Pápai Lapok. 21. évfolyam, 1894

1894-05-20

ség, a' kereskedők és iparosok munkatár­silag résztveszuek. • Hogy a győri kamara jelentése mi­dnél hivebben megrajzolhassa a kertilet közgazdasági állapotának képét, hogy ne hiányozzék belőle egy oly eszme, óhaj, vagy panasz sem, melyet mint közérdekűt az iparos és kereskedő osztály hangoztat, továbbá, hogy a kerület külső vidékei abban a részletes, gondos tárgyalásban ré­szesülhessenek, mely őket a székhelylyel egyenrangon megilleti, — azon kórelem­mel fordul most az elnökség a kerület iparosaihoz, 'hogy az óvi jelentés tökéle­tesitésóhez saját becses munkájával is hozzájárulni szíveskedjék. A kamara évi jelentése ugy a kül­tagoknak, mi'nt az ipartestületeknek ós ke­reskedelmi .társulatoknak birtokában van, használatra a városi levéltárból is meg­szerezhető. E jelentésen áthaladva köny­nyen feltűnik a helyi viszonyok felől tá­jékozott szemnek, hogy mi tekintetben észlelhető hiányosnak a munka s hogy az egyes iparágaknál és kereskedési nemek­nél legjobb* tudomása szerint kinek-kinek mily észrevétele és nézete merülhet fel. Ha ezek. egyszerű megírásban, levé­lileg a. kamarának tudomására hozatnak, a jelentós készítői megfelelőleg feldolgoz­hatják azokat. Nagyon ajánlja a kamara az érde­keltek figyelmébe, hogy beszéljék meg ezt a kérdést/ forgassák át az évi jelentés lapjait ós ugy saját érdekükben, mint a kamara eredményes működése érdekében vegyenek fáradságot maguknak e hasznos munkára. E hó végéig szívesen fogad a kamara minden adatot ós felszólalást. Győr, 1894. május havában. A - kerületi keresk. ós iparkamara nevében: Jerfy Antal elnök. Szávay Gyula titkár. Színház. Közönségünket mindinkább meghó­dítja Komjáthy színigazgatónak kitűnő társulata művészi niveaun álló, lelket és szemet gyönyörködtető játéka s előadá­saival, mit mutat a mult hét is, a midőn alig volt este, melyen, d színház­ban uralkodó nagy hőségnek, zsúfolt, vagy teltház előtt ne játszottak volna kedves színészeink. Szerdán f. hó 23-án tartja nálunk a társulat bucsu-előadását s már másnap Komáromban kezdi meg a szini-szezont. Kár, hogy csak ily rövid ideig lesz ré­szünk a valódi színművészet élvezetében; de reményünk van, hogy habár az igaz­gató nem igen fényes anyagi eredmény­űvel távozik is városunkból, mindazáltal fel fog keresni bennünket újólag az ősz­szel, a mikor is a közönségnek még fo­kozottabb érdeklődésével és pártolásával találkozand. Ezt bízvást hisszük; mire különben a közönségnek a héten tanúsí­tott méltánylandó színházlátogatásából is bizton következtethetünk. Mi csak örülni fogunk Komjáthy visszaj övetelén s a leg­nagyobb örömmel várjuk és fogadjuk szeptemberben a derék színtársulatot, melyről hízelgés' ^nélkül elmondhatjuk, hogy a vidéki színtársulatok mintaképe. Rövid ittlét után c fáj, hogy ily hamar Isten hozzád-ot kell mondanunk, de annál örvendetesebben fogjuk majd hangoztatni a mielőbbi viszontlátáskor, hogy: Isten hozott I Heti ref érád ánk a következő : Szombaton, május hó 12-ikón Verő kedves operettje,„A szidtán 11 adatott elő. Oly kedves szultánt, mint Szende