Nyírvidék, 1926 (47. évfolyam, 222-248. szám)

1926-10-01 / 222. szám

Nyíregyháza, 1926. október 1. * Péntek XLYII. évfolyam. 222, szám, Előfizetési árak helyben és vidéken: Egy hóra 30000 K. Negyedévre 60000 K. Köztisztviselőknek és tanítóknak 20% engedmény. Alapította JÓBA ELEK Főszerkesztő : Dr, S. SZABÓ LÁSZLÓ. Felelős szerkesztő : VERT8E K. ANDOR. Szerkesztőség és kiadóhivatal: SZÉCHENYI-UT 9. SZÁM. Telefon szém 139. Postacheque 29550. Kéziratokat nem adunk vissza. A pilisvörösvári választás eredménye. Budapest, szeptember 30. (A MTI. rádiójelen tése.V A pilisvörösvári választókerület* ben Wichert Miklós 3416 szavaza tot és Budaváry 594 szavazatot kapott. Weichert Miklóst tehát $ kerület nemzetgyűlési képviselőjévé választották. ***** Nagy viharjárás Olaszország­ban. Budapest, szeptember 30­(A MTI. rádiójelen tése.) Olaszország több részéből érkez­nek jelentések az utóbbi napok vi­harainak pusztításáról. Gradiská­ban a viz több hidat elsodort, Id­riában a bányát részben viz alatt állanak, Monfatconéban számos gyár üzemét be kellett szüntetni. Robbanás egy romániai Olajtelepen. Budapest, szeptember 30. (A MTI. rádiójelentése.) Romániában az Urtiera Tontestj olajtelepen robbanás történt, mely­nek fo'ytán 2 kilométeres körzet­ben a házak, ugy megrázkódtak, mintha földrengés történt vofna és az abíakok mind bezuzódtak. A munkáok közüí 8 súlyosan meg­sebesült. -ngyilkos gyermek Budapest, szeptember 30. (A MTI. rádióje'.entéseO Ma reggef a Kálvária-tér 24. szá­mú házban a harmadik emeletről fevetette magát az udvarra Gaál Lajos 13 éves tanuló- A gyerek rossz társaságba keveredett, állan­dóan csavargott és a szülei emiatt elhatározták, hogy javitóba adják. Amikor a fiu látta, hogy hasztalan minden Ígérete, kiszaladt a folyosó­ra és levetette magát a harmadik emeletről- A mentők haldokolva szállították az uj Szent István kór­házba. • * * * • Abauj megye uj főispánja. Budapest, szeptember 30. (A MTI- rádióie;entése."i Abaujtorna vármegye közönsége tegnap Szikszón szeptember 29-én tartott rendkívüli közgyűlésén ik­tatta be főispáni székébe az újon­nan kinevezett főispánt Széli Jó­zsefet, aki egyúttal Zemplénvárme­gye főispánja is. A beiktatás a leg'diszesebb külsőségek közepette és a legbensőbb bizalom nyilvání­tása mellett folyt le. á fővárosban nagy izgalommal várják a Bárczy és Sipőcz között megejtendő pótválasztás eredményét. Demokrata körökben biztosra veszik Bárczy István meg­választását, míg a többség Sipőcz győzelmét befejezett ténynek tartja. Nyíregyháza. (A Nyinjdék ludó­sitójától.) Nyíregyházára tegnap hét óra után érkezett a rádióhir a poigármesterválasztás eredményé­ről- — A Nyjrvidék ' a Rottaridesz-tőzsde bejáratánál lévő hirdetőtáblán tette közzé a válasz­tás eredményét, ameíy szerint Bár­czy 124, Sipőcz 124, Ripka 56 szavazatot kapott és így Barczy és Sipőcz között pótválasztás fesz. Az esti órákban alfandóan csengett a telefon szerkesztőségünkben, Nyír­egyháza rendkívüli érdeklődéssé' fogadta a választás eredményéről szóló híreket, amefyek, megállapít hatjuk, minden oldalon csalódást keltett, mert mindkét fél teljes győzelemre számított. Budapestről jefentifc: A Bárczy és Sipőcz között megejtendő pót­választás esélyeit izgatottan tár­gyalják a mértékadó körök is. Mindkét fél biztosra veszi a maga győzelmét. A demokraták azt mondják, hogy Ripkára a polgár ságnak szabadelvűbb rétegei sza­vaztak, akik valamelyes okból nem óhajtották Bárczy győzelmét. A pótváiasztáson biztosra veszik ezek­nek a szavazatoknak megnyerését. Ugyancsak erősen bizakodó a hán gu'at Sipőcz párthívei körében is, mert ezek felfogása szerint Ripká­ra a tisztviselők szavaztak, aki> feltétfenül inkább Sipőcz, mint Bár czv hivei. A román király lemond? Budapest, szeptember 30. (A MTI. rádiójelentése.) A Newyork Herald jelenti Lon­donból: lói értesült londoni politi­kai körökben olyan hír terjedt el, hogy a román király