Pápai Lapok. 8. évfolyam, 1881

1881-12-04

Tartalmuk: 126. Collins Vilmos Sophokles. An­golból fordította Kont Ignacz. Fűzve 30 kr. 127. Daudet Krnő. A férj. Regény. Fraacziából far­ditotta Luby Gyula. FüZVC 50 kr. 12S. Spiel­hagen Frigyes. Az utolsó órában. K!beszélés. Németből fordította Halasi Aladár. Fűzve 30 kr. I2«> Kisfaludy Sándor, összes regei I. kötet. Fűzve 70 kr. 130. Kisfaludy Sándor. Összes re­géi II. kötet. FttZVe 50 kr. 131. Koehanovszkyne Szeretett. Regény. Oroszból fordította Tináké Iván. Fűzve 30 kr. 132. Poole János. Pry PáL \ igjatek ot felvonásban. Angolból fordirotta Csiky Gergely. Fűzve 30 kr. 133. Andersen János ke­resztéi}*. Képeskönyv kepék nélkül. Dánból for­dította Sehambacli Gyula. Fűzve 20 kr. 134. (iombos Imre. A/, esküvés. Szcarjoruj.íték öt fel­vonásban. Második kiadás. FűtVC 40 ', :. 135. Sacntjóbi Szabó Laszlo. Mátyás kiialy vagy a nép szeretete jámbor lejedelmek jutalma. .Nem­zeti érzékenyjatek három felvonásban. A/.on al­kalmatosságra, midőn Ferencz Huda varában 1762. június 6-án magyar kiralylya koronáztatott. Harmadik kiadás. I'uzve 30 kr. 136. Pulszky Ferencz. Martinovics es tanai. Fűzve 20 kr. 137. Forster-Arnold liorence. Deák k.erencz. hlet­rajz. Angolból fordította Pulszky Ágost. FüZVC 60 kr. 138. Bessenyei György. A l'hilosophus. Vígjáték ot játékban. Második kiadás. I'uzve 30 kr. — A ..Magyar Dal Album* III-ik kö­tetének 2-ik füzete megjelent a következő tarta­lommal: 1. A toronyban delet harangoznak. 2. Atyafi, atyafi, hej atyafi. 3. Az anyám arra ké­ret engemet. 4. Az 111 lib.im nem lesz mindig liba. 5. Az én rozsam nyalka leány. 6. Azért hogy én szegény vagyok. 7. Az ur kerti gesz­tenyefa. 8. Allj b<; pajtás katonának. 9. AH Ulan a tábor oie. 10. Árok partján szól a haris. 11. Árva vagyok, nincs öröme. 12. Babám szerelmé­ért, 13. Balatonon leng a hajó. 14. Benyújtottam a kalapom. 15. Béres vagyok, béres. 10. Bujdo­sik a kedves rózsám. 17. Búsan, busán szólnak a harangok. tS. Búval derült fel reggelem. 19. Búzával él a vadgalamb. 20. Bükky László víg elmével. — Ezen havi lu/.etekben megjelenő val lalatot annyival inkább is ajánljuk minden ma­gyar zenekedvelőnek és zongorázónak, mert ez. jelenleg az. egyedüli folyamatban levő egyetemes magyar népdalgyűjtemény, mely jutányos áránál fogva is megérdemli a pártolást. Előfizetési ára ugyanis egy évre vagyis ti/, fuzetre 1 frt So kr, félévre vagyis 5 füzetre 90 kr, egyes fúzet ara zongorára alkalmazott 20 dallammal csak 25 kr. Megrendelések llenmcke Rezső kiadóhoz Győrbe intézendök. Egyes fűzetek minden rendes hazai könyvárusnál is kaphatok. Vettük a Bensinger Zsigmond kiadásá­ban, Mártonfly Frigyes szerkesztése mellett meg­jelenő ..Házibarát" IO. füzetet a következő tartalommal: Hun es bűnhődés, regény König Ágostontól (folytatás). A malomgazda, népre­genv Grévilíe Henriktől (folytatás); Asztaltól­ágytól, eredeti rajz; A czigany leány, alföldi életkép Martonffy Frigyestől (folytatás); továbbá: a kepék magyarázata, mulattató apróságok; haz es tűzhely: Közönséges fekete tenta készítése; kitűnő lábbeli fénymáz. Kertészet: a azinbogár és levelesz kiirtása. Arany kalászok. A legrava­szabb. Vegyesek. A megugrott Venus, törvény­széki csarnok; három kép es képez mulattató apróságok. Egy füzet aia 15 kr. Előfizethetni Wajdits Karoly könyvkereskedésében. Ajánljuk e tartalomdús, rendkívül olcsósagu lapot a kö­zönség pártolásába. 