Anna, már rég nem láttunk; bájosan csengő éneke mindvégig lekötötte figyelmünket, a „Szeretlek Roxel ánom" keringőt a har­madszori ismétléskor is a lehető legbehi­zelgőbb hangon dalolta a közönség taps­vihara közt. Roxelánt Csillag Amália adta élénken és a nála tapasztalt rutinnal. Ugy élvezetes játéka, mint kellemes éneke a legnagyobb gyönyörködtetésül szolgált. Sziklay főeunuchja egyike volt a legsike­rültebb alakításainak. A basákat Beczkóy és Szentes rettenetes-kellemetesen adták elő. Kendi Boriska Dólia szerepében, Pe­rényi pedig, mint Gaston kifogástalanul kedvesen játszottak. A zenekar ós kar­ónekek jók és precízek voltak. Vasárnap délután „Orpheusz az al­világban", este „Az asszony verve jó" került szinré. Lukáosy uj népszínműve banális cselekményekben ugyan gazdag, de nem valami megkapó, s hogy mégis mulatott a közönség a darabon, az csakis a sze­replők dicséretes játékának köszönhető. Csillag A., Kendi Boriska, Szilassy Rózsa ós Szende Anna szerepkörüket élethűen töltötték be ós kedvvel játszottak. Békéssy kellemes baritonjával kitűnően énekelte Vanda Gusztáv karmesternek „A rózsafa hullatja a virágát" cimü kedves népdalát. Sziklay (Dudás), Szentes (Bogár) különösen a csárda-jelenetnél excelláltak. Perényi a parasztgazdát Vidor Andrást, Beczkóy a jegyzőt ós Hídvégi Ferkét a legtermészete­sebben személyesítették. Lendvay mint mindenes jól megállta a helyét. A darab végén a zenekar jól húzta a talp alá való csárdást, melyre a megvert- de kibé­kült párok is tüzesen táncoltak. Hétfőn d. u. „A csókon szerzett vőlegény", este „A madarász" Zeller ismert operettje adatott. Csillag Amália Postás Miikát bár kissé kacéran (mi nagyon jól állt neki) adta, de annál bajosabban énekelt. Szende A. a fejedelemnö szerepében igen kedves volt. Szilassy R. Adela-idát élethűen ala­kította. Csörsz báró Sziklay-n&k force-sze­repe, melyben valóban remekelt. Ádámot Békéssy játszta elismerésre méltólag. Szép dalait élvezettel hallgattuk. Beczkóy s Szen­tes mint professzorok játékukkal sok tap­sot arattak. Szaniszlót Perényi dicséretesen mutatta be. A karok élvezetes énekeiért dicséretet érdemelnek ugy a szereplők, mint a karmester. Kedden A„ búbos pacsirta" került szinre kitűnő előadásban. Frivolságtól nem ment színművet az életből merítette a szerző : "Wildenbruch; s van is egy kis erkölcsi értéke a darabnak, melyet a szereplök a lehető legjobban kidomborítottak. Miklósi Ilona játszotta a címszerepet (Lina), me­lyet ügyesen oldott meg. Megjelenésivel ép ugy hódított, mint sikerült játékával. Follinuszné kifogástalan volt az özvegy asszony szerepében, nemkülönben Kom­játhy né mint Julianna; Komjáthy a köny­nyelmü öccsét kitűnően alakította, ugy Hídvégi, Beczkóy és Békéssy bebizonyították, hogy törekvő, ambiciózus színészek. Szerdán, Herceg remek színmüve „A dolovai nábob leánya" került előadásra Tu­boly Klementin ós Gyürky Szeréna szini­akadémiát végzett növendékek felléptével, melyről nagy elismeréssel szólhatunk osak. Tuboly k. a. Vilma szerepében kellemes megjelenésével és hangjával már is mű­vészi alakító képességének