Pápai Lapok. 5. évfolyam, 1878

1878-07-21

rendezett, a nem is kell mondanom, mennyire jól esett a Rae de Turennc szeréuy helyiségeiben a legszebb egyetértés és test­véri viszony közepette a magyar szót sokkal tisztában és kizá­rólagosabban hallanom, mint a „fővárosi iparoskörben." — # *• * A világ e legszebb városa 1867 óta, mikor utoljára időz­tem itt, még szebb lett, és a közbe esett háburú » commune nem a hanyatlásnak, hanem a felvirágzásnak és gazdagodás­nak kutforrását képezték volna. — A commune pusztitásának nyomait csak is a Tuillerákon, a városházán és egyik ministeri palotán lehet még észrevenni, különben azóta is uj boulevárdok és a pompás Avenue- de 1' Opera lettek a lerombolt régi roz­zant házak és szük utcák labyrínthusa helyébe varázsolva, Már most aztán tessék ezeket a boulevardokat Avenue-ket ezeket a középületeket és magánpalotákat a június 30-iki nem­zctiünepély alkalmával lobogókkal feldiszitve, gáz és szines lam­pionokkal kivilágítva képzelni. E napon csak a lobogok és vilá­gítási készülékek, tüzjátékok stb. több milliót nyeltek el, és mégis a párizsiak még üzletileg is jól számítottak még ebben is, mert busás kamattal vissza fizette az 1200000 idegen már 24 óra alatt a magányosok, a városi hatóság és az állam bőkezűségét. Leirhatlanul nagyszerű látványt képezett különösen a 100.000 nyi szines lampionnal kivilágitett Boulognei erdő — de hiszen mind ezekről a lapok elég részletes tudósításokat hoztak, nem különben a nagy katonai szemléről is melyre az idegen Jury tagok a köztársasági elnök nevében külön tneghivot kaptak. Egészben véve az idegen Jurorok távolról sem részesülnek felsőbb hivatalos részről azon figyelemben, mint például Bécsben. A kereskedelmi minister, Tcaseyrcnc dc Bort minden hétfőn és szerdán este nyitva tartja ugyan termeit számunkra, azonban a többi hivatalos estélyekre a meghívók a kormány biztosságok utján csak egyes Jury tagok nevére adatnak ki. Igy hivattam meg a Saiue-prefectus (párizs főpolgármestere) Duval urnák a Louxcnbourg palotában tartott fényes tánc estélyére. Annál szívélyesebben nyilvánul a bíráló bizotlságbeli fran­cia kollegák vendégszeretete. A fényesebbnél fényesebb dinner-k a legelső boulevárd Restaurantoknál (közönségesen 25 — 30 frankra rug itt egy teríték) egymást követik. Igen kellemes órákat töltöttem előkelőbb családi körökben is, ugy a városban mint a környékbeli villákban mindenütt a magyarok iránt kiváló sympathiákkal találkozván. Most, midőn hazautazásra készülök, 4 estclyre fekszik előttem a szívélyes meghívás. Mint már kissé terjedelmesebbre nyúlt „apróságaim* be­vezetéséül felemlítem, alig maradt időm épen azon látogatásokra és tanulmányokra, melyek mindennél inkább bírnának reám nézve érdekkel; egyes ipartanintézetek és a nagy iparmúzeum (ahircs „Couservnloire des arts ct metiers"), főleg pedig egyes jelenté­kenyebb üzleti és ipartelepek megszemlélésére kellett szorít­koznom. Oly üzletforgalmi arányokkal találkozunk itt, a milyenek­ről nemcsak nálunk, hanem még Gaudillot-félc Bécsben is alig iétezik megtelelő fogalom. Kivételes engedélyt nyertem a többek közt a Gaudillot óriási hadfelszerelési