban rendezőség fog lenni. Gondos és figyel­mes. Kötelességét ismerő és teljesitő, és azt saját mulatásának fölébe helyező. Mindenki jól mulasson, és mindenki megelégedve távozzék. Ez a célja. Érje is el. Legyen a korcsolya-bál még díszesebb, még kedélyesebb, mint volt tavai. Es oly jövedelmező. Akkor azután jövőre nemcsak jó jegünk, — jelmezbálunk is lesz. Fiatalságunk pedig aligha fog egyhamar beállani: remekelni az alvás művészetébe. alapján kiszabandó pénzbüntetés legmagasabb össze­geként legföljebb 80 frt, behajthatlanság esetén al­kalmazandó elzárás leghosszabb tartama gyanánt 2 na;-, mindkét büntetés együttes alkalmazása, de a pénzbüntetés behajthatlansága esetén pedig az elzá­rás tartama együtt véve 3 napban állapitható meg. Továbbá az ezen szabály rendelet ellen vétőkre a 24. §. első része alapján kiszabott pénzbüntetésekből befolyó összegek mindig a város szegéuyalapjának gyarapítására, a 18. §. ellen vétőktől a 24. §. máso­dik része alapján befolyó összegek pedig az 1878. V. t. cz. 27. §-ában meghatározó t czélokra szolgál­nak. Budapesten, 1885. iiov. 24. A minister helyett Matlekovics m. k. "Hivatalos rovat. ikt. 886 Pályázati hirdetvén}. A Széchényi Kollonichféle alapítványnál üre­sedésbe jött helyekre — 63 frt évi segélydíj élveze­tével- — folyó 1886-dik évi martius 15-ig pályázat nyittutik. — Pályázatképcsek magyarországi szüle­tésű, katbolikus vallású, elaggott és kercsetképtelen, főleg nemesi származású , szegéuysorsu oly férfiak, kik a fejedelem és a haza körül, különösen a nép­nevelés es tanítás, valamint a közszolgálat terén ér­demeket, szereztek. Bővebb értesítés nyerhető a polgármesteri hi­vatalnál. Pápán, 1886. febr. 18. a polgármesteri hivatal Nagy Boldizsár főjegyző. KÜLÖNFÉLÉK. — Meghívás. A Pápa városi jótékony nőegylet ma délután 3 órakor tartja évi rendes közgyűlését a városház tanácstermében, melyre az egylet tagjai tisztelettel meghivatnak. 1886. február 21-én. Az elnökség. — Megyei életünkben fontos szerepet játszó ülések fognak tartatni jövő hó első nap­jaiban. A megyegyülés márczius i-én, a közigaz­gatási bizottságé az nap délután fog megtartatni. — Ihász Lajos utólagosan válta meg a múltkori nöegyleti felolvasó estélyre szóló jegyét 2 írttal, mely összeget a nöegyletnek átadtunk. — A Pápa vidéki közművelődési egylet aláírási ivét a szervező bizottsághoz ed­dig beküldték : Báró Bézsán János ur alapító tag 10 írttal, Békássy Károly ur alapító tag 10 írttal, Auerhammer Ferencz ur alapító tag 10 írttal, Dallos Imre ur alapító tag 10 írttal, Dallos Já­nos ur alapító tag 10 írttal, Lóskay Gábor cs. kir. százados ur alapító tag 10 írttal. Ihász La­jos ur alapító tag 16 írttal. Az aláírási ivek és a tagsági díjak vételét tiszteletlel nyugtatja Pápán, 1886. febr. 18. Antal Gabor, szervező biz. tag. — >A megyék rendeaeseröl», e nagy­szabású reformról kezd meg egy cikksorozatot —r jegy alatt t. laptársunk a »Veszprem.« Kár hogy az első közlemény rég ismert, s minden tankönyvben szóról szóra feltalálható történeti adatok vannak felsorolva. Reméljük a további cikkek ráfognak térni magára a nagyfontosságú reformra, s e szempontból igen helyesen tett t. laptársunk, hogy a kérdést, — melyről különben lapunk évekkel ezelőtt több cikket közlött — épen most újból felvetette. Bevárjuk az idézett cikksorozatot, melyre meg fogjuk tenni nézetünk­nek megfelelő megjegyzéseinket. — Meghívó. Fennálló szabályrendeleteink alapján hivatalos tisztelettel felkérem a t. tör­vényhatósági bizottság, az állandó választmány és a m. számon kérő szék t. tagjait, hogy az 1886. évi márcziushó i-én