adta tanújelét" Az erősebb drámai kitöréseknek hü kife­jezést adott. Tarjánban való osalatkozása, Merlin leleplezése, Tarján visszautasítása, szerelmének kitörése mind megfelelő drá­mai erővel voltak előadva. Gyürky k. a. a huszár-százados nejét személyesítette dicséretesen.; főleg a 3-ik felvonásban' Tarján elleni kikelése és férj éveli pár­beszéde volt kitűnően sikerült. Mindketten móltón megérdemelték azt a -tetszés nyil­vánítást ós tapsvibart, melynek a közön­ség nyilt szinen többször is kifejezést adott. Komjáthy, remek alakítást nyújtott mint Tarján főhadnagy. A közönség tap­sait művészi .játékával valóban fényesen megérdemelte. Szilággit a társulat egyik kiváló tagját, most láttuk elsőben a szi­nen. Merlin szerepének kitűnő bemutatá­sával meggyőzött bennünket arról, hogy alapos készültségü, szerepébe magát tel­jesen beleélő és azt a legnagyobb köny­nyedsóggel megoldani tudó színművész. i?0)«/aí%rte Domaházynét, Hídvégi a huszár­századost, Vidor Lóránt hadnagyot ügye­sen és élethűen játszották. Sziklay mint hadapród kitűnő alakítást nyújtott meg­nyerő és kedélyes játékával. A többi sze­replők is emelték az est sikerét.' . .Csütörtökön „A libapásztor" adatott. Lukácsy modern, francia szellemben irt operettjének pikantériával párosult bo­nyodalmai mulattatón, fülbemászó zenéje meglepő tökélylyel jutottak kifejezésre. Első helyen említjük fel Csillag Amáliát (libapásztor), ki játéka és énekével egy­aránt elragadta a közönséget; vele egy­ranguan osztozott az elismerésben Szende Anna, ki Artois gróf szerepót nagyszerűen adta és énekelte. Kitűnő volt Sziklay mint Herald lovag ós csatlósa Perényi, ugy Beczkóy is mint a nevelő marquis. A zárda­fonöknőt Follinuszné ós a „világos lelki­állapótu" szakácsnőt Szilassy R. élethűen alakították. Kendi Boriska igen kedves volt a zárdauövendók szerepében. Békéssy kellemes hangjával ós Hídvégi játékával hozzájárult az est sikeréhez. A zenekar ós • karénekek kitűnőek voltak. Pénteken Sziklay jutalomjátékául „Az özvegy, kisasszony" énekes bohózat került szinre. Az- irodalmi becsnólkül való bo­hózat telve van kacagtató jelenetekkel s ez este nevető idegeink folyton igénybe voltak véve, ós ennek előidézésében fő-' része volt Sziklay-nak, ki hálás (pincér) szerepének minden' részletét az ő Humo­rától csillogó játékával bőségesen kiak­názta. Játéka ós sikerült kupiéi óriási tapsvihart arattak s a közönség még két díszes koszorúval is meglepte öt, leg­mélyebb elismerése jeléül. Szilágyi (Kirma­yer) szerepében a zseniális művészet min­den kelléke meg volt, s ezen. alakításával is méltó elismerésünket vivta ki. Csillag A., Follinuszné, Szilassg R., Kendi Boris­kát dicsérettel emiitjük fel élénk, termé­szetes játékukért. Sikerült alakok voltak Szentes (szabó), Beczkóy (szatler), Perényi (hölgy-suszter), Vidor (borbély) és Békéssy. Komjáthy, Hídvégi s a többi szereplők ki­sebb szerepeikben igen jól játszottak. Tegnap a »Ripp v. Winkle" operet­tet játszották. Színházi műsor: Ma d. u. „Szultán;" este. „A piros bugyelláris." Hétjön, május 21-ón Csillag Amália jutalomjátékaul: „A próba házasság." Kedden, máj. 22-ón az igazgató ós neje bucsufeliéptéül: „Fedora," ( Szerdán, máj. 23-án a vígjátéki sze­mélyzet bucsufeliéptéül ós utólsló előadá­sul : „A csapodár." Ha az igazságot mindenáron meg* akarjuk valósítani, sok igazságtalanságot kell elkövetnünk. A rágalomnak nem akad gazdája J senkisem ismeri el; hogy csinálja, min­denki ugy hallja. * • A korszellem minden emberre hat, de csak kevés ember tud hatni a kor­szellemre.