Pápai Lapok. 8. évfolyam, 1881

1881-12-09

tanítóink megjutalmazására tett szíves áldozatait • ezérti háláját a megye közönségéhez intézendő kö­szönő levélben kifejezni határozta. .Minthogy ezen pontban foglalt hatáio/af ed­digelé nem foganatosíttatott • hivatkozott jegyző­könyvi pont a batáiozat teljesítésével senkit sem bi­z. It meg, mivel Vev/.pi ein vármegy n közönsége jelen év folytán ezen egyben hasonló nemes tényt tetjenl­tett. midőn .\llmanu Hriinő ösküi ev. tanító urat ."> arany jutalomra érdemesítetteJ s mivel tek. Vég'hely lle.su megyei alispán ur a megyebizolt.agi végzés értelmében ezen jutalmat a legny il vánosahhan kívánta az illetőnek átadni. - és mivel c végett az egy ház­megy ei gyűlés terét látta * választá lesilletékesebb­nek: ennélfogva czim/.eit alispán ur ezen az egv­házmegyei gyűlést megtisztelő tényével e helyen meg­jelenvén s a jetalmazotl tanítónak az i db. aranyat kézbesítvén: a gyűlés ót harsány eijen kívánással üdvözölte s egyszersmind az egyház-negye nevében Veszprém vármegye közönségébe/, intézendő hálás köszönetnek tolmácsolására tek. I'iirghy SáuéW egy­házmegyei felügyelő urat megbi/.ta. illetőleg felkérte. \ jegyzőkönyvből hitelesen kiadta Dalnouv, 1W»I. nov. l-en. Borbély Sándor ág. ev. lelkész s egyházmegyei egyházi jegyző. A közgyűlés tudomásul veszi. Véghely Dezső, alispán, (elhívja a közgyű­lés figyelmet azon nemzeti mozgalomra, mely hazánkban megindult a czelbol, hogy szent Ist­ván apostoli királyunk tiszteletére emlcks/.obor allittassék cs indítványozza, hogy a megye 300 frttal járuljon e nemes czélhoz. A közgyűlés lel­kesedéssel fogadja az indítványt és egyhangúlag iin-gszavazza a sz. István-szoborra a 300 frtot. Kolosváry József, főjegyző, a megyei ház­tartásról szol és felhívja a közgyűlés figyelmét azon körülményre, hogy megyénk szolgabirai mostoha díjazásban részesittetnek. Mielőtt a tervbe vett díjazás torvényerőre emelkednék, hataroz­tatott, hogy ugy a főispán ur ó excellentiaja, mind megyénk országos képviselői keressenek fel, hassanak oda, hogy a szolgabirak 1200 frt dija/.ast kapjanak 200 frt lakbér és 600 fit uti­atalanynyal, a tiszti alugyesz pedig 800 frt di­ja/.ast 200 frt lakbérrel. Turgly Sándor, megyebizottsági tag a kóny­nyebb közlekedés szempontjából ezen indítványt adja be: Tekintetes törvényhatósági közgyűlés! A dili vasúttársaság gyorsvonata érkezik Fe­hérvárra délelőtt í* óra 17 perezkor; a magyar nyu­gati pálya tí-ik számú vonata indul Fehérvárról Veszprém felé deleltet 9 óra 27 perezkor es ez ál­lal a két pálya közt összeköttetés nincsen. Tekintetbe véve a/.t. miszerint az eges/, miiveit világon minden vasúti társaság a közönség erdeké­ben oda (<>reks/.ik, hogy a/, utazás a vonatok össze­köttetés.' állal inini'l jobban köuuyittessék, itt pedig azon koiülmi'iiy forog fent. bogy csakis M pere/, idokoz által az. egész összeköttetés megszűnt. Mi ba nem igy — hanem összeköttetés léteznék a két vonat kozt, ki reggeli 8 óra IO perezkor Siófokon, vagy óra •"» perezkor Lepsényben a vonatra felülne, az délelolt 1 I órakor Veszprémben lelntne és fon­tos dolgait végezve im-g az nap délutánján vissza is mehet, mert az esti vonatok kozt az összekötte­tés fennáll. • ir mindennek vege. — l'ár évvel később, hogy Lengyelor-'zagbol hazajött, valami nyilvános ün­nepély alkalmával Versaillesban volt. Midőn a nép tömkelegébe szorulva a többiekkel a készü­lőben levő tüzjátékra várakozott, szeme vélet­lenül a palota egyik ablakara ii anyuit és (ki irja le meglepetését) ? ott megpillantja Maria her­czegnót. Nem hisz szemének, és mégsem