Pápai Lapok. 5. évfolyam, 1878

1878-03-17

hfisön ölés ló'n vége böjti kalandjának és a kibékülés melyet éjfélután kísértett meg örökre meghiúsult. — Mire vezeti az embert az iszákosság. K. A. ki­nek becsületes mestersége van, mely elegendő arra, hogy ó't és családját tiszteségesen ellássa, de őa korcsma kedveért elhanya­golja családját, tönkre teszi becsületét. mesterségét. Az iszákosság borzasztó következménye ezen alásüjedt egyénen minden tekin­tetben észre vehető: élete nyomor, családi viszonya szomorú, munka helyett oda haza, neje és anyósa ütlegelésével tölti ide­jét, és igy zsarolja azon pénzt, melyen isszák osságát kielégíti. Természetes, hogy az utolsó farsang; éjjelén hatnvazó szerda dél­előttig mulatott és ivott mint a csap, <{. e. részeden tért haza és szokásos erőszakoskodás? által akart ujjabb összeghez jutni, hogy bűnös korcsmázási szenvedélyét folytaihassa. Az asszony most az egyszer megtagadta kérelmét s így nem kapott pénzt. K feletti bujában a szobában fölkötötte magát, de még ideje korán levágatott és a gyors orvosi segélynek sikerült ó't ismét életre hozni. Jelenleg teljesen felépült noha nyaka körül az öngyil­kossági kísérlet nyomai kek gyürü alakjában még ma is látha­tók. Ez alkalommal felemlítjük, hogy ezen eset a „Győri köz­löny" 21-ik számában közölve lett.« ezen közlésben a következő áll: városi seborvos ur remekelt a szerencsét lenen tett eljárásával, ki egyébbkint nem érdemli meg, hogy az emberiség; botrányára tovább is garázdái­le o d h a s a e k! — Lesznek-e béke birák Pápán? jj_y látszik nem mert noha a közgyűlés az illető bizalmi férfiakat ki^z-melte, s •a polgármester urat a hivatalos felkéréssel megbízta, s ezen megbízás óta már három, hét eltelt, még sem Ietíeu az illető urak Ide vonatkozólag' felszállítva. Jó lenne ha a polgármester ur a nép érdeket mint rendesen ugy ez alkalommal is előmozdítaná az által, fcoíy a felkérő bizottságot tuinel előbb össze hívná és az illető urakat, a békebirói áilás elvállalására felkérné. Külön­ben nem lesznek béke bírák. — Az eleseti egy kozák. Tisztelt olvasóink emlékezni fognak a muszkák azon szokására, hogy a csatában elvesztett halottak számát rendesen egy kozákkal szokták jelölni. Tisztelt olvasóink bizonyára emlékezni fognak azon többrendbeli tdvaj­iási esetekre, melyek február havában városunkban előfordultak a lapunkban közhírré tétettek. Tisztelt olvasóink bizonyára tudni fogják, hogy Pápa városa veszprem megyeben fekszik. Mindezen köztudomású tények dacára Veszprém megyében 1878. evi feb­ruár hóban a közbiztonság teljesen kielégítő volt, a mennyiben tolvajlási eset is csak egy fordult elő. Ugy látszik e éren a hír­hedt egy kozák története Veszpiém megy ében is feltámadt, bő­vebb felvilágosítást a Vessprcm cimü lap ÍG~dik száma egyik udósitása szolgáltat. • - Gyors Imataloskodás. Veszprém megye közigazga­tási bizottságának márt. 4-én tartott ülésében a kir. tanfelügyelő ur .jelentéséből a következőt emeljük ki: A devecseri és pápai járás iskolalátogatási viszonyairól a jelentés halgát, minthogy az illető járások szolgalmai még az ISIr/S-iki iskolaévi tankötele­sek összeírását, melyet a mult évazept. 