8-án <l. e. 10 lírakor lógja a városháza nagyterete­ken nyilvános üléséi tartani, a melyen u netáni fel­szólamlások megtehetők lesznek. kelt Pápán, ileezemher 1881. Ibi; ralit /.///i.v. kiililöttsé-i elnök. . irrerist li Deezemlitr 7-éu fach János ingatlanaira k. Ixxkáaen. Iti-én ifj, Jákli Mihály ingatlanaira Boraeegj őrült. « l< I K Iv l-l l-l l-l 1 V 1 1111 II A városi képviselő tisi lel által a legtolib ál­mai ailotli/.eto v árosi képviselők 188tí-ik év I névjegy­zékének éeestállitáaáre kiküldött kiaetteág folyó hó — Lapunk legközelebbi izdma rendkívüli kiadásban csütörtökön fog megjelenni. — hrtesitcs. A szinhaz. igazgatéisag szüksé­gednek latja a tisztelt közönséget — részben is­mételve is — a következőkre figyelmeztetni: l-or. A földszint, tanuló es k. 11 zat jegyek a „kapai Lapok' 4 szerkesztőségi irodájában f. ho 5-én 9 — 12 J ó.aig lesznek válthatók. 2-or. Az előadások mindkét napon pontban 6 órakor kezdődnek. 3-szor. Fló­adas kezdetén a fogatoknak csak a felső bejá­ratnál szabad bemenni, és a feher ló lelol jár­hatnak ki; előadás végén pedig csak a fehér Io felól jöhetnek be, s a felső oldalon mennek ki. 4-szer. Az előcsarnokba égő szivarral vagy pi­pával belepni semmi körülmények kozt meg nem engedtetik. 5-szor. Felkéretik a közönség az ün­nepély fényét emelendő 7. es 8-au a vasúttól a színházig a fő Utczákon nemzeti lobogókat ki­tűzni, l'apa, deczember 4. l88l, A szinhaz igaz­gatóság. — A városi t*má(l által kiküldött szakértő bizottság tegnap délelőtt megszemlélte a teljesen készen allo színhazat. E bizottság taojai: a városi kapitány, gazdasági tanácsos, városi főorvos, jegyző, továbbá Péter Ferencz és Meixner Ignác építőmesterek , egyhangúlag oda nyilatkoztak, hogy az épület építészeti közegészségig biztonsági es tüzrendőri szempontokból teljesen megfelel a kívánalmaknak, csak a legfutési szerkezeten némi könnyű szerrel foganatosítható javítást talált kí­vánatosnak, a ajánlotta, hogy idővel ha ez kivi­hető lesz, a színpad es nézőtér egy felülről lebo­csátható vas szerkezettel elzarhatóvá tétessék. Ugyan a városi tanács az iránt is intézkedett, hogy a tűzoltó egylet egyrészről kiállítandó szín­házi őrség elhelyezéséről gondoskodva legyen. — A f. ho j-/kr tiszetőatias programi/íja már meg van véglegesen állapítva : először ját­szik a zenekar egy nyitányt, melyet a karnagy ezen alkalomra készített — azután énekli a kar teljes díszben a Himnuszt"-- utána jön Jókat Mór nagyszabású prologja , szavalva Feleki által, melynek utolsó hangjainal a hattér függöny szét­válik, s Beődy igazgató által igen ügyesen kigon­dolt tableau lesz látható. A »nö uralomban. Fe­leki, Felekiné, és Míhályfi fognak, mint a nemzeti szinhaz képviselői, vendégül fellépni. A banqutte a Griff termében teljes kivilágítás mellett cs hölgyek részvétével fog megtartatni, tiz óra utan, a midőn a díszelőadásnak vege lesz; az étrend következő: Hal, és vad hus hidegen, ba­dacsonyi ürmös. Marha, és borjú lilét mellek­étkekkel, somlai bor. Kappan pecsenye édes es olvasta a naplót — és az oly ékesszólással leirt szenvedésekből azt következtette, hogy kedvese végtelenül vágyódik ót viszontláthatni. Ilyen ala­pon fűzve tovább következtetéseit, csakhamar odáig is eljutott, hogy e