Pápai Lapok. 13. évfolyam, 1886

1886-08-01

künk távirják — tagnap szombaton ment végbe lélekemelő ünnepélyességgel. — Láng Lajos városunk orsz. képvise­lője tiszteletére ma egy hete rendezett közva­csorán mintegy 8o-an vettek részt. Az első fel­köszöntöt Osváld Dániel h. polgármester mon­dotta Láng Lajost, éltetve, mire képviselőnk igen szépen indokolt összehasonlítást téve az orszá­gos és helybeli szabadelvüpárt között e pártra emelé poharát, Kiss László Véghely Dezső kir. tanácsos alispánra, Antal Gábor Lángra, Bartha­los István a hazafias közvéleményre, Horváth Lajos Woita József volt polgármesterre, Dr. Ma­kara György Néger Ágoston apátplebánosra, Véghely- alispán Pápa városára, Fischer Adolf Hanauer Bélára, a szabadelvüpárt elnökére. Ber­müller Gyula Láng családjára stb. mondtak fel­köszöntöket. — A győri kir. illeték-kiszabási hivatal főnökévé Háczky Dénes pénzügyi titkár helyez­tetett át Beszterczebányáról. — Gratulálunk. — A balatonfüredi Anna-bált ma tartják meg. Ha a jelek nem csalnak, a bál az idén Dunántúl legszebb és legérdekesebb bálja lesz. Rég ideje, hogy a b.-füredi Annabál fényé­ről beszél a krónika. E fényt feleleveníteni ra­gadta meg a kezdeményezést a balatonparti há­rom vármegye fiatalsága. A bál az idén jótékony czélra, a derék Balaton-egyiet javara adatik, s már csak azért is jó sikert kívánunk -neki. Gondos­kodtunk, hogy e bálról egyik iövárosi tárczairóuk küldjön lapunk számára tárczalevelet. — A Marczal-szabályozási társulat elnökévé Sarlay Károly, igazgatójáva Kemény Andor, titkár és pénztárossá pedig Kluge Sámuel urak választattak meg a legközelebb tartott köz­gyűlésen. — A fonó- és szövőgyárnak városunk­ban leendő létesítése tárgyában kiküldött bizott­ság mint értesülünk f. évi aug. hó 5-1'k napján fogja ez érdemben megtartani első ülését. — A „Balaton-egylet" elnöksége kö­szönő leveleket intézett az irói körrel rendezett minapi kirándulás hangversenyében résztvett irók é.-; művészeknek s azonkívül Festetich Tassilo grófnak, s a kirándulást fogadóknak! — Galamb Kristóf téthi járásbiró, Ga­lamb József pápa-ugodi urad. ügyész és ügyvéd testvére ma tartja esküvőjét Mosonyban. Áldás kisérje frigyét. — Czincza. A mostani kolera-járványos időben mint értesülünk a városi hatóság is meg­tette a szükséges intézkedéstket. Ez mind igen szép de mi történik a bacillusok telepével, — a Cincával ? Igaz ugyan, hogy most hetenként két­szer vizet bocsátanak bele és mindennap tisz­togatva lesz, — de ez nem elég. — gyökeres re­jormot kell itt alkalmazni, gyökereset azért, mert a közegészség kívánja igy. A város atyái ugy­látszik ezen törik a fejüket már régen de ered­mény nélkül, valószínűleg csak a jövő században fog ez a kérdés nálunk megoldást nyerni. Bi­zony-bizony szomorú dolog ez ! — A pápai ipartestület alapszabályai a jóváhagyási záradékkal elláttattak. A városi tanács mint iparhatóság, állandó iparhatósági biz­tosul Mészáros Károly rendőrkapitányt nevezte ki, ki az alakuló közgyűlésre az iparosokat leg­közelebb összehívni fogja. A tanoncz szabadítás érintkezhessek! Ez idő óta ellenségek lettek. Hej pegig de hiába feszitette Csontos uram a hurt; az nem szakad ám oly könnyen el, mert a sze­relem gránitkő, melyben eltörik még a szülői ha­talom pallosa is. . . . Vágvölgyi is többször el­látogatott Csontosokhoz, hol mindig e dologról beszéltek. A két 48-as makacsul megmaradt azon terv mellett, hogy a két fiatalt mégis csak ösz­szeboronálják. Akárhogy ellenőrizték is a két szerelmes találkozását, hiába volt! Csontos ur minden cselédjének dupla »gá­zsit« adott, hogy fiára ugy vigyázzanak, mint a szemük bogarára; de Miklósnak sem volt ám n korpa a fejében! 