15-ig, valamint az első évnegyedi kimutatásokat, melyeket decz. 15-ig kellett volna a bizottság rendelete értelmében beterjeszteni, dacára, hogy elnö­3d!eg már két ízben, én pedig különbeni vizsgálat elrendelésének terhe alatt lettek megsürgetve, mai iu»pig sem terjesztetlek be. A tanfelügyelő úr azonban hiszi, hogy egy nem régen intézett fel­szólítására a kívánt kimutatásokat, megfogja kapni, ellenkező esetben kényleien lesz a bizottságtól a fegyelmi vizsgálat el­rendelését kérni. — Egy is más is a megyéből; \ megyei kezelő-, «egéd- és szolgaszemélyzet részére a beiügymínisteiium a me­gye áitaí a ii ü!t évben megtakarított öszzegből 360 frtot enge­délyezett. Tüzeket 4 fordult elő 2Í70 frt. kárral, melyből 1030 frt, fedezetlen. Vadászjegy 4adatott ki, még pedig 3 db. ÍS és i db. 6 fitos; marháaieveí ki lett adva 8150 db. ezekből 7155 db. 5 kros és 945 db. 3 kros. A tiszti íó'orvos jelentése szeiinta közegészségi áilapot febr. hóban sokkal kedvezőbb volt, mint januárban; a leggyakrabban előforduló kóresetek a légzö szer­vek hurutos lobos bántalmai voltak. A diphterilis Dudor, iSúr és Kádárta községekben megszűnt, Zircen azonban még 1—2 eset felmerült; különben azon jelenség, hogy az ujabban szórványo­san felmerülő esetek rendesen szelídebb lefolyásúak, mintvoiak a járvány kezdetén előfoidúltak, arra látszik mutatni, hogy mi­előbbi megszűnését biztosan várhatjuk. A kanyaró, mely több közsegberí mutatkozott mint járvány, többször jelzett szehd le­folyását min.deddig megtartotta. — ÉksSeriopás. A flórian utca Wolf-féle házban lakó M. D. kisasszonynak ruhaszekrényeböl f. hó 14-én ismeretlen tettes , egy gyöngyei kirakott aranyórát hosszú aranylánezczal együtt eltolvajlott. — Rablás. Csőgör János pápai marhakupec, Zalába szándékozván vásárra menni, f- hó 3-én, 1—2 óra között dél­után, betért a Magdics-fele vendéglőbe Jánosházán, s egy száz forintos bankjegy íehálíását kéiíe. A korcsmában hat bobai la­kos iddogált, kik Bőgődéről, árkolásból voltak hazatérendök Bo­béra. Nevezettek egyike: László Miháty, jó! szemügyre vette az embert, ki a fel nem váltott bankjegyet mellén hordozott tár­cájába visszatéve, s azután távozott. László Mihály ürügyet- ke­resvén a kimenetelre, utánna lopódzott, meggyőződést szerzendő arról, hogy útját mil3 r irányban veszi azután visszatért a ven­déglőbe, honnan társai aközben, elunván várni, eltávoztak, csu­pán öcseséí: László Sándort találta ott. Hamarjában fizettek s rövid tanakodás után Csőgör János után siettek, s azt a jános­házi alsó erdő szélen utol is érték , miután azon hiedelemben, hogy a fel nem ismert utánna jövőkben útitársakra talált, leüli a szerencséti* n egy bokor mellé s még b« várta őket. Itt köwl néztek, és senkit sehol sem látván, a fiatalabb azon felhívására: láss hozzá", az öregebb háiom.-zor halántékon ütötte botjává* Csőgőrt, mire az összerogyott; azután a fiatalabb testver. e ke­rülvén a tett sora, az rá térdelt a szeiencsetien meliere, s ru­háit feltépvén, először is kétszá/.hu^oi.hat forint hamuié... krajcár pénzét vette el, kézen tartott bicskájával pedig tübi. Iszonyú szúrást intézett torkára, ugy, ho«' ™ hörögni kezdet! minek folytán biztosan meghaltnak vélvén, Je sőt. közeledő le| ­tekét és beszélgetést, hallván, egeszén más irányban, és pedia keresztül kanul' a mezőn sietve távoztak. A szegény á!doza< azonban nem halt meg; de mivel volt annyi énje. hogy u közel­gőknek jelt adott magáfój uy<'«ör«;éíjével, kik azután koo-m beszállították Jánosházára, hol gyógykezelés alatt van, s fel­gyógyulása - miután a a ége nincs keresztül metszve - bizton remélhető. Es tö.téut mindez fényes nappal, délutáni 2-3 óra kőzett, s nem bent