Nyírvidék, 1929 (50. évfolyam, 1-26. szám)

1929-01-01 / 1. szám

L. évfolyam. 1. szám Elöflz«tá< árak helyben ét vidékon: Cey Hér« 2'50 pngő. Negyedévre 7 60 pengő. Ktateztvisetókek te laoiéókaak 2Ü 8/o ocgedraétiy, mmm«mmnmsM^Mmmmm mm mi mmmmmsí Alapította JÓBA ELEK Főszerkesztő : Dr. S. SZABÓ LÁSZLÓ. Felelős szerkesztő : VERTSE K. ANDOR. Szerkesztőség és kiadóhivatal: SZÉCHENYI-UT 9. SZÁM. Telefon szám 139. Postachoqua 29S6A Kéziratokat nem adunk vissza. tmamsmmmamtt^ venedi Irta: sasi Szabó László dr. uiév A »Nyirvi[k<! most lép ötvene­dik esztendeje. Egy félszázad munkája áll hátunk mögött, ami egy emberilttben már a hajlott kornak a hí'rát jelenti, egy szel­lemi organíusnál azonban sem­miféle termetes okul nem szol­gálhat arra ogy öregedés, kivé­nülés, idejéílt anakronizmus jel­legét kölcpreze ennek az orga­nizmusnak Eenkezőleg, minél na­gyobb muritekinthet vissza egy ilyen szel,mvállalkozás, annál több biznyfeát szolgáltatja to­vábbi éltredóságának, hivatott­ságá nakJnutaképességének, A szellemi Jet íhcsen testi időhatá­rokhoz orlátfva és nincsen alá­vetve rilanfaágnak és öregedés­nek. M az évvel hátaink r\ö gött Jwe jelót ^ nem érezzük a fárafea-' a ih> -. : • ­nak. h^A' • Ui : -' liyeuV leífrissnvflj életkedvvel és meg­jujult out- dvvel ruj.: is/kódunk neki «yt a' ; ' .5° -'icudőn«k. Az jletl^onVáltozó viszonyai fejlődi <rente többszörö­ződő íövetanye^ napról-napra támasztana vlüni szemben ujabb és uj ibb faltolt s lapunk iia­talos eneráV' kfr ezen követel­ménjekhezidnul, a kor igé­nyeinek micl rfgfelelni, mint ahogy ed<g mijig alkalmaz­kodni s i kral ryütt fejlődni tudott. Híenpenjiiiek köszön­heti 50 é? s nnál^íA mert ha elmaradt, piált és^jjidni nem tudott voia, 1 a izönség igé­nyeinek lilédére Jcalmatlanná vált voln: akr márégen be is fejezte vina4lyaft sát. Hiva­tottságát,ejl&i képségét sem­mi sem (izotja jban, mint •£pen a lolyb eszWő, amely ilyenforma 1 ide\ ek lejár­tát, haneria jre val-lhivatott­ságát bizayit Mikor izel^o é\l megin­dultunk, - em, akkor én is gyemeltam, a szel­lemi közöpégjigva v érzem, hogy már akin is idultam " mi vol( eg'íki heipnak a hivatása...:? Nn naií s pri­mitív felaiat'. vidék'ároska heti krónikáját szolgáltatni, Újévi köszöntő a városházán, egy kis kor teskedés a legközelebbi tisztujitás­hoz, beszámoló a nőegyleti bálról, ártatlan pletykálkodás a Nagyven­dégiő környékéről, egy-egy márci­usi ünnepség méltatása s az ünnepi költemény leközlése, egy-két jelen­tősebb esemény, halálozás, esküvő, keresztelő, pláne névnap vezető primipilusok családjainál és... pont Ma a rádió és távirati iroda korszakában napról-napra meguju­ló lázas tevékenység a közönség szenzációra éhes várakozásának, bel- és külpolitikai tájékoztatásá­nak, közgazdasági helyzetünk is­mertetésének, a legújabb és mindég a legújabb és legfrisebb hirek rögtöni közlésének, a városi és vár­megyei események azonnali riport­jának, a; orsaágfis. politiksi élei rezdüléseinek s egyben "a polgáruk politikai irányításának szolgálatá­ban, ugy, hogy egy percre, egy pillanatra le ne maradjunk, mert jaj] a késedelmeskedőnek, óh mert akkor megelőznek .a gyorsvonati szárnyakon nyargaló, sőt a repülő­gépek pályáján röppenő budapesti újságok s már nincsen keletje, nincsen ingere, nincsen értelme a helyi Lapocska vergődésének, olló­zásának, elkésett híreinek és kö­zönsége unottan és kedvetlenül for­dul el tőle.... A szédületes fejlődés ezen lép­csőfokait mi mind bejártuk... Kezdtük a primitív heti króni­kánál és most itt tartunk a poli­tikai napilapok villámszerű Iehe­tőségeinértgy meghitt és a multak tapasztalatainál fogva hozzánk ra­gaszkodó és megértő olvasóközön­ség szolgálatában, állva a versenyt és szerény eszközökkel ugyan, de elszánt munkakedvvel és soha nem lankadó ügybuzgósággal teljesítve a napi sajtóra váró terhes köte­lességeket. ^ Közben a sajtó világhatalommá lett. Ki ne ösmerné rengeteg ére­jét, alkotó és romboló hatását, irá­nyító és útvesztő képességét a nyo­matott írásnak? És ki ne ösmerné a súlyos visszaéléseket, amiket lel kiismeretlen törtetők és népbolon­diték az ólomkatonák frontjain el­követtek