0 is még egygyel megtoldá a »lenungot.« Nagyon is természetes, ha Csontos ur előtt be kelle számolniok a látottak .és hal­lottakról, mindig azt mondták: — Mi bizony semmit sem vettünk észre nemzetes ur! A jelentés örökösen igy hangzott. Vagy há­rom izben maga Csontos ur is állt a »post«-on, de ö se vette észre az ellenkezőt. Persze, mert jól bekötötték a szemét. Csontos ur háza körülbelül másfél öl ma­gasságú bástyával vala bekerítve. Ezen átmenni valóságos istenkísértés! Hozzá még minden lét­rát és átjárható instrumentumokat elzáratott, a kapu kulcsa pedig a vánkosa alatt volt; de Mik­lós mégis kiszökött. Egy embert állított a fal mellé, s annak válláról a falra lépett, honnan kö­tél segélyével kúszott alá. Nem egyszer zuhant le a magasból, de mit törődött azzal, majd meg­gyógyítja édes csókjával, ölelésével a kedves le­ány. Csak öt látni, ez volt a főcél! S midőn a borostyánindákkal befutott lúgosban, kezet kéz­ben tartva egymás mellett ültek, oh de mily ke­veset beszéltek. Még az ég^csillagai is moso­lyogtak a lekötő némaságnak. Igaza van a köl­tőnek, midőn azt mondja: «... A boldog szerelem hallgat s titkon szedi bérét: Szép szavak árjai közt néma halálra siet. . . . « (Folyt, köv.) és szegődtetésért mérsékelt dijak szedése megen­gedtetett, melyeknek nagyságát maga az ipar­testület lesz hivatva szabályrendelettel megálla­pítani. — Győrött élénk kezdeményezés indult meg egy Varsányból kiinduló és Szent-Mártonon át Győrbe vezető közúti vasút létesítése tárgyá­ban. Ezen vonalnak Varsanytól Ugod-Vadkert érintése mellett Pápával leendő ösrzeköttetése­felette kívánatos lenne, minek megvalósítása ér­dekében Horváth Lajos s/olgabiró az érdekelt községeket és birtokosokat Pápa-Teszérre leg­közelebb értekezletre fogja meghívni. — Tambura zene- és dalestély volt e napokban a Mádai ká/éház nyári helyiségében, melyet városunk intelligens közönsége a zsúfolá­sig megtöltött. Meg kell hagyni Mndainak, hogy vendégei szórakoztatásában bok ügyességet s ta­pintatot tanúsít, a mire mutat a szabadkai tam­bura zenekar jól sikerült estélye is. Érdekesnek találjuk itt megemlíteni, mi olvasóink előtt ta­lán még alig lesz ismeretes, hogy a többször megújrázott s nagy tetszéssel fogadott »Pepi tánt» cimü bohókás ének mulatságos szövegét Koncból János helybeli ügyvéd ur irta, kinek neve alatt közelmúlt időkben tobb humoristikus vers jelent meg. Bírjuk igéretét, hogy lapunk is fog tőle ilyesmit hozni. A taps bizonyara ekkor sem fog elmaradni. — Az uszodában, melynek vize valóban páratlan élvezetet nyújt a fürdésnél, igen kár, hogy a malomnál levő rács oly ritka, hogy igen sokszor a legrondább szemét tölti meg a viz szí­nét a fürdőzök nem kis boszuságára. Reméljük, hogy az igazgatóság, mely nem késik soha a közönség óhajainak eleget tenni, megfogja tenni ezúttal is a kellő intézkedéseket. — Ozv. Pa erhoff er Sámuelné urnö, a pápai nőegylet