gyártelep megszem­lélésére. Egyik collcgám Bessand urnák, a „Belle Jardinierc"­féle üzleti telepében épen az esti pénztárzárlat alkalmával jelen lévén, kérdeztem mennyi volt a napi bevétel. Esős nap volt, azért csak 70,000 frankot szolgáltattakk be az egyes kézj pénztárak a főpénztárba! Ez pedig még elég jelentéktelen a „Bon marché" (olcsó­ság) cégű nagy bazár bevételeihez, melyek 300—350,00 frank között váltakoznak. Itt több mint 100 férfi és nő hivatalnok látja cl a szolgálatot s 14 pénztárt ostromolnak a bevásárlásai­kat végzett vevők. Egy másik collegám, Pinet cipő gyáros mutatta be gyár telepét, melyről csak azt említem meg, hogy Pinct urnák bőr­raktárábau csupán kikészített fehér kecskebőr készletet mintegy 400,00 frank értékben találtam. Ily dimeiisiókkal találkozhatni ('iiindcn kereskedelmi és iparágban. Itt nyerjük kulcsát Franciaország gazdagságának és hatalmának. De hogy mikép fejlődött a francia ipar cs kereskedelem idáig, erre nézve igen hasznos dolog a francia történelemben lapozgatni: mily rendszeres közgazdasági és iparpoliti­kát követett Franciaország Colbcrt óta. Ráth Károly. Megyei és helyi hirek. — Személyihirek. Főtisztelendő Néger Ágoston ur f. hó 18-áit Maricnbadból körüukbc érkezett, melegen üdvözöljük a kitűnő egyházi férfiút mint városunk lelkipásztorát. — Főtisz­telendő Pap Gábor reft supermtendeus ur a főiskolában meg­kezdendő vizsgákra a tegnap esti vonattal városunkba érkezett. — Ráth Károly ur városunk orsz. gyűlési képviselője párisi működését befejezvén, mint ezt mult számunkban jelen­tettük, beszámoló beszédének megtartása végett f. hó 14-én jött választói körébe. Városunkra nézve fontos ünnep nap volt a múlt vasárnap, s a polgárok ezen fontosság érzetében epedve várták a délutáni vonat megérkezését, mely az általánosan tisztelt és becsült képviselőt körünkbe hozandja. A borús égboltozat félni engedé, hogy az ünnepély kedvezőtlen időjárás miatt megaka­dályozva, vagy talán nagyrészben meghiúsítva leend s ezért dobogó kebellel nézték a fellegek tornyasulását s az ezerek kí­vánságai összpontosult azon óhajban: „bár szépid ön k 1 enne." Már két órakor valóságos népvándorlás kezdődött az indóház felé, mindenki törekedett előnyös positiót nyelhetni, melyről szemtanúja légyen azon rögtönzött örömünnepélynek, mellyel a bevonulását tartó képviselő kitüntetve leend. A kocsik hoszszu sora az indóház melletti tágas tért oly mérvben lepte el, hogy ember számára ott hely sem maradt, holott az indóház külső nyitott csarnokát, az üdvözlő sokaság egészen ellepte; az üd­vözlő küldöttséget a város nevében érdemekben megőszült Voyta József polgármester ur vezette. Midőn a várván vári. perc elér­kezett s a vonat a pályaudvarba berobogva megállott szűnni nem akaró éljenzés tört ki a lelkesült keblekből, jelezvén Ráth Károly ur megérkeztét. Ezen pillanatban az amúgy is komor idő az annyira félt essőt meghozta s ez némileg az ünnepély lefo­lyását zavarni látszott. Időközben a csarnokba érkezett ünnepelt férfiút Voyta József polgármester ur Pápa városa nevében üd­vözölte, majd Pap János ur rövid meghatott szavakkal mondott: „hozott Istent" a választók