18 találat (0,679 másodperc)

Találatok

1. Levéltári Közlemények, 16. (1938) • ÉRTEKEZÉSEK • Szabó T. Attila: A Wesselényi-levéltár és XVI. századi magyar iratai / 205–235. o. (16_219. oldal)
[...] 21 Ipp Borsolo János Báthori István erdélyi fejedelemnek és lengyel királynak [...] Ferenc vei kapcsolatos birtokperére hivatkozó kérése Báthori Istvánhoz Eredeti két kettőbe hajtott ív [...] Kathai Ferenc leltára a Báthori István rendeletére neki Veseleni Ferenctől átadott [...]
2. Műhely • Somorjai Ádám: Kétszáz éves a Vatikáni Államtitkárság történeti - "külügyminisztériumi" - levéltára. Módszertani szempontok a magyar vonatkozású források kutatásához (235. oldal)
[...] A bécsi nuncius jelentései Hanauer István váci püspöki kinevezéséről 1346 697 [...] 758 547 1920 P Zadravccz István ÖFM kinevezése tábori püspökség apostoli [...] követ és a kalocsai érsekség kérése Az Apostoli Szentszék közvetítése a [...] Az erdélyi egyetem néhány professzorának kérése a budapesti mmdushoz a románok [...]
3. Levéltári Közlemények, 13. (1935) 1–4. • KISEBB KÖZLEMÉNYEK • Olexik Ferenc: Középkori levéltártörténeti adatok / 266–274. o. (13_1-4_271. oldal)
[...] csalárd módon fami­liárisai Kozmafalwa i István és Gál útján a várban [...] tartott okleveleket Rozgonyi János ismételt kérése ellenére mindezideig nem adta visz­sza [...] 1474 október 2 Buda Báthori István comes or
4. Levéltári Közlemények, 63. (1992) 1–2. • E. Kovács Péter: Jajca és az 1519-es magyar-török béke / 91–96. o. (63_1-2_91. oldal)
[...] az országba érkezett török követet kérése elutasításával fogják visszaküldeni 3 Természetesen [...] és a pápához küldött Werbőczi István vala­mint a lengyel udvarba delegált [...] 148 4 Fraknói Vilmos Werbőczi István Bp 1899 1441 149
5. Levéltári Közlemények, 56. (1985) 1. • Trócsányi Zsolt: Bécs és Erdély, 1741–1745 : a Ministerialkonferenz in rebus Transylvanicis / 3–72. o. (56_1_44. oldal)
[...] jobban koncentráltak első jelöltjük Daniel István 71 szavazatot kapott a továbbiak [...] ellenében jobbnak látták elejteni Daniel Istvánt s Bethlen Ádámnak a rendek [...] sok évtizedes kormányhatósági szolgá­lattal rendelkezik kérése guberniumi helyettes tanácsosi rang iránt [...] Káinoki Ferencet 4 és Boér Istvánt 4 sza­vazattal A konferencia végül [...]
6. Levéltári Közlemények, 79. (2008) • Közlemények • BALLA LORÁND: A Délmagyarországi Történelmi és Régészeti Társulat 171 (79_178. oldal)
[...] meg 32 1901 ben Patzner István társulati főtitkár éves közgyűlési jelentésében [...] való együttműködés mely egyrészt Berkeszi Istvánnak a DTRMT kiemelkedő tagjának részvételét [...] másrészt pedig a DTRMT azon kérése a Múzeumok és Könyvtárak Országos [...]
7. Levéltári Közlemények, 54. (1983) 1–2. • Draskóczy István: Kapy András : egy budai polgár pályája a XV. század elején / 149–189. o. (54_1-2_155. oldal)
[...] úgy gondoljuk hogy az armalis kérése Andrástól az új iránt fogékony [...] rokonság hanem consobrinus ti Tétényi István fiai László és János is [...] amely eme előjog élvezetéből Tétényi István gyermekeit kizárta ellenben ezt a [...]
8. Levéltári Közlemények, 36. (1965) 1. • Rácz Béla: A Nehézipari Központ (NIK) szervezetének története, 1946–1948 / 57–137. o. (36_1_116. oldal)
[...] a díjszabási ügyek letárgyalása kedvez­mények kérése szállítási engedmények kieszközlése az import [...] Osztály Az osztály vezetője Gyulai István feladata volt az AKVESz raktárak [...]