levél czélja tulajdonkép sem tobb, sem kevesebb, mint öt Varsóivá vísz­szahivni. Szerelmi búbajtÓl elvakítva, becsoma­golja ladait, hogy ha lehetséges madárnyi gyor­sasággal érhessen hozzá. Különösen szerencsés véletlen folytan ugyanazon nap három pompás koronázási kocsi indult Bécsből Lengyelhonba Szaniszló Ágost királykoronázására, l'oiia­towski tábornok, a leendő király fivére, figyel­mébe ajánlja ót a kocsikat szállító főnemesnek, a ki csakugyan el is fogadja uti társul, s ó dia­dalmenetben indul vissza kedveséhez. Minél jobban közeledett Varsóhoz, annál inkább fogyott önbizalma. I la a leveleket hideg vérrel elolvasta, mindig jobban és jobban kellett bevallani, hogy csalatkozott. A szenvedély he­vében elkövetett tett elvakit meg a tett követ­kezményeivel szemben is. Midőn végre a kocsi egykori lakása előtt megállott, a nyugtalanság annyira gyötörte, hogy azt sem tudta mihez fogjon, mibe kezdjen. Saj.it gyongcségén pirulva igyekezett magán erőt venni, hanem vendéglá­tójának első szava ismét kinos kétségeket tá­masztott keblében. Az egész városban ugyanis nem is beszéltek egyébről, mint Mária herezegnö visszatértéről és arról a pompás balról, melyet az idegen követek tiszteletére rendez, Kz a hír csak megerősítette ót ama sejtelemben, mely már útközben támadt. Tehát mulatságokat, tánca­vigalmakat rendez, monda keserűen, távol tőlem élvez és mulat, ime tehát mar mindennek vége közöttünk — Mária többé nem szeret engem. Mindazonáltal mégis elhatározza, hogy ir neki. Inassal küldi a levelet, nyugtalanul verő szivének lázas dobbanásain számítja az időt ad­dig, mig a szolga a valaszszal visszatér. — A szolga nem jón — hősünk nyugtalankodik — sokáig var — eltelik két teljes óra — de ez már csak mégis! — Akármibe kerül, okvetetlenül jutnia kell a herczegnőt! Pár perez alatt disz ruhába okozott és már is ott van a berczegnö­nél, azaz még csak a palotájának A termekben víg zene harsog, - minden ezernyi és ezernyi gyertya fényében úszik — az udvarban fogatok és egyenruhás inasok tömkelege .... Oh egy­kor mind e pompa csak neki szolt és mist . . . • Minden forog körülötte, magánkívül, félőrülten rohan fel a lépcsőn, áttör az. előszobákban ácsorgó inasok seregén, és — máris benn van a tánczo­lók tömkelegében. A mint szeme a nyugodtan, kényelmesen mozgó herczegnóre esik, lelki nyugalma kissé visszatér, közeledik hozza, míg szivét mázsányi teher nyomja, szavai pedig elhalnak izgatottság­tól halvany r ajkain. A herezegnö mosolylyal fo­gadja, tréfásan faggatja váratlan visszatérte mi­att, lopva azonban haragos pillantásokat vet rei és a nélkül, bogy válaszát bevárná, ott hagyja kétségeinek nyomasztó súlya alatt. A vendégek kíváncsian veszik korul az ujon érkezettet, kiki azt tudakolja, hogy hat tulajdonképen miért i; utazott el Varsóból, meg kell fékeznie zavarát, nyugodtan kérdeznie és választ adnia, mialatt belsejében for és lángol minden. Mily hosszuk voltak e világnak mulatságának órai, oly mulat­ságé, melyben sem osztozni, sem pedig élvezni nem képes. Végre éjfél tájban gyérülni kezd a vendég­seieg, azt az alkalmat felhasználja a hősünk a régi jel adására és titkos ajtókon atzuhanva egy­szerre ott terem a herezegnö — hálószobájában. Ez a hely ezer és ezer drága emieket kelt uj életre kebelében, megsimítja mindeniket és régi ÍMierösként