Szatmár és Vidéke, 1906 (23. évfolyam, 1-52. szám)

1906-04-03 / 14. szám

SZATMÁR és vidéke. hogy önöknek legyen mit pártolniok, és adják értésökre, hogy eddigelé még a jelvényül használt legsilányabb nem­zeti színű szalagot is Ausztriából kell importálnunk, és nem tudunk tüntetni csak addig, mig az osztrák pántlikát ad hozzá. Azokból a nagy gyárakat alapitó kis részvényekből, amiket hazafiság nél­kül is könnyen (mert önérdekből) fog jegyezni gazda és kereskedő, okvetlenül összegyűl annyi, amenyiből egy hatalmas iparnak lehet megvetni a biztos alapját. A nagy politikusaink most amúgy is facérak, vessék rá magukat erre az áldásos és hazafias munkára. Ha agyon­politizálták a nemzetet, ébresszék fel újra ezzel az éltető szerrel. Úgyis csak ez az egy ut van, a melyen a nemzet őket szívesen követi, minthogy a többit nagybölcsen bevágták előtte. Önök pedig, lelkes honleányok, a hazának erre az oltárára rakják le az ékszereiket, ha ugyan igaz, hogy erre hajlandók; mert, higyjék meg, olyan kertet fognak megnyitni, a melynek nemsokára édes gyümölcsét fogja élvezni az egész nemzet. Olyant, a mely bizonyára többet fog érni, mint vala­mennyi hamisított és valódi — tulipán. Dr. Tanódy Márton. Színház. Kedden a „Leányka- került színre negyedszer, kis számú közönség előtt, de é kis számú publikum is csak nagyon kis mértékben élvezte a darabot. Szerdán Arronge Adolf „A Doktor bácsi" (Dr. Klauss) cimü vigjátékának volt reprise kis számú közönség előtt. A darab maga némileg iránydarabnak volna nevez­hető. Azt akarja bizonyítani, hogy egy meggondolt, tapasztalatokban gazdag fér­fiúnak mily befolyása lehet és mily befolyá­sának kell is lennie egy a mai társadalom ferde szokásaira és jellemeire fektetett ala­pokon nyugvó családi életre. A pedanté­riától csaknem tulságba vezetett, de maga az élő lelkiismeretesség képébe öltözött orvos a „Doktor bácsi“ viszi a főszere­pet, ki az élet minden viszonylatai, minden körülményei közepette megtalálja a helyes utat úgy a saját maga családi életének berendezésében, mint mások csa­ládi életének irányzásában. De a darab egyebekben is telve van kitűnő genre- alakokkal. A doktor bácsira, kire szolgá­lata alatt a tudákosságnak egy kis máza A főhadnagy vigasztalta: — Mit nem lehetne megtenni azért a kis gyermekért ? Bocsásson meg neki szép asszony! Nyújtsa ajkát, hadd csókolom meg helyette. — No aztán pihenje ki magát, édes gyermekem. Hajtsa vállamra a fejét. És az asszony oda hajtotta. Édes volt az a megpihenés, hamar elnyomta az ál­matlanság, elaludott. A főhadnagy majd a fiút, majd az asszonyt ölelte meg. Hogy legyen egy kis szinezete a dolognak, éppen akkor toppant be a férj, midőn a főhadnagy az asszonyt megcsókolta. Ez egy ideig bámult, majd kitánto- rodott a szobából. Sietett, maga sem tudta hová. Úgy gondolkozott, hogy sem ő, sem az asszony nem lehet boldog, ha ő tovább életben marad. S a való belekergette a halálba. Alig tudta elsütni azt a pisztolyt, sajnálta itt hagyni a kis fiát. S aztán mégis elsütötte. Az asszony vérben fetrengő férjére nézett s aztán a főhadnagyhoz fordult Látja Pista milyen furcsa is ez az élet. Biztosra