Nyírvidék - Szabolcsi Hirlap, 1936 (4. évfolyam, 51-75. szám)

1936-03-01 / 51. szám

Ara 10 fillér. Nyíregyháza, 1816 március 1. T" ' f7«««*0 /*> IV> éTleljami 51 (893l iI4 m. * vasarnap YÍKVIDÉK OLCSI HÍRLAP Szerkesztőség és kiadóhivatal Bethlen-utca 1. Postatakarék! csekkszám 47139. Telefon 77. * POLITIKAI NAPIL&P ^ Előfizetés 1 hóra 2'50 P. Negyedévre 7'50 P Köztisztviselőknek 20 százalék engedmény Á toll munkása előtt tisztelgünk ma. Önmagunkról nem szoktunk és nem is szeretünk irni, mert erkölcsi érzésünk azt diktálja, hogy amikor a sajtó utján a közt szolgáljuk, személy sze­rint a háttérben maradunk, je­lentőségünk nincs, fontos csak egy lehet és pedig az, hogy milyen mértékben tudtunk eleget tenni a tollal az ezer­szemű közvéleménynek s mennyire tudtuk az ezerszemű közvélemény felett is a leg­magasabb rendű etikai elve­ket szolgálni. S ma mégis megtörjük ezt a felfogásunkat, kilépünk a nyilvánosság elé, amikor egyik munkatáx'sunk, Aradvári Béla is elérkezett a kérlelhetetlenül haladó élet ut­ján nyiregyhází újságírói tevé­kenységénék hwzadik forduló­jához. Első sorban mi hajtjuk meg előtte az elismerés zász­laját, akik vele együtt szol­gáljuk a sajtó utján a közt 6 emléket állítunk újságírói mun­kásságának azon a helyen, amelyen oly gyakran juttatta kifejezésre az ideálok világá­ban élő, emelkedett erkölcsi felfogást tanúsító mindenkor a nemzeti érzésből fakadó, építő gondolatait. Nem méltatás ez részünkről s nem is elismerés, csupán a legelemibb kötelesség. Hiszen ha mi nem állunk meg leg­alább egy percre a két évti­zedeg határkőnél, ki az akkor, aki értékeli és megbecsüli a toll tiszta lelkű munkásait ? Ezzel tartozunk annak a szü­net nélkül folyó, nem foglal­kozást, de lélek szerint való elhivatást jelentő munkának, amelynek csak egy percig tartó öröme van, amig a gondolatok megihletik a lelket s vezetik a tollat. És ha hozzávesszük, hogy sokszor mennyi meg nem ér­tés, mennyi gáncs éri az új­ságíró legszebb elgondolását, akkor megértjük azt is, hogy husz év fokozottan többet je­lent az elmúló esztendőknél, mert sok önmegtagadást, sok önzetlenséget, sok jóságot, sok emberszeretetet, ügyszeretetet, magasabbrendűségét követel Hz olaszok előtt megnyílt az ut Abesszínia szivébe Amba-Alagi elfoglalása az olasz hadsereg egyik legfontosabb hadi­ténye, Az olasz hadsereg a magaslat elfoglalása után birtokába vette a hegy valamennyi szorosát s az or­szág belsejébe vezető utakat. Az olasz siker minden valószinüség szerint si­ettetni fogja az északi harctéren le­vő Imru és Kassza hercegek seregé­nek felgöngyölítését. A néguf, hir szerint az északi hadsereg segítségére indul. Amba-Alagi elfoglalásakor az ola­szok kezére került a hadsereg irat­tára s ebből kiderült, hogy a négus parancsot adott ki a hegy végsőkig való védelmezésére, mert nagyon jól tudták, hogy elfoglalása döntő lehet a háború kimenetelére. B francia kormány felelete Hitler békeajánlatára Londonból jelentik : Az angol­francia-belga vezérkar tagjai a leg­közelebbi napokban megbeszélésre ülnek össze, hogy abban az esetben ha Németország megszállná katonai­lag a Rajnavidéket, milyen közös lépést tegyenek. Másrészt nem akar­ják válasz nélkül hagyni Hitlernek a Paris Midiben közölt nyilatkozatát, amelyben igen konciliáns hangon nyilatkozik Franciaországról. Franciaország három feltételhez köti a Németországgal való együtt­működést : Németország térjen vissza a Népszövetségbe, korlátozza a fegy­verkezést és tartsa tiszteletben Közép­európa mai rendjét. Franciaországban egyébként na­gyon csodálkoznak afelett, hogy Németországban nem keltett nagyobb megrökönyödést a francia-szovjet szerződés elfogadása. A Matin azt irja: Mit jelent ez a csend? Hitler • még nem gondolta meg egészen a I dolgot? Németország most Róma I felé tekinget. Véget ért a japán forradalom Tokióból