206 találat (0,108 másodperc)

Találatok

1. 1935-11-07 / 254. szám
[...] is A jól sikerüli előadást vitéz Tass Gyula a szeretettel körülövezett [...] hangulatban lefolyt kát órás műsor vitéz Tass parancs­nok lelkes éljenzésével ért [...] földbirtokesok mert 1933 decemberében egy Farkas Sán­dorné elleni perben mint tanuk azt [...] szintén a vádlottak padján filő Farkas Sándorné kérte őket val­lomásuk megtételére Dr [...]
2. 1924-02-26 / 47. szám
[...] voltak Andrássy Gézáné grófné Andrássy Sándorné grófné Vitéz Becske Kálmánná Bogáthy Józsefné Buday Andorné Butt­ler Sándorné báróné özv Dessewffy Aurélné vitéz [...] Mihályné özv Vay Ádámné grófné vitéz Vén Zoltámié vitéz Vértes Béláné dr Vincze Andorné [...] Dohnál Olga Virányi Sári Kertész Sándorné Szarka Sándorné Misley Baba Rónai Jenőné Kállay [...]
3. 1934-02-04 / 27. szám
[...] következők ne­vét sikerült lejegyeznünk Asszonyok vitéz Barczaujfa­lussy Egonná vitéz Bartha Ká­lolyné [...] Jóny Istvánné Kemény Péterné Kertész Sándorné vitéz Köteles Józsefné dr Kopócsy Tiborné [...] Béláné dr Simon Jenőné Szalay Sándor­né vitéz Szentpétery Jánosné vi téz Tass [...] Uzoni Jenőné dr Vermes Istvánné vi­téz Vén Zoltánné vitéz Vidovich Fetencné Virányi Sándorné Zá­goni [...]
4. 1939-02-21 / 42. szám
[...] ta­nár és többen Itt van vitéz Putnoky István nyűg ezredes vitéz Csaba Gyula vitéz Köteles József vitéz László Ár pád akik a [...] né dr Dégi Lászlómé Dobay Sándorné vitéz Eötvös Sán­dorné dr Eckerdt Lajosné vitéz Fábry Györgyné vitéz Fonyó Jenő­né Farkas Lászlóné Galló Lajosné dr Gödény [...]
5. 1938-01-04 / 2. szám
[...] dr Bartók Jenő ref leikész vitéz Bé di Alajos ezre­des áliomásparancsnok [...] dr Bcncs Kál­mánná dr Borbély Sándorné Bo­dor Zsigmondné v Bezerfdy Ti­bimé [...] gróf Dessewffy Gyuláné dr Dobay Sándorné dr Dómján Elekné v Eötvös Sándorné dr Éber Antalné Erdei Káímánné [...] Istvánné Dankó Jánosné Csíki Julia Farkas Jánosné Nagy Györgyné Balázs Jánosné [...]
6. 1929-11-17 / 46. szám
[...] Dr Kovács Lajos szolgabiró és vitéz Domahidy Sándor gazd felügyelő Jékey [...] és sokat tapsolt A rendezésért Farkas Sándorné tiszteletes asszonyt és Farkas Sándor tiszteletest illeti köszönet Az [...]
7. 1939-02-21 / 42. szám
[...] dr Tóitih L ászióné Tóth Sándorné Tahy Józsefné Vargíba Sándorné dr Vasváry Sándorné vitéz Vido­vidh Ferencné br Vecsey Aladárné [...] be a pompásan sike­rült palotást vitéz László Árpád és vitéz Baur György fáradoztak a te­rem [...] hamarosan eredményre is vezetett Elfogták Farkas Budai Andrást baraki la­kost Kovács [...]
8. 1906-04-03 / 14. szám
[...] sikerült Pénteken ismét Jáno 9 vitéz bánkó­dott telt ház előtt Ilonkája [...] obester t láttuk megzenésítve A legvitézebb huszár címe alatt Az előadáson [...] Roqz Samuné s Gyulámé Benedek Sándorné Lévuy Józsefné Bölönyi Lászlódé Pethö [...] 2 sefné Borús Jó­zsefné Domuliidy Sándorné Üj fal ussy De zsőué Farkas Adtaíné Losonczy Józsefné Nagy Józsefné [...]
9. 1943-10-09 / 228. szám
[...] értékes műkö­déséért elismerését fejezte ki vitéz dr Jékey Ferencnének dr S 2 sí Szabó Lászlónénak vitéz Márton Gyulánénak Gedeon Ernőmének és [...] Jansen Ferencnének Líszkayné Sexty Judíthnak Farkas Sándornénak Ve­ress Gyulánénak Vasbányay Gusz­távuknak Csömör [...]