veszem, hogy a holnapi lapok megrenditően fogják leirni szegény uram elhalálozását. A sorok között benne lesz, hogy a felesége és a kis fia gyászolja: ezt az embert. — Pedig ha vesszük a dolgot, ennek az embernek nem volt sem felesége, sem pedig kis fia. tapadt és ezt folyton mutogaija, a szerény de a mellett nagy bonvivánt tolln >k, a bárói vöt vásárolt, apa és az elmaradhatat­lan zsémbes öreg cseléd, mind kitünően megrajzolt alakok. A címszerepet Rajz creálta ügyesen, de szereptudás nélkül, a kocsis (Lubovszky) szerepét Tisztái nem aknázta ki eléggé. Szőreghy (Griesinger), Radnai (Emma), Rónai (Klaussné), Jászai (Julia), Tihanyi (Gerster) eléggé jók voltak és hogy ennek dacára az előadás néni volt kielégitő, annak legfőbb oka a szerep nagyfokú nemtudása miatti hiányos össz- jéték és vontatottság volt. Csütörtökön a társulat symphatikus tagjának Szőreghy Gyulának volt a juta­lomjátéka a szokásos jutalomjátéki ínilieu- ben. Szőreghyről e helyen már több Ízben volt alkalmunk az Őszinte, megérdemelt dicséret hangján megemlékezni. Ügyes, szép tehetségű színész, ki még sokra viheti, mert tehetsége igazi és játéka, beszédmo- dora, gesztusai természetesek, alakításai éb'thűek. Csak sajnálni tudjuk, hogy juta­lomjátékán már látható volt a saison végé­nek hatása, amennyiben, bár jutalmazott megérdemelte volna, nem volt telt ház. Pedig a darab ez este igen jól volt meg­választva. A „Síbin nők elrablása“ maga is igen ügyes darab és Szőreghy a létért küzdő leleményes színigazgató,' Rettegi Fridolin szerepében kifogástalan és a kö­zönség őszinte elismerő tapsait megérdemlő alakítást nyújtót'. Gyakori túlzásaitól, — mire pedig már több ízben e helyen is figyelmeztettük — eltekintve. Bányai a tanár szerepében Kiss Miklós megállta helyét, Radnai mint Etelka, Rajz (Szil- vássy), Jászai (Irma), Tihanyi (Endre) igen Jók voltak. Tisztái (Marosán) nem élte magát teljesen bele a székely szerepébe, kiejtését tekintve, ez nem neki való szerep is volt. A szereplők általában elismerésre méltó igyekezettel iparkodtak collegájuk jutalomjátékának fényét és hatását emelni, a mi nekik sikerült is, mert a közönség egy igen kellemes este hatása alatt távo­zott a színházból. A kiállításról már nem is szólunk, annak állapotain már csak isteni csoda segíthet, annak javítása e saisonban sem nekünk, sem laptársainknak nem sikerült. Pénteken ismét „Jáno9 vitéz" bánkó­dott telt ház előtt. Ilonkája is vágyott pihenés után, mit meg is érdemelne már. Ebből is elég volt már, hetenként készer sok is lesz a jóból is. Szombaton este premiere volt. A „Simonyi obester“-t láttuk megzenésítve „A legvitézebb huszár“ címe alatt. Az előadáson meglátszott a saison vége. A máskülönben jó darab kissé elhamarkodott készülés után került színre, a mi az egész előadáson végig érezhető volt. Vasárnap d. u. a „Cigány“ este ismét e legvitézebb huszár“ került színre­Hétfőn zónában kis számú közönség előtt a „János vitéz“ közeledett nálunk első jubileuma felé. Ez este láttuk a szat­mári színházban 24-szer, a változatosság kedvéért Váradival a címszerepben, aki, úgyszintén a többi szereplő is jól megál­lotta helyét. Apróságok. A