Szabolcsi Hirlap, 1934 (2. évfolyam, 25-47. szám)

1934-02-04 / 27. szám

4. oldal. frmOlCSIHIBlJlP 1934 február hó 4. el a kiáltások! — Kenyeret kérőnk! Mun­kát akarunk! A tovább mint egy órán át tarid tanácskozás eredményét Egri Sándor elnök közölte az összegyQltekkel, akik azt telje sen megnyugodva vették tudo Tüzesen lobbanó magyar vitézi szivek és müvészkezek a daliás idők szépségét, varázsolták febru­ár 1-én a „Vitézi Bál" termeibe. A vitézi, bajnoki zászlók, nem­zeti lobogók, a város, a várme gye szinei, pajzsok, cimerek, szi nes szőnyegek, babér és pálma­csoportok ünnepi fogadóteremmé varázsolták a csilláros termet. A kormányzó arcképe alatt ott ra­gyog villanybetükkel a vitézi élet­re lelkesítő XVI. századi évek rigmusa: „Vitézek, mi lehet, e széles föld felett szebb dolog a végeknél." A kisteremben virágos páholyok, lampionok, színes hangulatlámpák. A teremben sastollas magyarruhás vitézek fogadják az érkezőket. Széles mellükön megcsillan a vé res és hősi viadalok tanuja, a vitézségi érmek sora. Már este 10 óra, de sorra ér­keznek az egyházi, katonai, pol­gári társadalom notabilitásai, tün­döklő szépségű asszonyok, kacagó szép leányok, ragyognak a szines toalettek, a sárga, a fehér kosztü­mök tónusa az uralkodó, az arany, ezüst, szines lamé ércfénye villan. Itt látjuk a lelkészi kar élén Michalovich Sándor kanonokot, a hadsereg tisztikarának küldötteit, élükön az állomásparancsnokkal, a csendőrség, az államrendőrség, csendőrség képviselőit, Mikecz Ödön dr. főispánt, Virányi Sándor alispánt, Szohor Pál főjegyző, pol­gármester helyettest, Szoller Ala­dárt, a Nemzeti Bank főnökét, Putnoky I&ván ny. ezredest, a Frontharcosok elnökét, vitéz Szent­katolnai Elekes Gábor ny. ezre­dest, a Honsz elnökét, a Nemzeti Egység titkárát, a hatóságok, in­tézmények, egyesületek, iskolák küldötteit. A nagypáholy pálmái között egy aranysarkantyús vitéz, Erdély élet-halál harcainak sebhelyes, glóriás hőse jelent meg és a vi tézi álomról, a revízióról, Csonka országról, amelynek csinált ha­tárai el fognak égni a honszerelem tüzében. Ebben a pillanatban, a páholyok alatt elhelyezett szim­bolikus térkép fekete, fehér pa­pírja . felgyullad, pillanatok alatt elég és mögüle előtűnik a tűztől mentes vászonra rajzolt Nagy­• I I I I másul. A bulturtanácsnok sze­mélyét, amikor megjelent a fo­lyosón, hatalmas éljenzéssel fo­gadták és az összegyűlt tömeg a legnagyobb rendben széjjel­oszlott, úgyhogy semmiféle rend­őri beavatkozásra nem került sor. magyarország képe, amelynek di­cső határain kigyúlnak a nemzeti szinü csillárok. A tünemény mindenkit frappi­roz. Vitéz László Árpád tűzoltó parancsnok és vitéz Légrády Re zső rendezőt dicsérik érte. Fel­hangzik a Hiszekegy, könnyes szemmel, tisztelegve állunk. A szentelt érzéseket keltő ak­kord után Rácz Marci zekara rá­zendít a vitézi csárdásra, amelyet dr. Mikecz Ödönné főispánné a Vitézi Szék kapitányával kezd meg. A cigánymuzsika a katona zenekar zenéjével váltakozva hang­zik fel és kialakul a táncterem gyönyörű tablója, amely az ifjú ság rózsás szépségében tündök­lik a reggel pirkadásáig. A Vitézi Bál a magyar áhitat és áldozat lendületével hatott s mind erköl esi, mind anyagi szempontból kitűnően sikerült. A megjelent hölgyek közül a következők ne­vét sikerült lejegyeznünk. Asszonyok: vitéz Barczaujfa­lussy Egonná, vitéz Bartha Ká­lolyné, Bock Béláné, Borbély Já­nosné, vitéz Csaba Gyuláné, Dr. Dohnál Jenőné, vitéz szentkatol­nai Elekes Gáborné, monostori Erreth Aladárné, Fejér Andorné, Fekete Tivadarné, Ferdinándy Ele mérné, vitéz Gyergyóy Gyuláné, Gergelyffy Gézáné, Hall Gézáné, Heringh Andorné, dr. Helmeczy Istvánné, vitéz Imrey Róbertné, Jóny Istvánné, Kemény Péterné, Kertész Sándorné, vitéz Köteles Józsefné, dr, Kopócsy Tiborné, ifj. Krska Gyuláné, Kolonnay Zoltánné, Kovács Andorné, vitéz Nagy La­josné, gorondi Nóvák Elemérné, vitéz