Pápai Lapok. 4. évfolyam, 1877

1877-01-06

1876. évben Pápa városában meghaltak táblás kimutatása. Nemre nézve. Férfi No Korra nézve. Halva Születéstől 6 hóig 6—12 hóig 1—3 évig 3—10 10—20 20—30 30—40 40-50 50—60 60—70 70—80 80-90 90—101 » » n n n n n 277 235 27 115 46 68 25 27 34 20 26 41 39 24 13 6 Vallásra nézve. R. kath 340 Ágost, hí tv. 33 Helv. hitv. 62 Izraelita 77 Betegségre nézve. Agy lob Torokgyik 21 Agy lob Torokgyik 3 Roncsolok 1 Tüdőlob 46 Béllob 14 Hagymáz 16 Szélütés 10 Szélhűdés 6 Vérvesztés Vérhas Vörheny Kanyaró Köh hurut Aligörcs Ránggörcs Genyvér Rák Szivtáffulás 1 1 5 11 2 2 26 1 5 2 Nehéz szülés \ anya * ) gyerm. 4 Tüdó'vész 87 Sorvadás 102 Vizkór 23 Eretlenség 31 Újszülött gyöngesége 45 Aggkor 33 Rendkívüli halálozás. Sebzés 2 Leiorrázás 1 Öngyilkosság 5 Vizbehalt 1 Kórházakban meg­haltak. Irgalmas kórházban 18 Tébolydában 1 Nőikórházban 2 Izr. kórházban 6 Törvénytelen 51 Orvosolt 186 Nem orvosolt 326 Összesen 512 Feitel Mór városi halott-vizsgáló ványszámot szerkesztőségünkhöz. A lap élén egy felü­gyelő bizottság áll, melynek elnöke P r i 1 e s z k y Tádé, or­szággyűlési képviselő, lapvezérként dr. PisztóryMor szerepel, a felelelős szerkesztő Hegyi Pál. Őszintén örvendünk — és úgy hiszszük, velünk együtt minden hazafi, hogy az ország oly kitűnő pontján, amilyen ozsony és vidéke, végre sikerült a magyar állami ság eszméjének, a magyar társadalomnak egy napi közeget teremteni s az ottani német hírlapirodalmat ha nem quantitative, de qualitative mindenesetre ellensú­lyozni. Kezeskedik erről az ügyesen és tartalmasán összeállított mutatványszámon kivül mind a vállalat élén álló tekintélyes bizottság, mind a lapvezérséggel és fe­'elös szerkesztőséggel megbízottak egyénisége, kik a hírlapirodalom terén már szintén gyakorlott erők. Vettük a „Család és Iskola" nevelés-oktatási szakközlöny harmadik évfolyamának 1-ső számát, mely valamint az eddigi számok--bő és érdekes {ártalommal bir. Ara egész évre 3 ft, félévre 1 ft 50 kr. s Kolozs­várrá a kiadó-hivatalhoz (csillagutca, 15. .>•/,. a.) kül­dendő. Ajánljuk a tanférfiak figyelmébe. vonásban. »Ha Varga János. — »seineiyek : Hulai Kál­mán ügyvéd Lepossa D a u i e l ur; Ihari Berci, barátja Mészáros Károly ur; Malotai Herniin. fiatal özvegy Mánvóky Róza k. a. Kruttenfelsz, Szebecsák rend­őrök Szegte tv Gy. és Fehér D. urak. Ezt követi: \ KÖZÜGYEK, vigjátek egy ielvonásban, irta Bérezik Aroád Személyek: Kenderfalvi Haber Eerenc gazdag nntár Szefflety György ur; Etel, Olga, leányai sVili lanka és Posa Antonia kisasszonyok; La­i-n* Andor, Olga vőlegénye Saáry József ur; Lóránt nJvvédFehé?l)ánlel ur; Gócsi Maki Mányoky ^ ,1a ur- inas Grosz István ur. Végül: HA TE r'pY EX'iS ÚGY. tréfa egy felv. Irta Barriere, ford. Xikolícs "Sándor. Személyek :Oeligny báróné M á n y ó k y R,Wa k a. Klára, komornaja fez ily Janka k. a. Maericlle Richard, ügyvéd Mészáros Karoly ur; „io-« r,ft<iz István ur. — Helyarak: Tam­l'.'&Lk 60 kr. Állóhely 40 kr.Kar­• on tr tfeliillizetések köszönettel fogadtatnak es liir­ZZ yu^ataak. Je S yek .