nagy tulipán-lázban minden ember­nek jön valami ötlete. Pumpfi ur ma beál­lított a szerkesztőségbe és egy cikket adott át, a melyben a tulipán váltó eszméjét veti fel. — Igen, kérem — magyarázta szóval is — egy uj korszakot fog ez az újítás bevezetni. Eddig a kezest nézték, ezután a tulipán lesz a fő, s nem hiszem, hogy akadjon olyan hazafiatlan pénzintézet, a melyik egy tulipános váltót visszautasítson. * Bögre urat valaki hívta a színházba, mikor János vitézt adták, de az öreg azt mondta, nam megy, mert már látta és ki is sírta magát rajta kedvére. — Talán Pesten látta? — kérdi az illető. — Ott is, de sirni itt bírtam, mert itt sokkal siralmasabban adták. ,* A „Szatmárvármegye“ c lapot a kir. ügyész megint elkoboztatta. Okot reá Len­gyel Zoltánnak „A magyar papokhoz“ cimü cikke szolgáltatott. Olvastam a cikket, de akármiként kerestem, nem találtam benne ama bizonyos izgatást s igy azt kell hin­nem, hogy a kir. ügyész ur jelen esetben úgy tett, mint a kancsal mészáros, másfelé nézett, mint a hova ütni akart. * Olvasom, hogy Kossuth Ferenc és vezértársai abban állapodtak meg, hogy választás esetén utasítják a koáliciós kerü­leteket, miszerint azokat küldjék fel ismét képviselőknek, a kiket a múlt alkalommal küldtek. Nagyon helyes, hanem akkor hol van a polgárok szabad választási joga, ha azt kell cselekedniük a mire utasítják. Demeter. HÍREINK. — Lapunk jelen számához eyy fél iv melléklet van csatolva. Szatmári iparpártoló nagygyűlés. Tegnap délután nagy és népes gyűlés volt a városháza tanácstermében. A nugy- termet, hol máskor fontoskodó., arcú férjek és apák intézik ti közügyeket, tegnap az asszonyok s leányok lelkes csoportja töltötte meg. A szatmári nőegylet tartotta közgyű­lését, melyen a jelen volt hölgyek közül a következőket jegyeztük fel: Uray Gézáné, Jékey Károly né, Bossin Józsefné, Böször­ményi Józsefné, Jéger Kálmánná, Dr. Vujuy Kurolyné, Unger Gézáné, Steinberger Abru- hámné; K raseó Miksáné, Rorlich Sámuelné, Roqz Samuné s Gyulámé, Benedek Sándorné, Lévuy Józsefné, Bölönyi Lászlódé, Pethö Györgyné, Helmvczy JÓ2sefné. Borús Jó­zsefné, Domuliidy Sándorné, Üj fal ussy De- zsőué, Farkas Adtaíné, Losonczy Józsefné, Nagy Józsefné, Bakcsy Domokosné, Küszner Albertué, Szlávik Józsefné, Deák Kálmnnué, Jankovics Jánosué, Fürst Viktorné, Pup Gyulámé, Vityy Józsefné, Földesy Józsefné, Zeke Vincéué, Berta Károlyué, Nuszer De- zsőné. Lengyel Imréné, Demjén Sándorné, Piltioffer Ida, Ritsök Piroska, Poszvégh Irén, Sikor Erzsiké, Scheint Lujza, Szegedy Sá­rika, Jéger Rózsika, Maróthy Annuska, Nagy Leonku, Nyárády B-rta stb. A höl­gyeken kívül megjelentek Uray Géza, Burtlia Kál mán. Lengyel Imre, Dr. Kölcsey Fe- I rence, Kovács Leó, Dr. Kelemen Samu, Paskuj Imre, Tcitclb iuin Herman, Biky Ká­roly, Dr. Vajny Károly, Dr. Böszörményi Emil, Dr. Douinhidy Pál, Uray Jenő, Tan- kóczy Gyula, Binder András, Cántiiuy Imre, Ferencz Ágoston, Huszár Aladár stb. A gyűlést Uray Gézáné elnöknő szavai nyitották meg, mely után Dr. Fceli­téi János titkár a gyül'és célját s hatá- rozoti javaslatot nyújtott be. A javas­lat a magyar ipar pártolását minden téren kiterjeszteni