az erdőben, de kün az erdőszélen, helyeseb­ben a mezőn, hol a rablás pillanatában is többen valának mezei munkára: szerencsétlenségre azonban a feltámadt zivatar elöl kénytelenek valának valami árnyékos helyre menekülni, s így nem láttak és hallottak semmit sem. — A gaz tettesek még az­on éjjel elfogattak: először tagadtak, utóbb azonban beismerlek miudent s a szomszédház ereszébe elrejtett pénzt, is előadták. A tettesek már a szombathelyi börtönben ülnek. — Felhívjuk tisztelt olvasóink figyelmét, salzer Ig­nác/, urnák „Fel Parisba" cimü hirdetésére! — Városunkban meghaltak f. éti inárt. 7—13-ig : Üveges Ferenc leáuya Anna, rom. k. 4'/, éves, agylobb. Ad­ler Johanna leánya Júlia, izr. 10 hónapos, hurut. Farkas | László, h. h. 56 eves, tüdőlob. Vida Márton gyerke. István, ág. h. 4 eves, agylobb. Szenté Gergely nő, ág. h. 72 éves, vízkor. Nagy Dániel gyke. Dezső, r. k. t2 hetes, ránggörcs. Foris István leánya Julia, r. k. It hónapos sorvadás. Kárvietíik és inlé'Aelrk. — Pápán 1S78. febr. \\ó 16-án a pápai jogás»-ág által saját, egylete javára taitott bál alkalmával a felülfízetesek. melyek kzáiólag az egylet tőkéje gynsap.tására lörd.tvák, e kő­vetkezők voltak: Konkoly Lajosáé ő nagysága 10 db. amily. Koller Jóuosae ő nagysága f da.ab arany, a veszprémi püspök ő n.élíó.-áfía 10 fit, JSagys. Rath Käioly ur 5 fit, tok. Tóth Lá.-zló ur 3 fit, tek. Kis László ur 2 fit. Báió He>án János ő méltósága 5 fit, t. Bermüller József ur 3 fit, t. Svoboda Ven­cel ur 3 frt, t Stampfl Gusztáv ur 2 frt, tek. Konkoly Lajos u< 5 frt. t Nnszlopi Bela ur 1 frt, özv. Kluge Ferencné úrhölgy 3 frt, t. Krausz Sámuel ur 3 Irt, tek. Dr. Älakara György 2 It. nagyságos Pap János ur 3 fit, Diskay Kálniánne ui hölgy 5 frt, tek. Baithalos István 2 it, tek. Ur. Steiner József ur 3 It, tek. Reile Sándor ur 3 ft, tek. Antal Gábor ur l ft, nagyti^zteletii Váli Ferenc ur 3 ft, Stefiinek Jánowné úrhölgy 5 ft, tek. Gayer Lajosáé úrhölgy 1 frt. tek. Tímár Elek ur 3 frt, tek. Kecskés Mihály ur 1 fit. tek. Lazányi Bela ur 3 itt, tek. Il-rváth Lajos ur 3 frt, tek. Bucsor István ur 2 frt, Zinimeiman Krisztina úr­hölgy 2 frt, tek. Szilágyi József ur 2 frt, tek. 3áido>sy ur fjiógyészbő!) 5 fit. Vegyesköltségekre pedig tek. Lázár Benő ur 3 ft, t. Bauer József ur i It, és t. Matuss György ur 1 ftot, Özv. Barcza Kálmánné 2 frt fizettek. Fogadják az egylet ne­vében legőszintébb köszönetemet. Pápa, 1878. márt. 7-éu. Be­recki Viktor pénztárnok. — A pápa városi nőegylet részére Paxy Károlyné úrhölgy 5 irtot, Devics József kanonok ur 5 frtot, Butka Im­rcné úrhölgy 6 Irtot, Ló'wy Alajos ur pedig 2 ít. 40 kit o. é. küldött ajándekkép. A', egylet elnöksége ez adományokért hálás köszönetet nyilvánítja. — Az irgalmasrend 1877. Az emberi nyomor enyhí­tésére, nemes emberbarátok által alkotott intézmények között, elsőrendű állást foglal el az irgalmasrend. Ezen szó „irgalmas­ság" a legszebb értelemben ezen rend által ló'n megvalósítva. Noha a nagy rom. kath. egyház kebeleben alakult s szerveze­tére ezen egyház rendjéhez tartozik, mégis működése kiterjed, minden emberre, mert jótéteményét nem csak a katholikus élvezi hanem élvezi minden felekezetű egyen a ki a midhez lóidul, s ezért mondható, hogy az irgalmasrend az ossz emberiség javára dolgozik es tagjai az össz emberiségért küzdenek fáiadnak, Hogy ezen köztudomású téuyt közelebbiül feltüntethessük közöljük ezen rend kó'-odáiban 1877. évben ápollak kimutatásának .