{ír. válthatók Waj­fi. Károly ar könyvkereskedésében, az elo­tlitsKaioiJ / 9-12-ÍA és d. u. 2 órától keXTlíazi járnál a Griff-f„ g adó 7-ik szá­mu szobájában. —Kezdete este 7 órakor. — Figyelmeztetés. Minthogy a t. közönség közt azon hír van elterjedve, miszerint f. hó 10-iki hang­verseny a jogász bál helyett rendeztetik: van szeren­csénk "tudomásra hozni, hogy e hírnek semmi alapja sincs s hogy a jogászbál legkésőbb febr. elején meg fog tartatni. — Több joghallgató. — Köszönetnyilvánítás. A helybeli izr. hitköz­ség köszönetét fejezi ki a t. Casino-egyletuek azon szíves adományért, melyet népiskolája szegény gyerme­keinek nyújtott. — Tliz. Csütörtök éjjel Mátyusházán tűz Ulötl ki s a bérlőnek csépeletlen gabonáját felemészté Tűzoltóink — mint hallottuk — derekasan viselték ma­gukat. — Rendjehiselhetési engedély, őfelsége leg­kegyelmesebben megengedte, hogy farkasházi Fischer Móric porcellángyáros az orosz császári III. oszt. sz. •Szaniszló — és a perzsa V. oszt. nap — és oroszlánren­det elfogadhassa és viselhesse. — Költségvetési előirányzat 1877-ik évre. Városi hatóságunk kibocsátotta költségvetési előirány­zatát az 1877-ik évre, melyből látható, hogy a bevétel 36388 írt 75 kr., a kiadás pedig 60005 Irt 55 kr leend, e szerint, tehát a kiadás túlhaladja a b e v é­23616 fit 80 krral. — Érdemes volt külföldre menni. \ vesz­prémi aiigolhölgyek zárdaalap/tójuknak, bold. emléki Hanoidéi- püspöknek olajba festett arckéjtét akarták in­íézetök számára megszerezni, s e célból egy insbruck művészhez fordultak, elküldvén neki a püspöh jól ta­lált kőnyomául képét. A művész leföstötte ugyan a ké­pet, de ugy, hogy senki sem bírt ráismerni. — Közgyűlés. A pápai polgári kör f. hó 7-én vasárnap d. u. 3 órakor közgyűlést tart. — Beliüldetelt. Az emberi test betegségei közű melyek roszabb körülmények közt nagyon is veszélye sekké válhatnak és nagynál mind kicsinynél egyaránt elő fordulnak, kétségkívül első sorban az altesti sérvei állnak. Ezen bajok ellen mint kitűnően hatásos szer a egészen ártalmatlan Sturzenegger féle Sérvtapas: (Jlruchsalbe) ajánltatik, a mely kapható: Sturzenegge Uottliebnél, Ilerisauban (Helvetia, Canton, Appenzell. levelekkel telt feneketlen táskáját, s a legalázatosabb ma gatarlá^sal nyújtja át leveledet. Kérdésedre a legnyája­sabb arccal — a milyet csak tud vágni - rögtön felel, holott máskor fel sem vesz, vagy csak ugy féloldalról dörmögött oda valamint, s miért? nehogy újév napján csupán üres r köszőuöm"-mel fogadd postakönyvét. — Bármerre fordulsz, mindenütt a legnagyobb szolgálat­készséggel, bókkal fogadnak, holott máskor talán rád sem hederítettek, s miért? mert jő az uj év napja és ne legyen üres a kezed. Valóban egész boldogság reá gondolni, mily figyelem és tisztelet tárgya vagy; csak az a baj, hogy nagyon rövid ideig tart, csak pünkösdi királyság, melyet meg kell fizetned. Ilyenek az újévnek örömei. — Azonban engedjek meg szíves olvasóim, hogy én is elmondjam gratulatio­mat. Se féljenek, nem fog pénzbe kerülni. Adjon az Isten bort, búzát, békességet; engedje, hogy a magyar egyetértsen és kigázolhasson azon hínárból, melyben ugyan szépen benneülünk. Sem kívánok mást, mint a költő: Isten Óh! áldj, miként mcgáldál Yészinkben ekkori" Hiriink fényes kelettől Hordozván nyngotig. Polgárciényt lobogtass, A honfi kübliben, Tartsd fel magad a földi Királyok képiben. Támaszd fel ujra c hont, Et kölesül olts belé, Hogy közhalás buzogjon Közérdekek felé. S ne lásson ily hazát, mint Kedves magyar hazánk, A messze elmenő nap S a nagy, kerek világ. Ugy Jegyen ! . . . — Mult év azaz 1876-dik évben városunk­ban születtek: 652; férfi 332, nő 320; Vallásra nézve rc. 412, reform. 