egyik tisztelt tagja Bécsben el­halálozván, a boldogult emlékére mélyen tisztelt gyászoló családja 50 azaz ötven frt kegyadományt küldött a Pápa városi jótékony nőegylet részére. Ezen nagylelkű adományért hálás köszönetét nyilvánítja a Pápa városi jótékony nőegylet elnöksége. — Felhivás hazánk lelkes hölgyeihez! Az Országos Nöképzö-Egylet választmánya f. évi ápril hó 16-án tartott ülésében elhatározta, hogy az egylet a jótékonyság és nőnevelés ügye körül érdemeket szerzett lelkes magyar nők em­lékezetét a késő utókor kegyeletének buzgó példaadásul megőrzi; s e czélból neveiket és kéz­irataikat összegyűjtvén azokat az egylet diszes tanintézetének újonnan épülő részébe befalaztatja. Ezen hely kívülről márvány táblával fog megje­leltetni, hogy külsőleg is látható legyen ama hely, mely hivatva van századunk magasztos eszméit, s humanistikus áldozatkészségét a történelem szá­mára megörökíteni. Most, midőn az Orsz. Nö­képzö-Egylet tan- és nevelő-intézetét kibővítve, építkezik — a választmány fentebbi határozata megvalósításának időpontja elérkezett. Felkérem tehát önöket e hazafias czél érdekében, hogy fél ív papíron becses kéziratát (bármely aphoris­mát, eredeti gondolatot vagy idézetet, esetleg arczképet, — a közművelődési és jótékonysági egyletek pedig alapszabályaikat és működésükre vonatkozó évkönyveiket) két forint kegyes ado­mány csatolása mellett az egylet pénzlárnoká 1­hoz Gonczy Pálné, Kalvin-tér 7. sz ) az 1887. évi május hó i-éig beküldeni szíveskedjék.— Az igy befolyó összeg az építkezés költségeire lesz for­dítva. Budapesten, 1880. év május hó 16-án. — Kiváló tisztelettel Veres Pálné szül. Beniczky 'Henriin, mint az orsz. nöképzö-egylet elnöke. — K.-Vathon önkéntes tűzoltó egyletet szándékoznak létesiteni. A dicséretes mozgalom élén Kemény Andor és Sarlay Gyula urak állanak. — Az eperjesi ág. evang. ker. colle­giumi jogakadémián — mint lapunkat értesiti az igazgatóság — az 188%. tanévre a beiratások f. évi szeptember I-tol 8-ig eszközlendök; az elő­adások pedig szeptember 9-én veszik kezdetűket. — Lovász-Patona községben f. hó 17­töl kezdve minden kedden heti vásár fog tartatni. — Tüzeset. Takácsi községben tegnap­előtt nagy tüz 'pusztított. Leégett 5 egész ház melléképületeivel együtt, 4 háznak pedig gazda­sági épületei hamvadtak el, ezen kivül elégett nagy mennyiségű gabona, takarmány, gazdasági gép és felszerelés stb. A kár 10000 frtra tehető, melyből csak 3500 frt volt biztosítva. — Hor­váth Lajos szolgabiró az elönyomozást tegnap tartotta meg a helyszínén, és egy a gyújtással gyanúsított egyént be is kisértetett. — Botrányos részegség miatt három napi elzárásra ítélte a rendörkapitányi hivatal Lerbaum Antal rézműves segédet. — Lopás. Herczog Ignácz pápai lakos korcsmájából mult pénteken éjjel ismeretlen tet­tes 2 órát, egy aranyozott irón tartót és mint­egy 12 frt készpénzt ellopott. A tettes nyomo­zása folyamatban van, — Ismét egy vállalkozó. Egy bécsi tő' kepénzes? tett ismét ajánlatot a városi hatóság­nak, hogy szándékában volna városunkban egy olyan gyárt létesiteni, melyben szalmahányó vil­lák, lapátok, reszelö-keretek, s más e fajhoz tar­tozó eszközök gyártatnak. Ez a jó ur nem kivan egyebet a várostól, mint hogy járuljon hozzá a vállalathoz 70 vagy 80 e::er forinttal, — a