csaló­dott : igen, igen az az ö aranyos haja, hason­líthatatlan kifejezéssel telt szeme, szelid mosolya, öltözékének művészi egyszerűsége! Oh nem ez nem káprázat — tekintetok találkozik a hölgy is ráismert. — Boldog meglepetésében perczig sem kétkedik abban, hogy az ő kedvéért jött at Lengyelhouból átakar tömi a tömege', hogy hozzája közelíthessen, — de mindhiába! A tömeg megnyílik, de be is zarnl előtte, apalyon magával ragadja, dagalylyal visszaveti, mint a tenger habjai! E közben az általános figyelem a fényes látványra irányult! - De azon pillanat­ban, midőn egész kalászostól emelkedtek a röp­pentyűk és szines csillagok s azután eltűntek — Maria alakja is eltűnt az ablakból. Ezen esemény utan, mely édes remények­ben ringatta, visszatért T.írizsba és ki sem moz­délt lakásából mert minden kocsizorejre azt hitte, hogy Mária jon. Igy telt el egy hosszú hét, a nélkül, hogy barmi csekély hirt vett volna felöle. Tehát mégis képzeletének alkotása lett volna az a mit ó valóságnak nézett ? — Biztos­ságot akart magának szerezni és el ment egy előkelő egyéniséghez, ki Szaniszló Ágost udva­rával folytonos összeköttetésben állott. Ettől tudta meg, hogy Mária herczegnö Lengyelhont el nem hagyta, hanem Varsóba való visszatérése óta csendes és magányos életet él. Ez ismét el­szomorította. Ez a szenvedély, mely igazi vihar módjára jart Bernardin de St. l'ierre ifjúsága egén, meny­kövekkel villámokkal, s tépett fellegeken úszó szivárványnyal, az volt a szerencsétlenség utolsó iskolája, mely a nagy regényírót képezte és mely­nek Francziaország egyik irodalmi kincsét kö­szönheti, t. i. »Fá I es V ír gi n i á«-t a tiszta, magasztos szenvedély és költészeti őserő e gyö­nyörű eredményét. 8c> kr, kötve 1 fit. ii i" 'il 1804. H. 1881. iSS2-ik évbtn Pápán tartandó vásárok tiajjai: . Február 7. 8. .Marczius £8. '211. Június fi. 7. Julius 4. .Y Augusztus '>'£. SS. Szeptember 19. 13. Ileezemher IS. IS. 5 frt 50 krja a vásárok él névnapok betűrendben vannak meg hogy megtamadói eröszakot akartak rajta elko­az egész gazdag tartalomban pedig rögtön el- V etni s mivel ellenállott, azért dobták a vízbe, igazit a mű vegén álló betűrendes tárgymutató el&bb azonban . ,­Jt 5Q k .; készpénzétől is akkor bízvást állíthatjuk, hogy ez a lettcy-tele , . ,1 1 • 1 ,i„,..,„ i,, t ;,M, megfosztottak. Mivel pedig \ eszprem varmegye közigazgatási kalendárium a leghas/.navelictohb. » . Ügyvédi irodákban es minden hivatalban. Ara teiületen rablók ellen, jelenleg statárium van, az eset nagy feltűnést keltett, s f. hó 7-én a dél­előtti órákban nagy néptömeg ácsorgott a me­gyeház előtt a mint a vádlottakat l'abjár János, Kapa József, és Dezső Lajost, kik alig értek el huszadik évöket, keményen megvasalva egyen­ként a vasútra szállították, hogy Veszprémbe vigyék, a rögtön itélö bíróság elé, mely bizo­nyara mielőtt határozatot hozna arról is meg­győződést szerez magának, ha váljon volt-e va­lamikor a panaszlo nósz.emelynek egv rakáson. — Mai szamunk megjelenése azért késett, hogy az ünnepély egész lefolyását adni akartuk — L. l'atona késségben Varga Mihály ká­nra — állítólag ismeretlen tettes által 20 ftra becsült egy szalmakazal a napokban felgyújtatott és elégett. — Az ado. Szilagyi József dobrontei molnár napokban a hozzá, adó hatralék behajtása végett kirukkolt elöljáróságra revolvert szegezett s a bíró hirtelen oda ugrott kezet megkapta, mire a fegyver eldördölt az öldöklő golyó a biro csiz­mája szarát zsűrolva fúródott a szoba földjébe •— Szilagyi azonnal elfogatott, s a kir. járbiróság büntető osztályának mar át is