nevében. Ez után koszoiuk átnyújtása s az egyes küldöttségek üdvözlete következett. Rövid várako­zás s a minden örömöt tönkre tenni látszó esső verőfényes nap­sugaraknak engedett tért, minek következtében a díszmenet a nagyszámú nép viharos éljenzése között megindult, a hol ezen vulóságos diadal menet végig vonult az utcák telve voltak öröm­telt s éljenző naptömeggel. Kedves'vendégünk a (okosság meleg fogadtatása közt érkezett meg Pap János vendégszerető házához, a hol szállva is volt. A ház előtt a városi halóság- diszörséget állított fel s a nép noha a beszámoló beszéd megtartás ideje 5 órára volt határozva, már a bevonulástól egyenesen az óvoda tagos udvarára tódult s azt zsúfolásig ellepte. Mondhatni, hogy a válanztók majd nem teljes számban jelen voltak, meghallga­tandó azon beszédet, mely városunk közkedvelfségü s a lefolyt országgyűlésnek egyik legmunkásabb képviselő működéséről, el­járásának igazolásáról adott számot. Pontban 5 órakor küldöttség menesztett Ráth úrhoz felkérendő a megjelenésre. Viharos s szűnni nem akaró éljenzések közepette lépett Ráth ur a szószékre, hogy számot adjon választóinak működéséről s a benne helyzeti bizalmat megköszönhesse. A higgadt s számtalan éljenzések által félben szakított s nagyhatást, átalános megelégedést keltelt beszédét tisztelt olvasóink egész terjedelmében mint lapunk mel­lékletet veszik s igy e helyt e felöl részletesebb tudósítást adni feleslegesnek tartjuk. — A beszámoló beszéd uíán Pop Já­nos ur lépett a szószékre s egy hosszabb valóságos fiatal tűz­zel előadott ^beszédben kifejezést adott a válaszlók bizalmá­nak s egyúttal felkérte a jelöltségnek elfogadására. — Ezen nagytetszéssel fogadott s éljenzésscl félbeszakított beszédet egész terjedelmében mai lapunk melléklete szintén tartalmazza. Pap János ur felhívása folytán a választók lelkes éljenzése kö­zepett Ráth Károly ur a szószékre lépve a fényesen nyilvánuló bizalmat megköszönte s kijelentette, hogy a jelöltséget elfogadja egyúttal igéi vén azt is, hogy mint eddig úgy ezután is váro­sunk érdekeit s a haza javát erejéhez képest lankadatlan szor­gulommal s szűnni nem tudó munkássággal védeni fogja. Ráth ur szavai után midőn az éljenzés elhangzott Hannos Zoltán ur lépett a szószékre s rövid beszédben a képviselő jelölt urat üdvözölte s személye iránti bizalmat a választók nevében kife­jezte. Ezután Ráth Károly ur mint városunk képviselő jelöltje harsogó éljen kiáltások mellett a választók által lakására kí­sértetelt a hol is csakhamar megjelent Horváth Lajos tűzoltó főparancsnok ur a helybeli tűzoltó tisztikarral együtt üdvözölvén Ráth ural mint az országos tűzoltó szövetség alelnökét egyúttal az egyletet további pártfogásába venni ajánlotta és kérte. Az ünnepélyt befejezendő bankett a Griff fogadó nagytermében pont­ban 9 órakor vette kezdetét, a hol a díszesen felékitelt asz­talok mellett mintegy 150 választó foglalt helyei, mi alatt Cseresnyés Károly kitűnő zenéje lelkesité a vidám s örömteli társaságot; az első zene darab elhangzása után, kedves megle­petés volt a helybeli iparosok dalárdájának fellépte. Legyen sza­bad ez alkalommal ezen dalárdának őszinte