61, evang. 36, izr. orth. 96, izr. hitk 37. Házasség köttetett 115 pár, rc. 61, reform. 14 evang. 9, izr. orth. 23, izr. hitk. 8. — Városunkban meghaltak mult évi december 28 — f. hó 3-ig: K r á I i k Ignác, rc, 59 éves, vizkor Koncz János, reform., 76 éves, aggkór. Mészá os Ferenc, reform., 67 éves, tüdővész. Ozirok Roz gyke István, rc, 3 hetes, gyöngeségben, törvénytelen lorvát Rozi leánya Ilka, rc, 11 hetes, hurut, tör­vénytelen. Szenté János né evang., 31 éves, tüdő vészben. Varga István gyke 1 s tv án, rc, '/ 2 éves, ráng görcsben. Biath Maria leánya Tini, izr., 5 hetes, ráng »res, törvénytelen. Takács János né, rc, 66 éves tüdővész. Iház Gábor gyke Vendel, rc. '/ 7 éves ráng­fförcsben. Pap József, refotm., 40 éves, vizkór. ttöfirf hirék. A 1) c á k - nt a ti z o I e u m r a eddig 67000 frt gyűlt össze. — A P e t ö f i - t á r s a s ág kedden tartá első ülését az akadémiában. — Somogyban szervezett rablóbanda garázdálkodik. — S z i 1 ágy - S o in 1 ó városa a közter­hek alól felmenté a tüzörség tagjait, — Kiss Sándo tanár Sümeghen méreggel oltá ki életét. Okául ameri kai párbajt emlegetnek. — Szebenben egy könyvkötő legény öngyilkossági szándékból a vágó géppel mind­két kezét levágta. — Gálszécshez közel egy faluban egy szolgálóleány 400 frtos ternót csinált. Mikor a pénz­zel hazafelé ment, az uton megtámadták, több késszu­rással meggyilkolták s a pénzt elrabolták. — Bihar­megyében egy 190 fiira becsült házat az árverésen KIVONAT Pápa városi piaci gabona és élelmiszer árjegyzőkönyvéből, és a városban divó épületanyag, nap­szám, fuvar és marha áráról 1872. január ho 5-dikén tartott hetivásár alkalmával. Buza 79 kgr. 12, 20. 78 kgr. 1 1. 60, 77 kgr. 11 20, — rozs 15. kgr. 9 4-0, 71 kgr. fl. 20. 7 0 kgr. 8. 60 — árpa 68 kgr. 6. 20. Gi kgr, 5. 60, 61 kgr. 5. —. — zab 46 kgr. 7. 50. 44 kgr. 7 30.42 kgr. 7, 20. — tengeri uj 72 kgr, 5. 40, 71 kgr, f>. 20. 70 kgr. ö. 00. — liszt legfinomabb 20. 50, buza dara 20. brj, mu.nl v. fehérkenyér 17 00, auszug v. fekete kenyér 15. 00. zsemle v. barna 10. 00. borsó 11. 00, bab 8 00, lencse 09. 00, köles-kása 4. 50. 1 Hectoliter 100 Kilogramm, — széna 3. 00, 2. 60. 0. 00, takarmány 2.80—2. 50, alomszalma l. 60—1.50 kr., zsupp 1.80—1.70 100 kgr. — bükkfa 17,50. eserfa 15. 50. 4 köb méter, pallók öle 64- m/m vastag tölgy 1.00, blikkünk 0. 80, fenyőnek 1. 00, — l in. 20/20 cm. vastag fenyő 0, 70, — száza a bükk­iednek 8. 00, eserép alá 15. 00, lasindely alá 12. 00, — deszka 4 in. 74- cm hosz. rodekki 0.80, — lapát 0.40, — kőmives napszám 1,00 ácsé 1. 00, mellettük napszámosé 0.60, — kerti napszám 0. 00, szőllős 0.00, kapás 0,00, kaszás 0. 00 — szántás-díj egy bold után 0. 00, — egy napra nehéz fuvar keresel 5. 00, könnyű 4. 