adatott. --- Netgytíiz, Konkoly Lajos vathi foldbir­4 1/iLY l IV l-l Vi A Vi tokosnak folyó hó 3-án esti 10 órakor 6 szalma — A szini Játékrend néhány napra követ- ' kazal J a " 300 kereszt rozsa elégett. - A tűz A közigazgatási bizottság tobb tagjának kezS: szombat (lo) Bokaccio, vasárnap (il) Vál- keletkezése eddig meg ismeretlen. A Kar Tekintetve véve azt, miszerint ezen kél pálya megyénket szeli át és az összeköttetés annál inkább kívánatos, mert az alsó 1 észen sokszor az utak jár­hatatlanok, nigyobb é* több kereskedelmi lelyek lé­teznek, honnan bjeá sokaknak a megye székhelyén sokszor fontos és sürgős leendőjük vagyon, fitt van l'ápa városa, hol a főiskola létezik, ott az alsó vi­déken lakozó számos szülök gyermekei iskolába jár­nak es ezek érdekében is sokszor igen sürgős ut­jok lehet. Tekintetbe véve azt. hogy a inagv. nyugati pálya jövedelme a/, ország által garaiiliro/. latolt és a fentebb emiitett vonatok összeköttetése által bizonyo­san jövedelme tetemesen szaporodnék én iz által az oi's/.ág súlyos teihrn ba bár kicsinyben, de ini'gis könny eblálene. Mindezeknél fogva indítványoz) ujon fel a tek. törvény halósági kengyeles a magy. kir. köz­munka- és közlekedési minisztériumhoz, amely fel­áraiban kérelmezze, miszerint a nevezett két pálya igazgatóságát sürgősen szólítsa lel, hogy ezen vi­szás helyzet mielőbb megszüntessek és a nevezett két vonat összeköttetése altul a megye székhelyére a közgyűlés érdekében az utazás megkönnyítessek. Veszprém. 1881. dee. 5f-án. I'urgly Sándor megycbizottsagi tag. A közgyűlés helyesléssel elfogadja az indít­ványt és kérelmezni fogja a miniszteri.imnal. Ezután a papai szinhaz ügyeben beadott kérvény és indítvány tárgyaltatott eleg hosszan, eleg részletesen, minek eredménye az lett. hogy Poschl Karoly megyebizottsagi tag azon indít­ványa fogadtatott el, hogy a megye ezer frtot adjon a színháznak adomány kép. Ebbe a jelen Volt papai megyebizottsagi tagok is belenyugodtak. G) erty aszenteloi tíy üinölesoltói .... Szentháromsági Sarlos-boldoga^szony i Nagy boldogasszony i kisasszony napi lloldogass/.ouy -fogant tini l.ó és szarvasmarha vasár mindkét napon tart. Pénteki hetivásáron kívül kedden termény vá­sár, péntekéi marha és ló vásár is tárta tik. Ha heti. vagy termény vasár ünnepi napra esnék; megelőző köznapon tartatik. •apait a rendőri hivatal november IS-án 1881. Czink János rendőrkapitány. í lí. 1 lí megbízatása ezen év végével lejár. Titkos sza­vazás által megválasztattak dr. Sárkány Miklós 53, Pöscbl Karoly 42, Anyós László 4K, Szabó Imre 45 és Csonka Ferenci 2S szavazattal. Jövő 1882-ik évre a közigazgatási bizottságnál a tizzti ügyész belyettesitésére Kőrössy Antal ügyvéd kéretett fel. junk el, kedd (13) A kik unatkoznak — bellet kezdete, szerdán (14) Kisasszony felesegem, Csö­tortokon (15) Czif a nyomorúság, szombat (17) Cornevilii harangok. — Emléklapok CZÍm alatt a szinhaz meg­nyitása alkalmából egy füzet jelent meg, mely Jókai a prologját, Soos Lajos költeményét, az építés frtra rug. mely 1020 frt értékben volt biztosítva. — Folyó évi szt. Mihály tájban Borsos-gyö­rott egy család telepedett le, melyet a kis köz­ségben senki sem ismert, csak azt tudtak róluk, hogy a család ket férfi tagja soha sem dolgo­zik, de azért viszonyaikhoz merve eleg kényel­mesen eltek. A napokban azonban a csalid fejet Ezután érdekes és jóval a délutánba benyúló történetet tartalmazza, Horváth Lajos e lapok Csékuton egy lopási kíséretnél elfogtak. Meglepő vita keletkezett az. árvaértékek mikénti gyümöl­CSÖZtetése fölött, nevezetesen az együttes kezelés