Pápai Lapok. 15. évfolyam, 1888

1888-01-22

ebből, bog}': . 5 a mint ezred évek előtt az első nö­vény csírázni kezdett s a legelső állat az Ocean zavaros vizében létre jött, bennök, .s általok az ..anyagcsere" is kezdetét vette." 8 habár magát az életet, az élet jelenségeinek okát nem ismerjük is, de igenis ismerjük annak alapját, vagyis azon segédeszközöket, a melyek által az életjelenségek létre, jönnek, és ez az „anyagcsere." „A legpa­rányibb moszattól kezdve, a mely mint zöldes barna fátyol vonja be patakjaink kavicsait, fel Kalifornia óriási. Mammutk fájáig (Sequoia Wellingtonia,), s a legparányibb ázalagoktól, melyek csak a legerősb nagyító üvegek segélyével lesznek látbatókká, fel az elefánt testének óriási tömegéig és "az emberig, szóval mindenütt ahol csak az élet alakot ölt ma­gára, az, e czélra, csupán egy eszközzel rendelkezik, az an y agc s er l ve 1." Amint fönntebb láttuk, az emberi szervezetet több tekintetben méltán össze lehet egy művészi ké­születü gőzgéppel hasonlítani, de viszont attól több tekintetben igen is különbözik, és annál a tökélynek véghetetlenül magasabb fokán áll. Mert vannak ugyan gőzgépek, amelyek a működésükhöz szükséges levegő, viz és tüzelő anyagokról önmaguk gondoskodnak s azok felvételét önmagok szabályozzák. De ezenfelül az emberi kéz által előállított legtökéletesebb gép sem képes magáról gondoskodni, s vannak bizonyos előfeltételek, amelyeket az maga nem teljesíthet, ha­nem amelyek tejlesitésére emberi ész segélyére van szükség, ilyen p. o. a gép működéséhez szükséges anyagoknak gyakran messze távol vidékekről való beszerzése, s azok működésének irányítása, stb. Az emberi szervezetnél ezt lényegesen másként találjuk. Az ember, — habár még mint tehetetlen gyermek nem is, de igenis kifejlett állapotában, a természettől nemcsak képesítve, sőt egyenesen utalva is van arra, hogy az élete fentartására és testi te­vékenységeinek kifejtésére szükséges külső feltéte­lekről maga gondoskodjék. Sőt nem c^ak ezt, hanem ezenkívül még azt is látjuk, hogy habár a szervezet működése, — hacsak az ahoz megkívántató külső feltételek általában megvannak, — a természet tör­vényei által előszabott módon, az ember minden to­vábbi beavatkozása, illetőleg akaratának hozzájáru­lása nélkül rendes folyamaiban is marad, de az em­ber mégis mindamellett képes bizonyos határok kö­zött szervezetének különféle tevékenységeit szabá­lyozni is. vagyis tetszése, akarata szerint majd egyik­nek, majd másiknak működését gyorsítani vagy las- ] sitani, illetőleg előtérbe helyezni az által, hogy a ' különféle külső és belső feltételeket, amelyekből ezen I tevékenységek függenek, vagy legalább azokra befő- • Ivással vannak, megváltoztatja. I De más lényegest különbséget is találunk egy J gép és az emberi szervezet között. Ugyanis azt ta- ' pasztaljuk, hogy ugy az emberi testnél, mint a gőz­gépnél is működés közben s a működés által-amott elhasználás, emitt kopás áll be, ami azután azok­nak működését gyengíti, sőt lassankint, ha ezen meg­felelő módon nem segítünk, azt teljesen megakasz­tani is képes. Azon mód, a mely által ezen elhárít­hatatlan ehasználáson, kopáson segítve lesz, képezi a leglényegesebb különbséget egy gép és az emberi test között. Egy gépnél a kopáson, kívülről kell egy ahoz értő kézművesnek, vagy javítás, vagy a kopás által meghibázott résznek kicserélése által segíteni. j Az emberi testnél valamint minden egyéb élő szer- ! vezetnél, ez egészen másként megy végbe. 