9. Levéltári Közlemények, 50. (1979) 2. • Fallenbüchl Zoltán: A sóügy hivatalnoksága Magyarországon a XVIII. században / 225–290. o. (50_2_266. oldal)
[...] állomáshelyet cserélni nem méltánytalan a kérése ha legalább az átköltözési költség [...] állását át kellett adnia Szabó Istvánnak s Szatmárra mennie sótisztnek Útnak [...] 1758 613 és 614 Dodell kérése meghallgatást nyert Komáromba lépett elő [...]
10. Levéltári Közlemények, 33. (1962) 1. • Gerics József: Krónikáink szerepe a középkori jogéletben : a váci egyházalapítás krónikás hagyományának kritikájához / 3–14. o. (33_1_11. oldal)
[...] világít meg a pannonhalmi apát kérése kitűnik hogy az apátság jogainak [...] értékű jogforrásnak tekintette a legendát István király dekrétumával és a registrumok [...] fejezet a káptalan alapítójának Szent Istvánt tartja a budai egyházat igen [...]
11. Pusztulás - újjáépítés • Kántor Balázs: Adalékok az 1944-1945-ben Nyugatra hurcolt magyar javak történetéhez (119. oldal)
[...] Nyugatra távozottak a magyar kormány kérése ellenére nem mertek kint maradni [...] fog megjelenni 60 61 Ries István igazságügyi miniszter a minisztertanács novem­ber [...]
12. Műhely • Somorjai Ádám: Kétszáz éves a Vatikáni Államtitkárság történeti - "külügyminisztériumi" - levéltára. Módszertani szempontok a magyar vonatkozású források kutatásához (233. oldal)
[...] országnevet 1903 ig lásd Eördögh István inventáriumát A régi pozíció­szám ahol [...] 1897 évi fakultás 1906 meghosszabbítás kérése Fakultás értsd egyházi felhatalmazás Az [...]
13. Levéltári Közlemények, 66. (1995) 1–2. • FORRÁSKÖZLÉS • Kiss András: A kolozsvári városi levéltár első levéltári segédlete : Diósy Gergely nótárius 1592-beli magyar nyelvű mutatója / 197–219. o. (66_1-2_205. oldal)
[...] átmásolták az indexet a Wolphart István adósairól készített feljegyzéseit tartalmazó hártyakötésű [...] 545 546 3 Páter Kolb Istvánnak a Szent József Szeminárium régensének a városi tanácshoz beadott kérése hogy engedélyezze a Szemináriumhoz egy [...]
14. Levéltári Közlemények, 54. (1983) 1–2. • Draskóczy István: Kapy András : egy budai polgár pályája a XV. század elején / 149–189. o. (54_1-2_156. oldal)
156 Draskoczy István Zsigmond előtt hogy hivatkozni lehetett [...] folya­modott a fejedelemhez Remélhette hogy kérése meghallgatásra talál az udvarban De [...]
15. Közlemények • Gerhard Péter-KoLTAi Gábor-V. László Zsófia-RÁcz Attila: A Magyar Szocialista Munkáspárt fővárosi vezetése 1957-1989 között (256. oldal)
[...] választás Grósz Károly újdonsült főtitkár kérése csak annyi volt a fővárosi [...] APÓ vezető helyettesi posztjáról Szirmai István osztályvezetővel való konfliktusa nyomán történt [...]
16. Források • Vida István: Az „Erdélyi" fedőnevű ügynök jelentései a kisgazdapárti emigráció vezetőiről (323. oldal)
Vida István Az Erdélyi fedőnevű ügynök jelentései [...] tattam s azt is bemutatom Kérése szerint ezekből Pártaynak B Szabónak [...]
17. Levéltári Közlemények, 71. (2000) 1–2. • KÖZLEMÉNYEK • Molnár Antal: Az andocsi jezsuita misszió, 1642–1684 : adatok a hódolt Dunántúl egyháztörténetéhez / 3–31. o. (71_1-2_21. oldal)
[...] ennek tudható be a keresztelés ké­rése illetve a jezsuiták gyógyító tevékenységének [...] Érdekes adalékot őrzött meg Kereskényi István elogiuma amely szerint az andocsi [...]
18. Levéltári Közlemények, 32. (1961) • Nagy Lajos: A Budapesti Nemzeti Bizottság működésének történetéhez : 1945. január 21.-április 11. / 129–146. o. (32_143. oldal)
[...] volt S hiábavaló volt Balogh Istvánnak az ideiglenes kormány kisgazdapárti miniszterelnökségi államtitkai ának a kérése hogy a Polgári Demokrata Párt [...]