244 találat (0,249 másodperc)

Találatok

1. 1899-01-15 / 3. szám
[...] a megyében Esküvő Péchujfalusi Péchy Sándor m kir honvéd huszár főhadnagy [...] emlékük­ben Isten áldja mindnyájukat Karuj Szaniszló 1899 Január 7 Torkos László [...] Miksa Dr Szendy Károly Lengyel Sán­dor Kaufmann Lajos Boros György Máyer [...] Gyarmat 1899 január 8 Jékey Sándort 1 1 biitokossági felügyelő 4755 [...]
2. 1899-02-05 / 6. szám
[...] án váltott jegyet Barta István szaniszlói földbirtokos kedves leányával Juliskával iW [...] hozzá 1 frt Megrendelhető POLLÁK SÁNDOR főbizományosnál BUDAPEST V kér Kálmán [...] által bizonyítva Fényfok meghatározás Hahóthy Sándor tanár által bizonyítva XJj gázkészülék [...]
3. 1899-03-05 / 10. szám
[...] Jenő Fásy Gusztáv és Marozsán Sándor utbiztosok részére kiutalt jutalmak tárgyában [...] szervezési szabályrendeleteinek módosítása i 62 Szaniszló község szervezési szabályrendele­tének módosítása I [...] Csomaköz Bere Vállaj Mérk Penészlek Sza­niszló Er Endréd Er Körtvélyes és [...]
4. 1899-04-02 / 14. szám
[...] felügyelő bizottság elnöke ifj Böszörményi Sándor pettyéni földbirtokos lett Szak iskola [...] Kiss János 10 kr Szepessy Sándor 10 kr Kocsorva László 15 [...] kr Uray András 50 kr Szaniszlóról Kozmucza István 50 kr N [...] János 10 kr Csomaközről Rácz Sándor 20 kr Jobbágy Sándor 10 kr Sajtos László 1 [...]
5. 1899-05-14 / 20. szám
SZATMARMEGYEI KÖZLÖNY Böszörményi Sándor szóvá tette azt hogy a [...] tagokat küldte ki gr Teleky Sándort a nagysomkutí Domahidy Sándort a szinérváraljai Nagy Bé­lát a [...] bandérium jött elébe Ömél­tósága ma Szaniszlón 15 én Fényen 16 án [...] a melyen résztvettek ifj Böszörményi Sándor Luby Béla Kováts Béla Kemény [...]
6. 1899-05-14 / 20. szám
[...] bej czég vég­rehajtatnak Farkas Ferencz szaniszlói lakos végre­hajtást szenvedő elleni 90 [...] nagykárolyi kir jbiróság területén levő Szaniszló község határában fekvő a szaniszlói 104 sz tjkvben irt f [...] napján d e 10 órakor Szaniszló község házá­nál megtartandó nyilvános árverésen [...] Klein Adolf osztályorvos Szabadkán Bacarcicb Sándor altábornagy Nagy Écs Soos Elemér [...]
7. 1899-06-25 / 26. szám
[...] u p Szatmár Ifj Böszörményi Sándor csoportvezető Halálozás Ajaki Jánosné sz [...] a sertésvész megszűnt ellenben a szaniszlói grófi uradalomban szór­ványosan fellépett minek [...] A betét szerk bizottság Előd Sándor Horváth György betét szerk Írnok [...]
8. 1899-07-09 / 28. szám
[...] 3170 1899 sz Merk György szaniszlói lakos szőke szőrű két első [...] N Szabó Antal ifj Böszörményi Sándor Ba lázsy József bizottsági tagok [...] hogy hazánk legna­gyobb költőjét Petőfi Sándort elvesztettük Őt a sza­badság lánglelkü [...]
9. 1899-09-17 / 38. szám
SZATMARMEGYEI KÖZLÖNY mannái Balika Sándornál Bernáth Istvánnál stb Az elnök [...] Jordán Károly pápai kamarásnak és szaniszlói plébánosnak az apori czimzetes apátságot [...] Kaszinó nyári színkörében Tartja Csóka Sándor színtársulata A műsor később fog [...] napi lapok páratlan felsülése Csanády Sándor halálával Valamennyi unisono elsiratta a [...]
10. 1899-09-24 / 39. szám
[...] 1899 kig sz Murguly György szaniszlói lakos 3 éves sötét pej [...] és Térey Mari Közli Nagy Sándor Szendrey Júliának a költőkirály nejének [...]