és a következő napo­kon d. e. 9 órakor tartandó törvényhatósági bi­zottsági, — ezt megelőzőleg februárhó 27-én d. e. 9 órakor és februárhó 28-án d. e. 9 órakor tar­tandó állandó választmányi üléseken megjelenni szíveskedjenek. Veszprém, 1886. évi febr. hó 12. Véghely Dezső, kir. tanácsos, alispán. — Apápai„Vere3 Kereszti fiok-egy­let február 13-iki bál számadása. Bevétel: eladott belépti jegyek után 257 frt, felülfizetésekböl 162 frt; összes bevétel 419 frt. Kiadás: táncteremért 90 frt, zenészeknek 60 frt, meghívók és táncren­dekért 10 frt, casino szolgának a teremért 5 frt, pénztár szobáért 2 frt, 150 drb. vidéki meghívó bélyege 3 frt, a helyi meghívók kihordásáért 3 frt, hajdúknak és különféle kiadás 9 frt 50 kr, kapi­tánysági engedély bélyege 1 frt. összes kiadás 183 frt 50 kr. Marad tiszta jövedelem 235 frt 50 kr. Midőn ezen szép eredményért ugy a meg­jelent közönségnek, mint a távol levő, de az egy­let nemes céljait felülfizetéseikkel elősegítő ado­mányozóknak hálás köszönetünket nyilvánítjuk, egyszersmind ezen alkalmat is felhasználjuk a felkért rendezőségnek buzgóságát, és készségét megköszönni. Pápa, 1886. február 19. A Veres Kereszt egylet elnöksége. — A Veres Kereszt egylet bálján fe­lülfizettek: Gróf Esterházy Móricz 25 frt, Ihász Lajosné 10 frt, Néger Ágoston, Kiss Lászlóné, Bermüller Józsefné, Hanauer Béla, Nieszner Jó­zsef, Báró Bésán János, Spitzer Ignácz 5—5 frt, Ihász Lajos, özv. Kreiszler Józsefné, Zárka Dé­nesné 4—4 frt. Wohlrab János, Horváth Károly, Fittler Sándor, Rechnitz Edéné, Özv. Kluge Fe­ranezné, Mailänder Gyula, Pap János, Dr. Kövi József. Kopácsy Árpád, Galamb Józsefné, Dr. Fenyvessy Ferencz 3—3 frt ; Petiné Vály Mari, Jókai Etélke, Bermüller Alajos, Wajdits Károly, Bermüller Gyúlj, Klein Mór, Schöpf Gyula, Má­day Sándor, Miszory Ferenczné. Szilágyi Józsefné Ajkay Imréné, Zimmermann Antalné, Dr. Ko­ritschoner Lipófiné, Pentz Józsefné, Kluge Ká­rolyné, Antal Gáborné, Tóth Dánielné, H. E., Zimmermann Krisztina 2—2 frt. Egy kovácsi I., Egy kovácsi IL, Mattus György, Techet Adolf, Bakoss Sándor,! Saáry Lajos, Barthalos István, Dr. Mathia Jánoja, Szvoboda Vencel í — 1 frt, ösz­szesen 162 frt. | — FÖck FaUSZtin az irgalmas rend hely­beli érdemdús perjele, f. hó 1 5-én ünnepelte meg szorosabb baráti kórben névünnepét és szerzetesi fogadalmának 36-ik évfordulóját. Az ünnepeltet a lakomán Zárka Dénes és Horváth Lajos kö­szöntötték fel. Számos üdvözlő távirat is érke­zett, köztük a rend tartományi főnöke Fűzi Sza­niszlóé is, kit a \vendégek táviratban viszont üd­vözöltek. ; — Lóskay Gábor cs. és k. százados úr­tól meleg sorok kíséretében 10 frtot vettünk a pápavidéki magyar közművelődési egyesület ja­vára, mit átadtunk a szervező bizottságnak. — Becker tanár büvészeti előadásai csü­törtökön és szombaton nagy tetszést arattak zsú­folt házok előtt. Ma tartja utolsó előadását szín­házunkban. — A pápai takarékpénztár holnap fogja 23-ik évi rendes közgyűlését tartani a városház termében. — A vallás és közoktatásügyi mi­nister rendeletet intézett a politikai katósághoz, hogy a pápai orth. izr. hitközség elnökségében mindaddig mig az elnök választás kérdése elbí­rálva nem lesz, Steiner Mayert támogassa. Ez­zel meg van oldva azon kérdés is, mitől a m. közigazgatási bizottság az anyakönyv vezető vá­lasztásának kérdését, melyen szintén Steiner Mayer elnökölt, függővé tette. — A Pápavárosi jótékiny nőegylet elnöksége köszönetét nyilvánítja Ihász Lajos föld­birtokos urnák azon szívességért, hogy az egy­let czéljaira 2 fit adományt küldeni szíveskedett. — Az irgalmasrend helybeli kórhá­zában