00, 1000 faltégla 18.00,- 1000 cserépzsiudely 24-00, fazsindel 6.00, oltatlanmész 50 kgr. 0.80,— vágni való ökör párja 250. 00, Igás Ökör párja 210. 00, — fejős tehén párja 120.00, — Ürü párja 15.00, Birka párja 10.00. — Oxilllí. J. rendőrkapitány. a felperesi ügyvéd egy fo.tinton vett mcj Nyir­egyházáról Nyir-Bálhora éjjel közlekedő kocsi-pós­tát mult hó 22-dikén a Nyir-báthori erdőnél megtá­madták; de néhány lövés után sikerült megmenekülni. Irodalom. „Tekintettel arra, hogy a „Jogásznaptár" remé­nyemet messze túl haladó pártolásban részesült, és en­nek következtében annak harmadik kiadását is közre kellett bocsátanom: elhatároztam, hogy ezen har­madik kiadáshoz egy külön „toldalékot" készítek, mely az 1877-dík évi február végéig vagy is fél év alatt történő változásukat magában foglalván, az első és má­sodik kiadásnak is szükséges függelékét fogja képezni. Ezen „toldalék/ 1 mely a változásokat betűrendben és lap­szám szerint foglalandja magában a jövő március hó elején fog megjelenni és a „.Jogász naptár" igen tisztelt ve­vőinek az ország minden, e naptárom darusításával foff­lalkozó könyvkereskedői, vagy Tettey Nándor budapesti bizományosom által ingyen (gratis") fog kiszolgáltatni. A mi a jövendőt illeti, elhatároztam magam, hogy a „Jogász naptár't az eddigi ár mellett habár több költ­séggel és sokkal tartalmasabban fogom összeállítani, hogy igy mindenféle igénynek megfelelhessek és min­den közeg megtalálhassa benne az öt érdeklő hiteles adatokat részint az eddigi fáradságos és nagy gonddal összeállított jegyzékek mintájára, részint pedig egészen uj , eddig még nem alkalmazott célszerűbb beosztás szerint. Remélve, hogy a t. c. közönség ezen, a már létező „jó"nál „jobb" iránt méltányló figyelemmel leend, fent jelzett vállalatomat előlegesen is szives pártfogá­sába ajánlva maradtam lipesten 1876. évi deeember hö 29-én. Szántó József. Sziroutai Arthur (Tóth) „S á tán s z i r t" cimü regényének előfizetési felhívását vettük. Aimíjan, 5-én jelent meg, ára 1 ft, postán küldve 1 frt 20 kr, mely összeg Székesfehérvárra Szánimer Imre kiadótulajdonos­hoz küldendő! — A „Pozsonyvidéki Lapok 1 '' mely a jelen évben mint napi lap folytatja pályáját, beküldé a mutat­Vasuti menetrend. ÉRKEZÉS Győrből 11 ó. 15 p. d. e. és 7 ó. 32 p. d. u. — Cellből (Szombathely s Veszprém") 7 ó. 15 p. d. e. és 2 ó. 42 p. d. u. INDULÁS Győr felé 7 ó. 35 p. d. e. és 2 ó. 47 p. d. u. — Cell felé (Szombathely s Veszprém") 11 ó. 20 p. d. e. és 7 ó. 56 p. d. u. ÉRKEZIK Győrbe 9 ó. 20 p. d. e. és 4 ó. 16 p. d. u. Veszprémbe 4ó. 16 d.u. — Szombathelyre 3 ó. 7 p. d. u. Szerkesztői üzenetek. N. J. Pápa. A költeményre bírálatot kíván? Attól tartok, hogy ha bírálatába ereszkedem, nem sok jó ma­rad meg belőle. Mindjárt a rimek gyengék; hajolt da­lolt, rezegtek, feszültek, dalolok, lángolok stb. A köl­temény megérdemelné az átdolgozást s ekkor talán kö­zölhető lesz. P. K. Bpesl. Köszönet a küldeményért s a jó kívánságért. Viszont minden jót kívánunk s ne feled­kezzék meg rólunk! Sz. Gy. Bpest Óhajának igen szívesen tettem volna eleget; de a sok utána járás dacára sem juthattam a kérdéses szám birtokába.

Next

/
Oldalképek
Tartalom