célozza, oly képen, hogy hatá­rozza el a közgyűlés, hogy umit. lehet, csak magyar gyártmányt vásároljanak. A javas­latot Dr. Kelemen Samu hozzászólása után a közgyűlés egyhangú lelkesedéss'l elfo­gadta. Dr. Kelemen Samu beszédéi) u beje­lentette, hogy a kereskedelmi ciurnok va­sárnap tartott gyűlésén elhatározta, hogy a mozgalmat a szatmári kereskedők is magu­kévá teszik s teljes odaadással rajta lesznek, hogy a hölgyek állul-megimlitott s immár oly nagy arányokat öltött mozgalom célt érjen. Biky Károly s Dr. Böszörményi Emil felszólalása után Uray Géza javaslatára egy bizottságot küldtek ki, melyet a felmerülő ügyek intézésére hatalmaztak fel. A bizottság elnökei: Uray Gézáné és Domaliidy Sándor. Alelnökei Jékey Károlyné, Helmrczy Józsefné, Biky Károly s Dr. Va- jay Károly. Bizottsági tagok: Kölcsey Fe- rencné, Unger Gézáné, Bakcsy Domokosné, Nusszer Dezsőné, D?mjén Sándorné. Morvái Jánosné, Lővy Miksáné, Krassó Miksáné, Roóz Samuné. Bos»in Józsefné, Dr. Farkas Antal, Uray Géza, Korányi János, Uray Jenő, Bariba Kálmán, Fechtel János, Petbő György, Keresztszeghy Lajos, Dr. Böször­ményi Emil, Dr. Kelemen Samu, Teitelbaum Hermán, Dr. Kölcsey Ferenc, Csomay Imre. Tankóczy Gyula. -A bizottságnak feladata elsősorban összeköttetésbe s szövetségbe lépni a budapesti központi magyar iparpártoló bizottsággal, de olyképen, hogy a szatmári magyar ipur pártoló kerület autonómiája megmaradjon. Feladata továbbá az, hogy magát a helybeli kereskedőkből egészítse ki. A kereskedők vannak ugyanis hivatva, hogy mint szakértők egymást ellenőrizve, a közönséget alattomos hazafiatlan üzelmektől megmentsék. A gyűlésen Dr. Kelemen Samu s Biky Károly indítványára egyhangúlag köszöne­tét szavaztak Uray Gézáné urhölgynek, ki a mozgalmat Szattnáron megindította s mair. valósította. Gyűlés véjfén Dr. Fechlel János elő- adta, hogy bt*. Vécsey Józsefné. az egylet védnöltnője, egy csomó lulipán jelvényt kül­dött, a mit a nő'egylet t- gjai fognak <•!- árusítani. — Kereskedelmi csarnok vasásnap a hazai ipar pártolása ügyében népes érte­kezletet. tartott, melyen Dr. Kelemen Samu volt országgyűlési képviselő nagy beszédben fejtegette u teendőket s ezek során hangsú­lyozta, hogy nem odú kell törekedni, miként e hazafias mozgalom által egyes eksziszten- ciákat tönkre tegyünk, hanem lassankint meg kell ragadni s átfogni a természetes fejlődés eszközeit. A tárgyhoz többen szóltuk s ki­mondták, hogy csatlakoznak a jótékony nő­egyesületnek már megindított mozgalmához. — Személyi hírek. Klobucsár Vilmos tábornagy — kassai hadtestparancsnok — múlt hó 28 án a helybeli houvéd-ég felett, szemlét lurtott s a tapasztaltak fölött meg­elégedésének adott kifejezést. '3- Istóczy Győző, volt országgyűlési képviselő és irő, szombaton városunkban időzött. — Panayott Sándor, a magyarországi csendőrség főpa­rancsnoka tegnap d. u. a szokásos szemle megtartása végeit városunkba időzött. — Jogászegylet. Magyarország min­den jelentősebb városaiban van jogászegylet, vagy tisztviselő kör, mely a Társadalmi éleiben irányadó s vezető szerepet játszik. Most szalmárou szándékoznak ilyet alakiiuni s evégből a törvényszék