Nyírvidék, 1924 (45. évfolyam, 27-50. szám)

1924-02-01 / 27. szám

XLY évfolyam. 21 ^áe Egyes szám ára Itylregyháza, 1924. febroár 1. * Péntek 500 8C. Előfizetési árak helyben és vidéken: Egy hóra 8000 K. Negyedévre 24000 K. Köztisztviselőknek és tanítóknak 20% engedmény. Alapította JOBA ELEK Főszerkesztő : Dr. S. SZABÓ LASZLO. Felelős szerkesztő: VERTSE K.ANDOR. Szerkesztőség és kiadóhivatal: SZÉCHENYI-UT 9. SZÁM. Telefon szám 139. Postacheque 29553. Kéziratokat nem adunk vissza. Lendvai István bocsánatot kért a Háztól. Budapest,, január 31. MTI. f A" nemzetgyűlés mai ülését 11 órakor » nyitotta meg Szcitovszky Béla elnök. Napirend előtt Lendvai István szemé­lyes kérdésben kér szót. Férfias kötelesf­ségének tartja, hogy megkövesse a Házat j a nemzetgyűlés tegnapi ülésén tanúsított { viselkedéséért,, melyet saját elhatározásá- j hói tesz meg,, nem várván be a mentelmi ; bizottság határozatát,, m«lynek Ítéletéhez már most is feltétlen tisztelettel hazzájá­i-ul s annak aláveti magát. Mentségéül kéri azonban betudni azt,, hogy a tegnapi ülé­sen olyan nagy vihar volt,, mely. őt is el­ragadta. Ezután az indemnitás törvényjavaslar tát harmadszori olvasásban is elfogadja a Ház. Áttér a Ház a földreform novella tár­gyalására. Dénes István kifogásolja,, hogy; azok,, akik a Károlyi forada lomban részt vettek, nem juthatnak földhöz. Nagyatádi Szabó miniszter is részt vett a Károlyi forradalomban s ezért mégsem zárható ki a földreformnovella rendelkezéseiből. Nagyatádi nyomban válszol Dénes szavai­ra,, megnyugtatja, hogy a kizárási ok csak a kommunizmusban részesekre szóL Politikusok véleménye a miniszterelnök beszédéről. Budapest, január 31. (Magyar Hírlap.) Bethlen István miniszterelnök tegnapi parlamenti beszédere vonatkozólag Heinrich Ferenc a következőket mondotta: A kül­földi kölcsön kérdésével kapcsolatban meg kelt elégedni a főbb vonalakban nyújtott is­mertetéssel. Gaál Gaszton: A miniszterelnök beszéde inkább formalitás kedvéért tartatott meg, semmint hogy lényeget ís nyújtott volna. A miniszterelnök ezt ki is jelentette, amikor azt mondotta, hogy a kritika jogát tartsa a Ház arra az időre, amikora kölcsön tisztázva lesz. Farkas 'István a szociáldemokrata párt véleményét ezekben a szavakban fejezte ki: A miniszterelnök semmi ujat sem mondott a kölcsönről, semmi ujat, amit mindenkinek pedig joggaf'tudni kellene. A debreceni pótválasztásnál erős közdelemre van kilátás. Debrecen, január 31. Saját tudósítónktól. A debreceni választás eredményével nem szűnt meg az az ellentét, mely az ellen­zék egyes frakciói között már a választás előtt fennállott s a "szociáldemokrata párt j erősen bízik abban, hogy Rassay, Sándor Pál j és Vázsonyi Vilmos támogatása nélkül is fö­lényes győzelmet fognak biztosítani Nagy ' A Macdonald—Poincare-féle levélváltásnak nagy jelentő­séget tulajdonítanak. Budapest,, január 31. Uj Nemzedék. Parisból jelentik. Politikai és diplo­máciai körökben nagy szenzációt keltett Macdonald és Poincare levélváltása,, me­lyeknek szövegét a párisi lapok tegnap tel­jes terjedelemben hozták. A Newyork He­rald párisi kiadása azt fűzi hozzá az is­mertetéshez,, hogy ennek nyomán a nem­zetközi politikában lényeges fordulatnak kell bekövetkezni. Macdonald levele következtében az elkövetkező hetekben a leglényegesebb diplomáciai események a következők lesz­tiék: «v Március végén az összes államok mi­niszterelnökeinek tanácskozását fogja Macdonald megteremteni. Ez lesz az .utolsó kisériet arra,, hogy az államok egy­más megértésére törekedjenek. Erre a tanácskozásiba! ate Egyesült