­* Az esküszegós a szerelmesek privi­légiuma! * A ki a maga utján akar haladni, járatlan, töretlen ösvényen kell bolyognia* * ft Meg kell alkudni a világgal", — hangzik a jámbor öregek jóakaratú ta­nácsa a tüzes ifjúsághoz. Igen ám, de mikor a világ nem alkuszik, hanem ne­künk kellene minden, de minden feltóte­lünktől elállanrtnk. * Ha zsarnoka vagy egy nőnek: meg­vet, ha rabszolgája: kinevet. * Nem- annyira jogot kérnek a nők, mint inkább szivet. I # Nem tudom megmondani: mi az igazság ? mert még nem láttam soha! Azt meg feleslegesnek tartom elmondani: mi az igazságtalanság ? mert mindenki láthatja minden nap. * Ha mindenki meg volna a világ fo­lyásával elégedve, a világ soha sem ha­ladna előre> Az öregek bölcsek i a beszédben, gyarlók; a cselekedetben. * Ha a támadás a férfinak' természet­adta joga, ugy a védekezés a nőnek ter­mészetszabta kötelessége. * Társaság után leginkább azok vá­gyódnak, a kik házastársukat nem szeretik. * A szerelem mpgtür nagy ellentéteket is, a házasság nem, * „Nincs üj dolog- a nap alatt", de talán két egészen egyforma sincs? * Miért nem találjuk meg az igazsá­got ? mert csak magunkban keressük. # A nő ünnepi ruhát ölt, ha hétköz­nap megy is el hazulról. * A barátságos ember még korán sem emberbarát. # A vénasszony címet nem az öreg­ségükért kapják az asszonyok. * A vendégnek minden szabad, densm minden illik. * . ' Ha «g latsa és » menny nevét mi akkor említed, midőn szitkozódol, vagy gunyolódol; ha a hazát, ezt a mindnyá­]unk édes anyját, csak addig szereted, mig táplál és akkor nem, midőn támo­gatásodért esd ; ha csak az ártatlan leá­nyok, az élő virágok, szívtelen leszagga­tásáig terjed emberszereteted; ha öreg szülőidet csak akkor keresed fel, midőn könnyelműséged által okozott adósságaid mindenünnen szorítanak . . . vigasztalód­jál, ... . azért gentleman ember vagy, le­hetsz a legelső rendű kaszinók tagja, az elité bálok lelke, a társaságok szemefénye, a becsület mintakép* ; de ha egy széltoló, elvhajhászó piperkőcnek egyetlen két­értelmű megjegyzését megtorlás nélkül hagyod, ugy becsületedet örökre elvesz­tetted, ha a legvallásosabb ember, a leg­jobb honfi, a leghűbb férj, a leghálásabb fiu vagy is. ­...» . Ebben a materialis korban csupán azokat .tartják bűnösöknek, a kik vala­kinek az élete vagy vagyona ellen törnek. A kik másnak a becsületében gázolnak, a kik előtt puszta játékszer a női ártat­lanság, a kiknek minden második szava hazugság és minden harmadik obseoenitás, azok felemelt fővel járhatnak. Néha olyan keserű tapasztalataim vannak e ; tekintet­ben, hogy vágyat érzek magamban el­menni ideálismust szerezni 