Nyírvidék - Szabolcsi Hírlap, 1938 (6. évfolyam, 145-195. szám)

1938-07-01 / 145. szám

Mn°j Ära 10 fillér (Trianon 19.) vi Nyíregyháza. £938 jtilius 1. (1570.) szám. ftMrfcawtéség éa kiadóhivatal Bethlen otcfi 1. sz, ^»ctatakaréki csekkszám: 47.139. Tekfóaszém: 77. » POLITIKAI NAPILAP * Előfizetés: Egy hónapra 2.50, negyedévre 7.50 P. Köztisztviselőknek 20%-os engedmény. Szociális hitelpolitika Benes félrevezetésének na már nem hisz a világ A cseh statútumról Európa több városában elterjesztett optimista híradásokat ma a német sajtó éles .hangon cáfolja. .Amit ezek a hírek a prágai eredményről írnak, merő áb­ránd. Nem szabad elfelejteni, hogy a csehek ígéreteire nem lehet sem­mit sem adni. Hodzsa kétségtelenül igen nehéz helyzetben van, hiszen Benes húszesztendős félrevezetésé­nek terhes örökségét vette át. Azok a feltevések, amelyekkel Benes a béke tárgyalásokkal szédítette a vilá­got, ma már semmivé foszlottak. A cseh államkoncepció könnyelvű áb­rándnak bizonyult. Nem lehet ered­ményeket elérni másképpen, mint a cseh politika eddigi népi és állami koncepciójának teljes feladásával. I lengyelek önkormányzatét kivételnek Csehszlovákiában Hodzsa ma fogadta Prágában Wolf dr.-t, a csehszlovákiai lengye­lek megbízottját. A megbeszélés so­rán Wolf dr. közölte Hodzsával, hogy a lengve lek teljes szociális, kul­turális, gazdasági önkormányzatot Magyar gylzelem Komáromban követelnek. A lengyel küldöttnek az alkotmány-módosítási tervezetet nem volt módjában ez alkalommal sem megismerni, mert ezt még csak ígér­getik a csehek, de nem készítet­ték el. A cseh megszállás alatt szenvedd Komáromban tudvalevőleg a közsé­gi választások alkalmával a magyar párt megkétszerezte eddigi mandá­tumainak számát. Ez a választási si­ker éreztette hatását most- a tegnap I kárpiteljeiek átadták kívánságaikat Nedzsának Ma fogadta Hodzsa a Kárpátalja magyar küldötteit, akiket Korláth képviselő vezetett. A küldöttség elő­terjesztette a kárpátaljai magyarság autonómiájára vonatkozó kívánsá- i gokat. Imrédy miniszterelnök beszéde az aviatika jelentőségéről • A légi forgalmi vállalatok nemzet­közi konferenciája ma tartotta meg­nyitó ülését a parlament délegációs termében. A gyűlésen Imrédy Béla miniszterelnök nagyhatású beszéd­ben fejtegette az aviatika fejlődésé­nek fontosságát és rámutatott arra, hogy Magyarország is részt kér a nemzetek nemes vetélkedéséből, amellyel a fontos találmányt az em­beriség javára igyekszenek felhasz­nálni. Az olaszok feltárták Anglia előtt Franco harcainak igazi helyzetképét tartott bíróválasztáson is. Bíróvá 25 szótöbbséggel a magyar párt járási elnökét, Fűlöp Zsigmondot válasz- i torták meg és magyart választottak meg a két helyettes bírói székbe is. erelyesen lepett tel es Olaszországot Franconáli való tiltó közbelépésre hívta fel a légitámadások ügyiében. A Giornale d‘Italia mai száma le­leplezi a hazugságokat és kimutatja, hogy ezek a cikkek az angol külpoli­tikát torz képben mutatják be a vi­lágnak. Az igazság az, hogy most már Anglia tisztán lát és tudja, hogy nem angol hajókat, hanem kalózba- . jókat támadnak minden esetben a nemzeti repülők. ■aalia kedvezőn legadta Franc ajbelatei Burgosban ma adták át az angol megbízottnak Franco ajánlatát'. — Eszerint a nemzetiek nem fognak ezentúl nyílt tengeren megtámadni egyetlen angol-zászlós hajót sem és a hadikikötők bombázásánál .is kí­mélni fogják az angol hajókat. Kö­vetelik azonban, hogy jelöljenek; meg olyan semlegs köztársasági ki­kötőt, amelyet nemzetközi bizottság tart ellenőrzés alatt és biztosítsák, hogy az ide kihajózott áruk nem rejtenek hadianyagot. Angliában Franco ajánlatát igen kedvezően fogadták. lél hejö elsüllyedt Valeeeii kikötőjében Valenciát váratlanul támadás ér­te. A nemzetiek sikerrel bombázták a kikötőt, amelyben két hajó csak­hamar lángbaiborult és elsüllyedt. A hajók 'hadiszerekkel voltak telve. I képviselőhöz üléseit elnapolták A képviselőház ma egy negyed­órás ülést tartott, amelyben elfogad­ták a Nemzeti Bankra vonatkozó javaslatot és az országgyűlésnek Szé­kesfehérvárott leendő ülésére vonat­kozó bizottsági jelentést. A Ház üléseit ezután elnapolták. A miniszterelnök hamarosan be­váltotta ígéretét, hogy a Jegybankot az eddiginél nagyobb mértékben fogja beállítani a mezőgazdaság hi­telellátásába. A elmúlt napokban máris beterjesztette a kormánv a Magyar Nemzeti Bank alapszabá­lyainak módosítására 'és kiegészíté­sére vonatkozó törvényi