'Ugyanis j a test, az elhasználás folytán egyes részeknél szük­ségessé vált kijavítást, kelyrepótlásfc, legalább bizo­nyos határok között, maga végzi, azon törvények szerint, a melyeket a természet a szervezet erejé­nek s működésének fentartása czéljából a testbe belé oltott, szakadatlanul eltávolítva ugy a hibás, mint a hasznavehetetlenné vált részeket, s ujakkal helyettesítve azokat. S miként a működési képessé­get s az erő kifejtést a testben az anyagcsere által láttuk fentartva, ngy a test egyes részeinél előjövő elhasználás helyrepótlása, vagyis egyes részeknek kijavítása, felújítása is az anyagcsere által történik, a mihez az anyagot a testbe, a szervezetbe felvett tápszerek, tápanyagok szolgáltatják, s a mely mun­kához a szervezetnek minden része, habár mindenik más módon és más mérvhen, hozzájárul. (Folyt, köv.) Számadás, a pápai nőegylet által januárhó 14-ikén rendesett tánczmulatság és tombola jövödelméről. Bevétel: 1. Belépti jegyekből 100 frt 50 kr*. 2. Felülfizetésekből: 95 frt 70 kr. ós egy arany. S, Tombola jegyekből 141 frt 70 kr. 4. Zenepénz­ből a választmányi tagoktól 33 forint, összes bevé­tel S73 formt 60 krajczár és egy arany. Kiadás: 1. Zenére 60 rorint, 2. terem, fű­tés, tisztogatás, világítás 64 frt 80 kr. 3. Nyomda költség 11 frt 50 kr. 4. Tomhola tárgyakra 30 frt. 5. Rendőröknek 5 frt 60 kr. 6. Postaköltség 1 frt 96 kr. 7. apróbb költség 2 frt 82 kr. összes kiadás ijó frt 68 kr. Levonva a kiadást a bevételből, az egy aranynak 6 forintba "beszámításával mai'ad tiszta jövödelem 202 forint 92 kr, Tombola nyeremény tárgyakat küldtek: Gróf Esterházy Móriczné szül. Stockau Paulina grófnő 0 méltósága, Kovács Istvánné, Szilágyi Józsefhé, Kluge Ferencznó, Antal Gáborné, Kreisler Józsefhé, •Almersdorfer József, Moisinger Jónás, Pap Amely, Latinovíeh Béláné, Zimmermann Krisztina, Kiss Lászlónéj Voyta Adolfhó, Koritschoner Lipótné, f^fölfiíetteki Koller Jtoosaé 10 fjfy IpsyUati 1 aranyat, Pap János, Szvoboda Venczel, Berger Gáborné 5—5 frtot; Bermüller József, Nieszner Jó­zsef, Yáli Ferenczné 4—4-frtot: Zimmermann Krisz­tina, Gynrátz Ferenczné 3—3 forintot; Tarczy De­zső 2 frt 50 kr. Kiss Lászlóné, Wittmann Ignácz, j Martonfalvay Elek, Kreisler Józsefbe, Koritschoner Lipótné, Botka Jenőné, Steiner Ignáczné, Halász Já­nosné, Spitzer Ignáczné 2—2 frtot; Barthalos Ist­ván 1 fi-t 80 kr: Csillag Mátyásné 1 frt 50 kr; Pentz Elise, Günther Irma, Kocsi Dávid, Tóth La­josné, Sághy Béla, Bermüller Gyula, Horváth Zsu­zsanna, Vanke Anna, ifj. Martonfalvay Elek, Miszuri Ferenczné, Hirsch Vilmosné. Klein Mór, Steinberger Lipót, Pentz József, Botka Mihályné, Osváid Dá­* ni el, Galamb József. Serényi Antal. Botka Jenő, Teuffel Mihály, Kluge Endre, Pitying Józsefné, Hencz An­talné, Berger Yilmos, Noszlopy Antal, Singer Ká­rolyné 1—1 forintot; N. N. 60 kr, Stark Lajos, N. N. 50 kr, N. N. 30 kr. Mindazon igen tisztelt pártfogóinknak és jói­tevőinknek, kik a tombolajátékhoz nyereménytár­gyakat küldeni, ezen alkalomból az egylet czéljaira