4* * sötét börtönökbe. Hivatalos rovat. Hirdetmény. Áz 1894. óvi III. oszt. ker. adóra (az uj üzleteknél) és a nyilvános számadásra kötelezett vállalatok s egyletek adójára Vonatkozó kivetési javaslatokat tartalmazó lajstromok, f. május hó 21-töl fogva 8 napon át, a városi adóhivatalnál közszem­lére kitéve lesznek; a netáni felszóllalá­sok illetve észrevételek a tárgyalás alkal­mával megtehetők. Pápa, 1894. máj. 19. A városi hatóság. KÜLÖNFÉLÉK. — Személyi hir. Szabó Káról, Sop­ronvármegye kir. tanfelügyelője, pár nap óta városunkban időzik, mint a Sz.-Benedekrend székházának vendége. Vay Miklós báró. f . Báró Vay Miklós koronaőr, a főren­diház ' elnöke, az evang. reform, egyházak konventjének elnöke, államfórfiaink nes­tora életének 93-ik óvóben vógelgyengü­; lésben Budapesten meghalt. Ez alkalom­ból városunkban aref. főiskolára is kitűzték a gyászlobogót és a gyászszertartáson dr." Darányi Ignác, főisk. fögondnok vett részt a főisk.-tanács részéről. Az uj koronaöri állás betöltése iránt, mely állás egyikére közjogi törvényeink értelmében protestáns férfiút kell az országgyűlésnek választani, mint a fővárosi lapok irják, — br. Pod­maniczky Frigyes és Radó Kálmán vas­megyei főispán személye körül forognak a kombinációk. — Jósika ünnepély Tordán. Az E. M. K. E. f. évi június 3-án • s. a következő napokon br. Jósika emlékére nagyszabású ünnepélyt rendez Tordán. Jun. 3-án d. e. 10 órakor Jósika szüle­tési házán emléktábla leleplezés, 11 óra­kor az E. M. K E. nagyközgyülése, majd d. u. 2 órakor társas-ebéd és este dísz­hangverseny lesz. Jun. 4—7-ig pedig az Erdélyrészi Kárpát-egyesület rendez ki­rándulásokat, Erdély festői vidékére.. Az összes ünnepélyek részvételi dija .44 frtt (az utazás kivételével). Bejelentések Velits Ödön polgármester nevére Tordára cim­zendők. — Majális Békáson. Békássy Ká­rolyné urnő békási kastélyában fényes májusi bállal ünnepelték meg ma egy hete, piros pünkösd napját. Nagy számú előkelő, díszes társaság jött össze a vidékről á majálisra, melyen- ott voltak a kastély vendégszerető úrnőjén és kedves szeretet­reméltó leányai: dr. Bezerédj Viktor min. tanácsosné s Békássy Mici a bájos, fiatal házikisasszonyon kivül, Bezerédj István ós neje (Ménfőről),' Alice s Márienne leánya­ival ; Gaál Ödönné (Galsáról) Irén leányá­val ; Guary Pálnó (Vágbról) Emmi, Erzsi és Margit leányaival; Guary Mici k. a.; Percei József honvódhuszár ezredes cs. ós kir. kamarás (Pápáról), neje, Margit leányá­val s fiával ifj. Percei Mór tiszthelyettes­sel \ Szabadhegyi Kálmán (N'.-Démröl) nejé­vel, Gizella leányával, s Elemér fiával; Ányos Aladár és Miklós. Barck macedóniai attaché, Bay Ödön, Békássy Imre hadnagy, BenedeWElek, Dőry Niki huszár főhadnagy, Döry Jóska, Fenyvessy Ferenc orsz. képv. Hollán Sándor, Jarosch Vilmos, Károlyi Endre, Kiss Emil és Elemér, Maggar Mi­hály, Reiszig Ede, Szabadhegyi Imre, Szily Fereno, Szombathelyi László stb. A gazdag ebéd B ozsonna titán este Y 2 9 órakor kezdetét vette a tánc és a fiatalság a legjobb kedvvel reggel '/ 2 9-ig táncolt, a mi­kor is a kitűnően sikerült majális