üdvözletünk kifeje­zését adni mert valóban pompás dallamai, melyek folytonos és fokozatos tetszésnek örvendettek tanúbizonyságot szolgáltattak ezen egylet szorgalmas és elismerést érdemlő törekvése és működésről , melyre iparospolgártársaink, méltó büszkeséggel tekinthetnek, legyen szabad ez alkalommal felemlítenünk, hogy ezen szép célú s nemes törekvésű dalárda létesülése, valamint eredménydús működését az egyes tagokon kivül ifjú Hannig tanító ur fáradságos szorgalmának gyümölcse s ré­szünkről tiszta szívből óhajtjuk, hogy lankadatlan 'erélylyel a megkezdett szép uton haladva polgártársaink méltánylá­sát és pártolását, ezentúl is minél gazdagabban kiérdemelve megnyerhesse. A felköszöntések sorozatát Pap János ur kezdte meg éltetvén Ő Felségét Magyarország koronás királyát és ki­rálynéját, valamint a felséges királyi család összes tagjait, ezen felköszöntést az egész vendégkoszorn állva hallgatta meg, s viharos éljenzések közt ürité poharát, a mire a helybeli dalárda „Isten áld meg a magyart" énekelte. Mint második Gyurácz Ferencz ur emelte poharát Ráth Károly képviselő jelölt un a éltetvén öt mint jellemdús, munkás képviselőt. Ez után Harmos Zoltán ur emelte poharát a pártoskodás megszüntetésére. Szenté Pongrácz ur, Pap János és Tarczy Lajos tanár úrra mint vá­rosunk ősz bajnokaira cmelé poharát. Ezután Szelestey Lajos ur mondott általános jókedvei keltet humoristicus felköszöntést éltetvén az ünnepeltnek családját és kedves nejét. Majd Nagy Bol­dizsár városi főjegyző ur emelé poharát Ráth Károly úrra s őt éltetve, kifejezést adott a választók öröme és megelégedésének s személye iránti feltétlen ragaszkodásnak. Ezután Ráth Károly ur jó zamalu humorral válaszolt Szelestey urnák s aztán poha­rát, Pápa város polgárai egészségére, és a város virágzására emelte. Végre Pap János ur Voyta József polgármester úrra emelte poharát. A kedélyes mulatság éjfélig tartott a mikor is a vendégek megelégedetten távoztak ezen sikerült és szép cs­télyről, melynek emléke még sokáig viszhangzani fog a polgá­rok keblében. — Hymen. Krausz Samu ur a Pápa város és vidéki takarék pénztárnak vezér igazgatója, az elmúlt héten váltott je­gyet Reisz Mathilde kisasszonynyai Győrött. Sok szerencsét kívánunk a derék pár részérc. — Folyó hó 21-én d. u. 4 órakor a pápai h. h. főiskolai ifjúsági képzőtársulat a főiskola nagy termében öröm ünnepélyt rendez, a következő műsorozattal: t. Nyitány. Elő­adja a főiskolai zenekar. 2. Főjegyzői értesítés a tár­sulat évi működéséről. Olvassa Csabi Miklós alelnök s főjegyző. 3. Pályadíjt nyert népdal, Barsi Sándortól. — Olvassa Kenessei Dezső. 4. „Három a daru" Tompa M.-tól Szavalja Szabó Imre IV. éves növ. pap. 5. Dalfüzér. Énekli a főiskolai dalkör. 6. Részlet „Trencséni C s ák" jutalmazott beszélyből. — Irta Szép Lajos, olvassa Csabi Miklós. 7. P1 e v n a­dalok, Szentirmay Elemértől. — Előadja a főiskolai zenekar. 8. „Az árva" jutalmazott elégia, Babai Gézától. Olvassa szerző. 9. „Valesi bárdok" Arany Jánostól. — Szavalja Kenessey Dezső. 10. „Horner" jutalmat nyert óda, Neuvel Ármintól. Olvassa Tlasits Károly. 11. „Romok felett" dicsé­•jrete nyert elégia. Szabó Imrétől. Olvassa Szép Lajos. 