maradjon-e meg, vagy lassacskán készíttessek elő az út az egyénenkénti kezelésre, a mely utóbbi álláspontot az állandó választmány javasolt a tiszti ügyész elleneben. Résztvettek kiválóan ezen érdekes vitában a tiszti ügyész Kenessey Karo­lyon kivul Szabé) Imre, Antal Gabor és ifj. Belak István megyebizottsági tagok szavazassál döntöt­ték el az ügyet az állandó választmány javára , es ennek javaslata elteimeben az ügy előkészítése ; vegeit Kemenes Ecieiicz, (iaal Lajos, Szabó Imre, Kenessey l'ongráez, Pöschl Károly, Blosser Ist­ván, Ruttner Sándor, Rosenthál Nándor él Fe­heivary József, mint bizottság küldettek ki. GyÖTÖeskey György a főispán ur által ki­neveztetett tiszteletbeli aljegyzővé és mint ilyen az esküt a közgyűlés színe előtt le is tette. felelős szerkesztőjének tollából. Ket ...ikerült kép titk<k J ,,ttck ekkor napfényre. Hogy a férj Gsék­a szinhaz külső és belső alakját ábrázolja benne, uto » ** CVSJSg. tanítót meglopta, hogy a varsa­S a díszelőadások müsorozata zárja a füzetet, I )ost­lt feltörte, hogy Mindszentről nagy ér­melynek tiszta jövedelme a szinhaz alap javára teku ruhanemueket lopott stb. Mikor a vizsgáló forditatik \ra ^5 ki bíró rendőrök kíséretében a kis községbea meg­— Véghely Dessóalispán ur a városi képviselő iWent, egy tisztességes ruhába öltözött egyén, a testület uj alakulási közgyűlés és tegnap délután | rendőröket látva, feltűnő sietséggel távozott Pápa Lenn/ l/urr Irodalom és — A közigazgatási nemzeti kalen­dáriom második évfolyama, mely előttünk fek­szik tökéletesen beváltja a mit igert; irodal­munkban a legteljesebb tiszti czimtart nyújtani. Czimtára valóban felöleli közigazgatásunk minden agat s e mellett oly rendszeresen van, összeál­lítva, hegy rögtön eligazodhatunk e naptárból, mely hatóság mily illetőségű, vagy annak me­lyek vannak alárendelve. Igy pl. a megyéknél ott vannak az egész területen levő hatóságok. Ily módon e naptar nem rendszertelen névhalmaz hanem a czimtar teljessége mellet útban is iga­; zit közigazgatásunk rendszerét illetőleg. Ha fel­említjük nug, hogy jegyzéknapló is van mellette az év minden napjára s azon ..ivül számos hasz­nos tudni való, postát, taviidat, sorshúzásokat, pénzeket kamatokat stb. illetőleg, továbbá hogy hatásos alkalmi beszed kíséretében nyitotta meg. — / 'eszprem megye közönsége a folyó hó 5-en tartott közgyűlésen 1000 forintnyi adományt szavazott meg a papai állandó szinhaz javara a nemesi felkelési alapból, melynek mostani len­deltetése épen a nemzeti és közművelődési czé­Iokra szolgálni. — A várost képviselői választások ellen beadott felszólamlások felett tegnap határozott Véghely Dezső alispán elnöklete alatt az igazo­lási választmány és Láng Lajos, Dr. Eenyvcssy Ferencz, Gunther Adolf, es Maiersberg Salamon választását igazoltnak mondotta ki, mig Heszler Ferencznek a IV. kerületben póttagul lett meg­választását megsemmisítette. — .'1 papai Ill-ik gyógyszertár ügyében a város felterjesztésének sikere lett, mert a bel­iigyministerium a megye javaslatával szemben, a harmadik gyógyszertár fel.iliit.is.it nem en­gedte meg. — özv. Kluge Ferenczné úrnő 1 merő vaj­babot ajándékozott a szegények részere, mely szívességért halas koszonetet mond a nőegylet elnöksége. — A kit vízbe dóinak. Mult szamunkban említve volt, hogy 3 felsővárosi suhanc/, egy nőt a tízes malomnál a csekély mélységű Tapolczába taszított 1 hogy ez esetet T. J. hadnagy ur látva feljelentette. A nő Torok Ferenczné Dongó Te­rézia , egy nein a legjobb hírben álló 41 eves napszámosnó, kihallgattat van azt állította, fele. A vizsgáló