üdvözli. Akkor egy selyemruha kony­nyed zuhogasa elárulja Mária közellétét, a régi érzés akaratlanul is levonja lábaihoz — beszél kínjairól — leírja belső küzdelmeit •— öngyilkos­sági tervét azon esetre, ha végkép el kellene öt vesztenie; de midőn a herezegnö mindezt hide­gen és felindulás nelkiil hallgatja végig, össze­kulcsolja két kezét és alázatosan rebegi: —- Maria! Arczodon írva Ítéletem, te nem szeretsz többé, de kérlek az élő Istenre, mondd, mi által okoztam, mivel érdemeltem meg e vál­tozást ! (Vege kov.) savanyu salátával, pezsgő. Fagylalt. Sajt és gyü­mölcs, a teríték jegyek kedden estig lesznek ki­valtandok. A nő uralom szinlapja hétfon reggel már kii agasztatik. a „Sárga e s i k ó"-é azonban zavar elkerülése tekintetéből csak eso­töitókón; a Sárga csikó előtt a nyitány, és tab­leau ismételtetni fog, s ezen alkalomra Sos La­jos ismert költőnk sikerült költeményét Mándoki Bela fogja szavalni. Tamássytól, ki a Sirg 1 si­kobani feliepésre felhivatott, csak e napokban jöhet válasz. A Feleki pár részére a Grift szál­lodában to^r egy három szobából állo Likas <-si­nosau berendeztetni . a többi vendégek pedig mag.in házaknál szállásoltatnak el. Felekiné ré­szére egy külön óltozö fülke is készült a szín­pad oldalin. A nemzeti színház művészei Feny­vessy országgyűlési képviselő ur kíséretében kedden délután érkeznek a győri vendégek szerdán délben — a pesti, fehérvári, veszprémi, és szombathelyi vendegek szerdm délután fel háromkor. A nagy lapok tudósítói mind jönnek, és sok képviselő, köztük: Hegedűs Károly, Ur­vári Lajos, Hentallet Lajos stb. —• Halálozás. Hullusz Crispin János irgal­mas rendi aldozár és a helybeli székháznak 1859. évi augusztus hóig volt perjele, rövid szenvedés utan f. hó 26-án elhunyt. Temetése nagy egyházi fénynyel számos ismerőse és barátjának részvéte mellett ment végbe, mert a boldogult városszerte kedvelt, humánus és szerény embernek isme: teteit, kinek barátja sok, de ellensége egy sem volt. A kiadott gyászjelentés igy hangzik : A pápai irgalmas rendház tagjai .szomorodott szívvel je­lentik szeretett rendtarsMKiiak főtisztelendő Hul­lusz (Crispin áldoz. ir es nyugalmazott perjelnek folyó hó -ö-.ui este tj órakor, élte 67-ik evében, a halotti szentségek ájtatos felvétele utan szél­hűdésben történt gyászos elhunytat. Huh teteme folyó ho 28-an vagyis hétfőn délután 3 órakor fog a kálvária melletti sírkertben ünnepélyes be­szenteles utan orok nyugalomra tétetni. Pápa, 8S1. evi november ho 27-en. Béke hamvaira! — Öngyilkosság. Bősze József helybeli kö­mives nejének hullája az u. n. Csúzi malomnál a Tapolc/abol e hónap i-en kifogatott. Mivel köztudomású volt, hogy a félj nejével nem a legjobb viszonyban elt, az öngyilkosság Iliiére különféle mende-mond ik keletkeztek. Beszéltek arról, hogy a férj nejét megfojtotta s holt tes­tét a Tapolczába dobta. A másik emlékezett hogy a nő előtte mérgezésről panaszkodott. Ily körülmények között az orvos torvényszéki vizs­galat megindiitatott. Ez kiderítette, hogy az asszonyon az utóbbi időben elme-zavarodas je­lenségei mutatkoztak. Rögeszméje volt, hogy ót elfogják s „külső országi börtönökbe zárjak;" ennek elkerülése végett körüljárta az udvarban levő szalmabogly.it, babonás módon égy-egy szál szalmát húzott ki abból s ezalatt összefüg­gés nélkül való szavakat