gyár felállítása és fenntartása majd az ö gondjai len­nének. Ez az ajánlat meglehetősen naiv ugyan, mindazonáltal figyelmeztetjük az intéző köröket, hogy lépjenek vele szorosabb érintkezésbe, ta­lán a messze földön fel nem található hasonló vizerö meggyőzni fogja a vállalkozót, hogy vá­rosunk hozzájárulása nélkül is érdemes lesz itt nálunk gyárat létesiteni. — Lopás. Még folyó évi február hóban bizonyos Horváth Lizi csavargó, rézmozsarat lo­pott el özv. Tamasitsné pápai lakostól. A csa­vargó azóta eltűnt, de tegnap ismét a városba érkezvén, a rendőrség letartóztatta. — Az orsz. szinész-iskolában a beiratko­zások f. é. szeptember hó 9-én kezdődnek és 11­én fejeztetnek be. A jelentkező növendékek föl­vételi vizsgálata szeptember 13-án, hétfőn, d. u. 3 órakor tartatik, ugyancsak a tanoda helyisé­gében, kerepesi ut, nemzeti színház bérháza III. em. A felvételi kellékek: színpadias, csinos alak, tiszta kiejtésű csengő hang, s kifejlett testi alko­tás mellett, legalább 18 éves kor a férfiaknál, s betöltött 15 év a leányoknál. Szükséges továbbá annyi műveltség és iskolai képzettségről szóló bizonyítvány mennyit a megjelölt korban minden müveit ifjútól megvárhatni. A beiratási és fölvé­teli díj 6 frt, a behatásnál azonnal lefizetendő, fölvétel esetén pedig az évi 30 frtnyi tandíj első részlete 10 frt is lefizetendő. — Lopás. Farkas Péter sobori illetőségű csavargó, Heimier Ignácz pápai lakos kárára f. évi július hó 26-án több tyúkot és récét akart ellopni. Már több pár összekötözve egy halom­ban volt, mikor észrevették szándékát miért is lefülelték és bekísérték az atyafit a rendörséghez. — Tüz. Mult hó 30-án d. u. 2 óra tájban Bánóczy Pál ur majorjában ismeretlen okból tüz támadt, de a gyorsan alkalmazott segélynek és óvrendszabályoknak köszönhető , hogy három kocsira való szalmán kivül nem esett több a pusztító elem áldozatául. — Uj könyvek. A Franklin-Társulat ki­adásában Budapesten, ujabban megjelentek: Bonyhai Benjamin. Irányadó az iskolában és az életben. Er­kölcsi tanulságos könyvecske valláskülönbség nélkül a mindennapi és ismétlő iskolába járó növendékek számára. A négy kiadást ért „Népiskolai jutalom­könyv" czimü munkája nyomán, a kor igényeihez al­kalmazva. Ara fűzve 30 kr.— Falusi Könyvtár. XXXI. füzet. Növény-betegségek. Jrta dr. Szaniszló Albert. Harmadik kiadás. Ara füzvc 50 kr. XXXll. füzet. A phylloxera, a kolorádóbogár és a vértetü. A gazda legnevezetesebb három rovarellensége. Irta dr. Sza­niszló Albert. Ara fűzve 50 kr. — Olcsó Könyvtár. Szerkeszti Gyulai Pál. 205 füzet. Lougfellow \V. Henrik. Az arany legenda. Angolból fordította Jánosi Gusztáv. Fűzve 40 kr. 206. fűzel. Chateaubriand. René. Francziából Ford'totta Bogdánfy Lajos, Fűzve. 20 kr. 207. lüzet Czuczor Gergely hőskölteményo-i és meséi. Második kiadás. Fűzve 30 kr. 208. füzet Fáy And­rás. A mátrai vadászat. Vígjáték három felvonásban. Fűzve 20 kr. 209. füzet. Augier és Foussier. A sze­gény arszlánnők. Dráma öt felvonásban. Francziából fordította Ii. Fűzve 30 kr. 210. fűzet Shakespeare. Sok zaj .semmiért. Vígjáték öt. felvonásban. Angolból lord. Ács Zsigmou. Fűzve 30 kr. 211. füzet. Cons­tant. Benjamin. Adolf. Egy ismeretlen iratai közt ta­lált, történet. Francziából fordította és bevezetéssel el­látta dr. Béri Moravcsik Gyula. Fűzve 30 kr. 212. füzet, Bozzni Pál irodalmi hagyományai. Kiadta Lé­vay József. Fűzve 30 kr. 213. füzet Greguss Ágost. A balladáról. A Kisfaludy-lár.suság által 1864-ben jutalmazott pályamű, lliirmailik javított és bővített kiadás. Fűzve 40 kr. — Történelmi Könyvtár. A ma­gyar népnek és ifjúságnak ajánlva. 