Nyírvidék - Szabolcsi Hírlap, 1938 (6. évfolyam, 1-47. szám)

1938-01-01 / 1. szám

«Mia, ha éjféli tizenkettőre fordul *z óra mutatója s a harangok szava békítőmét egy esztendőt a történe­lem elmúlásába, kigyullad a magyar égboltozaton a magyar szíveik transz­parense, s rajta lángolva lobban ki a hódoló köszöntés a koronátsze-rző, népét szerető és hazát adó nagy ki­rály, Szent István felé. Boldog újesztendőre virradtunk, mert szent nekünk ez az év, s szí­vünk hangos dobbanásában benne viharzik a Te Deum diadalmas éne­ke, s lelkünk a hódoló hála és a ra­gaszkodó imádságos szeretet fényé­vel ragyogja be az Árpádház leg­szebb virágának emlékét. Kilencszázados jubileumát ünne­peljük ez évben annak, hogy Isten átültette őt az örökkévalóság kert­jébe. Kiiencszáz éve, hogy a szerető és népéért aggódó nagy szív meg­szűnt dobogni, szelleme azonban itt maradt közöttünk, hogy mint a bib­liai tűzoszlop világítson népének, ha a megpróbáltatások nehéz szomorú éjszakája szakadna rá. Valóban itt élt az ő lelke közöttünk a magyar történelem minden bánatos és örömteli órájában. Eljött ünnepet ünnepeLni hozzánk, a diadalok ün­nepi napján, s elhozta vigasztaló szavát, biztatását és kitartásra ve­zérlő lelkének erejét, ha tőle kapott szent örökségünkért, hazánk meg­szentelt földjéért vívott harcainkban elestünk, elvéreztünk. Az ő lelke inspirálta azt a fanatikus hitet be­lénk, amely nem aludt ki szívünkből •a századoknak reánk zúduló viharai­ban sem, hanem amelv minden idők minden magyarjának szent esküje és örök hitvallása lett, hogy a tőle ka­pott örökségből egy göröngyöt sem edunk fel soha! Ezzel a hittel nézett fel az ő királyi és atyai alakjára a tatárjárás és a török rabszolgaság ■lerongyolódott magyarja, ezzel a re­ménységgel imádkozott hozzá a máj tény,i és világosi síkság elbúj do- 90tt fcuruea, s ezzel a rendületlen hittel, esküvel és vár tanúi félékkel áll meg előtte a rabláncba vert és szomorú árvaságba döntött trianoni magyar is! A sötét bánatok szomorú éjszaká­jában hűségesen álltuk a nehéz vár­tát, mert szellemed erősített bennün- lóeb s .mert tudtuk, hogy Lelkeknek, esd bagóknak, szenteknek, hősöknek megvilágítása az éjszaka. De az új­év hajnalán megremeg a szívünk, mert érezzük, bogy a szentistváni új észt end őiben elérkezik számunkra a diadalmas, boldog őrségváltás, hogy az ő szentségének fénye be fogja ragyogni gyászbaborult egün­ket s lelkünk imádságos reménysége virágba borítja meggyötört szívün­ket. E szilveszteri évfordulón testet ölt a magyar múlt, menyasszonyi ruhát ölt a magyar történelem. Alleluját zengenek a holt kövek, diadalról, fel­támadásról álmodnak a Kárpátok bércei, megnyílnak a magyar hősi sí­rok s kikelnék onnét pálmával a ke­zükben, fehér ruhában és fehér gló­riában a Szent István Örökéért vérü­ket áldozó magyar hősök, s ml is mindnyájan ünneplő ruhába öltöz­ködve zsolozsmázó ajakkal állunk meg az éjszakában, hogy fogadjunk Tégedet, dicsőséges nagy Király, aki messzi múltból, századok nehéz kö­dein át, mint hófehér mennyei jele­nés közeledsz felénk! Ma másként köszöntünk tégedet 1938, újesztendő. Nem pezsgős, nem könnyelmű dáridóval, hanem hittel, ég-felié fordított homlokkal, örömtől harmatozó könnyes szemekkel és térdre roskadó hangos imádsággal s iha a harangok megkondulnak, szí­vünk húrjain felcsendül az ének fe­léd, jó István király: Jöjj el gyerme­keid közé, hozz világosságot szomo­rú éjszakánkra, hozd el nekünk új­évi ajándékul a Nagy Magyar Ha­zát, s öleld atyai szívedre a Te any- nyit vérzett, szenvedett, bánatos árva magyar nemzetedet!... soiviiaiív. vem az a cet azoinoan, nogy a fővárosban letelepülő orvosokat segélyezzenek, ahol amúgy isi nagyon sok orvos van, hanem azokat része­sítik segítségben, akik a vidékre mennek ki, olyan helyekre, ahol egy­általában nincs orvos vagy a köz­egészségügyi ellátás terén még sok kivá n n i val ó m u tatk ozik. Végül megelégedéssel jelentette ki az elnök, hogy sikerült az alapnál teljes mértékben kiküszöbölni a protekciót. Daráig Mimén és Mmm MIM sél A spanyol nemzeti csapatok, mint ■azt a francia haditudósítók jelentik, Terűéinél áttörték a köztársaságiak frontját. A