Mátészalka, 1914 (6. évfolyam, 1-50. szám)

1914-12-11 / 49. szám

2 oldal 1914. december 11. Gyűjtés a katonák karácsonyi ajándékára. Kathona Mancika és Vékey Jolán gyűjtése Mátészalkán: Qilldnyi Artur 3 kor Kálmán Ernőné 3 kor. Báthory Qyörgy 1 kor. Füzessy Lajos 1 kor, Ber­ger Dezső 4 kor. Kanizsay Zsigmodné 40 fill. Cs z- madia Zsigmondné 40 fill. >Leányszövetség< lökor. 2400 drb. cigaretta Dr. Bródy Sándorné 2 kor. Dr. S'.einbrrger Sándorné 40 fill. N. N. 10 fill. Palaky Jenőné 1 kor. Fülep Ignáuz 10 fiit. Kra- usz Józsefné 10 fill. Kerekes Jánosné 40 fill. Mándy Ignáczné 1 kor, Feldman Dezsőné 2 kor. Erdélyi Bert-lanné dohány Dr. Szepessy Károlyné 3 kor. Kocsis Jánosné 20 fill. Weisz Miklósne 1 kor. N. N. 20fj László Imre 4 kg. csokoládé Grünbaum csa­lád 1 kor, Klein Móricáé 2 kor. Dóri Manó 1 kor. N. N. 20 fill Fülep Etel 60 fill. N, N. 10 fül. Klein Andorné 4 kor. Udnan Mór 1 kor, Dr. Vida Jó­zsefire 3 Icr. Dr, Füley Lajos 1 korona Kun M ic 20 tilt. Szabó Ferencné 20 fill. Roth Szerén bonbon Csincsákn* 40 fill. Sole Dávid 4q Grünblatt Nővérek 20 fill, Grünblau Hermanne 4q fill. Braun Kálmánná 40 fill, Steiufcld Idus 1 kor. Doby Antal 40 fill. Roth Adoifné I kor. Klein Adolf 1 kor. Adler József 5 kor, Weisz Paula 1 kor. Sch- Wartz Aliné 1 kor. Flaszter Adoifné 1 kor, Vékey Gedeonná 1 kor. Fehér Erzsébet 40 fill. Vékey Jo­lán 2 kor. Qiük Lájcsu 10 fül. Glök He«man 40 fill. Eisenberger fi. 40 fill. Grün Sámuel 10 fill. Schwartz Májer 20 fill. Friedman M. 50 fid. Ro­senberg Menyhárt 1 kor. Bloch Viktor 50 fill. Schwartz Jakabné 1 kor, Schwartz Jenőné 20 fill, Schwartz Simon 20 fill. Serkady Erzsi 80 fill, Tár­nái Gyuláné 3 kor. Giü.iberger pék 20 fiit, Faze- j kas Arthurné 2 kor. Mátészalkai Takarékpénztár r.-t. 5 kor. Weisz Ferencz 2 kor. Gál Sándor 2 kor. Magyar ügynök 2 kor Klein Móritz 5 kor, Dr. Rosenberg 2 kor. Almer 1 kor. N. N. 1 kor. Braun 1 kor. Mátészalkai Ipar és kereskedelmi Bank r.-t. 5 kor. Feldman Armin 3 kor. N. N. 1 kor- N. N. 1 kor, Krasznay 1 kor Dr. Csató Sándor 2 kor. Weisz Lajos 20 cigaretta N. N. 2 kor, Máté­szalka község 10 kor. Robay Gyula 2 kor. Stein- berger Sándor 1 kor. Krön Áron 1 kor. N. N. 1 kor. Schwartz József 1 kor. Mogyorossi István 1 kor. Szabó 1 kor, Veress Istvánná 1 kor Szi­getiné 60 fill. Dr. Fuchs Jenőné 3 kor. Mándy Gyu- á né 40 fill Bertókné 2 kor. özv. Lőrinc Lajosné 40 fill, Zemlényi Esztike 50 fill. Véres Lajomé 1 kor. Szabó Antalné 20 fill, Balássy Miklósr.é 2 kor. Kathona Géza 2 kor, Balássy Miry és Pisti 1 kor. Bányay Endréné 1 kor. Csizmadia Józsefné 1 kor. Zréjky Perenczné 2 kor. Medzihradszky Petemé 2 kor. Medzihradszky Elvira 2 kor. Friedmann Test­vérek 1 kor. Moskevics Ignáczné 1 kor, Schwartz Henrikné 60 fill. Szálkáig Gyártelep és Mezőgaz­dasági r.