lemondása kü Öt jugoszláv repülő engedély nélkül repült át Magyar­országon. (A MTI. rádiójelentése.) A budapesti jugoszláv ügyvivő felkereste a külügyminisztert es kormánya megbízásából közöltei hogy 5 jugoszláv repülő sajnálatos félreértés következtében indult el már szeptember 22-én és haladt át magyar területen. A félreértés ugy állott e[ő, hogy az illetékes hatóságok abban a meggyőződéi­ben vpjtak, hogy a magyar kor­mány a szükséges engedélyt már tény.'eg megadta, tekintve, hogy a két kormány között az engedély megadásához lö'ött feíté'elek tekin­tetében semmi ellentét sem volt A szolnoki hősi halottak szobra. Budapest, szeptember 30. (A MTI. rádiójelen tése.) Szolnok város közönsége a világ­háborúban e'e ett hő i halottainak Emlékére felállított emlékszoBrát október 10-én fogja feíeplezni Jo­1 zsef királyi herceg jelenlétében. szöbön áll- A lemondást már po­zitív tényként emlegetik és hir sze­rint a lemondás azonnal megtör­ténik mihelyt Mária királyné Ame­rikába érkezett. Ripka el akarja hagyni a főpolgármesteri széket. Budapest, szeptember 30. (A MTI. rádióje;entése.) Az Est értesülése szerint Ripka Ferenc elhatározta, hogy lemond a főpolgármesteri állásról. A kor­mány Ripka lemondását nem fog­ja elfogadni. A főváros pártjai ki­vétel nélkül ugyanezen a nézeten vannak s ragaszkodni fognak Ripka maradásához, mert Ripka mint főpolgármester mindig be­csülettel dolgozott és minden ne­héz kérdésben sikerült a kibontako­zás útját megtalálnia. ***** Terménytőzsde. Készáru: 77 kg. Felsőtiszbi buza ... 357.000 rozs 252.000 Határidős: októberi buza 350 000 márciusi buza 300.000 októberi rozs 259 000 márciusi rozs 290.000 A reformátusok mohácsi ünnepe. Budapest, szeptember 30. Tegnap az ország minden részé­bőí zarándokoltak Mohácsra a re formátus hívék, hogy ferójják ke gye'etüket á mohácsi síkon eleseit hősök iránt. A mohácsi templom­ban tartott istentisz'eleten Ravasz László mondott ünnepi beszédet éí Baltazár Rezső mondott imát. A re formátus hivek országos konferen tiáját Baltazár Dezső nyitotta meg. Délután megkoszorúzták II. La;os király szobrát, majd folytatódott a konferencia', melyen Czegíédy Sán­dor, Baltazár es Ravasz László •püspök mondottak beszédet. Az időjárás. Budapest, szeptember 30. (A MTI- rádiójeíentése.) A Meteorologiai Intézet jelenti: Hazánkban az utolsó 24 órában eső inkább csak az ország nyugJti nagyobb felére szorítkozott, he­lyenként azonban tekintélyes meny­nyiségú csapadékot mértek. Nagy­kanizsá 23 mm- Zafaegersieg 23 ram. Szeged 20 mm. Zivá'tart ész­feltek Budapesten és Debrecenben A hőmérséklet keleten jóval magr* sabb volt ;mint nyugaton- A maxi­mális hőmérséklet 21—21 C- fok körül mozgott. Időprognozis: Né­mi hősülyedés* és helyenkint még es ővárható, később javulás való­színű­Tőzsde. Budapest, szeptember 30. (MTI. rádiójelentése.) A korona Zürichben nyitáskor és zárlatkor 72.45 volt. Valuták. Angol font 346075— 348075, Cseh korona 2111—2121, Dollár 71025—71325, Frand 2005 —2085, Leu 360—374, Líra 2650 —2730, Márka 16970—17030, — Osztrák korona 10054—10094, — Svájci frank 13800—13850. Budapesti rádió műsor Péntek, október 1. 9.30 és .12: Hírek, közgazdaság. — 13: Idó és vízállásjelentés. — 15: Hinek, közgazdaság. — 16: dr. Hans Gö;f üng németnyelvű mesedélutánja. — 17: Idő és vízállásjelentés. Utána Vasváry Mihály, a m. kir. madár" tani intézet könyvtárosának előadá­sa: «A háziállatok története.» — 17.30: Müvészdéíután. — 19: Ci­gányzene. — 20.30: Székely Ar nold ,a m. kir. zeneművészeti főis­kola tanárának zongorahangvei se" nye. Budanovics Mária, a m. kir. Operaház tagjának közreműködésé­vel. — 22: Kamarazene. — Huí lámhossz: 560 méter. FELICI L. vívómester f. évi október 1-től kezdődőleg Bercsényi-utca 5. szám alaiti saját helyiségében állandó tör- és karduívó tanfolyamot kezd* Jelentkezések délután 3—6 óra között. Egyes sxám ára 2H§fi korona.

Next

/
Oldalképek
Tartalom