biro előtt ez. gyanúsnak tűnvén fel, egy rendőrt utána küldött, midőn a rendőrt meglátta, futásnak eredt, azonban elfogatott. Ez volt a tettesnek fivére es czinkostarsa. — A megejtett házkutatás hihetőleg még tobb bűn­ténynek fog nyomara vezetni, mert a vizsgálat alatt oly tárgyak találtattak az egyszerű ház­nál, melyeknek szerzésmódját a családtagok iga­zolni nem tudtak. Volt ott szalvéta, türülköző nagy számmal, mindegyik mas anyagból 1 mas betűkkel jelezve. Pénztárcza valami 8 drb., e/.ust kanalak, arany gyűrűk, al kulcsok stb. stb. — A tettesek letartóztatva vannak. Krausz Gyula papai táncz- él illem ta­nító 130 tanítványával Szombathelyen f. ho ll-en tartja fótanezprobajat a »Sabaria« nagytermében. •— A „Pesti Napló", e legrégibb s a leg­több előfizetővel biro magyar napilap előfizetési felhívása mai számunkhoz van csatolva. A felhí­vás talalolag mondja, hogy minden müveit ma­gyar ember ismeri a Naplót l igy azt bizonyara nem kell bemutatnunk. Csak azt jegyezzük meg, hogy a Napló, v tartalom mennyiségét illetőleg is, tetemesen meggyarapodott s azon régi kifo­gás, hogy a gazda s kereskedő azért kénytelen német lapot tartani, mert a magyar lapok nin­csenek a kellő tekintettel a gazdát es kereskedőt tájékoztató informacziokra, ma mar nem bir semmi alappal A „Testi Napló" közgazdasági rovata is megfelelhet minden igényeknek. A »Testi Napló* előfizetési arait a felhívás mutatja. Wvö;>öß ;<$> a o 0: 0 o o 0 12. Évfolyam. 12. Évfolyam.' ív tó 0. mm 11« Authentikus kisorsoláBi jelentés. ig Osztrák magyar és külföldi sorsolási %át SUT értékek, kisorsolható állami cs magán-kot>w ^ vények, vasúti, gőzhajózási- és iparvállalat i ; M részvények és elsőbbségi kötvények, zálog- ÜRj aj levelekről stb. Bank-, pénzügyi- és vasúti S ügyek folyóirata. M| ß jr\/SS2. ydnár i-eu nyitunk uj egész éves elo- W w fizetést a tizenkettedik évfolyamára. VJ A ..Mercur" magyar német szöveg-.^ 7^ ben 3—4-szer jelenik meg havemkint, meg- ^ 3$£ kívántató esetben többször is, és pedig |Hj minden jelentékeny huzas után: autentikus jK huzasi lajstromokat célszerű tabellaris at-->^ SS nézetben Kőnavyea érthető rövidséggel közöl, "55 8 valamint közli a visszamaradottakat, vagyis^ JR a kihúzott és meg fel nem veit nyereménye- |?rj jB ket, ennélfogva az értékekkel biro közönség A W részére uelkulözhetlen közeg. Előfizetési ar *ae ^bérmentve házhoz hordva vagy postakül-C^ Ä déssel egész évre csak 2 frt. ^ 8 A ..MERCl W- Ivindóhivnlala Budapest. ^ Dorotlyii-nlc.i 12. PZ HIRDETMÉNY. \ 'an szerencséin a n. é. közönségei tisztelettel értesíteni, miszerint rőfös és divatáru üzletem fennállása még csak rövid ideig fog tartani. és sz árnczikkekből 11. 111. téli és nyári öltönyökre. Női ruha­kelmék, szines férfi ingek cretton, sefír és oxfordbol, téli kendők, fekete nob­lesz és faille női ruhákra, továbbá a legjobb minőségű creasz, Hollandi és Rumburgi vásznak és meg számos itt fel nem sorolt kelmékből nagy rak­táram van, és hogy ezen minél előbb túladhassak, az árakat jelentékenyen leszállítottam. inösen a iiagv értlcmü közönség figyelmébe ajánlom IX gyapjúszövetek fÖ jut c v." Kzennel megbiv ásíinkat tesszük előfize- m| ^ tésre es a ezimnek és utolsó postának pontos és világos megjel ilését kéljük. Vz előfizetési f% ift. pénz beküldése legjobb és legolcsóbban eszkö- Mg ^zölhelö poslautalvániiyal. ő—1 női íelölló raktárainál, melyek nálam n;i£.v válas/lékliait vannak. és az előre haladt évad következtében Ivánitilatoss t>I<• ssé> ái­alí.ői­t kapliatóu. Teljes tisztelettel Steiner Bernát.

Next

/
Oldalképek
Tartalom