Légrády Rezsőné, Lőrinczy Zoltánné, dr. Legeza Istvánné, vi­téz Marton Gyuláné, dr. Mayer Béláné, Maurer Károlyné, Mauritz Ottóné, dr. Mikecz Ödönné, Mik­lós Istvánné, Misley Zoltánné, dr. Müller Ferencné, Papp Sándorné, Pintér Viktorné, dr. Rácz Gyuláné, Reöck Istvánné, Rimaszomba'hy Gézáné, Rokossinyi Antalné, Ró­— Székrekedés különböző bajok okozója. Könnyebbülést va­lamint rendszeres székletet bizto­sit a Darmol hashajtócsokoládé. Utánzatokat és más csomagolást utasítson vissza. bert Károlyné, Ruhmann Béláné, dr. Simon Jenőné, Szalay Sándor­né, vitéz Szentpétery Jánosné, vi téz Tass Gyuláné, dr. Tauffer Bé­láné, dr. Tóth Lászlóné, Uzoni Jenőné, dr. Vermes Istvánné, vi­téz Vén Zoltánné, vitéz Vidovich Fetencné, Virányi Sándorné, Zá­goni Dezsőné. Leányok : Betlehem Bözsi, Be­nedek Adél, Benedek Sári, Bock Baba, monostori Erreth Klára, Heti krónika Ez, amiről nem szívesen Énekel a dalnok, Leállítják Nyíregyházán A „Júlia" malmot, Nem kell ezen meditálni, Oka olyan tiszta, Mig profit van, a nagytöke Addig altruista. Más szomorú esemény is Történt a végen, A „Hitelbank" piacunkról Visszavonul, kérem — Nyitnák meg csak a kasszákat Némi hitel végett, Kevés volna Nyíregyházán A tiz pénzintézet. Az Ószölő esti csendjét Szörnyű lárma verte, Itt az ordas, itt a farkas ! Óbégatták szerte. Hősi fiam botra kapott, Harcos tűzben égett, Ordast akart teríteni Némi nimbusz végett. Az Ószőlő elcsendesült, Senki se lett Toldi, Merthát velünk most is csak egy Farkaskutya tolt ki, Bácsik, nénik ám esküsznek: Farkas volt az, kérem, Ismétlődik ez a nóta Nálunk, minden télen. Tisztviselő dalkörünknek Ma van jelmezbálja, Találgatom, hogy jelmezül Ki mit vesz magára, Cowboy lesz a Haskó doktor, Walter pedig Gandhi, Sztratoszféra kosztümben lesz Rokosinyi Ant i A modern Rinaldó Szerdától Apollo Fábry Duci, Fekete Ilona, Ger­gelyffy Márta, Gergelyffy Tusi, Gödény Klára, Heringh Baba, Kausay Baba, Köröskényi Mar­git, Lőrinczy Matild, Maurer Kati, Pintér Gizi, Rády Cica, Reöck Gabriella, Rokosinyi Klára. Ruh­mann Baba, Szalay Magda, Sze­gedy Dóra, Sziklássy Fernandin, Szmrecsányi Katalin, Tormágyi Ilona, Toroczkay Iboly, Vernét Erzsébet, Vidovich Ilonka. Felöltözik rajtuk kivül Más pénzügyi szerv is, Az Apjári boxbajnok lesz, Arday meg dervis, Radicsunk, mint Hófehérke Díszeleg mint maszka, Frütyő pedig Gül Baba lesz, Rózsáknak az atyja. Kurz meg sziu- indiánként Jön fel majd a bálra, János doktor ő meg jól fest, Mint Dalay-láma. Hétfő Antal szomorú csak, Fájó esemény ez, Nem érkezett meg a tóga Cató jelmezéhez. Járjunk szépen csak a hidon, Ne menjünk alája, Mert ügyel ám röndérségünk Itt az etikára. Témájában erkölcsileg Legyen, ki ki formás, Bugyogjon ön szolidabban Pajkos, kicsi „Forás". HOMÉR-ROSSZ A modern Rinaldó Szerdától Apollo Felkivas a n. é. közönséghez! Minden ellenkező híreszteléssel szemben közöljük, hogy a Nyír­egyházán és környéken készült Rákóczi induló cimü színmagyar hangosfilmet kizárólag csak mi játszuk keddig bezárólag és annak német verziója is a mienk, igy ne üljön lel az igen tisz­telt közönség a tendenciózus rosszakaratú híresztelésnek. j Az Apollo igazgatósága SZÉPEN ÁTALAKÍTVA! KITŰNŐ MAGYAR KONYHÁVAL! FILLÉRES ÁRAKKAL! Vasárnap Éjiül reooelio DJitva! Vasárnap este megnyílik az ujjá formált DIADAL-ÉTTEREM helyén VasíríaD Íjjíi ROBCiiO Dllllí! j „Kis Pipa" vendéglő 8 RÁCZ MARCI, a közkedvelt cigányprímás zenekara KÉT NŐI ZENÉSSZEL kiegészítve szolgáltatja a zenét. KITŰNŐ ITALOK ! Egy 3 fogásos menü ára 1 P. Sültek 80 fillér. Zóna reggeli 30 fillér. ELSŐREVDÜ KISZOLGÁLÁS ! Vitézek, mi lehet, e széles föld felett szebb dolog a végeknél Vitézi bál a Koronában TALAROV1CH ELEK órás- és ékszerüzletét uj helyiségébe : Luther-u. 8. sz. alá. Régi raktárát: órák, ékszer, ezüst és alpacca tárgyakat mélyen leszállított áron kiárusítja.

Next

/
Oldalképek
Tartalom