pertárában a köv. felhívás olvasható: Szutmár-Németihen és a szomszéd járásbíróságok területén 200-nál több jogász működik az igazságügyi, köz- igazgatási és ügyvédi pályán. Értelmiségünk eme jelentős részének ez ideig ninct oly szerve, mely az összesnek szellemi és anyagi érdekeit kellő sulylyal képviselhetné s elő- , mozdíthatná. Minthogy ma már az egyes egyén ereje csupán magára támaszkodva alig vagy épen nem érvényesülhet: biztos győzelem záloga csak a szövetkezésben, az egyesülésben található. A kik tehát kívána­tosnak túrják, hogy városunk és u vidék jo- gászsága egy testületté tömörüljön s a kik részt akarnak venni egy ily irányú megbe­szélés végett tartandó előzetes értekezleten: uz.ok szíveskedjenek az ivet aláírni, a mi a megjelenésen kívül egyébre nem. kötelez. Az előzetes értekezlet helye és ideje külön fog tudatni az aláírókkal. A vidékiek legcélsze- riibben csatlakozhatnak a törvényszék per- táróba címzett levelezőlapon. — Közgyűlés. A Szutmár-Németi Kerületi Betegsegélyz.ő-pénztár vasárnap dél­előtt 11 órakor a városháza•tanácstermében tartotta meg élénk érdeklődés mellett évi rendes közgyűlését. — Közgyűlés elnöke T a ii k ó c i. y Gyula főkapitány volt; elő­adóként dr. Fejes István, az egyesület, titkára szerepelt. Megjelent kiküldöttek első sorban tudomásul vették az igazgatóság és felügyelőbizottság jelentését, majd a pénz­tári zárszámadást, mely után a tisztviselők részére a felment vényt megadták. Ezekután az igazgatóság jelölése folytán megejtették a választásokat. Az igazgatóságba újonnan megválasztanak rendes tagokul (a munkaadók részéről): Markos György és Kiss Pál,: (az alkalmazottak részéről) : Szeghy Ferencz téglugyári felügyelő, Egry Lajos, Váczi Mihály, Fokk Gusztáv, 8 Tbán László és Schneider József; póttago­kul (a munkaadók részéről): Kovács Elek és Pék György, (az alkalmazottak részéről): Bosser Antal, Szakái Fereucz, Erdei Károly és Angi Sándor. Felügyelő-bizottsági tagok lettek: Gürömbei János, Einhorn Márton, Nagy Lajos vámhivatalunk, Klein Farkas, Sinai Lajos és Szflcs József. A választott bíróság tagjai: Morvái János, Glózer János, Kozma Károly, Veres János, Sárközi Sán­dor, Szulontai István és Bródi Tmre. — A helybeli gyógyszerészek közül négyen igen kedvező árleengedést tettek a gyószerek kiszolgáltatására nézve a most fenálló szer­ződésül szemben. Ezen ajánlatot a kerület­hez tartozó nagybányai tagok kérelmével együtt, elintézés végett, nz i<suzgutósúghoz. tették át. Az egyesületnek 1905 december hó 31-én 2334 férfi és 58 nő tagja volt. Előléptetések. N agy László fő­ispán dr. Brebán Aurél szolgabirót várme­gyei Il-od aljegyzővé, István János köz- igazgatási gyakornokot pedig szolgabiróvá nevezte ki. W^T Folytatás a mellékleten. X&óth Fülöp kárlsbádi czipőraktárát Közvetlen a Pannónia —. szálloda mellett! ajánljuk a t. vevő közönségnek mint a legolcsóbb bevásárlási forrást. ------­Sz atmár és vidéke legnagyobb czipőraktára. JÜEG12BKEZTEK!!! a tavaszi és nyári idényre megrendelt összes nri-, női- és gyermek valódi clievro és bóx bőrből készült czipők a legjobb és legdivatosabb kivitelben-

Next

/
Oldalképek
Tartalom