mormogott. De elme­báborodottságának legfőbb ismertetőjele az volt, hogy féltékeny kezdett lenni férjére. — A mult vasárnap este együtt vacsorált férjével, midőn egyszerre felugrik s kiabálni kezd, hogy jőnek érte a rendőrök. Ekkor elszaladt s többé vissza sem tért. Mivel a vizsgálat alall a bullán kül­eröszaknak semmi nyoma nem észleltetik : két­ségtelen, hogy önmaga vetett veget eletének. — Wnrda Adolf veszprémi jó nevű keres­kedő váltó és bank üzletet nyitott, melyre vonat­kozó jelen szamunkhoz mellékelt hirdetésére fel­hívjuk közönségünk figyelmét, — A pápai polgári kör 1881. évi deczember hó 4-én d. u. 2'órakor közgyűlést tart, melyre az egylet tagjai tisztelettel meghivatnak. Wajdits Karoly igazgató. — A pápai keh. ki/v. főiskolában a folyó tanévre a következő pálya-kérdések tűzettek ki: I. Péczely-dijra: * Adassék elő az alom (somnium) ! és annak jelentősége." Jutalma \\ frt 33 kr. II. Deáky-díjra: a) Hiltani szakból: Adassék elö a romai pápaság történeti kifejlődése és jelentősége a rom. kath. egyházra es államokra aézve.s b) |ogi szakból: • Adassék elú a szóbeliség és nyil­vánosság jelentősege a peres elj írás terén.» c) Termeszét tudományi szakból: Adassék elő a színképelemzés és annak alkalmazása a physíka-, chemia- és csillagaszatban.» A viszonylag legjobb munka, szerző javara a főtan- »da költségen kinyo­matik. III. Nagy József-díjra: «Mi befolyása lett a 18-ik századbeli felvilágosodás korszakának az emberiség tudományos, valláserkölcsi es társa­, dakni életére. A legjobb mu jutalma 33 fit 33 kr. Az idegen kézzel leirott es jeligés levélkével ellátott pályamunkák 1882. év június 15-ig a fő­tanoda igazgatóságához adandók be. — Rejtélyes eset. Csajágról ujak: mult ho hó 24-ére virradóra egy kendőbe burkolt holt csecsemőt találtak a reform, templom ajtó kilin­csére felakasztva. A kendőbe egy levélke volt rejtve; a levélkeben következő sorok: «• Itt van nagy-tiszteletű uram, a mit keresett.* A vizsgalat , alkalmával kideiult, hogy a csecsemő legalább két hete halott. — Levelező írja, hogy az ily csecseim-gyilkosságok Csajágon ijesztő mérvben kezdenek szaporodni. Igy akaijak — a szegény ártatlan csecsemők karara — megbőszülni a lel­kész szigorát, melylyel az erkölcs dolgában eljár. Kegyetlenség* V. J. honved hadnagy ur mult pénteken esti 10 óra korul a Tirol fogadé) .árkán az u. n. tizes malom mellett a Tapolca felől jovö siró hangokat és elfojtott nyoszorgést hallott, majd egy női alakot látott a sörház raci letti töltésről a vízbe zuhanni, ki azután a bor­zasztó hidegtol elcsigázva kimászott ugyan, de nevét sem tudta megmondani, s közvetlen reá 3 férfi sietett elő a setétból, kik azt a vizbe dob­tak. A tiszt utjokat állotta s nevok utan tuda­kozódott, mire azok még öt is vizbe dobassál fenyegették. Az előhívott honvedórség segélyé­vel azután 1'. hadnagy a tetteseket utol érte s nevöket megtudva, jelentest tett felsóbbségének az esetről, mely tegnap a rendőrséget az ecet­ről értesité. A rendőrség a tetteseket, kik felső va­lósi foldmivesek, azonnal beidézte. — lábé nagy lap közölte nem reg azt a hírt, hogy Pápán bizonyos Sutó Ekék nevű is­méit gonosztevő egy templomot kirabolt s e miatt országszerte köröztetik. Az igaz, hogy Süttó Győrmegyében Szt. Mártonban mult ho 14-én betörést követett el, de hogy Pápán temp­lomot rabolt