és ma is elkövetlek, ez­zel a kivételes nagyhatalommal ? Az újságírásból is kenyérkereset lett, holott valamikor eszmékért he­vülő költők, irók, államférfiak, re­formerek önzetlen és ingyenes te­vékenységét jelentette, a közmű­velődés, a közszabadságok, a fel­világosítás s az emberiség neve­lésének előmozdítására! És a ke­nyér olyan nehéz, olyan keserű... Hány meg hány kísértés lappang itt körülöttünk. Megédesíteni, pu­hábbá, omlósabbá, változatosabbá tenni ezt a kemény mindennapi kenyeret... Hiszen itt a hatalom a kezében.. . Itt állanak az ólomka­tonák... a szenzáció... a hir.., mind­megannyi a dicsőségnek, a hala­dásnak. a/ előretörésnek alkalmas V52írö2c.i... :i-;„ .,z ajsá^i!.is meg­szentelt hagyományainak nemes munkásai megállanak a kísértéssel szemben és egyéni érdekek és önző célok elhallgattatása mellett foly­tatják önzetlen és közhasznú tevé­kenységüket, mindig és mindig csak az igaznak és a helyesnek az érdekében! Ez a szellem vezette a mi la­punkat mindenkor. Azt hiszem len­nek köszönhetjük azt a páratlan nagy népszerűséget és bizalmat, amivel lapunkat a vármegye és vá­ros közönsége mindig megbecsülte, de a minélkül viszont mi se exis­tálhattunk volna egy félszázadig! Ez a szellem fogja vezetni lapun­kat a jövőben is.... Az egyenes és őszinte szókimondás. Senkinek ke­gyét nem keresve, csupán a nagy közérdeket nézve minden közügy­ben az igazság bajnoka kívánunk lenni. Ha ebben a munkálkodá­sunkban olykor-olykor ellenfelekre találunk is, nem az elfogult ellen­ségeskedés, hanem csak az emel­kedett elvi harc fegyvereit kíván­juk és fogjuk használni. Ellensé­ges indulatot csak a félreérthetet­lenül rosszindulatú és eltévelyedett gonoszakkal szemben fogunk táp­lálni, akik a köznek megrontására, a közszellemnek megmételyezésére, a közhatalom egyéni kihasználá­sára, a közbizalom vétkes kiakná­zására törnek... Ilyen dolgokban nem ösmerünk tréfát és mindig az általános közérdek és a polgárok védelmére fogunk állani. Amikor ilyen programm mellett az olvasóközönségnek az uj évre s az uj 50 évre szóló bizalmát ké­rem, nem mulaszthatom el, hogy innen a jubiláló számnak az éléről ne küldjem minden olvasónknak leghálásabb üdvözletünket és kö­szönetünket eddigi támogatásáért és bizalmáért, ami által munkánkat eddig is lehetővé tette. De meg­köszönöm a nemes városnak és a nemes megyének is hozzánk való mindenkori hűségét, jóindulatát, amivel a magyar kultura terén ki­fejtett munkánkat a muló évek so­ha nem muló támogatásban része­sítette.... Köszönöm a sok áldozatot a ki­adótulajdonos családnak, amely a lap anyagi életét a szükséges mun­kaerővel, anyagi eszközökkel, sok­szor válságos idők terhes körül­ményei között és sokszor saját ere­jén felül, de mindig ellátta s a fo­kozatos fejlődés lehetőségeit elő­teremtette. Köszönöm a lelkes és fáradha­tatlanul ügybuzgó munkát az én kedves munkatársaimnak, akik az elődök tántoríthatatlan jelleméhez hiven, igazságban, becsületességben de a változott viszonyok által meg­követelt munkafokozással, sokszor túlerőltető robottal végzik a lap naponta megujuló szerkesztését, megtöltve azt változatosággal, élénk élettel és köszönöm a lap névtelen katonáinak a nyomdai munkások­nak éjt-napot összerovó fáradal mait, amit az ólombetűk felé haj­lott, verejtékező munkában visel­nek s a lapban naponként újra­születő gondolatoknak formát és testet kölcsönöznek. Boldog újévet minden jóakaratú embernek és boldog újévet a mi szegény, szerencsétlen magyar nemzetünknek. gO^sÜlyi- és báli cBpöuJdonságok'*W N6i ezöst broezüstUjii cipők remek választékban beérkeztek Divatjselyem és lakk kivágott cipők O'T'SO legújabb estélyi formákban ^ « P Férfi príma lakk divat félcipők mo- Q^­8 0 dern formákban. Hoj ott vtyemt három nap alatt legclegálbali ejt elkészíttetjük. Estélyi cipőkhoz strass diszek és csattok pazar választékban külön is kaphatók. I Bá!í Francia selyemharfs­nyák minden színárnyalatban. I Benedek ! a ÜNGÁRIA CIPÖÁRUHÁZBAN, Nyíregyháza, Zrínyi llona-u. Telefon 195. asarli előtt aziveskedjék kirakatainkat és valaaztékunkat megtekinteni. Egyes szám ára S6 fillér

Next

/
Oldalképek
Tartalom