jelentik. Hivatalos jelen­tés szerint a felkelők legnagyobb ré sze japán időszámítás szerint szerint ma délelőtt fél 12 órakor letette a fegyvert s krüritette az általa meg­szállt kormányhatósági épületeteket. A Reuter iroda jelentése nem tartja valószínűnek, hogy kivégzések .lesz­nek. Az angol hírszolgálati iroda jelen­tése szerint nagyon nehéz lesz az uj kormány megalakítása, mert aligha van olyan ember, aki a hadseregnek, a haditengerészetnek és a polgári társadalomnak a bizalmát is meg tudná nyerni. Qkada miniszterelnökit nim ölték meg — I császár újból megbízta a kormány megalakításával Tokioból jelentik. A felkelők teg­nap este óta nagyobb rajokban ad­ták meg magukat. Azt a 15 vezetőt, aki a felkelést irányította, azonnal elbocsátották a hadsereg kötelékéből. A katonaság a zendülés leverésé­ben a legnagyobb óvatossággal járt el. Egyetlen egy puskalövés sem dördült el a katonaság oldaláról, nehogy a helyzetet még jobban el­mérgesitsék. Ma reggel 10 óra 40 perckor már csak a Sano szállodát tartóttáka kezökben a forradalmárok. Hatósági parancsra 18 tiszt, aki a mozgalomban részes volt, agyon­lőtte magát. Nagy meglepetést keltett ma Tokió utcáin annak a híre, hogy Okada volt miniszterelnököt nem ölték meg a lázadók. Okada m? megjelent a császár előtt s bejelentette a kormá­nya lemondását. A császár nem fogadta el Okada lemondását s arra kérte, hogy vezesse tovább az állam ügyeit. Goto miniszterelnök megbí­zatását visszaadta a császárnak. Okada nyilatkozata szerint egyik bizalmas embere, amikor a zendü­lők rátörttk a miniszterelnöki palo­tára, elrejtette ét, egy napig a rej­tekhelyén tartózkodott, majd a kö­vetkező éjszaka biztonságosabb helyre szökött. meg az embertől. Ezeket az értékeket mind magában hordozta minden szándékában, minden Írásában Arad vári Béla. Ezért tisztel­günk előtte, ezért szorítjuk meg a kezét, azzal a kéréssel, hogy az ideálok szolgálatában soha meg ne lankadjon s érezze, hogy a husz év nem mult el hiába, Nasszafurik jártak Szentesen Az elmúlt éjszaka kasszafurók jártak a szentesi városházán. A páncélszekrényt megfúrták s a vá­rosi tisztviselők március havi fize­tését elvitték. A kár 25.000 P Beiktatták Szeged főispánját Szegedről jelentik. Ma délelőtt iktatták be főispáni székébe vitéz Imecsfalvy Imecs Györgyöt. A be­iktatási ünnepélyen megjelent Kozma Miklós belügyminiszter is. Újból elkobozták a Prágai Magyar Hírlapot A cseh ügyészség a Prágai Ma­gyar Hírlap mai számát is elko­boztatta. Az elkobzás oka egy kis hír, amelyben a lap közli, hogy a rimaszombati helyőrség parancs­noka, Pospisil őrnagy öngyilkos­ságot követett el. Damaskus forrong Damaskusban ma délelőtt ismét súlyos zavargás tört ki. Egy temp­lomi áhitatosságról hazatérő tömeg megtámadta a rendőröket. A rend­őrök a tömegre lőttek. Két ember meghalt, 9 súlyosan megsebesült. A zavargók erre az Omajaden me­csetbe menekültek. A rendőrség megostromolta a mecsetet. Kinevezték az uj cseh külügy­minisztert Hodzsa miniszterelnök lemondott külügyminiszteri tárcájáról s a köz­társasági elnök Krofta Kamiit nevezte ki külügyminiszterré. Budapesten folytatják a magyar­román kereskedelmi tárgyalást Bukarestből jelentik. A magyar­román kereskedelmi szerződés meg­kötésére kiküldött bizottság, amely­nek tárgyalásai Bukarestben meg­szakadtak, tovább folytatja a tárgya­lásokat Budapesten. A román kor­mány Georgiu kereskedelemügyi ál­lamtitkárt, Karanfil külügyminiszteri gazdasági osztályvezetőt és Dimit­rescu kereskedelemügyi osztálytaná­csost küldötte ki a szakértők élén a budapest tárgyalásokra. ítíwJárAs Élénk szél, megujuló eső, egyes helyeken záporszerü, a magasabb hegyekben havas eső várható, zi­vatar sincs kizárva. A hőmérsék­let a síkságon nem változik, a ma­gasabb hegyekben kissé csökken s igy az olvadás is mérséklődik.

Next

/
Oldalképek
Tartalom