81. füzet. Buda­vára visszavétele. írta egy szemtanú. Angolból for­dította, előszóval s jegyzetekkel ellátta Deák Farkas. Egy czimképpel. Ara fűzve 40 kr. — A billió meg3zámitásáhos., ha min­den percben 60-at számolna valaki és pedig éj­jel-nappal szüntelenül, 31709 év, 289 nap, egy óra, 49 perc és 40 másodperc lenne szükséges. Hogy egy billió ezüst forintost egy év alatt meg­lehessen számítani, 3I709 ember folytonos mun­kájába kerülne, de ennyi pénzre 412 és fél mil­lió mázsa ezüstre volna szükség, mely óriási menyiséget 7.812,500 ló húzhatna el oly formán, ha minden ló 40 mázsát húzna. — A Pesti Hirlap a közönség által oly Igen kedvelt, közhasznú rovatait július hótól kezdve ismét gyarapította egygyel, ugy hogy ma már min­den szerdán Kertészeti újság, minden pénteken Gaz­dasági újság, s legújabbat) minden csütörtökön Házi Tanácsadó czimü melléklapokkal jelenik meg. Igy egyesíti ezen, a magyar közönség által oly példátlan mérvben fölkarolt, naponkint több mint buszoséi- pél­dányban megjelenő napilapunk a hasznos!, a mulatsá­gossal,mert a politikai és társadalmi kérdések pár­tatlan, komoly és beható fejtegetése mellett a Pesti Hirlap kiváló súlyt fektet a mulattató elemre, s ez épen az, miben egy más magyar lap sem versenyez­het vele. Ehcz járul még az összes napilapok közt kétségtelenül leggazdagabb hírrovata s a sok eredeti távirati tudósítás; mind oly előnyök, melyeket az ol­vasó közönség nem becsülhet meg eléggé s mégis könnyen hozzájuthat, mert a Pesti Hírlapnak rendkí­vüli elterjedéso mellett rendkívüli az olcsósága is: egy hóra 1 fit 20 kr., negyedévre 3 frt 50 kr., s az előfizetés a hó bármely napján kezdhető. Mutatvány­számokat is küld a kiadóhivatal fJLégrády testvérek Budapest, Nádor-utoa 7. sz.} egy hétig ingyen és bérmentve. — Apróságok. Az előszobában. — Beszélhetek a papával kicsikém ? Tessék még egy kicsit várni; papa éppen most veri a mamát. — Anya szemrehányó hangon leányához; — Micsoda új módi az már, hogy te a sétányon folyton azon „urat nézed?— Kedves mama, hi­szen te mondád : ha egy leány férjet akar kapni, utánna kell néznie. |p* Vannak gyermekei uram? — Egy leányka, de szeretnék még egy fiút, hogy nevem ki ne haljon. — Hogy hívják önt ? — Nevem Kohn! Megfelelt. Egy vidéki ur kérdezi a vasúti portást: Mikor indul Győrbe a vonat«. — »A harmadik csöngetés után« — volt a válasz. fp£ — „Ugyan hogy viheti ezt a gyereket ilyen borzasztó hidegben az utczára?" — „Oh Istenem! Ért is ez a kis gyerek még az időjáráshoz." — „De hogy vehettél a Te kis fejedhez egy,ilyen nagy ka­lapot ?!" — „Ha már egy ára van kisebbnek nagyobbnak, — gondoltam, akkor már csak a nagyobbikat veszem 1 " — Hathatós szer. Mindennemű nyilt se­bek gyulladásba jöhető kelevények és daganatok MOLL-FELE francia borszesz és só hasz­nálata által gyorsan gyógyulnak. Egy üveg 80 kr. Szétküldés naponta utánvéttel A. MOLL cs. kir. ud­vari szállító, gyógyszerész által Bécsben. Tuehlanben 9. A vidéken minden gyógyszertárban és füszerke­rcskedésben határozottan MOLL készítménye ennek gyári jelvényével és aláírásával kérendő. — Városunkban meghaltak július 24—30-zg: Koch János gyermeke Sándor, róm. kath., 3 hóna­pos, veleszületett gyengeség. — Fleischner Vilmos-, izr,, 48 éves, bélliurut. — Nóvák Mihály gyermeke Mari, róm. kath., 2 hetes, veleszületett gyengeség.