harc csikorgó hidegében folyik. A nemzetiek 100 hárommoto­ros repülőgéppel üldözik a menekülő--- — ni iimiiíimnngimn kö ztársasági csapatokát. A Jour szerint a nemzetiek az egész vonalon megkezdték az elő­nyomulást. A nemzetiek tüzérsége hatalmas tűz alatt tartja a visszavo­nuló k ö z tár sa s á gi a'ka t. A Curentul értesülése szerint a ro­mán parlament megnyitására nem kerül sor, mert a február 16-iki meg- ^ nyűtó ülés előtt egy nappal felosz- | látják a parlamentet s március el éjé- 1 re új választásokat írnak ki. Goga elnöklésével tegnap a román \ kormány minisztertanácsot tartott. \ A kormány egészségügyi minisztere | felhatalmazást kért és kapott arra, | hogy az 1919 óta nosztrifikált orvosi | diplomákat felülvizsgálják. A mi- | n is zfier tan ács hozzájárult aihhoz is, jj hogy az összes közigazgatási tiszt- ■ ségeket is felülvizsgálják. A román eseményeiket a francia S közvélemény egyre fokozódó aggo­dalommal figyeli. Francia kormány­körökben remélik, hogy a kormány- változás nem okoz jelentősebb elto­lódást a román külpolitikában, a la­pok azonban kétségesnek tartják, vájjon Románia megmarad-e a fran­cia szövetség kötelékében. A szélső baloldali francia lapok rámutatnak arra, hogy Románia nem számíthat Franciaország pénz­ügyi és katonái támogatására. A legtöbb francia lap attól tart, hogy Románia elsöpri mindazt a kisantantból és a Balkán-szövetség­ből, ami még belőle fennmaradt. Az Önállósítási Alap, illetőleg ta- \ nács elnöke, Keresztes-Fisciher Fe- | renc hosszabb nyilatkozatot tett az \ újságírók 'előtt az alap működéséről. Tudvalevő, hogy a kormány éven­ként kétmillió pengőt bocsát az alap rendelkezésére azzal a céllal, hogy \ elsősorban főiskolai végzettségű, má- ! sodsorban pedig középiskolai vég­zettségű gazdasági pályára lépő egyének részére segélyt nyújtson, hogy önálló exisztenciát teremthes­senek maguknak. Eddig 1153 kérvény futott be az S alaphoz s a kérelmekben megjelölt összeg 7 millió pengő. A kérelmek közül sokat elutasítottak, mert nem nyújtották be a kérelmezők megfe­lelő okmányokat. Az elutasított ké­relmek leszámításával 970 kérelem fekszik a tanács előtt. Eddig érdem­ben 378 folyamodó kérelmét intéz­ték el s 138 folyamodó részére tény­legesen ki is utalták a segélyt 400.000 pengő összegben. Keresztes-Fischer a továbbiakban rámutatott arra, hogy a kormány se­gítséget akar nyújtani a kezdő orvo­ORSZTZiTL J!-!f*'Y¥TÍR Hiríupcfe—íeiséiralok i? . tuiti Da rányi Kálmán miniszterelnök Hóman Bálint kultuszminiszterrel újév után Ausztriába utazik pihenő­re. A miniszterelnök és a kultuszmi­niszter január 15-re visszatérnek kül­földi tartózkodásukról és így a vá­lasztójogi javaslat bizottsági tárgvá­lásán jelen lesznek. Ivá.dy Béla lemondása nem befeje­zett tény, mint ahogy több lap kö­zölte. Annyi bizonyos, hogy a Nép. elnöke gyengélkedik, de egyelőre nem mond le. Erre legfeljebb majd január közepén kerül sor. Utódjául Kelemen Kornélt és vitéz Ujíalussy Gábort emlegetik. Eden angol külügyminiszter hosz- szabb szabadságra utazik. Távollé­tében a külügyminiszteri tárca veze­tését Chamberlain miniszterein ők veszi át. A hír nagy meglepetést kel­tett Angliában, mert eddig minden alkalommal Lord Halifax volt Eden helyettese. A magyar püspöki kar közös pász­torlevélben nyitja meg a Szent Ist- ván-évet és hódolatra hívja az or­szág népét az Eucharisztikus Jézus előtt. A pásztorlevél határozott han­gon foglal állást a faj és a vér mitho- sza, az új pogányság és a gyűlölkö­dés szelleme ellen. Kiemeli, hogy a törpe szellemek hangoskodó és át­kozódó uralma véget kell, hogy ér­jen. A közéletet mindenütt annak a szellemnek kell áthatnia, amelyet Szent István élete és működése sugá­roz. Ez a szellem vezesse a hatal­mon levőket is. Északnyugati szél, több helyen ha­vazás vagy ólmos eső .várható. A Dunántúlon a hegyekben hófúvások vannak, a hőmérséklet a magaslati helyeken változatlan, a síkságon enyhül, de nem emelkedik az olva­dási pontig. JSl ^ a gBB MS ^ BB g g ^ | \m: 0ÍL ICfiüOLY r. ML tábori lelkész Műi Béla feüiondásárél cssk iiBuér lefée* izá 1 magyar silspölfj kür közös pisÄfewefe

Next

/
Oldalképek
Tartalom