felülfizefni, tombola jegyeket vásárolni, valamint azoknak, kik az estélyen megjelenni szívesek voltak, hálás köszönetét nyilvánítja a Pá,pa A'árosi jótékony nőegylet elnöksége. TÖRTÉNELMI NAPTÁR. — Rovatvezető TIPOLD ÖZSÉB. — Január 22. — 1710. Andrássy István, II. Rá­kóczy Ferencz várnagj'a, Lőcse várát kényszerűség­ből a császáriaknak átadja. Január 23. — 1849. Bodrogh-Keresztúr köze­lében csata Schlick császári és Klapka magyar ve­zér hadosztályai közt, melyben a mieink győznek. Jannár 24. — 1599. Würteuberg fölötti jogá­ról Austria lemond. Január 25. — 1644. Nantwielmél az angol par­lament serege a király seregét leveri. Jannár 26. — 1687. Haguenot Henrik orvos­tudományi iró születik Montpellierben. Haguenot ké­sőbb szülővárosának egy terjedelmes könyvtárat aján­dékozott épülettel együtt. Január 27. — 1736. Königsbergbeu Lescinsky Szaniszló, lengvel királv III. Ágost szász választó fejedelem javára lemond a lengyel trónról. Jannár 28. — 1738. Bodonból (Widdau) Rá­kóczy József, II. Rákóczy Ferencz fia, a magyar és erdélyi rendekhez fölhívást intéz. István, Yolf Ferenczné. Németh József. Spiczér Mór. Gáspár Gábor, Tamasics Józsefhé, Forbergér Lajos, 20—20 la-, összesen 4 ft 80 kr Varga Imréné, Varga Jánosné, Varga István, Szauer Mayer, Deutsch Hermán, Beck Zsigmond, Klein Adolf, Goldberger Sal., Kasenczky Mihályné, Gaál János, Vámosi János. N. N., Legény Ferencz, Kelemen János, Csizmadia Ferencz, Hoffmann. Izrael 10—10 kr, ösz. 1 ft 60 lcr Összesen 164 ft — kr A városi hal óság. 60 igt. 1888. Hirdetmény. Pápa oúrosa állal heti község ély ez és ben részeltetett szegények alaptökéjének gyár api-: lására uj évi ajándékképen 1888-ik évre kegy­adományokkal járultak névjegyzéke, kiknek ezért a könyörre szorultak nevében köszönet szavaztat/k. Gróf Esterházy Móricz 50 ft Pap János, Ocsowszky Kázmér, Hanauer Béla, 5—5 írt, összesen 15 ft Gyurácz Ferencz 4 ft Barthalos István, Körmendy Béla, Zárka Dé­nes, Szvoboda Venczel, Horváth Zsuzsanna 3—3 ft összesen 15 ft Eőri Szabó Sándor, Wittman Ignácz, id. Mar­tonfalvay Elek, Wittman Márton, dr. Steiner József, Woita József, Zimmermann Krisztina 2—2 összesen 14 ft Ifj. Martonfalvay Elek, Mattus György 1 frt 50 ki-—1 ft 50 kr összesen 3 ft Harmos Zoltán, Steinberger Lipót, Neuman Ja­kab, Iglauer János, Baranyay Zsigmond, Reguly Nándor, Geböck Gyula. Wajdits Károly, dr. Makara György, Özv. Lázár Lajosné. dr. Hirsch Vilmos, Stei­ner Ignácz, Nieszner József, Noszlopy Bálint, Hor­váth Károly, Tóth Ferencz, Neubauer József, dr. Koritschoner Lipót, Néger Ágoston, Horváth Lajos, Bermüller Alajos, Galamb József, Mikovinyi Ödön, Kluge Ferenczné, Seebauer János, Tarczy Dezső, Voyta Adolf, Saáry Lajos, Szilágyi József, Obermayer József, Teuffel Mihály, P. Szabó Károly, N. N., N N., 1—1 frt, összesen 34 ft Bermüller Gyula 70 kr Kiss Gábor, Fischer Adolf, Koczka László 6ü —60 kr, összesen 1 ft 80 kr Techet Adolf, Kálmán József, Bárányi Istvánné, Id. Kunte János, Ditrich Károly, Klein Mórnó, Stei­ner, Schlesinger Jakab, Mádai Sándor, Hencz János, Nagy István, Berecz János, Schlesinger Vilmos, N. N., Jády József, Pósa Gábor, Matkovics Pál, Haupt­mann, Guth Károly, Répásy János, L. B., P. J., Lukonics Pál, Kreizler Józsefhé, Ovenden Albert 