befejezést nyert. . — A vízvezeték és utcaburkolat tárgyában két szükebbkörü értekezlet is volt a héten a városházán Osvald Dániel polgármester elnöklete alatt. Az első meg­beszélés szerdán történt, midőn a vízvezeték tárgyalásánál Farkas, kir. "mérnök vélemé­nyes jelentése folytán határozatba jött, a próbakutnak huzamosabb időn át folytonos méretese a kut vizbőségének s mennyisé­gének precíz megállapithatása szempontjá­ból. — Á másik értekezlet, tegnap d, u. volt, az utcaburkőlat ügyében. Részt vett az értekezleten Giczey Lajos, ny. niin. tit­kár, a magy. kerámiai r. társ. igazgatója is Budapestről, ki érdekesen fejtegette áz uttestek különféle burkolatai célszerűségét. 0 nem ellensége az aszfaltmakadámnak sem, mely szinte nagyon jó burkolat, de az állandóságra s tartósságra tekintettel á keramit burkolat nagy előnyben van felette ä ezért tetemesen drágább is .'-az előbbinél. Konkrét és olcsóbb ajánlatté­tel adására kéretett fel a kerámiai r. tár* .saság, hogy aztán a város döntő határo­zatot hozhasson, miszerint keramit — vagy aszfaltmakadám burkolatot alkalmazzon-e a csóka veodéglőtöl a psutig terjedő-út­testig. — Pót adótárgyalások A pápai kir. adóhivatal székhelyén a pót adótárgyaiá­sók e héten tartatnak meg a városház nagy­termében Pentz József elnöklete alatt. A vesz­prémi pénzügyigazgatóság részéről Várady József fogalmazó lesz jelen a tárgyalásokon. A sorrend a következő: f. hó 25 -ós 26-án a devecseri-, 28- és 29-én a pápai járás- és 30-án 8 a következő napokon Pápa városa. —j- Népünnepély lesz f hó 24-én a régi lövölde helyiségben. Az ünnepélyt Lati­novits Ééláné urnő rendezi jótékony célra, ^— mélyre már is nagy előkészületek vannak fo­lyamatban. Az ünnepélyt Oláh Pál zenékara nyitja tl^ieg d. u. 3 órakor, esti 7 órakor pe­dig a 48-ik gyalogezrednek 42 tagból álló teljes zekekara fogja a nagy közönséget vál­tozatos műsorával mulattatni. Étetek és ita­lodról gondoskodva leend. Belépti dij szemé­lyenként 20 kr. A népünnep iránt minden ol dalról \nagy az érdeklődés és élőre is jelez­hetjük, íiogy sikerülni fog. —j A helybeli dohánygyárhoz kinevezett uj igazgató, e hó utolsó nap­ján városunkba érkezik ós jövő hó 1-én megkezdi hivatalos működését. — A do­hánygyári építkezések serényen folynak. A A jövő hót elején a gyártási épület alap­ját rakják le, — a többi épületek falaza­tával már kijöttek a földből. — Jóváhagyott szabályrende­let. A belügyminiszter Pápa város tüzren­dészeti szabályrendeletét jóváhagyta. — Nyertei díjugrató. Az orsz.^ gazdasági egylet által Budapesten f. hó 11-én tartott díjlovaglás alkalmával, a helybéli hon­védhuszár-ezred tisztikarának fiatal rokonszen­ves tagja Ghyczy ] Géza hadnagy- dijjat nyert. Az 1. sz. Díjugratás IV-ik diját. ,(300 koronát) vitte el Ski nevű lovával, gratulálunk a derék lovastiszt szép győzelméhez. — Chicagói levél. Érdekes levelet vett lapunk szerkesztősége Chicagóból Schusz­ter Franciska kisasszonytól, ki a" télen költö­zött Pápáról Amerikába; A Chicagóban tartóz­kodó magyarok által Kossuth Lajos emlékére, tartott megható gyászünnepélyről szól