Pápai Lapok. 2. évfolyam, 1875

1875-02-27

— A győri ügyvédi kamara, melynek tagjait a győri, liomáromi, pápai és magyaróvári törvényszékek területén lakó ügyvédek képezik, f. hó 15-én tartá alakuló közgyűlését,—mely alkalommal elnökké Nagy Endre (99 szavazattal) győri, el­nöki helyettessé Nagy Antal (103 sz.) komáromi, titkárrá Dr. Beliczay Elek (107 sz.) ügyészszé Egerváry József (78 sz.), pénztárnokká Szentmihályi Sándor(82 sz.), választmányi tagokká Karvasy Kálmán (104 sz.), Krisztinkovich Ede (88 sz.), Prohszt Ferencz (70 sz.) győri, Kőrösy Sándor (105 sz.) és Zárka Dénes (103 sz.) pápai, Pechata Antal (93 sz.) komáromi, Bc­nyács Mátyás (90 sz.) taai, Imrédi Lipót (88 sz.) m. óváii, végre póttagokká Horváth István (90 sz.) győri, Fogthüy Dénes (97 sz.) komáromi, Györfy Géza (96 z.) devecseri és Hege­dűs János (103 sz.) m. óvári ügyvédek választattak meg. — A magyar tud. akadémiának 1874-ben volt 20 tiszteletbeli, 51 rendes, 156 levelező és 91 külső, összesen 318 tagja. Ebből esik a nyelv és széptudományi osztályra 80, bölcsé­szet és történelmi osztályra 121, math. s természettudományi osztályra 117. A tiszteletbeli, rendes és levelező tagok közül 154 Budapesten , 73 pedig a vidéken lakik. A 91 külső tag közül 14 osztráktartományokban, 1 Szerbiában, 29 a német bi­rodalomban, 5 Olaszországban, 3 Schweizbau, 13 Franciaország­ban, 12 Angliában, 1 Dániában, 2 Finlandban, 3 Oroszország­ban, 3 Törökországban, 4 Keletindiában, 3 Amerikában. 1830 óta összesen 320 tagot vesztett halál által. — Gyorsigazvságszo Igálta ás. Bizonyos T. L. ellen 18 ft. ruhavarratási dij miatt, * Városi kapitány előtt kereset indítatott, s miután a perbe fogott adós azonnal fizetni nem tu­dott, téli felöltőjét és mellényét lehuzatta és a felperesnek át­*<zolgáltatta. Az alperes ezen erőszakos tény ellen fölszóllalni bátorkodván, a kapitány bezáratta. Félóra múlva pedig a kapi­tány maga elé vezettetvén, a nem városi illetőségű alperest a­VjOimü) kitoloncoztatni akarta. Kzen eljárás alól csak ugy mene­külhetett meg, hogy egy ismeretlen jegyzőkönyvet aláírni kény­Azerítetett (Beküldetett). — Nvilváuos számadás a f. hó 18-án tartott, hang­versenynyel egybekötött táncestely pénzügyi eredményéről. Be­vétel volt családjegyekből 96 ft, személyjegyekből 168 írt, íelülfizetésekből 29 fl 50 kr, pénstárzárás után jegy nélkül 7 ft 50 kr, így összesen 301 ft, — Kiadás pedig összesen 271 ft •50 kr, — maradt tehát tiszta jövedelem 29 ft 50 kr. Fe­lülfizettek Mélt. Br. Bcsán 5 ft, Antal Gábor 2 ft, Kisfaludy Béla 2 ft, Takács Ferencné 2 ft, Hauptman N-né 2 ft, Zárka Dénes 2 ft, Szelestey Lajos 2 ft, Steiner József orvos 2ft, Pap János 2 ft, Horváth Kálmán 2 ft, Szvoboda Vencel 1 ft 50 kr, »Schlesinger Rezső 1 ft, P. Sz. K. 50 kr, ^Vermes Illés 50 kr, jSteiner Ignác 50 kr, Erdélyi Gáspár 50 kr, Bilic N, 50 kr. Lő­vinger Sámuel 50 kr., N. N. 1 frt. — összesen .29 frt. 50 kr, Végül köszönettel jegyezzük meg, hogy „Steiner S. s örökösei cég egy 3 ftot tevő számlát elengedett. Fogadja a n. érdemű közönség a rendezőség hálás elismerését és küszönetét. Pápa, 1875 télutó 23, Noszlopi Gyula m. k. elnök, GuothlKálmán m. jk, pénztárnok. — Történeti naptár. Télutó 22-én 1732 szül. Was­hington György, a szabadság halhatlan emlékű bajnoka, — 23. <likán 1766 f Leszinszky Szaniszló lengyel király, — 24-én 1848 Parisban kikiáltatik a köztársaság, — 25-én 1634. Wal­lenstein a 30 éves hálóra egyik első rangú hősé orgyilkosok által megölelik, — 26-án 1802 szül. Hugo Viktor, — 27-én Í849 az előző napon kezdett csatátJíápolna mellett megnyitja Dembinszky és elveszti, — 28-án 274 szül. Nagy Constantin római császár. Gy. F. — A múlt,éshangversenynyelösszekötö tt tánc­estélyrc vonatkozólag még pótlólag következő porokat vettük: az estély és vigalom reggeli 5% óráig tartott. A jelen volt hölgyek közül kiemeljük Kelemen Irma k. a. Gizella nővérével, Bor­sicky Jolán k. a. M. Gencsről, Czink Luiza, Szép Irén és Ilon Pósa Antónia kisasszonyokat, Kisfaludy Bélánét M. Gencsről, Antal Gábornét, Soos Ignácnét, Robély Lajosnét és Stampfl Gusz­táváét, Pápa febr. 22. 