a mult évben gyógykézeltetett 352 egyén, 4847 ápolási napon át. Az ápoltak közül meg­halt 22, meggyógyulva távozott 312, ápolás alatt maradt 18. — A pápai járás területén Mihályháza, Mezőlak cs Nyarad községek léptek be ujabban az erdélyrészi magyar közművelődési egyesület rendes tagjai közé. — A pápa városi és vidéki takarék pénztár ma tartja közgyűlését saját helyisé­gében. — Molnár Péternek veszett eb által megmart kis leánya részére Goldschmid Sándor ur 3 frtot küldött be lapunk szerkesztőségéhez, mint az általa eszközölt gyűjtés eredményét, melyhez járultak: Goldschmid Sándor 1 írttal, Rosentlial Imre 50 krral, Trabalka Imre, Kis An­tal, Szandtner Béla 30—30 krral és Schuttler Jakab 60 krral. — A3 frtot átadtuk a kapitány, hivatalnak. — A Budapesten székelő 48—49-iki honvédek betegsegélyzö és temetkezési egylete a legközelebb megtartott közgyűlésen városunk­ból tiszteletbeli tagjává választotta: Noszlopy Antal urat és Bánóczy Pál építőmester urat volt 1848—49-iki hadnagyot. — A pápai iparos ifjúság önképző és betegsegélyzö egylete f. hó 14-én tartotta tiszt­újító közgyűlését, mely alkalommal megválasz­íattak egyhangúlag elnökké : Koczka László, Il-od elnökké: Németh János vendéglős, alelnökké az ifjúság kebeléből Trauner Lipót, pénztárnokká Heim Ignácz, a jegyzői tisztség elfogadására pe­dig az ifjúság bizottságilag Rácz Márton posta­tisztet kérte fel, ki azt a közgyűlésen, látván, hogy a régi gárda vezérlete alatt marad az ipa­ros ifjúság — el is fogadta. — A péterdi postemesteri állomásra Kéz Luiza neveztetett ki. — Gyárvizsgálat. A rendőrkapitány a városi főorvos közbenjöttével a sodagyárakat vizs­gálta meg mult héten. Visszaélés vagy tisztáta­lánság egy gyárban sem volt constatálható. — Városunkban meghaltak febr. 13—19-ig­Reixinger József gyermeke, róm. kath., halvaszüle­tett. — Bognár Zsófi, róm. kath., 67 éves, vízkor. — Leiner Ignácz gyermeke Istvá, róm. kath., 9 hóna­pos, agylob. — Vogel Adolf gyermeke Berta, izr., 8 hónapos, bélhurut. —'Förhéucz Juli, ev., 21 eves, hagymáz. — Frühajif József gyermeke Miklós, izr., 3 hónapos, gyermekaszály. — Szabó Erzsébet gyer­meke lika, róm. kath., 5 hónapos, gyermekaszály.— Kurucz Ádániuc, róm. kath., 61 éves, vízkór. — Bei­ger Vilmos gyermeke Katicza, izr., 1'/, éves, hök­hurut. — Varga János, róm. kath., 37 éves, lüdőlég­dag. — Gyimóthi Péter gyermeke Dániel, ref., 1 éves, hökhurut. — Szammer Hermán gyermeke Mari, róm. kath., 14 hónapos, bélhnrut. — Csurgai Lajos gyer­meke Pál, ref., 2 éves, bélhurut. — Pléier Mihály gyermeke Mari, róm. kath., 10 napos, veleszületett gyengeség. — Gölesz Ede gyermeke Margit, róm. kath., 2 éves, bclhurut. — Csukárdi Károly, róm. kath., 68 éves, tüdővész. — Németh Ferenczné, ref., 53 éves, tüdővész. SZERKESZTŐI ÜZENETEK. — Eleiké. Köszönettel véltük s legközelebb felhasz­náljuk. — Xu. LI. (Bpest.) Jövőre jön. S. F. (Csólh.) Közlendők közé soroltuk. — Nemo (Veszprémj. Sajnálatunkra későn érkezett és igy c számból kiszorult.—Emi). Köszönet! 13. <3r. (Helyben ) A szépen indokolt indítvány terjedelmes voltánál fogva lapunkba már nem volt felvehető; de azt hisszük legilletékesebb bolyén lesz azt a közgyűlésen előterjesztem MyiÜ-ter. 300 imiiázsa kék krumpli Csótlion eladó! Bővebb éríe­sitfest árt ugyanott a m. k. pos­tahivatal. 3—3 10180. Tk. 1885. Árverési hirdetményi kivonat. A pápai kir. jbiróság, mint tkvi hatóság köz­hírré teszi, hogy Borbély Sándjr végrehaj tatónak, Bíró Gábor végrehajtást szenvedő elleni 400 frt tőkekövetelés és jár. iránti végrehajtási ügyében a pápai kir. jbiróság területén levő ISemes-Szalók köz­ségben fekvő a n.