50—50 kr, összesen 12 ft 50 kr Hanauer, Eibenschütz Mór, Kóhn Adolf, Löfler Sámuel, Seiffert István, Sághy Béla 40—40 kr összesen 2 ft 40 kr Orbán, Fréund Jakab, Tanczer András, N. N., Hochhold Ferencz, Toch József, Kohn Sámuel, Lang Mayer, Piacsek, Löwi Adolf, Varga József, Vágó László, Moravek János, Kraucsák József 30—30 kr összesen 4 ft 20 kr Keresztes Ferencz, Payr S. örökösi, Noszlopy Antal, K. J. 25—25 kr, összesen 1 ft Ács László, N. N., Mautner Ferencz, Kreizer József, Egyvalaki, Reizner Antal, Sahlik Ferencz, Hottó Elek, Bognár Gábor, Gold Sámuelné, Kopf­stein Ignáczné, Steiner József, Löwi Jakab, Preisach Mór, Borger. J., S.» Tóth Aaa* t Koszéi János, Erd.cs A győri árva alapítványoknál az 1887—8 tanév kezdetétől üresedésbe jött ösztöndíj állomásokra vo­natkozólag a m. kir, vallás és közoktatási ministerinm által 48722. sz. a. kibocsátott pályázati hirdetmény a város jegyzői irodában a hivatalos órák alatt be­tekinthető. Pápa, 1S88. január 13. A városi halóság. KÜLÖNFÉLÉK. — Mint örömmel értesíthetjük lapunk t, olvasóit: szeretett főispánunk, gróf Esterházy Móricz ur kedves kis leányának, Mária comtesse­nek betegségében reményteljes javulás állott be. Szivböl óhajtjuk, hogy legközelebbb teljes fölé­pülését jelezhessük. — Ä pápai caeino ma január hó 22-dik napján közgyűlést tart, és pedig nem mint hir­detve volt, d. u. 3, hanem 4 órakor. — A pápai kereskedelmi ifjúságnak február hó i-éa tartandó báljára a védnökséget Bermüller Alajosné urnö vállalta cl. — TÜ3. Folyó hó 15-én délelőtt io órakor Jákó községben, a templomtól a „hallgató" hegy felé vezető ugy nevezett „Luft" utczában tüz ütött ki és a roppant szél miatt és viz hiányá­ban a tüz csakhamar oly mérvet öltött, hogy a templomból — épen isteni tisztelet volt — kiö­zönlő uép alig volt képes azt localizálni. Leégett 24 ház és 25 pajta s 31 család maradt hajléktala­nul, sok család összes vagyonát vesztette el. — Valóban méltók az emberbarátok kegyadomá­nyaira. — A veszprémi caaíno ifjúsága, hirte­len elhatározással, f. évi február elejére bált hir­det. A korcsolyázó clubb is akar valami ilyen­félét, szóval a veszprémi társas élet egyszerre , mintegy varázsütésre nagy lendületet vett, mit az oltani nagyszámú fiatalságtól méltán várni lehetett. — Gyászjelentés. Özvegy Kovács Be­nőné született Lederer Henriette,— Horváth La­josné született Kovács Iréné, s férje: Horváth Lajos, és gyermekeik: Lajos és íren szomoro­dott szívvel jelentik forrón szeretett anyjának, nagyanyjuknak, illetve dédanyjuknak özv. Lede­ret Henrikné született Nagy Barkóczi Berke Te­réziának élete 90-ik évében 1888. évi január hó 20-án, reggeli 5 órakjor, végelgyengülésben történt elhunytát. A megboldogult porrészei f. 1888. évi január 22-én délután 3 órakor fognak az ág. h. evang. egyház szertartásai szerint az alsó-városi sírkertben örök nyugalomra tétetni. Pápán, 18881 január 20-án. Béke hamvaira 1 — A pápai vendéglősök, kávésok, mé­szárosok és pinczérek saját betegsegélyző és te­metkezési egylete alapja javára 18S8. február hó 4-én az: „Arany Griff" termében Szalóki Marczi zenekara közreműködésével zártkörű házias táncz­cstélyt rendez. Belépti díj: Személyjegy 1 frt Családjegy 2 frt. Kezdete 8 órakor. Jegyek előre válthatók: Klein Mór és Bermüller Gyula urak kereskedésében és este a pénztárnál. Felülfizeté­sek a humánus czél iránti tekintetből köszönet­tel fogadtatnak és hirlapilag nyugtáztatnak. — A vessprémi korcsolyázd clubb­nak már sikerült jégre vinni a közönséget. Ez ifjú egyesülettől, melynek élén Pongrácz Jenő kir. ügyész és Vadnay Endre dr. állanak, sok jót várnak a széthúzó társadalmi elemek egyesíté­sére nézve. Vederemo. — A pápai kereskedelmi ifjúság feb­ruár hó 1-én tartandó báljára a rendező bizott­ság következőkép alakult meg: Oszvald János elnök, Eder György főrendező, Reguly Dezső jegyző, Szigeti Szabó Ede pénztárnok, Neubauer Alajos ellenőr, Brenner Ferencz, Bukovay József, Burghardt József, Csillag Dezső, Döbröntey Gá­bor, Figura Kálmán , Henszler Gusztáv, Hercz Béla, Kluge Márton, Viz Ferencz, Wagner An­tal, Weimmann Imrk rendezők. A bál igen láto­gatottnak ígérkezik, mert az érdeklődés minden oldalról igen élénk. — Az Ügyvédségről szóló törvényja­vaslat tervezete a niul't napokban küldetett meg a helybeli ügyvédi j karnak észrevételezés czél­jából. Barthalos István ügyvéd, kamarai választ­mányi tag, f. hó 2J4-ik napjára hivta össze ez érdemben az ügyvédi kart tanácskozásra. — Az iparosi ifjúság ma egy hete ülést tartott, mely alkalommal határozva lett, hogy a f. iévben bált nem rendeznek^ de e helyett egy szini előadást fognak tartani segélyeg^letük ja­— A tisztelt helybeli ét vidéki kö­zönséghez ! Midőn ma itt Pápán házam meg­tekintése okából időztem, több uri egyén azt ál­lította, hogy Horváth Ferencz ur, állítólag ügynök, pápai lakos a „Vas Zalamegyei takarékpénztár«1 megbízottjaként szerepel, erre nézve kijelenteni tartózom, hogy Horváth Ferencz ur ezelőtt 4—5 évvel hitelközvetitöi megbízással bírt, de az már 3 év óta megszűnt, mert akkor már Teuffel Mi­hály ügyvéd ur lett a kisbirtokosok országos földhitelintézetével szövetségben levő »Vas Zala­megyei első takarékpénztár" igazgatósága meg­bízottjául felhatalmazva. Kelt Pápán, .1888. jan. 14-én. Udvary Ferencz országgy. képviselő, mint a »Vas Zalai első takptár vezérigazgatója.« — Az artézi kút mélysége tegnap este 114 méter volt. — Köszönet. Csak hét napja, hogy leg­utóbbi kérelmünket közzé tettük s már is visz­hangra talált Dr. Koritschoner Lipótné úrnőnél, ki kegyeskedett 5 kötet könyvet könyvtárunk­nak adományozni. Fogadja e nagylelkűségéért legmélyebb köszönetünket. Az ifjabb pápai ké­résit, ifj. könyvtárának elnöksége. — Lopott zsebkendők vannak a rendőr­kapitányi hivatalban. Tulajdonosuk jelentkezzék ugyanott. A zsebkendőkön L. betű van. — Köszönetnyilvánítás. Az 1887. év utófelében alakult »adasteveli olvasókör" [folyó év január 8-án tartott, szépen sikerült tánezmu­latsága alkalmával, a jótékony és nemes czél ál­tal vezéreltetve: — felülfizettek: Staub József (Sávol) 3 frt, Bohacsek Lajos (Iharkút) 2 frt, Herber Antal (Pápa) 2 frt, Kovács Sándor 1 frt, Link Hermann (Pápa) 2 frt, Ballá Endre 60 kr, N. N. 50 kr, Gyimótky János 50 kr, Csurgay János 4o kr, Szukics Sándor 30 kr, N. N. 20 kr. Gyimótlvy Dániel 20 kr, Mórocza Géza 20 kr,— Fogadják e helyen is a kör őszinte köszönetét. Fodor Károly pénztárnok. — A rendőrség mult héten razziát tar­tott, mely alkalommal 23 foglalkozás nélküli csavargót