25. oldal, 1323 találat (0,197 másodperc)

Találatok

481. 1899-06-08 / 46. szám
[...] Boros Antal szamos kóródi Tolnay István és Tolnay Ambrus ombodi Tuba [...] József Bartha Elek és Boros István szatmárnémetii Nagy Sándor tanitó nagy [...] Hronyecz Antal 2 frt Rácz István Pótor Elemér 1 1 frt [...] di­csérettel halmozta el s részére kérése nélkül minthogy egymbet nem adhatott [...]
482. 1975-03-12 / 60. szám
[...] egszii ii tetésér öl Karakó István olvasónk egy nagyméretű házasingatlannak há­romnegyed [...] azt is pana­szolja levelében Gaál István Beregsurány Kossuth út 13 szám [...] paposi Mozga JlöYia dombrádi Zagyi Istvánná orosi Pál Jánosné kisari Csonka [...] Zoltán kisvárdai olva­sónk vízbekötéssel kapcsolatos kérése teljesíthető közölte a Kisvárdai Városi [...]
483. 1918-07-07 / 27. szám
[...] 1918 junius 25 én Debreceni István polgár mester Meghívó A Nagykároly [...] 2 Tanfolyam 3 Méhetető cukor kérése A bizottság tagjait valamint az [...]
484. 1984-03-07 / 56. szám
[...] már levélírónk sem kivé­tel megérti kérése túlzott az adott körülmények kö­zött [...] műszak­ba járók utazási problé­máját Sütő Istvánná lónyai llyés Péterné őri Szónok [...] nyíregyházi Juszku Józsefné sóstóhe­gyi Bodor Istvánná domb rádi Tvercsák Istvánná kemecsei Buczkó Pál sza bolcsveresmarti [...] mellett működő munkaügyi döntőbi­zottsághoz Varga István újfehértói olvasónk 1952 ben létesített [...]
485. 1933-10-20 / 191. szám
[...] utcával való találko­zásához ért az István malom fe­lől két ember közeledett [...] meg fog nyílni test­vérvármegyéjének méltányos ké­rése előtt és annak tudatában fog [...]
486. 1937-09-10 / 204. szám
[...] tanácsos Hajdú vármegye képviseletében Fáy István főispán Rásó István alispán Zemplén vármegye képviseletében Bornemisza [...] a magyar egységes nemzeti állam kérése és parancsa számára Hódo­lattal köszöntjük [...]
487. 1910-02-19 / 8. szám
[...] Egy szegény ember kérelme Szondi István ipartestületi szolga aki már 1893 [...] Manó 20 K Dr Antal István 5 K Schöufeld Jenő 3 [...] miniszter a dohányárusok azon méltányos kérése elől sem hogy az eladási [...]
488. 1910-10-14 / 41. szám
[...] Antal fia továbbá Mátyás és István Tamás fiai A magyar nemzettel [...] nagyságos sztregovai Miklós bán unokájá­nak kérése az általa t i Illés [...]
489. 1969-07-30 / 174. szám
[...] ilyen kedvező választ kaptunk Papp István puszta­dobosi lakos Calex típusú hű­tőszekrényének [...] bírósági úton szerezhet ér­vényt Molnár István petne házi lakos nem tarthat [...] Ilkre Luzsinszky Lajosnak és Bengyel Istvánnak Nyír­egyházára levélben válaszo­lunk Szabó Andrásnak [...] la­kosnak nem adhatunk kedve­ző tájékoztatást Kérése azért nem jogos mert háztá­ji [...]
490. 1995-05-31 / 126. szám
[...] Szemelvények egy lakossági meghallgatásból Földesi István Sóstó és Sós­tóhegy önkormányzati képvi­selője [...] orvosi rendelővel kapcsolatban kér­deztek Veress István váro­sunk főépítésze elmondta hogy az [...] a termelőszövetkezet a város többszöri kérése ellenére el­adta a helyet magánszemélyek­nek [...]
491. 1901-06-19 / 25. szám
[...] elnök Tar Béla ellenőr Csépke István pénztáros Kálmán Sámuel ellenőr Belópti [...] rovatban foglalhat helyet M J Kérésének eleget tettünk a beküldött czikkel [...]
492. 1997-10-15 / 241. szám
[...] szavazatot a kor­mánynak az a kérése hogy a házszabálytól való eltérés­sel [...] Képünkön a művész mellett Palotai István művé­szetkritikus Forgó Sipos József költő [...]
493. 2012-06-27 / 149. szám
[...] egyház szertartása szerint A család kérése hogy egy szál virággal búcsúzzanak [...] ismerték és szerették hogy SZALANICS ISTVÁNT 2012 június 26 án szűk [...]
494. 1978-11-06 / 263. szám
[...] úgy van vág köz­be Szilágyi István hogy csak meghatározott számú ilyen [...] Anyagiak de milyen sokszor Szívesség kérése mástól Emberek mind a tizen­négyen [...] a munkaidejét teszi hoz­zá Szilágyi István És mi a siker Ha [...] kivül be­mindig őszintén summáz Szilágyi István A forradalom szerintem hosszú út [...]
495. 1986-08-09 / 187. szám
[...] a népgazdasá­í illetékes egyesületi etők kérése révén alig i ét hete [...] házat építeni tudtuk meg Szat­mári Istvántól a megyei ta­nács főelőadójától Látszólag [...] férfi ellen fordult sót K István rá is rátámadt aki megjegyezte [...] segítségére siető Béri András K Istvánt kezdték ütle­gelni A visszaérkező O [...]
496. 2016-05-26 / 122. szám
[...] tiszalöki temető ravatalozójában A család kérése hogy kegyeletüket egy szál virággal [...] Körzeti Takarékszövetkezet 4465 Rakamaz Szent István u 25 7 h 42 [...]
497. 1998-10-27 / 251. szám
[...] olvasónk is panaszolta köztük A István Nyíregyházá­ról hogy a Jósa András [...] várják A részletekről több érdeklődő kérése alapján dr Kuknyó Jánosné múzeumpe­dagógust [...] Ügyeleti időben megyeszékhelyünkön a Szent István u 14 szám alatt látják [...] Szent Erzsébet gyógyszertár Nyíregyháza Szent István u 61
498. 1913-07-26 / 30. szám
[...] 20 án d e Debreczeni István kir tanácsos polgár mester elnöklete [...] elfogadta Az országos szimfóniái zenekar kérése ügyé­ben úgy határozott a közgyűlés [...] József és társainak valamint Nerli István és társainak aszfaltgyalogjáró készítése iránt [...]
499. 2003-09-04 / 206. szám
[...] névsorát a szocialis­n Medgyessy Péter kérése az volt hogy szeptember 1 [...] tekintettel Csehák Judit lemondására Mikola István az előző kor­mány egészségügyi minisz­tere [...] szervezeti átala­kulásáról is közölte Miko­la István A legnagyobb hadsereg A világ [...]
500. 1905-07-30 / 31. szám
[...] melyek közül kiemeljük gróf Károlyi István és társainak lapunk múlt heti [...] József ellenőr Barbul János Ferenczy István Frits Béla Fetser József Gyárfás [...] Dani ifj Vida Sándor Vida István Vida Lajos Varga Imre Wéber [...] s az ismétlőiskola részére állam­segély kérése 7 Iparos tanoncziskolai felügyelő­bizottság megválasztása [...]