az ékes tollal megirt hosszú tudósítás, melyet sajnála­tunkra, csak kivonatosan közölhetünk a követ­kezőkben : Az ünnepély a „Central Músic Hall"' óriási termében zsúfolásig megtöltött közönség előtt folyt le. Chopin „Funerál march" és Liszt „2. Rhapsodia" után, melyet Fáik Miksa or­gonán adott elő, az ünnepély elnöke Thomas B. Bryan (ki a világkiállítás megnyitó'elnöke is volt és- Kossuthot személyesen ismerte' s>-a magyar nyelvet beszéli is) angol nyelven mőn-. dott Kossuthról emlékbeszédet. Majd a „Weber guartett" által énekelt „Hymnusz" következett, ezután pedig Luther Laflin Mills (az' Egye­sült államok Apponyija) tartott nagy szabású szónoklatot." Falk zenereszletót Singer Berta­lan bankhivatalnok lelkesitő beszéde követte. Végre a „Weber guartett" éneke és „Falk". zenéje után Weisz Sándor Somlyó Arnold zongora kísérete mellett énekelte „Kossuth Lajos búcsúját". A magasztos ünnepély végez­tével a jelenvolt 800 magyar „Kossuth Lajos' azt izente" éneklése mellet távozott a terem-' bői. Ezen dal szövegét angolra is lefordították. — 1 Esküvő. Bábay Kálmán keresztesi, ref. lelkész, lapunk kiváló munkatársa és szel­lemes tárcaírója f. hó 22-én d. u. 2 órakor es­küszik Örök hűséget B.-Kenesén, Szánthó Ilona kisasszonynak, Szánthó Lajos körjegyző és nejé Soós Julia kedves leányának. Fellegtelen bol­dogságot, kívánunk az ifjú pár ezerelemszőtte frigyéhez. — Vizsga. Főiskolánk 8-ik oszt. ta­nulói f. hó 17.- és 18-án tették le az osztály­vizsgát Kis Gábor lelkész elnök, — Antal Gábor ácsi lelkész ker. kiküldött és a ta­nári kar előtt. 19 növendék közül 18 (köz­tük 3 jeles) jósikerrel vizsgázott. — A pápai esperesi kerület rém. kath. tanitóegylet, f. hó 10-én tartotta Ugodban tavaszi közgyűlését, me­lyen jelen volt 32! tanitó, ft. Kaufman Géza egyházi tanfelügyelő, Lukácsek János plé­bános, a csóthi és az ugodi káplán. — Hánnig Antal elnök helyett Krém Ádám tanító elnökölt. A tanfelügyelő a legme­legebb hangon fejezte ki részvétét és sajnálatát afelett, hogy szeretett elnökünk, betegsége miatt nem jelenhetett meg. — A mult őszi közgyűlés jegyzökönyve hi­telesítése után, Keszler Antal n. gyimóthl tanitó egy igen érdekes vallási tételről olvasott fel dolgozatot; majd Mácz József pápai tanitó az. összetett mondatok tani' tásának módszerét mutatta be igen rövi­den, de helyesen. — Az egy arany pálya­dijat nyert munkát,-, miután a szerző nem jelent meg, a jegyző olvasta fel az erre vonatkozó bírálattal együtt. — Felolvas­tatott az „Aradvidéki tánitó-egylet" aradi fiókbizottságának javaslata, az országos tanitónyugdij érdekében, mely elfogadta­tott ós a hozzájárulás egyhangúlag ki­mondatott. — Á mult őszi és a jelen köz­gyűlésről igazolatlanul elmaradt "rendes tagoknak nevei," a büntetés' mellőzesével még egyszer az egyházi tanfelügyelöhöss tétetnek át megintés végett!' — Mader Antal jákói -tanitó jelentette, hogy az egyh. fÖtanfelügyelőtöl egy levél érkezett Jákóra, melyben iskoláj a nagyon rosznak van jeléevt; h9,Í9,tt o a ; lehetőségig min­<ieat elkövetett, hogy kötelességeitek lel.

Next

/
Oldalképek
Tartalom