-t. 5 kor. Dr. Szálkái L. Pál 4 kor. Szál­kái Zsigmond 4 kor. Reich Jenő 2 kor. Rácz Einilné 3 kor. Burger Jenőné 1 kor. Donok József 20 fill. Dankóné 20 Schreiber Bertalan 2 kor. Béress Gyuláné 2 kor, Dr. Steinbergerné 1 kor. Dr. Gross- manné 1 kor. N, N. 20 fill. Weiszné 10 fill. Me­zei Samu 40 fill. Kincses Istvánná 1 kor. Kádár Lajos 22 fill, ignács Andrásné 50 fill, Csutka Jó- szefné 30 fill. Kovács Lajosné 10 fill. Képes lm- réné 10 fili. Krancz Sámel 50 Fill. Tóth István 40 fill. Tolnai Erzsiké 20 fill, Mayerlaffer Anna 1 kor. Dienes Dezsőné i kor. Sellinger Mór 20 fül. N. N. 1 kor. N. N. 30 fill. Dávid Ödön 1 kor. N. N. 4 kor. Budaházy Anuska 1 kor. Glük Kál­mánná 20 fill. Szabd Gusztáv 20 fill. Gaál Perencz 30 fill. Adler Sándorné 1 kor. Telekiné 2 kor. Balog István 20 fill. Nagy Perencz 30 fül. Rác Fe- rencné 20 fill. Nagy Istvánná 20 fill. Lőrincz Ist­vánná 20 fill. Néma Istvánná 20 fill. Kátona La­josné 1 kor. Özv. Rácz Istvámié 1 kor. ifj. Csiz­madia Mihály 60 fill. Schwartz Móricne 20 fill, N. N, 10 fül. Rácz. Károlyné 20 fill. Molnár Györgyné- 20 fill. Mándy Boriska 20 fiit, Mátyus Károly 40 fill. Nagy Károly 30 fill, Baiászi Ferencz 20 fül Papp Lászlóné 20‘ftlí. Gelléri Mór 1 .kor. Szabó Ferencz 20 fill. Petricskáné 20 fill. Molnár Já­nosné 20 fül. Varga Lajosné 20 fül. Fülep Juliska 1 kor. Buchsbaum Ferenczné 40 fül. Weiszhaus Tódor 30 fill. Nagy Sándorné 1 kor. W :isx Mózes 10 fill. Váradi Ilonka 30 fill. Szaniszlayné 20 fiú. Sikli Ferencz 40 fül, Poüák Adél 1 kor. Schwartz 1 Mór 1 kor. Friedmann H. 10 füll. Angyal Juliánná -4ö fül, Klein Kálmán 40 fill. Jakab Miklós 20 fill. | Varga Mihályné 20 fill, Pósi Islvánné 60 fül. Ko­vács Istvánná 20 fül. Nyisztor Jánosné 10 fül; Éles Sándorné 40 fill. Herman Annüskn 60 fii). Klein Giza 20 fill, Czeha István 20 fill, Róth Anna 2 kor, 80 fill, Kursiiiszcky Ferenczné 1 kor. Pénzes La­josné 20 fill. Schmidt Alajos é 2 kor, Balujthy Mórné 2 kor, Horváth Menyhértné 40 fill. Szo­morú László f kor. Pálfy Bertalanná 1 kor. Szabó Sámuelné 60 fill. Farkas László 60 fill. Szabó Fe- rencné 20 fill. Balázs Vilmosné.l kor, Berger Ele­mérné 60 fill. Izsák Árminná 20 fill, Qláh*Istvánná- 30 fill. Ifj. Képes István 50 fill. Stern Józsefné 20 fill. Papp Mariska’1 kor. Weisz Kálmánná 1 kor. .Szőliősy László, 4.Q fj.ll. .Hagymássy Béiáné 1 kor, Néma Károlyné 20 fi i. Szabó Istvánná 20 fii’. Szilágyi Károlyné 20 fill. Kubinyi Sándorné 20 fill, özv. Dömötör Jánosné 34 fűi. Bodnár Mariska 40 .fill, Kursinszky Péter 50 fül. Szabó Sándorné 80 fill. Molnár Károiy 1 kor. Szent Antal persely 2 kor^ Kerekes Istvánná 1 kor, Tóth Lajos 1 kor. Szilágyi Andrásné 1 kor. Juhász István 1 kor. Kiss Károlyné 20 fill. N N. 10 fill. Horváthné 20' fill. Kerekes Ferencz 20 íi.I. Gyűjtés közben talál Imik 20 fillért. A gyűjtés összes eredménye 256 K" 2800 drb. cigaretta, Vakg. csokoládé, Vskg, bonbon. Dr. Péchy László főszolgabíró kezdeménye­zése folytán a községek is gyüjést rendeztek, eddig a köveikező eredménynyti : Nyírcsászári 45 K-, Nyirvasvári 30 K., ópályi 28 K.. Olcsvá 30 K-. 