— Vélsz Béláné, róm. kath., 32 éves, tüdővész. Közgazdaság. A soproni kerületi kereskedelmi és iparkamara 3252. 1886. — szam. Hirdetmény A nagyméltóságú földniivelés, ipar és kereske­delemügyi magy. kir. minisztérium f. évi július hó 15-én 37962. száma alatt kelt értesítése szerint Lüt­(ichben mozgalom indult meg arra nézve, hogy ke­j reskedelmi múzeum létesíttessék, mely múzeum hi­I vatva lesz, Belgium kereskedelmi forgalmát a kül­földdel előmozdítani. Ezen országgal való kereskedelmi összekötte­téseink élénkítése érdekében kívánatosnak mutatkozik az, hogy nagykereskedőink s iparosaink azon áruk­ból, melyek Magyarországból Belgiumba kivitetnek, ezen múzeumba mintákat küldjenek. Felhívjuk ennélfogva kamarakerületünk nagy kereskedőit s iparosait, hogy ezen muzeumot figyel­mükre méltatni, s áruminták beküldése által ez irány­bani kivitelünk emelését saját jól felfogott érdekük­ből előmozdítani szíveskedjenek. Kelt Sopronban, 1886. július hó 22-én. A kerületi kereskedelmi s iparkamara. 2991. 1886. szam. Hirdetmény A földmivelés ipar és kereskedelemügyi magy. kir. minisztérium f. évi június hó 27-én 34,248. szám alatt kelt leirata szerint, Újvidék sz. kir. város kö­zönségének szabályrendeletét, melyben a házaló ke­reskedés gyakorlása a nevezett város területén meg­tiltatott, helyben hagyta, mire az érdekelt körök mi­heztartás végett, ezennel értesíttetnek. Kelt Sopronban, 1886. július 21. A kerületi kereskedelmi s iparkamara. menetrend. Indulás Pápáról. Győr felé: Indul 12 óra 57 p. éjjel, Budapesten van 7 óra reggel, Bécsben 6 óra 5 perc reggel. — Indul 2 óra 59 perc délután, Budapesten van 8 óra 45 perc este, Bécsben van 8 óra este.— Indul 6 óra 20 perc reggel, Budapesten van 1 óra 30 perc dél­ben, Bécsben van 3 óra délután. Kis-Czell felé: Indul 4 óra 12 perc reggel. — Indul 1.2 óra 44 p. délben. — Indul 8 óra 2 p, este. Érkezés Pápára. Győr felöl: 4 óra 10 perc reggel. — 12 óra 39 perc délben. — 7 óra í2 perc este. Kis-Czell felöl: 12 óra 55 perc éjjel — 2 óra 54 perc délután. — 6 óra 10 perc reggel. SZERKESZTŐI ÜZENETEK. — IVE. UJ. (K.-Czell.) Mindhárom veszprémi hírlap ugyanegy' értelemben irt azon jellemtelen myslifikatióról, köve­telvén a sajtó tisztessége nevében a mystificaló nevét, mivel ugy látni nem mer dicsekedni a bagoly. — Dr. 3M. L. (Hely­ben.) Köszönjük Más közérdekű közegészségi kérdésben is szí­vesen vesszük szakértői véleményéi. — Soos Lajos. (Deve­cser.) Köszönet a meghaló versért. Bár más alkalom adta volna kezedbe a lantot, melynek hangját máskor mily örömmai hall­gatjuk. — Dr. M. T. orsz. kép. (BpestJ Közöltük óhajod szerint. — Lasz Samu. (Győr.) Az uj szomszéd figyelmét lapunk nevében köszönjük. Tárczarovatunk készen áll ügyes tol­lának. — "Villám (Helyben. Ilyen menydörgős ostobaságtól a guta ütné meg már a —' szedői is. — XI. J, (N.-Alásony.) ÍS. szép költemény jövőre jön. íjdvözlct..

Next

/
Oldalképek
Tartalom