Nyírvidék - Szabolcsi Hírlap, 1939 (7. évfolyam, 26-48. szám)

1939-02-01 / 26. szám

Ara 10 fillér íNyiregynaza, iyjy. ieDruar i. (Trianon 19.) VII. évfolyam 26 (1741.) szám '*' Szerda ^ JXYIMIDEK N ZAbolcsi hirLAP - .i yii f.1 nt .il 'UUJI ITfWTH—ffllfll Szerkesztőség és kiadóhivatal: Bethlen-utca 1. Postatakaréki csekkszám: 47.139. Telefon: 77. POLITIKAI NAPILAP ,, Előfizetés: 1 hónapra 2.50, negyedévre 7.50 P. Köztisztviselőknek 20%-os engedmény. H gyömrői választás A gyömrői választáson diadalmas győzelmet aratott a kormány hiva­talos jelöltje vitéz Kolosváry-Borcsa Mihály. És tegviik hozzá, mert ez az agitációtól mentes leplezetlen való­ság, hogy nehéz területen szerzett Imrédy politikájának jelöltje két­annyi szavazatot, mint nyilas ellen­fele. Hiábavaló itt már minden rém­mese, álhír és ijesztgetés. A válasz­tás teljes rendben é9 csendben folyt le, amint az előrelátható volt, a ha­tóságok példás pártatlansággal őriz­kedtek a közrend fenntartásán, sőt x féktelen ellenzéki nyilas agitáció kétségbeesett próbálkozásai előtt nem egyszer a bölcs várakozás állás­pontjára helyezkedtek. Izgalom volt azért éppen elegendő, hiszen a fővá­rosiból importált agitátorok hada ve­szélyes fenyegetéssel és megfélemlí­téssel igyekezett menteni a menthe­tetlent. Panaszkodtak a békés pol­gárok, de különösen a női választók, hogy a falu felgyujtásával, a válasz­tók megveretésével iparkodtak az odaözönlött izgatók megmásítani a magyar nép ő&zmtte és igazi akara­tát, a nagy magyar egység mellett való állásfoglalás tényét. De más érdekes tanulsága is van ennek a fontos időközi választás­nak, amelyen a keresztény népi poli­tika több mint kétszer annyi szava­zatot nyert el, mint amennyit nem egészen tiszta eszközökkel a nyilas •agitáció jelöltje összegyüjtihetett. Ez a tanulság pedig az, hogy igenis ép­pen a kisember, éppen a szegény •magyar nép az, aki teljes mértékben átérzi és felfogja, hogy vitéz Imrédy •Béla politikája az igazi segítséget, «z őszinte jóakaratot jelenti afenye­getőző, rágalmazó, falakat pingáló és izgató kisebbség pedig csak arra gon­dol, hogy valamiképpen megszerez­ne a maga számára a hatalmat, mely­lyel aligha tudna mit kezdeni. Ezt mutatják, ezt bizonyítják min-, dennél ékesebben az időközben le­zajlott községi választások is. Kü­lönböző nyilas frakciók részéről napról napra azt a hírt terjesztik el, hogy a községi választások számúk­ra óriási győzelmet hoztak. Az igaz­ság ezzel szemben az, hogy siralma­san megbuktak. Az ország nyugati ítészének egy járásától és a különféle nyilas nagybirtokosok néhány kerü­letétől eltekintve, ahol szintén csak kis részleteredményekről van szó, mindenütt fölényes győzelmet arat­tak vitéz Imrédy Béla politikájának hívei. Az eredmény a nagy magyar egységet hirdető és megvalósító kor­mánypolitika szempontjából olyan nagy és a nyilas ellenzék szempont­jából annyira lesújtó, hogy itt már nem is elszigetelt jelenségekről, ha­nem országos tünetről van szó. mely fölött szemet hunyni már nem lehet. A hiteles adatok erélyes cáfolatát adják annak a hataloméhes agitáciő­nak, ámely nem retten vissza a té­Hitler beszédének hatása az angol, francia és olasz sajtóban A világ érdeklődésének közép­pontjában ma éjjel óta Hitler kan­cellár tegnap esti birodalmi gyűlési beszéde áll. A külföldi lapok bősé­ges beszámolót adnak a beszédből s egyöntetűen történelmi jelentőségű­nek mondják. Az olasz lapok a legnagyobb meg­elégedéssel írnak a beszédről s kü­lönösen azokat a részeket emelik ki, amelyek a Dúcéval, Olaszországgal és a berlin—római tengellyel foglal­koznak. A Popolo di Roma vezércikke azt írja. hogy Hitler beszédéből gránit­tömbként emelkedik ki a tengelyha­talmakra vonatkozó megállapítás. A nemzeti szocialista Németország és a fasiszta Olaszország közös sors­ban, közös csapásokban és közös győzelmekben osztozik. Ennek a két hatalomnak az együttműködése mentette meg Európát a háborútól. Mindkét állam békét akar, azonban ha tovább folytatják az áskálódást ellenük, azért, hogy szétválasszák e két hatalmat, Németország és Olasz­ország erős lesz fegyverrel is meg­vívni azt a harcot, amelyet felelőt­len elemek robbantanak ki. Kiemeli a lap 'Hitler beszédének azt a részét, amelyben azt mondot­ta, hogy Németország nem akar örökké a javakkal bővelkedők ki­szolgáltatottja lenni. A Messagero utal arra, hogy Hit­ler megismételte a Dúcénak négy hó­nappal ezelőtt Triesztben elmondott beszédét. A Duce kijelentette akkor, hogy Olaszország Németország mel­lett ál, Hitler pedig most jelentette ki, hogy Olaszország mindenkor számíthat Németország igaz támoga­tására. Az angol közvélemény is teljes mértékben Hitler beszédének hatá­sa