11. 1899-10-01 / 40. szám
[...] Ilosvay Endre Nagy Ákos Jékey Sán­dor Dienes Dezső és Szuhányi Géza [...] 1898 évi szegény alap zárszámadása Sándor falu Erdőd és Rozsály 1899 [...] Nagy Kolcs Kis Kolcs Csaholcz Szaniszló Nagy Peleske Czégény Krassó Esztró [...]
12. 1899-10-08 / 41. szám
[...] József és Dr Láng György szaniszlói körorvos Hivatalos órák változása A [...] kellett befutni Elsőnek érkezett Darabán Sándor Udvariból s igy az első [...] harma­dik 40 kor dijat Barazsu Sándor Udvariból Valamenyi dij a br [...] Anna A férfiak közül Heim Sándor kapta a legtöbb levelező lapot [...]
13. 1899-10-29 / 44. szám
[...] én volt a jegyző választás Szaniszlón Valamennyi szavazat Gruber Márton szentmiklósi [...] legényegylet kinevezett uj elnökét Tietz Sándor kegyesrendi áldozárt ma délután igtatja [...] egyesü­let alapszabályait jóváhagyta Névmagyarosítás Gutmann Sándor sz vá­raljai lakos vezeték nevét [...] a foglalt ingatlanokból a Barabás Sándort illető fele rész még pedig [...]
14. 1899-11-05 / 45. szám
[...] visszaadta lelkét Teremtőjének Földi maradványai Szaniszlón november 3 án délután fél [...] 10 órakor fog leikéért a szaniszlói plébániai templomban az egek urának bemutattatni Szaniszló 1899 évi november hó 1 [...] legényegyesület újonnan kinevezett elnökének Tietz Sándor kegyesrendi áldozárnak október hó 29 [...]
15. 1899-11-12 / 46. szám
[...] Havas Gyula Kende Zsigmond Domahidy Sándor Grósz Áron Szerdahelyi Ágoston Jékey [...] Madarassy Zoltán Fried Sámuel Nagy Sán­dor Pap Sándor Szentandrássy Antal Gróf Teleky Sándor Luby Lajos Domahidy Viktor és [...] km Esztró Iriny Portelek Reszege Szaniszló Szent Miklós Negyedik zóna 21 [...]
16. 1899-11-12 / 46. szám
[...] biróilag már megállapí­tott költségek erejéig Szaniszlón adós lakásán leendő eszközlésére 1899 [...] Megyes 1899 nov 9 Kereskényi Sándor 1 2 körjegyző 3 f [...] Megyes 1899 nov 9 Kereskényi Sándor 1 1 körjegyző Kő bányai [...]
17. 1900-02-18 / 7. szám
[...] Samu A belváros jelöltjei Tóth Sán­dor urad intéző csak 156 Csipkés [...] fő­jegyző Kubinyi Bertalan jegyzők Nagy Sándor Balázs Márton könyvtárnok Lenkey Lajos [...] Tmre Csőkör Lajos ifj Csőkör Sándor Csőkör István Debreczeni István Dienes [...] a főispán felterjesztésére Apa Dengeleg Szaniszló Avas Újváros Géres K Jánosi [...]
18. 1900-02-25 / 8. szám
[...] alispán 1947 1900 sz A szaniszlói Zsuzsána major­ban egy darab 5 [...] hó 16 án tisztelgett Hegedűs Sándor kereskedelmi miniszternél az a tekintélyes [...] alispánon kívül Ifj Gr Teleki Sándor Dr Láng La­jos Kende Béla [...] Jékey Zsigmond Domahidy Elemér Jékey Sán­dor Kováts Gyula Tóth Móricz Böszörményi [...]
19. 1900-04-29 / 17. szám
[...] következtében Drossier Károly javára Földváry Sándor ellen 50 korona s járulékai [...] nagykárolyi kir járásbiróság területén levő Szaniszló községi 711 sz tkvi A [...] foglalt ingatlan 8 korona a szaniszlói 712 sz tkvi A kereszt [...] kikiáltási árának és pedig a szaniszlói 711 sz tszkvi ingatlan kikiál­tási [...]
20. 1900-06-03 / 23. szám
[...] nagykárolyi kir Járásbíróság területén levő Szaniszló községi 335 sz tjkv A [...] án d e 9 órakor Szaniszló község házánál megtartandó nyilvános árverésen [...] József csanálosi la­kos javára Koritsánszky Sándor érhatvani lakos ellen 500 korona [...]