volna, abból egy SZÓ sem i^az. V Szerb torsjegyek. Midőn e hó kesdetéa a szaru sorsjegyek piacára hozattak, sokfele okukkal lehetett következtetői e papírnak terjedehaee és tartée keresletére es nagy keletére, kamatozása. jővedel­mez.o vatta es olcsósága miatt ezen papír nem caak nagyon alkalmas tőkebefektetésre, hanem azévenkinli 5-szöri hu/a-a következtében kedvező chaueeaiuál fogva félelmei ja minden más kisebb eersjegypepirokel es régre a ..Merkur- rállóbaak petronatnaa alatt all. melynek kedveltsége és bisalmal kelt»> volta a szerb sorsjegynek a legjobb keletet bistositetle. És mégis minden várakozást félelmeié a/.on körülmény, hogy mar az első húzásig a kibocsátott sorsjegyekből több mint rész. adatott el. agy keg} az elénk kereslet­nél lógva mar is jelentékeny árfolyam emelkedés voll feljegyezhető s azok, kik a ...Meiern­- feleitáaáaak eagedve a sorsjegyeket megvetlek a már meg*/érzett kedvező ekaaccekou kivül már is nem jeleutéktclea nyereményük vau. Kz asokrál is all, kik a vételi részletfizetésre eszközölték.— A „Mercer váltéüzlete toeg most is ad el szerh sorsjegyeket a hivatalosan jegyzett árfolyamban, mely jelenleg 41» fit fkörfllbc­lül öi) kinyi kamatfizetéssel a január IJ-.iu esedékes szelvényeit) a/.oukiviil pedig azoknak, kik a s-^je­gyeket részletfizetésre ves/.ik. a/.on kedvezinenv t nyújtja, hogy havonkint csak II frteyi Ctekétj összeg fizetendő részletkép. Nagyon természetes, hogy nár az első .*! frtnyi réselel fizetésével jogot nyer a v«vn a következő üaszea hozásokra, Az árfolyam előrelát­ható gyors emelkedése mellett ajánlható • sorsjegyek Megszerzése, mert a legközelebbi bazás már decz. hó 12-én leend. Kivonat: kapa varosának gabona-.írjegyzokonyvéből 1881. deczember hó 2-án. 100 kJwgrom: I! 11/:» . . jó 11 ft CO kr, — kötép 11 ti W kr, - »U«S 10 íi 80 kr. Rots, .fi 8 U 40 kr, — kosép SfttOkr, — *\-i> lAOOkr. A r |> a . . jó " II Gü kr, — kötép 7 ft Í0 kr, — lUó 7 II 20 kr. Zah. . . jó 7 fi M kr. - kó/.'-p 7 ft ?0 kr, - al-ó 7 tt 00 kr. Kőkori. -.1 jó fi fl 00 kr, — kOtép S U tŐ kr, — alsó S ft S0 r l'iir^nnva jó — fl — kr, — kó/t'-p I ft 1(1 kr, — .iKo — II — kr. Sséua . i-> :$ u (io kr,— kóiép alt 20 kr .— Egapp jó i f. 80 kr kötép I tt '10 kr. WOIT V JÓZSEF polgármester. Ny||| |<»r. GUTH JULCSA Pape. BRI DER JÓZSEF r»//"/. jegyesek. Alóliroll tisztelettel Indalom a nagyérdemű közönséggel, ilO»'.V Ii<>|MH'.*»Ó ralattt­listiiji? SH'lftfltfii gyárbél t/alé ércxkoporsAval megnagyobbí­tok 1 t«t IM. A raktáramban kapható érczko­porsók s<tUBk;«i <'roM'i>3H r k stsíisl .1 bécsi gyártmányok, s egyszersmind nagy választékban c$ak is nálam kaphatok Ü i'^i'í t'víifí* elvállalok meg­rendelésekéi arany, ezüst bársony vagy Selyemmel betiuzra la­liOSH»r»öIk«ig ÍN. ugysziate elkészilek bármi-féle anyagból váílkosoliilS v.\ *»/í'íit2VtírSí 4 r ? i«i»t kivágva, fodorral vagy simán Sil» — \ idélvi niégreiiileléselvel akár |M)si(i utján levélben, akár kivirul alján ellö­gadok, s azoknak kél ót'«l ul<iti |)<)ii­losan i'Ictfeá teszek, a kívánatra • megrendeli csikkekéi akár kocsin, akar vas­pályán < Ss/.iahíaui ÉésR ragyok, ugy szintén kiiltlök relé I <'II<l<'/.ol. kinrk csali *itelbére lesz lize­lentlö. I'ápá/t. febr. hóban /SS/. Györké Sándor. épület és ' ater aszts los, Pápán, atca 140 sz. 51*

Next

/
Oldalképek
Tartalom