alatt áll. Chamberlain miniszter­elnök Halifax külügyminiszterrel még az éjszaka folyamán, Hitler beszédének elhangzása után nyom­ban tanácskozásra ült össze a mi­niszterelnöki palotában. Chamber­lain ma este az alsóház ülésén rész­letesen válaszol Hitler beszédére. Megállapítható, hogy Angliában a beszéd első hatása kedvező volt. Megnyugvással írnak a lapok arról, hogy Hitler határozottan a béke mel­lett foglalt állást. Rámutatnak azon­ban arra is, hogy beszédével egy olyan fehér lapot nyújtott át a Du­ce-nak, amelyet a Duce fog legköze­lebb kitölteni. Megállapítják a lapok Hitler be­szédéből azt :s, hogv Németország lezárta közép- és délkeleteurópai ügyeit s most már teljes erővel a gyarmati kérdés megoldását fogja követelni, líz a kérdés elsősorban Angliát érinti. Angliában azonban remélik, hogy Hitler ezt a kérdést is békés tárgyalások útján kívánja megoldani. A francia lapok is teljes érdeklő­déssel fordulnak Hitler beszéde felé. A francia közvéleményben némi megkönnyebbülés mutatkozik. Meg­állapítják. hogy Hitler nem növelte a feszültséget. A hangja a szokott­nál mérsékeltebb volt. A tegnapi és a müncheni beszéd stílusa és hangja között nagy különbség mutatkozik. Az olasz-német együttműködés te­kintetében a lapokban pártállásuk szerint eltérő felfogás mutatkozik. Egyes lapok azt írják, hogy Német­ország csak abban az esetben állana Olaszország mellé, ha Olaszországot támadás érné. Más lapok viszont úgy fogják fel Hitler beszédét, hogy Né­metország abban az esetben is fegy­veres támogatásról biztosítja Olasz­országot, ha Olaszország a gyarmati kérdés megoldására háborúba keve­redne- valamely állammal. A jugoszláv lapok is foglalkoznak Hitler beszédével és megelégedéssel veszik tudomásul, hogy Hitler Jugo­szláviát a baráti államok közé so­rolta. 0 rutén papok nem hajolnak meg az ukrán terror előtt Nyárádi Dioniziosz apostoli nun­cius Szolyvára tanácskozásra hívta össze Kárpátalja valamennyi ruszin esperesét. A gyűlésen Duliskovics esperes válaszolt a ruszin papság nevében az apostoli küldöttnek. Ki­jelentette, hogy a Szent Atya hatá­rozata előtt fiúi engedelmességgel meghajtják fejüket s Nyárádi Dio­nizioszt felsőbbségüknek elfogadják, de tiltakoznak minden olyan törek­vés ellen, amelv őket az ukrán szel­lemiség alá akarná kényszeríteni. In­kább hajlandók valamennyien le­mondani papi állásukról, s hajlan­dók bevonulni az internáló táborok­ba, hogy ezzel is bizonyságot tegye­nek arról a terrorról a művelt világ előtt, amelyet velük szemben az uk­•nyek tudatos és állandó megmászá­sától sem. A napnál világosabban bizonyítják, hogy az ország több száz községében a legnagyobb csendben és a kormány részéről, a legcsekélyebb mértékű agitáció nél­kül lefolyt községi választások so­rán a magyar nép a ma«a elhatáro­zásából egységesen sorakozott fel a nagy nemzeti gondolat mellé. Nincs ezen magyaráznvia.ló. Nem lelhet eltagadni a valóságot! Az álta­lános bizalom, a jobboldali keresz­tény reformpolitikát követő kor­mány mellett áll, bármit hirdessenek is a névtelenség homályába burko­lózó cédulaosztogatók és bárhogyan igyekezzenek is egyesek a közvéle­ményt napról napra félrevezetni és megfélemlíteni. Vitéz Imrédy Béla politikája a győzelem útját járja. Ez a választás erőpróba volt, hi­szen ez az első választás, amióta vi­téz Imrédy Béla kibontotta a Ma­gyar Élet Mozgalmának zászlaját és a lobogó alá hívott meg minden jó­szándékú magyar embert. Sok ferdí­tés, rágalom, gúny érte ezért mind­azok részéről, kiknek a magyar egy­ség nem kell. Most pedig a nép vá­laszolt: A magyar népmilliólknak nem nyilas agitáció, hanem magvar élet, egységes akarat és a becsületes munka politikája kell! ránok alkalmaznak. Az apostoli kiküldött remegő ajakkal hallgatta végig a beszédet s utána gyorsan visszatért székhelyé­re, Husztra. a kormányzó távirata Hitlerhez A német nemzeti szocialista állam megalakulásának hatodik évforduló­ján üdvözlő távirattal kereste fel Hitler kancellárt Horthy kormány­zó, Franco tábornok és Imrédv mi­n isztereln ök. a parlament bizottságai üléseznek A képviselőház egyesített bizott­ságai ma délelőtt a zsidójavaslat ál­talános vitáját folytatták. Ma dél­után a bizottság előreláthatólag nem tart ülést. A felsőház honvédelmi bizottsága József királyi herceg elnöklete alatt ma a honvédelmi javaslattal foglal­kozott. A felsőház pénteken ülést tart 9 akkor valószínűleg elfogadják a honvédelmi javaslaton kívül a 33-as bizottság kiegészítésére és a keresethalmozásra vonatkozó javas­latot is. Mussolini pénteken beszél A fassista nagytanács február 4-én ülést tart. Az ülésen Mussolioi nagy­jelentőségű beszédet mond.

Next

/
Oldalképek
Tartalom