Államok és Né metország miniszterelnöke is meghívást Vince részére. A pótválasztás másik jelöltje, Haendel Vilmos dr. egyetemi tanár érdekében is a legerősebb akció indult meg s nincs kizárva, hogy .most már a kormánypárt is teljes ere­jét Haendel Vilmos támogatására fogja for­dítani. A pótválasztás a jelek szerint egyenlő erők nehéz küzdelme lesz. kapnak. Ezt megelőzőleg a szövetséges kormányok eszmecserére gyűlnek össze február hó folyamán. Macdonald előterjesztést tesz a nem­zetek egymásközötti adósságainak rende­zésére nézve. Mihelyst a megegyezés létrejön,, Né­metországot felveszik a népszövetség tag­jai sorába,, amennyiben Németország nyi­latkozatot tesz arra nézve,, hogy összes kö­telezettségeinek eleget tenni hajlandó. — Diplomáciai körökben most arra tö­rekednek, hogy Macdonald és Poincare találkozására módot találjanak. A giró forgalma. Budapest, január 31. MTI. A giróban ma 300000 kötést bonyolí­tottak le. Semmiféle zavar nem történt, minden papírt leszállítottak. A jövő heti leszámítoló napon a jelek szerint 350000 kötést fognak lebonyolilani. Belpolitikai szemle. Budapest, január 31. (Magyar Hírlap.) A parlament épületében a miniszterelnök dolgozó szobájában ma délben fontos tanács­kozások kezdődtek. Elsőnek Heinrich Fe­rencet, Ugrón Qábort és Bározy Istvánt ké­rette magához a miniszterelnök, majd Ernst Sándort és gróf Zichy Jánost fogadja. A mi­niszterelnök a meghívóit politikusok előtt részletesen ismertetni kívánja a kölcsön ügyét s egyben a fővárosi választásokkal kap csolatos politikai kérdésekben is tárgyalni óhajt. Rakovszky István egy ivet köröz a nem­zetgyűlési képviselők között, melyben név­szerinti szavazás elrendelésére irányuló ké­rés foglaltik a földreformnovella azon szaka­szaira nézve, melyben arról van szó, hogy a nemzetgyűlés tagjai a földigénylésből kizá­rassanak. Hetek óta nyomoznak a Leszá­mítoló Bankban elkövetett toi­vajlás ügyében. A főkapitányság már hetek óta nyomoz egy titokzatos lopás ügyében, melyet a Le­számitoló Bank Dorottya-utcai páncélszobá­jában követett el ismeretlen tettes s mintegy 40 millió korona értékű kárt okozott. A de­cemberi pénztár felülvizsgálat alkalmával meglepetéssel vették észre, hogy a páncél­szekrényben őrzött részvények közül három darab huszonötös címletű Mefter részvény hiányzik s helyettük ugyanennyi egyes cím­letű részvény van elhelyezv e. A kisebb értékű részvényeken Takács József neve szerepel, aki a bank alkalmazottja. Takácsot letartóz­tatták, vallatják, azonban állandóan tagad. Tőzsde. Budapest, 1924. január 31 Zürichi zárlat: Holland forint 215.90, Newyork 578 és fél, London 2470, Párís 2675, Milánó 25 és egynyolcad, Prága 1663 és háromnegyed, Budapest 204, Belgrád 666 és háromnegyed, Bécs 81 és fél, Szófia 415. Devizaközpont: angol font 136.110 148.500, léva 228—248, francia frank 1490— 1640, lira 1395—1520, holland forint 11875— 12975, belga frank 1310—1435. Értékpapír, magánforgalom: Angol—Ma gyar 98, Magyar hitel 688, Jelzálog bank 130 Osztrák hitel 195, Ltoyd bank 23, Keresk. bank 1580, Magyar Ált. Kőszénbánya 3175, ÁSalgó 705, Urikányi 950, Fegyver 1450, ÁGanz—Danubius 4,600, Ganz—Villamos 2,4 Rima 138, Ófa 10, Nasici 2,4 MFTR 450, Déli vasút 108, Államvasút 450, Cukoripar 3950, Georgia 660, Mezőhegy. 400, Izzó 750, Spódium 185. — Hangulat barátságos, koszt­pénz 2—2 és fél százalék. Terményzárlat: 76-os buza 161 és fél ­162 és fél, 79-es buza 163—165, rozs 140­142, takarmányárpa 153—156, sörárpa 165— 175, zab 142—144, tengeri 143—145, kor­pa 89—90. Irányzat szilárd.

Next

/
Oldalképek
Tartalom