12. „1878" dicséretet nyert óda. Irta Soos Lajos, Osvassa Szabó Aladór. 13. „Nyári k ép." Bulcsú Károlytól. Szavalja Borza Mór. 14. Induló. Este az urP kaszinó kertjében zártkörű táncvigalom lesz. Felhívjuk városunk műélvezó közöuségét ezen szép ün­nepélynek pártolására. — Testgyakorlati közvizsgát fog f. hó. 21-én d. u. 6 órakor a helybeli h. b. főfauodai ifjúság tartani, melyre a t. szülők és a tanügy barátok tisztelettel meghívatnak. — A győri szt. Benedek rendit fögymnasium értesit­véuye diszes kiállításban jelent meg, mely nem csak a lauügyba­ráíra bír érdekeltséggel, hanem a történet kedvelőére is, amennyi­ben az ertcsitvényhez csatolt értekezlet cullur hisloricus becscsel bír, a mi tanúságot hoz a felől, hogy a részletes históriai tanul­mányok hazánkban nagyon szép lendületet nyertek. — A figye­lemre méltó cultur historicus tanulmány szerzője. Villányi Sza­niszló ur szakavatott tollából eredt s cime: „Győri adalékok a menhelyek történetéhez." Az összes tanulók száma 395 volt, kik közül 210 magyar, 172 pedig magyar és német nyelvet be­széllek. Érettségi vizsgát tett összesen 39, s ezekkel közül érett­nek nyiváuittalotl 36. A jövő tanév szeptember 1. kezdődik. — Kegyes adakozások. Vojta József polgármester ur szűkebb körben gyűjtést rendezvén a vaszari lüzkárosultak ré­szére a bejött 19 'frt 43 krnyi összeget a rendeltetési helyére szives volt küldeni. Fogadja a lelkes gyűjtő, valamint a nemes adakozók a szerencsétlen károsultak nevében őszinte köszöne­tünk nyilvánítását. — A 90 éves s munkaképtelen Aschcubrenncr részére R. K. jegye alatt szerkesztőségünkhöz 2 frtuyi összeg lőn be­küld ve, mit mi f. hó I6-án a szerencsétlen embernek kézbesí­tettünk. Fogadja a nemes adakozó humánus cselekvénycért há­lás köszönetünket. — A helybeli lövészegylet f. h. 28-áu fényes ünnepélyt fog rendezni. Ezen üuuepély, melyre a szükéges előkészületek már nagyban folynak, minden tekintetben imposansnak ígérkezik lenni. Ha jól vagyunk értesülve a felette változa tos s élvezetet­uyujtó programm többek között tartalmazni fogja: Szokásos dij­lö vész el, tánc, tűzijáték, zene, dalárdái előadás, ni ű k ed ve I öi s z i n i előad ás (egy felvonásos vígjáték a sza­bad égboltozata alatt.) Léggömbök repülése stb. mind meg zérvolt a szegény, kit a napokban többekkel együtt ünnepélyes­sel! el fogunk temetni. Egy acéllövelék, melyet nagy ügygyei bajjal felcepellem, nekem ajándékoztatott; gyűrűket készíttettem belőle, melyeket a tengerészek büszkén viselik ujjukon. Még a közel helységek polgárai is óra láncukon vagy ujjukon hordanak mindennemű érc­részleteket, csavarokat, szegeket s. t. b. az elsülycdt „Groszer Kurfürst" emlékéül. Csarnok. A szerencse bárdja. — Elliesztílés. — (Fogl Valter után: Kubúniji Béla.) (S. Folytatás.) Gyámolatlanul tévedezett tekintete, körül a szobában. „Nagy Isten! mi az?" — Csillogva függött egy bárd a sötéfszőnyeggel bevont fa­lon — nem késedelmeskedhetett — odarohant és az eszközt le­kapta a szögről. Nagyot sújtott a falúak, mely a kétségbeesés Mulyától vezérelt két csapás alatt szétmorzsolódva, rést kapott. A fojtó s a látást majdnem