őob te'e­leit a melyekből kitűnik, hogy az irgalmasrend áldásos műkö­désénél nem tekin'i a vallást, esnem a nemzetiségi szaunázást. Az irgalmas rend által a magyar birodalom teiülettn kezelt ko­ródák száma ös-zesen 13 é* egy üdülő intezei ; u. i. Pozsony, ! iiger, Szepesvárallja, Temesvár, Pápa. Kismarton, Nagyvárad, Vácz, Pees, Szakoleza, Pozsony (üdülő intézet), Zásiáb, B-Pest es Szathruár városokban létezik remlhazi kóroda. A mi az egyes kórodat illeti megjegyezzük, hogy a legrégibb a szépemár­alljai a mely lööO-beu lón Lutoi. irszky Szaniszló lengyelor­szági herceg által alapítva, (Uidvalevö dolog, hogy a szépe i szabad, kir. városok elvoitak Lengyelországnak zálogosítva s c-ak Lengyelország első feldarabolása után, lőnnek Maria The­rézia királynő által ismét az anyaországgal egyesítve, s így mint Lengyel fenhatóság alatti területen ló'n. leugyelherceg által ezen kóroda alapítva) holott a legujjabb alapítvány a szathmári a mely 1834-ben eszközöltetett, a meddig a pápai 1757-ben lön gróf E-terházy Károly és Ferencz által alapítva. Az összes kórházdkban 1877-ben 8882 beteg lön gyógykezelve még pedig 278366 ápolási napukuu keresztül. A gyógykezeltek köz/.ül el­halt 4ö3 férfi és 10i) nő. továbbá holtan vagy haldokolva be­hozatott: «2 férfi és 30 nő. Gyógutva elbocsátott 6307 férfi és 903 nő; ápolás alatt maradt 1878-ra 651 férfi, éö 202 nő. A mi pedig különösen a városunkban levő kői házat illeti közöl­jük, hogy a múlt évben az ápolások a következők: 1876-d.k évről fenn maradt 10 férfi (1 elmekóros") 1877-ben felvétetett 261 férfi (\ elmekóros) összesen tehát 374 férfi (ezek között 2 elmekóros). Ezek közül meghalt 16 férfi, holtan behozatott t férfi. Gyógyítva elbocsátatott 346 férfi (ezek között 1 elmekó­ros) ápolás alatt, maradt 1878-ra 11 férfi (ezek között I elme­beteg) az ápolási napok voltak összesen 4735 (ezek között 397 az elmekórosok ápolására esett) e szerint minden beteg átlag 12 napig ló'n gyógykezelve. Sajnálatunkra csak a nagyváradi gyógyintézet részletes kimutatása jutott tudomásunkra, a melyet Dr. Dreiszker vámsunkban is előnyösen ismert, íó'orvos ur szí­vességéből nyertük. Ezen kimutatásból kitűnik, hogy a nagy­váradi irgalmasrendi kóiházban 1877-ben ápolt 360 beteg Kö­zölt 146 rómoi katholikus es 214 inásfelekezelbeli eg> en volt (149 reform, 13 evang, 5 izraelita és 47 egyt bb felek.). Mi szivünkből kívánjuk, hogy ezen az emberi nyomóit enyhítő rend. hazánk minden nemes érzelmű fi ja által gyámol tva leg\en, hogy igy igaz keresztényi feladatának megoldása elo-egitve legyen. Bárba akadnának napjainkban is emberbarátok a kik alapítván, ok által az irgalmasrendi koródák számát szaporítanák! — A pápai uszoda 1877-ben Hogy a kis erők e­gyesülése a közjó előmozdítását mily mérvben segíti, gyaiapitja, öregbíti egy szóval megteremteni keues, azt a művelt világ nagyszerű intézetei bizonyítják. Fájdalom, az egészségtelen ego­ismu-'znak hódoló é« a közjóért úgy litszik lelkesülni is iniár alig tudó városunkban, lehet mondani az uszoda részvény társu­lat azon egyediili közintézet a meljie, mi pápaiak büszkék le­he.'ünk. mert saját eió'nk műve s letesűlését a jók egyesülése Irizta létre. így tehát (zen lé.-zvenytársiilal mint közintezetet fentartó elem tekinthető, mivel jótéteményében, az uszodában, mindnyájan részesülhvtiink, a miért is annuk működése mint tanúságot nyújtó tény tekintendő melyből napnál világosabban kitűnik, hogy a közakarat, csodákat művelni képes. Ezen ii.