avas! atot, minekutána egy nappal előbb a Jegybank rendkívüli közgyűlése eze­ket az ala psz a bá 1 yv á'i toztatá s ok at elfogadta. Ezen a közgyűlésen a Jegybank elnöke egy igen nagy horderejű bejelentést tett, amely na­gyon közelről érdekli a nemzet leg­szélesebb rétegeit. Bejelentette ugyanis, bogy a pénzügyminiszterrel ■történt megállapodás alapján a Jegybank tízmillió pengő hitelkere­tet hasít ki tartalékaiból arra a cél­ra, hogy ezzel alátámassza aa egé­szen kisemberek hitelellátását, ezzel a, kormány és a Jegybank azt céloz­za, hogy a társadalom legszélesebb rétegeiben dolgozóknak termelésük fokozására és ezen a réven életszint­jük megjavítására mód adassák. A kisgazdák és kisiparosok száz­ezernyi, ha ugyan nem milliónyi tá­borát érinti igen közelről a kormány által megteremtett ez az új hitelle­hetőség. Hány kisgazda van, aki szívesen fokozta volna termelését és próbálkozott volna új termelési ágakkal, ha meg lett volna az ehhez való kitartása: a pénz. És hány de­rék kisiparos akadt meg a munká­jában, nagyobb megrendelések el­végzésében azáltal, hogy anyagra, munkabérre, szerszámra nem volt se pénze, se hitele. Most ezeknek a dolgozó, törekvő embereknek lehe­tővé válik majd, hogy többet és job­ban dolgozzanak és ezzel többet ke­ressenek, mert a Jegybank által ne­kik juttatott hitel megadja a módot erre a nagyobb, fokozottabb mun­kára. De ez a tízmillió jegybank­ijától nemcsak tízmilliót jelent, ha­nem a gazdasági élet körforgásába „ kerülve, ennél lényegesen többet. — 'Hiszen ha csak azt vesszük, hogy ezt a hitelt évenként átlag három­szor lehet megforgatni, máris 30 millió pengőre rúg az a hitelösszeg, amely az egészen kis emberek ter­melését fogja táplálni. Azt mondta <2> Nemzeti Bank elnöke, hogy e leg­kisebb emberek széles rétegének életszintjét is emelni fogja termelé­sük előmozdításával ez a hitel. Ez •valóban így is van, mert a nagyobb kereseti lehetőség feltétlenül azzal a hatással jár, hogy a szegény embe­rek és ezeknek családja embersége­sebben, jobban megélhessen. Ekként ■bevonul a szociális gondolat a hitel­politikában is. A Jegybank új üzletágként beve­zeti továbbá a kilenchónapos mező- gazdasági termelési váltók leszámí­tolását is, amivel a mezőgazdasági hitelellátásban eddig súlyosan érzett hiányt pótol. Eddig ugyanis legfel­jebb hathavi lejáratú mezőgazda­A nemzetközi politikában a spa­nyol kérdésben nagy változás .vár­ható. Angija, amelynek követe teg­nap hosszasan .tárgyalt Cianoval, most tiszta képet kapott' a nemzeti csapatok harci helyzetéről, Franco hadműveleteinek céljairól és a nem­zeti Spanyolország politikai helyze­téről. A tárgyalásról az ellenséges sajtó ferde világításban és célzato­san írt. Azt akarta elhitetni a világ­gal, hogy .a római angol nagykövet Eerépa átalakulásban van, mi sen maradhatunk el e fejlődés utján Hatvanban Antal István államtit­kár tegnap nagy beszédet mondott, amelyet sokezer ember hallgatott meg nagy lelkesedéssel. Antal dr. rámutatott arra, hogy a kormány­nak nem lesz nyári szünete, mert a beruházási program végrehajtása fo­kozottabb és állandó munkát köve­tel a miniszterelnöktől. De nemcsak erről az állandó munkáról van szó, hane.m arról is, hogy elő kell készí­tenie a kormánynak az őszi progra­mot. Közjogi, közgazdasági 'és szo­ciális újjáépítés munkája vár a nem­zetre. Az idő rohan, körülöttünk Európa nagy nemzetei átalakulóban vannak, a fejlődés útján mi sem ma­radhatunk el. Időjárás Gyengébb szél, több helyütt, főleg a Duna vonalától keletre délután zi­vatar. A meleg tovább tart. sági váltóhitelt nyújthatott a Nem­zeti Bank, de ezt is csak szigorú kor­látok között. Az új alapszabályok most felhatalmazzák a Jegybankot, hogy úgynevezett termelési kam­pány-hitelt is folyósíthasson, aminek az az értelme, hogy a gazdák a ter­melés -egyes ágaihoz szükséges tőkét kapnak és azt csak akkor kell visz- szafizetmiiök, amikor az ekként nyert hitellel lehetővé tett termésü­ket már értékesítették. Nagyban elő fogja segíteni ez a kilenchavi terme­lési hitel egyes új termelési ágak felvételét a gazdálkodás körébe, va­lamint különösen az álLathízlalást. Ez a hitel is rendelkezésére fog álla- ni nemcsak a nagy- és középbirto­kosnak, hanem a kisgazdáknak is. Hitelpolitikánknak szociálissá té­tele bizonyára nagy hasznára fog válni az egész magyar mezőgazda­ságnak, amelynek boldogulásával áll vagy bukik ez a trianoni csonka- ország.

Next

/
Oldalképek
Tartalom