teljesen akadályozó füstön keresztül egy öreg ember támolygott a mentő elő. „Isten angyala — légy áldott.'" szólt reszkető hangon az öreg-. A mentő az aggot izmos karjaha^ragadta, ki kábultan dőlt anuak vállaira. A mentő szabad kezében még tartotta a bárdot. hogyha netalán szüksége volna rá, azzal törhessen magának utat a menekülésre. Az ablakhoz sietett, mely a kertbe nyilt, de az magas volt, vissza kelle mennie tehát azon az uton, melyen jött, a teherrel a karján — vissza -- a halál és az élet utján ! Füst- és lángon keresztül, az ingó lépcsőn hatolt je, mely nagy robajjal omlott össze utána. j Semmit sem látott már, a szikrateuger megvakitá őt; csak az önfeiitartás ösztönétől vezéreltetve rohant előre, meri a láng már perzselni kezdé haját és szakálát s szikrák csapkodlak iz­zadó arcába. Egyszerre érzé, hogy homlokát az éltető eső hű­síti. Könnj'ebbeu emelkedett most az erősen összeszorult kebel. „Levegőt. . . . levegőt!" nyűge, üjjongást és nagy hangzavart hallott. Úgy tetszett neki, mintha a távolból viz zúgást 'hallana. Gyengéden vevé le nyakáról a megmentett öreget s az előtte térdelő fiatal asszony ápoló kezeire bízta. Azután ő 'maga is összerogyott. A bárd melléje esett, melylyel a megmentjés nagy művét hajtotta végre. I * W * Egy világos, tágas szobába ébredt fel másnap a bátor mentő, lelkileg, testileg főlfrisülvc. A reggeli nap árasztá suga­rait fekhelyére; felemelkedett, kezével homlokát dörzsölte, mint ha az utolsó órák történetét akarta volna emlékezetébe vissza­idézni. Kendőkkel volt bekötözve s egy csekélyebb fájdalom min­den tttógoüdolkodásuál hamarább juttatott eszébe mindent. „Hol vagyok" kérdó s körültekintett, a mennyire fejét moz­gathatta. Barátságosan mosolygott feléje minden — és mégis ar­cán a nyugtalanság kiuyomata volt észrevehető. „De akárhol legyek is" szólt majdnem hangosan magán­beszélgetésében „itt nincsen az én helyem. Atyám házába me­gyek, hová egy nemes tettnek megnyugtató öntudásával, egy de­rék ácslegény tettével térek vissza." „Te, tieid között vagy!" hangzék egy férfi hang az ágy mögül, mely a nyugovónak mélyen a szivébe hatolt, „és itt a jel." Az ajtó kinyílt és egy kedves, szükefürtü gyermek egy bárdot vitt a megzavarodva körültekintő férfiú ágyához, nyele világokkal volt körülvéve. A kicsike mögött azonban egy fiatal virágzó asszouykától támogatatva lépett be az ajtóküszöbén egy öreg ember—fiam, öreg s az kitárta karjait. „Fiam-fiam, öreg s félig vak apád megmentője, légy áldott — légy áldott, mint czeu bárd, mely jónak bizonyult egy derék ács­legény kezében. Ezen levéltáska tartalmáról, melyet a szolgának adtál át, mielőtt megmentésemre siettél volna, ismertünk reád." „Atyám ! Vilmos ! —szeretteim !" Övéitől környezve ült Rudolf Oszkár ágyán, bátyjától is szívélyesen üdvözöltetve, ki e rettenetes éjjel távol volt s szintén egy utazásából tért volt vissza. A napsugarai enyelgve játszottak a boldog arculatján « bearanyozzák a vcgzelteíjcs eszközt, mely még ma nap is a legméltóbb helyet foglalja él a Rudolf család házában, jóllehet Gáspár mestert már régen a hant takarja — a „szerencse bárdját,

Next

/
Oldalképek
Tartalom