­tezet 1877. évi működésére vonatkozó elnöki jelentést egész terjedelmében már csak azért is közöljük mivel abból nem c-^lc ezen intézet állapotáról szerezhetünk tiszta ösmereteket haneiíi a váro< lakosainak műveltségi fokáról is amenuyiban a lordén a műveltséggel némi viszonyban áll. De különben is ezen , Hanauer Bélé úr által készített, exposé oly jeles mű, h >gy az már mint ilyen is érdemesítve vau arra, Ivigy uyilváui)s«:ig»á hozattassék. Az expixe igy hatuzik : Tisztelt Közgyűlés 1 Midőn az alapszabályok értelmében a felügyelő bizottság ál­tal átvizsgált 18??-dik évi „Üzlet Forgalom'' ,,'SVzta Jöve­delem" és „Vagyon M^rleg^-et bemutatni szerencsénk volna, kötelességünknek tartjuk egvutlal a t. részvényes urakat a tár­sulat állásáról értesíteni: Az 1877-ik evvel befejezett 3-ik eyj üzlet forgalmunk mint a számadás mutatja — fürdési díjakból 929 ft. 44 kr. bruttó bevételt eiedmenyezett, — ezekkel szem­ben összes kifizetéseink tettek 1347 ft. 82 krt, - ezen kifize­tések közt mint rendkívüli kiadás szerepel, a) Takarekpi i:zláii kölcsön törlesztés 300 frt. b) Mult, évi öl elmaradott szá-nhik 3? fit. 54 kr. c) Felszerelési tárgyakéit kifizetett 27 it. 05 kr. Í^Kolst?) ö % g a % (I a s á g. OaT>iiaÜ.v:Ieti tlld-ó^itás. Pápa, máiv/io "5. IRTX A IpfolyL Indien a sziiksíiflel csekély volta, vslaminl a i.:ii;y dib kmál-Jl az ti/lfl irányát pi»y ki-sp lanxliitolta, minek kövelki'/tiMuni az árik -i miüt lnliliez k­! ppst oi5mi csiikkenést szi'nvciltck. A mai li.4 va<ái'. n a lii-s/.á !t ti sjüln na nnTSt 5 ki'!t niPiiyisi'jfii volt és kinelko/.ö ánk nv lli-ll ailnliUel. Boza 75- 8(1 k'lngramns H II. -'5 Lr. — -1 IVt. 7n kng Ho/.s "II — 75 kii •jraim s ö fi (in kr.-5 It. 90 krig Árpa Iii'—fii- kii- gramos i forint. í() kr— 4- fonni 50 kr-ik r Zäh i()-ifi klgmos 5 frt. í() kr—S frl öl) kr ití. Kőkorira 71 — ~l kii gramos 3 frt 80 kr—t r.irinl. /I) kr-ig árak 5Ü k.k.granini izr­rinl értendők. (S i Lotto- és soryjoo'y. Nlárcixis 13-13ví i3rágai loitó sysámols:. 46, 72, 74, 67, 60. Március 16-íKI bécsi lottó számolt. 8?, 15, 54, 81, 58. Feleiössze: Ueszto : Szikssay István A n4metiil i.lvasui szerető közönség fiyyi'linélie ajs'mljuk : N t* u e deutsehe V o 1 k s b i I) 1 i o t h e k. Unter ilie-ern T tel Piseheint pine áamiulung der hi:rvorMt;Pijds(en Werke unserer tiedeiil-ndsteo m ile neu Autoren. Das unternehmen ist auf 180 wöchentlich er-chenieridp Lieferung liere hnet und solt Iheils die sänuntlich<'n, IheiK die ausgewählten Werke nachstehender Autoren enthalten: Drostc-Hül-hofi", Khiipr-KNehentiat h. Frei­bgrahi, Geihel Griliparzer, llirlmaan, H yse, Hol er, H >1 lerlin, I iiinernann, Kerner, L nhel. Kinker, Kurz, Redtwilz, Riehl, R- quetle, Uhl-mil und V.in hapen Die Ausstattung ist sehr gut und der l'reis er-tannlich Ijiillg, r-ähmlicb nur 25 Kr pro Heft ifiir die Provinz Porto für je zwei Helte fi Kreu/erj. Bestellungen werden von der k. k. H-»f huchliauillung Fiesy e! Friek in Wien, Graben 21. piink lieb erledigt; auf Wunsch wird das erste Heft zur Probe gratis und franco übersanül. E rovat alatt közlőitekért nem vállal felelősségei a «zerk. A devecseri utcai 71 í. sz. PARAITCZ-fclc házban levő összes lakájok, egészben va*;y részletekben, sz. György napra kiadók. - Bővebb érlesilésl Löwy Jakabnál baral uíca 318. s/.áii).

Next

/
Oldalképek
Tartalom