40 f, Vitka 104 K. 30 f, Nagyecsed 166 K ■ 86 f., Szamoskeér 31 K-, 90 f, Nagydobos 11.3 K 45 f, Gebe 24 K , 64 {., dr. Péchy László 10 ko. rónál adományozott. A több községek yüjlésének eredményétől a jövő számban fogunk iüegemlékezni : Elismerés illeti különözen a Kathona Mancika nemes Ikü bozgóságát, ki minden jótékony és ha- hazafias célú gyűjtésben fáradságot nem is ismerő lelkedsesedéssel vesz részt. Mindnyájunk köszönet^ érte. Mátészalka ­__________ fa jta pajtás. Rajta pajtás, Üsdd nem apád, Ne kíméld a jámbort! Soh se busulj Nem fogy az ki. Küld a cár uj tábort Rajta pajtás Csak a fejét, Hogy meg ne sántuljon A méken ütsz, Soká nem él Azt tudom biztosan. Rajta pajtás, Ne várj soká, Ne lödözz naphosszat! Csapj, mint a sas, Az ellenre! Puskatusod gyorsabb. Rajta pajtás! Hamarosan Végezz a muszkával! Verj le ráczot Frankot, angolt Amig bírsz az árral. Rajta pajtás Soha se nézd. Mennyi is az ellen ! Együtt küzdesz A porosszal És a hős törökkel. Rajta pajtás Ne izgasson Hogy sok is az ellen, Kit agyon versz, Nem fog lőni Többet rád fegyverrel. Rajta pajtás Ne várj soká Ma végezz, ne holnap! Hisz minden perc, Minden óra U/abb veszéljt hozhat. Rajta tehát! Üsd nem apád\ Ne kíméld a jámbort! Verd szét még ma, Fejét ütve Á nagy ellen tábori! Puskás Lajos Mitth'a egy minden eddiginél bor- . fi'sz'jbb, rettenetes földrengés forditot- t. volna szembe a népek millióit! — Évezredes államok „kultur“- nemzetei törnek egymásra olyan gyilkoló szer- I számokkal, amelyekről eddig az örök bé­kéért küzdő emberiségnek még csak halvány sejtelme sem volt. Százezrek, milliók pusztulnak el a rettenetes embergyilkolásban! — Százszor százezrekre megy azoknak száma, a kik elvesztve a támaszt nyúj­tó gyermeket, a hűséges hitvest, a gon­dos szerető édes apát s szerelmes jegyesüket,” itt maradnak egyedül, el­hagyatva, vigasz nélkül . . . igen sok­szor kenyér nélkül! S a szigorú Végzet egyaránt jölt erc­si a palotákat, a tisztes polgári ottho­nokat s a kis nádfedeles kunyh kát. —A fekete Kaszás arat, egyre arat. A Sors úgy akarta, hogy a mi nagy­községünket is meglátogassa a gyászfá­tyolos Bánat. — Még csak pár hónapja, hogy az itteni üyyvédi kar egyik ro­konszenves fiatal tagját vesztettük el s már ismét gyászunk van. — Rohay Gyula főjegyző veje: Keller Aladár, szatmári m. kir. polg. isk. tanár test­véröcsét vesztette el örökre. Kottyisói és gellénfai Keller Kálmán cs. és kir. 5-ik gyalogezredbeli száza­dos hunyt el hősi halállal ez év No­vember hó 24-én Stagnievicznél egy éjféli szurony rohamban.—Mint a vihar a sziklák közül az ég felé törekvő tölgyet, úgy törte ketté a Végzet a ha­záidért, nemzetéért, hősiesen küzdő katona életét is élete derekán, alig 33 éves korában, mérhetetlen bánat­tal töltve be az aggódásig szerető édes anya, a testvér nélkül maradt testvér, a jövő boldogságairól álmodó szerelmes menyasszony s a kiterjedt rokonság szivét. A királyi kegy nem feledkezett meg, hanem haló poraiban is megemlékezett a Haza hűséges és hősies kato­nájáról. A hivatalos lap december, 5-iki szá­mából olvassuk, hogy a Király megpa­rancsolta, hogy legfelső, dicsérő elis­merése tudtul adassék Kelter Kálmán századosnak „az ellenséggel szemben tanúsított vitéz magatartása elismerésé­ül:'— . . . „Halnak, halnak, egyre halnak legjobbjai a magyarnak“. — y. — s. Jfősi halál.

Next

/
Oldalképek
Tartalom