10. 1914-12-17 / 51. szám
[...] Zoltán Syntenisné néhai özv Kossné Farkas Angela hagyatékából sok ruha Stoll [...] Jancsovils Józsefné Mikes Jánosné Novelly Sándorné 2 2 K Kovács Lajosné [...] el nagy hatással Révai Károly Vitézek czimü bensőséges versét Utána Zavilla [...] Egy­szerre nagy lelkendezve egy nuLik vitéz is rohan be kapkod rakja [...]
11. 1936-08-22 / 192. szám
[...] I kormányzó lusztriába utazott Nagybányai vitéz Horthy Miklós kormányzó tegnap délután [...] öt vádlottja volt Kóti Béláné Farkas Ilona Far kas Gáspárné Kudri Sándorné és ifj Kóti Elemérné Az [...] miatt tett feljelentést Kóti Béláné Farkas Gás pámé és Farkas Ilona ellen Kóti Béláné pedig [...]
12. 1940-10-04 / 227. szám
[...] Nyulassy Imre 2 pengő Vékey Sándorné 1 pengő N N 10 [...] fillér Bihon Mihály 2 pengő Farkas Kató 1 pengő Moskovits Emil [...] pengő N N 50 fillér Farkas Imréné 30 fillér Tóth Jánosné [...] gyűjtés összege 3478 60 P Vitéz Jékey Ferenc főispán adta át [...]
13. 1940-10-09 / 231. szám
[...] fillér Meinleird F 50 fil­lér vitéz Fábián István 30 fillér Takács [...] Józsefné 1 pengő özv László Sándorné 1 pengő Palaz Imre 50 [...] Nádasi Lajosné 1 P özv Farkas Aladárné 4 pengő Kocsis Béla [...] Gunyecz Lászlóné 20 fillér Bogár Sán­dorné 10 fillér N N 10 [...]
14. 1938-07-02 / 146. szám
[...] jogvesztés terhe mellett jelentsék be Farkas Imréné Debreceni utca 75 sz [...] nagy éljenzéssel fogadott sza­vak után vitéz szentkatolnai Elekes Gábor megdicsérte a [...] Ferenc dr főispánnal feleségével Borbély Sándornéval a távollevő Hágában időző alispán [...] ebéd a fürdő konyháját dicséri Vitéz Jé­key Ferencné Borbély Sándorné vi­téz M ikó Bent alarmé Lipthay [...]
15. 1936-05-13 / 111. szám
[...] édes tokaji szamorodni 88 fillér vitéz Tornay István fűszer és csemegeüzletében [...] Telefon 307 Hamistanuzási bünperegy adósságból Farkas Sándorné nyir­jákói laKos 700 pengővel tartozott [...]
16. 1929-01-08 / 6. szám
[...] csendőrség képvisele­tében Csűrös Gyula és Vitéz Fábry György századosok jelen­nek meg [...] lelkű Sexty Judit és Harstein Sándorné mosolyában szemük fényében Ez a [...] Hartstein Jenőné Hönsch Miklósné Hartstein Sán­dorné Haissinger Viktorné dr Helmeczy Istvánné [...] Károly dr elnököt és Erdélyi Farkas alelnököt i Szeressük Asztaltársaság karácsonya [...]
17. 1936-03-05 / 54. szám
[...] fogházban egy amerikai magyar újságíró Far­kas Viktor iró és ujságiró aki [...] a bu­dapesti törvényszék előtt ál­lott Farkas már a vizsgálóbíró előtt is [...] akinek bejelentése alapján fogták el Farkast Ausztriában Mandei nem is­merte fel Farkast aki erre siró gör­csök között [...] Anya és leánya tragédiája Nagy Sándorné és Nagy Anna horti lakosok [...]
18. 1940-10-17 / 238. szám
[...] János 50 fillér özv Vajas Sándorné 1 F Nagy Józsefné 1 [...] Ferencné 1 pengő dr Kálmán Sándorné 5 pengő Kálmán Judit 5 [...] 3 pengő Zeitelbaum 50 fillér vitéz Márton Gyu­láné 10 pengő Vancsisin [...] Nádassy Aranka 1 P özv Farkas Jenőné 50 fillér özv Se­tuxyné [...]
19. 1944-06-12 / 130. szám
[...] Kongre gác ió nevében Jeszenszky Sándorné mondott szívből fakadó szeretettel és [...] a rácalmási községi jegyzői állásra vitéz Farkas Ferenc tápióbicskei községi jegyzőt pedig [...]
20. 1915-02-18 / 45. szám
[...] levelezőlapot hozott amelyet az elsiratott vitéz orosz hadi­fogságából sajátkezüleg irt szüleinek [...] fel­újítására mig az énekes személyzet Farkas Imre a leányok költőjének poétikus [...] Pa lády Lajosné és Szentiványi Sándorné Dr Harcsár Gézáné és Kozma [...] havonta 5 K t Babies Sán­dorné 5 K t továbbá Megyesi [...]