1825. S. — Egy ügyvéd követelését, mely 46525 irtot tett a h. szebeni törvényszék 109 frtra szállította le. — Rendkívüli hideg idő jár, mely bizonyára oka a városunkban uralkodó hurutos bántalmaknak és lázas betegsé­geknek. Alig található család, melyben tökéletes egészséggel dicsekedhetnének. A héten még nem volt kisebb hideg 7 foknál Mátyás napján pedig épen 13 fok, az idén legnagyobb hideg volt. — Egy párisi cipészről, ki azzal dicsekedett, hogy semmitől sem ijed meg, a következő történetkét beszélik. Két fiatal ember összsszebeszélt, hogy próbára teszik a kérkedő ci­pész bátorságát, Egyikük tudtára adá a cipésznek, hogy egyik társa meghalt, s felkérte, hogy őrködjék a halott fölött. A cipész, szívesen engedett e kérelemnek s minthogy épen sok dolga volt magával vitte szerszámait, hogy őrködése közben dolgozhassék Éjfél tájban fekete kávét vittek be neki, hogy ébren ma.radjon.. Ennek elköltése után egészen elfeledkezett arról, hogy halott mellett van, s elkezdett vígan dalolni, miközben a cipő talpán ugyancsak ütötte a taktust. Erre fölemelkedett a halott s tompa hangon kiállta: „Ha valaki halott mellett van, ne daloljon." A cipész egész flegmával fölemelkedők, kalapácsával egy hatalmast ütött az álhalott fejére és monda: „Aki meghalt ne beszéljen!" A halott erre elmenekült a koporsójától és nem kétkedett a czi­pész bátorságán, inert tizennégy napig feküdt veszélyes fej­bajban. — A képviselő választási k ő z p o n t i v á l a s z t m á­n yi legutóbb tartott ülésben átvizsgálván a választóknak be­tűsorban egybeállított névjegyzékét abból adóhátralék miatt Lau­dier Antal, Jezernicky Sándor, Matkovics Jakab és Pollák Hermán neveit kitörlötték tehát a választók száma 641. — A névjegyzék martius 1-től 20-ig lesz közszemlére kitéve. — A felszóllamíások mart. 10-ig az azokra vonatkozó netáni észre­vételek pedig 20-dikáig nyújthatók be a polgármesteri hivatalnál. — A helv. hitv. főiskolában a lefolyt héten tartattak az első félévet bezáró közvizsgák. A felügyelő dunántúli egy­házkerület részéről jeleu voltak a közvízsgákon, Főtisztelendő Pap G ábor szuperintendens ur, ki csak kevéssel előbb volt fekvő beteg, a lelkén hordozott főiskolát még is fölkereste, — továbbá László József egyházi és Pázmándi Lajos világi iskolai gondnok urak — nem különben Kis Gábor ek. pénztárnok úr. A világkiállítások statisztikája. Egy bécsi lapban a következő érdekes adatokat olvassuk: Európának eddig öt nagy világkiálítást volt alkalma látni. A hatodik jövő évben Philadel­phiában lesz és majd megválik, hogy az amerikaikra oly neve­zetes pontban, a „nagyság" tekintetében mérkőzni fog-e az elő­zőkkel. Az 1851-ki londoni kiállítás 141 napig volt nyitva belépti dijjak mellett, ez idő alatt 6,039,184 ember látogatta és 424,322 font sterlinget jövedelmezett a belépti dijakból. Az 1855 párisi Jkiá 11 itás 200 napig volt nyitva, 5,165,330 ember látogat­ta és 128,099 ft. sterlinget jövedelmezett. Az 1862-ki londni kiállítás 171 napig volt nyitva, 6,211,103 ember lágtogatta és

Next

/
Oldalképek
Tartalom