fogott össze. —- A korcsolya egylet folyó hó 17-én közgyűlést tartott, tárgyai voltak: elnöki jelen­tés áz új jégpálya területről, az egylet javára a folyó farsangon tartandó tánczestély, továbbá a budapesti országos korcsolya versenyben! rész­vételre felhívás. A jégpálya területröli jelentés, s az elnökségnek e tárgybani eljárása közhe­lyesléssel fogadtatott. A tánczestély február Il­dikére, farsang utolsó szombatjára határoztatott, s a rendező bizottság azonnal mcgalakittatott és a meghívók a napokban kifognak bocsáttatni.—­Az országos korcsolya versenyre az egylet tag­jai közül senki sem jelentkezett. — Voyta Adolf űrtől a tegnapi postá­val a következő levelet vettük : »Pápán, 1888. jan. 20. A »Papai Lapok« t. szerkesztőségének Hely­ben. Értésemre esett, hogy a >Pápai Lapok« Album czimü rovatukban személyemmel is fog­lalkozni kívánnak. A közélet embere soha sem voltam, és nem is akarok lenni, e szerint nincs helyem az albumban; azért személyemet illető bármiféle közlemény ellen a leghatározattabban tiltakozom. Tisztelettel Voyta Adolf.« Ajánlot­tan küldte a levelet, — attól tartván, hogy ta­lán eltagadjuk, — dehogy tagadjuk, — ím közzé tettük egész terjedelmében, — és meg is adjuk rá a választ, bár e lap felelős szerkesztője távol van a városból, de azt tudjuk, hogy az ő inten­tiójának is eleget teszünk, ha cgyszersminden­korra kijelentjük, hogy a sajtó függetlensége ér­dekében ily nemű tiltakozások által magunkat terrorízáltatni nem engedjük. — Azon őszinte ki­jelentését, hogy a közélet embere soha sem volt és nem is akar lenni, tudomásul vesszük, de be­valljuk, hogy eddig más véleménynyel voltunk Voyta úrról, s ha más mondaná el sem hinnők, hogy öt nem a közérdek vezette akkor, midőn el­vállalta a városnál az építészeti szakbizottság elő­adói tisztségét, midőn a pápai népbank vezér­igazgatója volt, mikor a pápa-keszthelyi vasút érdekében buzgólkodott, mikor az artézi kútról »EmlekiratoN irt, mikor színházakat, kiállítási iparcsarnokot, vármegyeházat és számos középü­letet tervezett, az örök mozdony feltalálásán fá­radozott, mikor a mások szükkeblüségét kritK zálta, avagy a mikor — képviselő választás al­kalmával — a néptömeg élén zászlóval és zene­szóval járta be a város utczáit stb. Lapunk f. évi első számában felsorolva voltak, — s köztük Voyta Adolf ur is, — a kiknek albumképei meg­jelenni fognak, s a hosszú három hét alatt miért épen csak tegnap jutott eszébe a tiltakozás? a mikor — mint utólag értesültünk— besúgták neki, hogy az övét humoros tollal irta meg egyik munkatársunk. — Hisz a rajz oly ártatlan hu­morral van irva, hogy ha Voyta ur befárad vala a szerkesztőségbe és ott elolvassa azt: maga mulatott volna felette leginkább. — Felesleges volt tehát az aggodalom és indokolatlan az ér­zékenykedés. A szerkesztő helyettese. — Végére jár már a vadászati idény, de ki is használják azt a vadászok, nehogy ve­szendőbe menjen egyetlen kedvező alkalom. — A p. lóvasi erdőben tartott Jozeffy Jenő szám­tartó úr f. hó 13-án egy sikerült vadászatot, me­lyen daczára a nagy szélviharnak, mégis so­kan mégjelentek a meghívottak közül, s nem rettenve vissza a kedvezőtlen időjárás fenyege­téíQitölj arcgkezdíették a vadáfiíatot, s ^ CSi ^

Next

/
Oldalképek
Tartalom