-szalóki 58. sz. tjkvben -f 2. sorsz. a. birtokra 32 frtban, "f 3. sorsz. a. birtokra 117 frtban, -j- 4- sorsz. a. birtokra 32 frtban, a n.-szalóki 264. sz. tjkvben -j- 1. sorsz. a. birtok fele részére 154 frtban, a n.-szalóki 265. sz. tjkvbeni birtokra 25 írtban, végre a n.-szalóki S2. sz. tjkvbeni -j- 1. sorsz. a. birtok 1/40-ed részére 80 írtban ezennel megállapított kikiáltási árakban az árverést elrendelte, és hogy a fennebb megjelölt ingatlanok az 1886. évi márcz. hó 2. napján d. e. 9 órakor N.-S/.alók községházánál mesrtartandő nyilvános árve­résen a megállapított kikiáltási áron alul is eladatni fognak; Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlan becsárának 10%-át készpénzben, vagy az 1881. LX. t. cz. 42. §-ában jelzett árfolyammal számított és az 1881, évi november hó 1-én 3333. sz. a. kelt igazságügyminiszteri rendelet 8. §-ában kijelölt ova­pékképes értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni, avagy az 1881. LX. t. cz. 107. §-a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál való előleges ellselyezé­séről kiállított szabályszerű elismervényt áfszol­gáltatni. Pápa, 1885. decz- hó 12-ik napján. A kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. Hirdetmény. Pápa város Antalház pusztáján jó minőségű agf XX SÜZÓXXgai; adatik el. Értekezhetni a tulajdonosnál Pápán árok utcza Keltz-féle házban. Február 13-áu 1886. Dallos Dénes bérlő. 28. sz. k. gy. 886. Hirdetvény. Pápa városa a tulajdonát képező volt laktanyai épületben a serutezán magánlakrészeket, a vállalkozó kíván­sága szerint berendezni kész, ha ilyen jelentkezik, s a berendezésre szüksé­ges költségekhez mért illendő bért megfizetni ajánlkozik, és erre nála kellő biztosíték is mutatkozik, válal­kozó jelentkezése esetére tehát a be­rendezésre nézve költségvetés fog felvétetni, s a bér ahoz képest meg­ál lapitatni. Pápán, 1886. február 18-án Polgármesteri hivatal. Versenyt a lótakaró szédelgésnek. Egy SO óv óta takaró és pokróezgyár megbízott bennünket, hogy az ujabban fel­merült lótakaró szédelgésnek alaposan ele­jét veendő, szolid és jó minőségű árukból álló gyártmányait az az nagy, vastag, szé­les és elpusztithatlanj lópokróczaikaí mától kezdve darabonként csak 1 frt 60 krjával eladjuk. E takarók 190 cm. hosszúak és 130 cm. szélesek, szines sze­géi yüek s deszka vastagságúak s va­lóban elpusztithat­lanok. — Szállítás utánvét vagy kész­pénzfizetés mellett eszközöltetik. Naponként küldünk ily takarókat a szélrózsa minden irányában, s mindenütt nagy elismerésben részesülnek, minthogy ágytakaróul is használtathatik és ezelőtt kétszer annyiba kerültek mint most. Czim: EXPORTWARENHAUS „ZUR AUSTRIA" Wien, Ober-Döbling, Mariengasse 31. a saját házban. 4—4 A czim pontos megfigyelése kéretik. Uj! „Messalina" Uj! Legfinomabb, legkellemesebb, ez ideig felül nem mult parlíiiii, raktáron Steiner Vilmos ur kereskedésében. ^Em A »Betegbarat« cziinü röpiratban számos házi­ig™ szer van ismertetve, melyek sok éven keresztül megbízhatóknak bizonyultak s ez okból a legmelegebb ajánlatra méltók. Minden betegnek ismerni kellene e röpiratot. Különösen pedig azokat, a Mk koszvényben vagy csúzban, tüdősorvadásöan, ideggyengeségben, sápkórban stb. szenvednek, arra figyelmeztetjük, hogy az egyszerű háziszerek által nagyon gyakran még az úgynevezett gyógyithatlan betegségek is meg­szűntek. A ki a »Betegbarätüt« olvasni kívánja, az írjon egy levelezőlapot Eiehter kiadó-inté­zetének Lipcsébe, mire a röpirat megküldetik. A megrendelőnek ez költségébe nem kerül. 14

Next

/
Oldalképek
Tartalom